Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ο «Κλεισθένης Ι» είναι νόμος του κράτους

Posted by koszig στο 21 Ιουλίου 2018

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος για τον Κλεισθένη Ι. Είναι ο νόμος 4555 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  133.

Συνέχιση παρουσιάσεων άρθρων του Κλεισθένη Ι.

Τι πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι αποφασίσουν να ετοιμάσουν ψηφοδέλτια δημοτικών παρατάξεων.

Πρώτη κίνηση είναι να συγκεντρώσουν τους υποψηφίους της παράταξης. Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να είναι  45-59, από τους οποίους πρέπει να είναι 18-24  γυναίκες

Για τις τοπικές κοινότητες:

Θρακομακεδόνων, σύνολο υποψηφίων  7-9, από τους οποίους  τουλάχιστον 3-4 γυναίκες

Αχαρνών, σύνολο υποψηφίων 15-20. από τους οποίους τουλάχιστον 6-8 γυναίκες

 

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 5γ

Άρθρο 18
Υποψηφιότητες – Κατάρτιση συνδυασμών

γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος και κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό των διακοσίων (200) και πενήντα (50) ευρώ αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά.

Σύμφωνα με το άρθρο 18Α, παρ. 6γ

Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων

γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., ή παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος σύμβουλος κοινότητας έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των δέκα (10) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να γίνεται αναπροσαρμογή του ποσού αυτού.

Άρθρο 22
Πρόγραμμα εκλογής – Αντικατάσταση του άρθρου 23 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 23 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23
Πρόγραμμα της εκλογής
1. Ο δήμαρχος εκδίδει και δημοσιεύει, με τοιχοκόλληση, σε όλες τις συνοικίες, σε όλα τα χωριά και τους οικισμούς του δήμου και αναρτά στην ιστοσελίδα του δήμου, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, πρόγραμμα που αναφέρει ακριβώς την ημέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες που αρχίζει και τελειώνει, τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας, τις έδρες για τις οποίες γίνεται η εκλογή και τους συνδυασμούς μαζί με τα ονόματα των υποψηφίων, που συγκροτούν κάθε συνδυασμό ή τα ενιαία ψηφοδέλτια μεμονωμένων υποψηφιοτήτων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων, όπως έχουν ανακηρυχθεί από το οικείο δικαστήριο.

Άρθρο 23
Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων
Στο ν. 3852/2010, μετά το άρθρο 24, προστίθεται άρθρο 24Α ως εξής:

«Άρθρο 24Α
Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων
1. Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υποψηφίων συμβούλων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκτυπώνονται με μέριμνα του οικείου συνδυασμού. Οι συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια και να παραδώσουν, με απόδειξη, στο δήμαρχο του οικείου δήμου για τις δημοτικές εκλογές και τις εκλογές των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την ψηφοφορία, ψηφοδέλτια σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων του οικείου δήμου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντίστοιχων εκλογέων, προσαυξημένος κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών τα ψηφοδέλτια παραδίδονται τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

 

Στις προηγούμενες εκλογές οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ήταν 66.406. Αν υποθέσουμε ότι σήμερα θα είναι της τάξης των 70.000, τότε πρέπει να τυπωθούν 84.000 ψηφοδέλτια για την πρώτη Κυριακή και άλλα τόσα από τις  δύο πρώτες παρατάξεις για τη δεύτερη Κυριακή. Σύνολο 168.000 ψηφοδέλτια για τις δύο πρώτες παρατάξεις και 84.000 για τις άλλες.

Επειδή την πρώτη Κυριακή γίνονται και εκλογές για τις κοινότητες με χωριστά ψηφοδέλτια απαιτούνται και άλλα περίπου 84.000 ψηφοδέλτια

Άρθρο 25

Σταυροί προτίμησης – Αντικατάσταση του άρθρου 27 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 27 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 27
Σταυροί προτίμησης για την εκλογή δημοτικών αρχών
1. Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμηση του σε υποψήφιο συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του.
2. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων, σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου. Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνον υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.
3. Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου συμβούλου κοινότητας στις κοινότητες που εκλέγουν πενταμελή Συμβούλια και έως δύο (2) υποψηφίων συμβούλων κοινότητας στις κοινότητες που εκλέγουν επταμελή, ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή Συμβούλια.

6. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με στυλογράφο μαύρης ή κυανής απόχρωσης.
7. Για τον υποψήφιο δήμαρχο και τον υποψήφιο πρόεδρο συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
8. Σε όσες περιπτώσεις επαναληφθεί η ψηφοφορία για την εκλογή των δημοτικών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 33, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.»

 

Άρθρο 27
Διατάξεις εκλογικής νομοθεσίας – Αντικατάσταση του άρθρου 29 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 29 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 29
Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών
1. Οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών για όσα θέματα δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και του Κ.Δ.Κ..
2. Κατά την ψηφοφορία για τις δημοτικές εκλογές και για την εκλογή συμβούλων ή προέδρων κοινότητας, χρησιμοποιούνται διαφορετικές κάλπες, που φέρουν κατάλληλο διακριτικό γνώρισμα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται το διακριτικό γνώρισμα, το μέγεθος, το σχήμα της κάλπης που χρησιμοποιείται στις δημοτικές εκλογές και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.».

 

Άρθρο 28
Εκλογικό σύστημα – Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου – Αντικατάσταση του άρθρου 32 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 32 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 32
Εκλογικό σύστημα – Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου
1. Το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον Α΄ γύρο.
2. Η αναλογική κατανομή των εδρών γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.
Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
Αν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού.
Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
3. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο δήμαρχος εκλέγεται από το μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, και εωσότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί σύμβουλοι.».

 

Άρθρο 29
Επανάληψη ψηφοφορίας – Αντικατάσταση του άρθρου 33 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 33 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 33
Επανάληψη της ψηφοφορίας για την εκλογή δημοτικών αρχών
1. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (Β΄ γύρος), ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις
περισσότερες ψήφους.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων.
Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.

 

Ας δούμε τι αποτέλεσμα θα είχαμε στις προηγούμενε δημοτικές εκλογές με τον «Κλεισθένη Ι».

Εκλογικό μέτρο  42384/45=942.                                               Πρώτη κατανομή  40  έδρες, υπόλοιπο  5 έδρες

Ντούρος Σωτήριος   9723/942= 10  υπόλοιπο 303                         Ντούρος Σωτήριος  10

Κασσαβός Ιωάννης  9540/942 = 10 υπόλοιπο  120                        Κασσαβός Ιωάννης   10

Βρεττός Σπυρίδων    4650/942 =  4  υπόλοιπο  882                       Βρεττός Σπυρίδων  5

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  4562/942 = 4  υπόλοιπο 794                Γρηγοριάδης Παναγιώτης  5

Τοπαλλιανίδης Βασίλειος   4336/942 = 4  υπόλοιπο 568                Τοπαλλιανίδης Βασίλειος    5

Καμπόλης Οδυσσέας   4310/942  = 4  υπόλοιπο  542                    Καμπόλης Οδυσσέας   4

Κατσιγιάννης Αθανάσιος  3454/942 = 3 υπόλοιπο   628                Κατσιγιάννης Αθανάσιος  4

Μπράχου Αναστασία  1809/942 =1  υπόλοιπο  867                      Μπράχου Αναστασία  2

 

Ο δήμος Αχαρνών έχει θέσεις 8 αντιδημάρχων, 1 θέση ΝΠΙΔ,(ΔΗΚΕΑ), μια θέση ΝΠΔΔ (ΔΗΦΑ).  μια θέση ΝΠΔΔ («ΑΡΩΓΗ») και δύο θέσεις ΝΠΔΔ (σχολικές Επιτροπές). Συνολικά 13 αμειβόμενες θέσεις.

Αν τα αποτελέσματα  είναι αυτά  τότε έχουμε δύο επίπεδα συνδιαλλαγής.

Πως θα μετακινηθούν οι ψηφοφόροι στο δεύτερο γύρο, ίσως με «γραμμή» από τις παρατάξεις.

Όταν εκλεγεί δήμαρχος, πως θα μοιράσει τις θέσεις-αντιμισθίες μεταξύ των συμβούλων του και των συμβούλων των άλλων παρατάξεων.

Η παρούσα δημοτική παράταξη ξεκίνησε με 27 + 2 ή 3 συμβούλους  και κατάληξε με το ζόρι σε 15 συμβούλους.

Με αυτά τα δεδομένα τι μέλει γενέσθαι;

Γνώμες και απόψεις σε επόμενη  ανάρτηση. 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: