Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Δε γίνεται τίποτα σωστό;

Posted by koszig στο 24 Σεπτεμβρίου 2018

Σε προηγούμενη ανάρτηση με απόφαση δημοτικού συμβουλίου έγινε  παραχώρηση του ανοιχτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης. Για το θέμα αυτό έγινε σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που έγινε και με γνωμοδότηση δικηγόρου για την εγκυρότητά της, ακολούθησε κατά τα δέοντα αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.  Το θέμα φαίνεται ότι έμεινε εκεί.

Στην πρόσκληση για  συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 12/9/2018 ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

13 Συμπληρωματική της υπ’ αριθμ. 101/19-06-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, οδός Μονεμβασίας και Λαθέας στο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ.

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δεν έγινε ελλείψει απαρτίας.

Στην πρόσκληση του δημοτικού συμβουλίου για συνεδρίαση στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 ένα από τα θέματα είναι το ανωτέρω.

Ζητείται να γίνει συμπληρωματική απόφαση της μα αρ. 101/19-6-2018 απόφασης του δημοτικό συμβουλίου:

Εισήγηση για ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης

2119 Απόφαση 101 για παραχώρηση ανοιχτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης

Ως εισήγηση στο κείμενο της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου αναφέρεται:

Η δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης χρήσης των δημοτικών κοινοτικών ακινήτων επομένως ρυθμίζεται ειδικά και εξαντλητικά στην ανωτέρω διάταξη, είτε πρόκειται για παραχώρηση καταρχήν στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. (αρθρ.185 παρ.1), είτε σε άλλα νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων Αθλητικών Σωματείων) (αρθρ. 185 παρ.2). Σε σχετική δε απόφαση του ΝΣΚ (472/2008) σχετικά με την δυνατότητα παραχώρησης χρήσης ακινήτου (κατά την παράγραφο 2 του αρθ. 185 του Ν.3463/06), δεν προκύπτει αμφιβολία για το πεδίο εφαρμογής της διάταξης σε ακίνητα ανήκοντα σε δήμους. Άλλωστε η παραχώρηση τούτη αναμφιβόλως μπορεί να λάβει χώρα, αφού, δεν πρόκειται για ακίνητο μισθωμένο από τον ΟΤΑ αλλά ήδη ιδιοκτησία του (ΣΤΕ 2524/2004 και Ελ. Συν. Τμήμα VII, πράξη 4/2006).

Στο άρθρο 185, παρ. 1,2 γίνεται αναφορά στο νόμο 3463/2006

Στην γνωμοδότηση της δικηγόρου γίνεται αναφορά:

  1. Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των ειδικότερων κριτηρίων παραχώρησης

Αυτή η απόφαση που περιγράφει τα κριτήρια παραχώρησης δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα.

Χωρίς να λάβει υπόψη του αυτή την παρατήρηση της δικηγόρου που αναφέρεται στην παρ.4 του άρθρου 185 του νόμου 3463/2006 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,

                                        Ομόφωνα
                                         Αποφασίζει

Α) Τη Παραχώρηση του ανοιχτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών, οδός Μονεμβασίας και Λαθέας συνολικού εμβαδού 830 τ.μ. στο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ»

 Β) Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο

Στην εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών υπάρχει και η γνωμοδότηση δικηγόρου που ορίστηκε από το δήμο Αχαρνών κατόπιν αιτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, και αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση   για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των ειδικότερων κριτηρίων παραχώρησης που δεν υπάρχει.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ελήφθη από 17 δημοτικούς συμβούλους ομόφωνα, χωρίς ονομαστική ψηφοφορία. Στο δήμο Αχαρνών δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά να επιβεβαιώσουν την ψηφοφορία.

Ενδεχομένως η απόφαση δεν είναι νόμιμη.

 

Στο άρθρο 196 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), γίνεται αναφορά για την παραχώρηση χρήσης ακινήτων.

Άρθρο 196
Εκμίσθωση ακινήτων των δήμων – Παραχώρηση χρήσης κινητών και ακινήτων των δήμων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

2. Στο άρθρο 185 του ν. 3463/2006 (Α΄11), μετά την παράγραφο 2, προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«2Α. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) που έχουν την έδρα τους ή ασκούν τη δραστηριότητά τους στον οικείο δήμο, για την ενίσχυση της τοπικής και κοινωνικής ωφέλειας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016. Η διάρκεια της παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
Μετά τη λήξη της πενταετίας, επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση του ιδίου ακινήτου στον παραχωρησιούχο φορέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας, κατόπιν αίτησής του, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 192. Σε περίπτωση παράβασης
των όρων της παραχώρησης ή των διατάξεων του ν. 4430/2016, η παραχώρηση ανακαλείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.».

Στην πρόσκληση της συνεδρίασης της  24/9/2018 μεταξύ των θεμάτων είναι:

5 Συμπληρωματική της υπ’ αριθμ. 101/19-06-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, οδός Μονεμβασίας και Λαθέας στο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ.

Με βάση το νόμο 4555/2018 η απόφαση πρέπει να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των δημοτικών συμβούλους, δηλαδή με 23 θετικές ψήφους.

Μερικές παρατηρήσεις στην εισήγηση.

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 101/19-06-2018 ομόφωνη εγκριτική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών Αττικής, δια της οποίας εγκρίθηκε η σύναψη της παρούσας σύμβασης και ωσαύτως εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Δήμαρχος να υπογράψει το παρόν, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του αρθρ. 75 περ. 24 και αρθρ. 185 Ν. 3463/2006,

Η εγκριτική απόφαση 101 ήταν να παραχωρηθεί το γήπεδο, χωρίς να αναφέρεται κανένας όρος. Ποιο όροι αποφασίστηκαν αφού δεν υπάρχει ΚΥΑ που καθορίζει τους όρους.

  1. α) Ο πρώτος συμβαλλόμενος Δήμος Αχαρνών υποχρεούται να παραχωρήσει τον περιγραφόμενο στην παρούσα χώρο και το ανεγερθέν κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο στην αποκλειστική χρήση του ανωτέρω δεύτερου συμβαλλόμενου Σωματείου και δη στον Γ.Σ. Άρτεμις Αχαρνών για το χρονικό διάστημα των δέκα εννέα (19) ετών αρχής γενομένης από την υπογραφή και ισχύ του παρόντος συμφωνητικού παραχώρησης ενώ, αυτονόητο τυγχάνει ότι καθ’ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα της παραχώρησης της αποκλειστικής χρήσης στο δεύτερο συμβαλλόμενο Σωματείο, ο πρώτος συμβαλλόμενος Δήμος επ’ ουδενί δύναται να παραχωρήσει ή να επιτρέψει την χρήση του ανωτέρω ακινήτου σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με εξαίρεση τα όσα ορίζονται στα άρθρα 11 και 12 του παρόντος. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα παραχώρησης της αποκλειστικής χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου κρίνεται από αμφότερα τα μέρη ως εύλογο και δίκαιο λόγω των εξόδων που πρόκειται το δεύτερο συμβαλλόμενο Σωματείο να καταβάλλει τόσο για την ανέγερσή του όσο και την συντήρησή του σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ανωτέρω.

Σύμφωνα με το άρθρο 2Α του άρθρου 196 του νόμου 4555/19-7-2018:

Η διάρκεια της παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

Συμφωνεί ο δεύτερος των συμβαλλομένων με τον όρο αυτό; Τα σχέδια θα παραμείνουν τα ίδια ή το κόστος κατασκευής θα μειωθεί αντίστοιχα κατά το 1/4 περίπου;

Πριν γίνει αποδεκτός ο όρος της πενταετίας και των αντίστοιχων σχεδίων δε μπορεί το δημοτικό συμβούλιο να συζητήσει το θέμα!!!

6. Το δεύτερο συμβαλλόμενο Σωματείο αναλαμβάνει τα έξοδα σύνδεσης (καλώδια, σωληνώσεις, έξοδα εργασίας ηλεκτρολόγων και υδραυλικών κ.λ.π.) του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου με σκοπό την μετέπειτα παροχή δημοτικού ρεύματος και δημοτικού νερού σε αυτό.

Ο δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει τη δαπάνη της παροχής δημοτικού ρεύματος και νερού. Έχει εκτιμηθεί το κόστος κατανάλωσης ρεύματος για φωτισμό και θέρμανση – ψύξη του γυμναστηρίου. Έχει εκτιμηθεί το κόστος για την κατανάλωση νερού για όλες τις χρήσεις 18 ομάδων ανά ημέρα και εκατοντάδων φιλάθλων;

11. Ο πρώτος συμβαλλόμενος Δήμος, μέσω της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.), διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το γήπεδο είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως, για τις ανάγκες λειτουργίας του μαζικού αθλητισμού, με εξαίρεση το άθλημα της καλαθοσφαίρισης για ευνόητους λόγους.

Στο γήπεδο θα παίζουν, βόλεϋ ή χάντμπολ οι ομάδες της ΔΗΦΑ;

β) Ο πρώτος συμβαλλόμενος Δήμος παραχωρεί επίσης το δικαίωμα της εκμετάλλευσης στο δεύτερο συμβαλλόμενο Σωματείο των πάσης φύσεως διαφημιστικών χώρων του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καθ’ όλη την χρονική διάρκεια της παραχώρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να μετακινούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εμβλήματα του πρώτου συμβαλλόμενου Δήμου των Αχαρνών. Το παραχωρούμενο ποσοστό επί του δικαιώματος εκμετάλλευσης των διαφημιστικών χώρων θα καθοριστεί μελλοντικά από μικτή επιτροπή που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Τέλη διαφήμισης σε γήπεδα και άλλους χώρους είναι δημοτικοί πόροι και δεν εκχωρούνται.

8. Το δεύτερο συμβαλλόμενο Σωματείο, καθ’ όλη την διάρκεια της αποκλειστικής χρήσης του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου που θα ανεγερθεί, αναλαμβάνει το 100% των εξόδων συντήρησης των εγκαταστάσεων του για φθορές, ζημιές, βαφές κλπ, που θα προκύπτουν κατά την συνήθη χρήση του από αυτό, και που  αφορούν: την κτιριακή εγκατάσταση, τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τις μηχανολογικές,  υδραυλικές και θερμοϋδραυλικές  εγκαταστάσεις, τον υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο όπως κλάδεμα, κόψιμο χόρτων, λίπανση, ράντισμα, σκάψιμο

Η παραχώρηση 830 τετραγωνικών μέτρων που παραχωρείται είναι μόνο το γήπεδο. Οι βοηθητικοί χώροι υπάρχουν για αυτοκίνητα έκτακτης ανάγκης;

Από ποιο χώρο θα γίνεται η πρόσβαση στο γήπεδο;

Σε δημοτικό περιβάλλοντα δώρο θα γίνεται το κλάδεμα, κόψιμο χόρτων., λίπανση και σκάψιμο;

Πόσος είναι ο ελεύθερος χώρος που θα συνοδεύει αυτή την παραχώρηση; Θα ανήκει στο δήμο ώστε να μπορεί να τον εκμισθώσει σε αναψυκτήριο;

Αυτές είναι μερικές παρατηρήσεις από το κείμενο της συμφωνίας. Είναι φανερό ότι με τις ανωτέρω παρατηρήσεις δεν είναι νόμιμη η σύμβαση  παραχώρησης  του γηπέδου καλαθοσφαίρισης.

Αυτά για προγνώση των ευθυνών όσων αποφασίσουν την παραχώρηση με αυτούς τους όρους

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: