Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Έχει χαθεί το μέτρο;

Posted by koszig στο 2 Αυγούστου 2018

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που διαχειρίζεται το παιδικούς σταθμούς,, παρέχει υπηρεσίες σε άτομα της Τρίτης Ηλικίας για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων και  εκπονεί προγράμματα αθλητικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων  για την ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής, ηθικής και αισθητικής αγωγής των κατοίκων,.

Το μόνιμο προσωπικό της ΔΗΦΑ είναι περίπου 80 άτομα με την ιδιότητα του  μονίμου υπαλλήλου και υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ως και περίπου 100 άτομα ορισμένου χρόνου.

Διαθέτει μια οικονομική υπηρεσία που προσπαθεί να λειτουργεί στα πλαίσια της νομιμότητας.

Υπάρχουν όμως αποφάσεις της διοίκησης που εκφεύγουν των ορίων της λογικής.

Στο δήμο Αχαρνών και τη ΔΗΦΑ από τις προηγούμενες διοικήσεις υπήρχε πρόβλημα με την παροχή «υπηρεσιών» κυρίως λογιστικής στήριξης.

Το έτος 2015 ανατέθηκε παροχή υπηρεσιών » Υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία – Εφαρμογή Γενικής και Αναλυτικής
Λογιστικής » στον Κωνσταντίνο Βασ. Λαμπρακάκη.

ΒΧΚΚΟΞΤΩ-ΠΗΥ Σύμβαση Κ.Β. Λαμπρακάκη με ΔΗΦΑ έως 31-12-2015

Η ανάθεση έγινε στις 31/7/2015  με ποσό 12.300,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή 10.000 € καθαρά για  5 μήνες.

Είναι απορίας άξιον πως η ΔΗΦΑ από το Σεπτέμβριο του έτους 2014 μέχρι τον  Αύγουστο του έτους 2015 λειτουργούσε στα πλαίσια της νομιμότητας.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18-6-2015 ο Βασίλειος Κωνσταντίνου Λαμπρακάκης εμφανίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» (ΔΗΦΑ).

 

Στις 25/11/2015 με απόφαση δήμαρχου έγινε απευθείας ανάθεση των λογιστικών υπηρεσιών στον Κωνσταντίνο Βασ. Λαμπρακάκη αντί ποσού 3.000 € πλέον ΦΠΑ 23%,

7ΩΘΤΟΞ30-ΗΒΗ Συμβαση Κ.Β.Λαμπρακάκη με Πνευματικό Κέντρο για 2015

Η προσφορά ήταν για το έτος 2015. Για ένα μήνα και πέντε ημέρες η αμοιβή ήταν 3.000 €. Ο υπάλληλος  δεν γνώρισε τον Κωνσταντίνο Λαμπρακάκη, αλλά τον Βασίλειο Λαμπρακάκη.

Από τις αρχές του έτους 2016 μέχρι τις 21/10/2016 δεν υπάρχουν «επίσημα χαρτιά¨που να δείχνουν παροχή υπηρεσιών » Υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία – Εφαρμογή Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής »

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  στις 15/4/2016 ο Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης εμφανίστηκε ως Τεχνικός Σύμβουλος του δήμου Αχαρνών.

 

Σε ερώτησή μου με ποια ιδιότητα κάνει εισηγήσεις ο Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης  ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός δεν απάντησε.

Στις 21/10/2016 με απευθείας ανάθεση του προέδρου της ΔΗΦΑ Γεωργίου Δασκαλάκη  ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών » Υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία – Εφαρμογή Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής » στον Κωνσταντίνο Βασ. Λαμπρακάκη.

63ΤΑΟΞΤΩ-Χ0Κ ΔΗΦΑ Ανάθεση σε Κ.Β. Λαμπρακάκη 2016

Στις 2/11/2016 υπεγράφη σύμβαση με ποσό 12.276 €.

ΩΘ2ΝΟΞΤΩ-366 Σύμβαση με Κ.Β. Λαμπρακάκη – ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 2016-17

Στο άρθρο 8 της σύμβασης φαίνεται ότι λήγει στις 31/5/2017Για 7 μήνες αμοιβή 12.276 €.

Στις 29/8/2017 με απευθείας ανάθεση του προέδρου της ΔΗΦΑ Γεωργίου Δασκαλάκη έγινε ανάθεση παροχής υπηρεσιών για Υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία – Εφαρμογή Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, στον πάροχο με επωνυμία : «EYROLOGIC ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

6ΥΑ8ΟΞΤΩ-ΤΟΚ Ανάθεση σε Κ. Λαμπρακάκης ποσό 12..028 €

Στις 8/9/2017 υπεγράφη η σχετική σύμβαση,

ΩΝ85ΟΞΤΩ-ΙΗ0 Σύμβαση με  Κ.Β.Λαμπρακάκη-Eurologic 

Στο άρθρο 8 της σύμβασης αναφέρεται:Η διάρκεια της σύμβασης ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της και μέχρι την 28/02/2018.

Για 6 μήνες αμοιβή 12.028 €.

Στις 21/6/2018 μετά από απευθείας ανάθεση του προέδρου της ΔΗΦΑ Γεωργίου Δασκαλάκη έγινε ανάθεση παροχής υπηρεσιών για Υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία – Εφαρμογή Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, στον πάροχο με επωνυμία : «EYROLOGIC ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και υπεγράφη η σχετική σύμβαση με εκπρόσωπο της εταιρείας τον Βασίλειο Κωνσταντίνου Λαμπρακάκη.

60ΦΞΟΞΤΩ-3ΑΖ ΔΗΦΑ σύμβαση 2018 Βασίλειος Λαμπρακάκης Eurologic

Στο άρθρο 8 της σύμβασης αναφέρεται:Η διάρκεια της σύμβασης ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της και μέχρι την 31/12/2018.

Για 6 μήνες αμοιβή 12.028 €.

 

Στην ιστορία των απευθείας αναθέσεων η διάρκεια των συμβάσεων είναι 6 μήνες,  για Υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία – Εφαρμογή Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής.

Τους υπόλοιπους 4 μήνες οι υπηρεσίες της ΔΗΦΑ λειτουργούν χωρίς  υποστήριξη της Εφαρμογής Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής;

Αυτό είναι ένα μέρος των εργασιών που αναφέρονται στις συμβάσεις από το έτος 2015 μέχρι το έτος 2018 .

Κάθε εξάμηνο κάνουν αναδιάρθρωση σχεδίου λογαριασμών γενικής λογιστικής;

Κάθε εξάμηνο κάνουν αντιστοίχιση λογαριασμών προϋπολογισμού και Γενικής λογιστικής;

Κάθε εξάμηνο κάνουν συμφωνία της συλλειτουργίας των δύο λογιστικών κυκλωμάτων;

Κάθε  εξάμηνο κάνουν …

Και όλα αυτά δε μετριούνται είναι «Άυλα«!!

Στη ΔΗΦΑ φαίνεται ότι δεν είναι απαραίτητες οι δικλείδες ασφαλείας  για τις οικονομικές της υπηρεσίες, όπως στο δήμο Αχαρνών και Σύνδεσμο Πάρνηθας.

Στο δήμο Αχαρνών η τελευταία σύμβαση για δικλείδες Ασφαλείας έγινε στις 27/7/2018,

Ψ7ΤΜΩΨ8-Η39 Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών διαμόρφωσης δικλείδων ασφαλείας στη λειτουργία των οικονομικών Υπηρεσιών

Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Eurologic Οικονομοτεχνική Λογιστική Υποστήριξη Ι.Κ.Ε.» ο Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης.

Στο άρθρο 2 της σύμβασης αναφέρεται λήξη της σύμβασης 31/12/2018

Διάρκειας σύμβασης 5 μήνες, ποσό 24.800 € ή καθαρά 20.000 €, όσα επιτρέπει η απευθείας ανάθεση στο δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό.

Για σύμβαση 12  μηνών το ποσό που αντιστοιχεί είναι  48.000 €.

Η ΔΗΦΑ μάλλον βλέπει το μέλλον, που έρχονται εκλογές. Ίσως θέλει να προβάλει το έργο της, Για το λόγο αυτό ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ Γεώργιος Δασκαλάκης κάνει τις σωστές κινήσεις.

Για τις ανάγκες προβολής προβολής των δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου

ΨΨ4ΔΟΞΤΩ-ΗΕΠ Προβολή δραστηριοτήτων 5.000 € για το  έτος 2018

Επίσης:

ΩΜ9ΣΟΞΤΩ-ΜΓΥ Ψήφιση πίστωσης για Ανάθεση υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Ψήφιση πίστωσης ποσού για κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.304,00 € συμπεριλαμβανομένου ισχύοντος Φ.Π.Α.

Πως προκύπτει το ποσό των 24.304,00 €; Το καθαρό ποσό  χωρίς ΦΠΑ είναι  19.600 €.

Το ποσό αυτό κατέβαλε η ΔΗΦΑ για Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία που έκανε η παράταξη του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού προεκλογικά και πλήρωσε κατόπιν εκλογών η ΔΗΦΑ, (κλικ εδώ)

Β8Ξ6ΟΞΤΩ-ΔΣΤ Απόφαση ανάθεσης σε Φύγκα

ΨΡΛ3ΟΞΤΩ-ΣΜΤ Σύμβαση ορθή επανάληψη

Έτσι διαχειρίζονται τα χρήματα του δήμου Αχαρνών και της ΔΗΦΑ ο Γεώργιος Δασκαλάκης και ο Ιωάννης Κασσαβός και οι συν αυτώ παρατρεχάμενοι!!

Ο καιρός γαρ εγγύς!!

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: