Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 8 Δεκεμβρίου 2018

Το θέατρο του παραλόγου.

Posted by koszig στο 8 Δεκεμβρίου 2018

Το θέατρο του παραλόγου. Σεναριογράφος-σκηνοθέτης: Ιωάννης Κασσαβός. Ηθοποιοί: Υπάλληλου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Θεατές: Μέλη της οικονομικής επιτροπής και δημοσιογράφος.

Δημοτικό συμβούλιο 13/11/2018

Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 13ης/11/2018
1 Καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019 για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού
καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Η συνεδρίαση δεν έγινε ελλείψει απαρτίας.

 

Οικονομική επιτροπή 15/11/2018

Καλείστε να προσέλθετε  στην 31η Ειδική Δημόσια συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 15 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2019 σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Η συνεδρίαση αναβλήθηκε επειδή δεν ψηφίστηκαν τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, απαραίτητη προϋπόθεση για ψήφιση προϋπολογισμού 2019.

 

Δημοτικό συμβούλιο 30/11/2018

Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 30ης/11/2018
1 Καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019 για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού
καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα
3 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αχαρνών έτους 2019.

Συζητήθηκαν τα θέματα στο δημοτικό συμβούλιο και ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 13 ψήφοι υπέρ, 9 κατά για το πρώτο θέμα και 12 υπέρ, 1 κατά για το 3ο θέμα.

Στις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αναρτήθηκαν στις 5/12/2018 δεν αναφέρεται αν υπερψηφίστηκαν τα θέματα, αλλά μόνο το αποτέλεσα της ψηφοφορίας. όπως είπε στη συνεδρίαση της 30/11/2018 δημοτικός σύμβουλος, όταν από τη θέση των δημοσιογράφων ακούστηκε ότι δεν ψηφίζονται τα θέματα, η απάντηση του ήταν ότι θα κριθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Στις 6/12/2018 έγινε αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για να κρίνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Αναφορά για Ανταποδοτικά Τέλη και Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 

 

Οικονομική επιτροπή 7/12/2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Καλείστε να προσέλθετε  στην 36η  Ειδική Δημόσια συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 7 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:45 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2019 σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Στην οικονομική επιτροπή στις 7/12/2018 δεν είχε κοινοποιηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η έγκριση των αποφάσεων για τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ως και η έγκριση του Τεχνικού προγράμματος, στοιχεία απαραίτητα για τον προϋπολογισμό αφού τα αποτελέσματα της έγκρισης πρέπει να περιληφθούν στο περιεχόμενο του προϋπολογισμού.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής.

 

Όπως φαίνεται από τη διαλογική συζήτηση στη διάθεση των μελών της οικονομικής επιτροπής δεν έχει γίνει γνωστό   το προσχέδιο του προϋπολογισμού και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει πριν την έναρξη της συνεδρίασης και δεν δόθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Δεν δόθηκαν ούτε μετά τη συζήτηση στην οικονομική επιτροπή, παρότι ζητήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης.

Στις 14/11/2018 συνεδρίασε η εκτελεστική επιτροπή του δήμου με θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ : Σύνταξη προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2019 Δήμου Αχαρνών

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του νόμου 4172/2013:

Άρθρο 77
Προϋπολογισμός δήμων

4. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή.
Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.

5. Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας  …

Προφανώς η εκτελεστική επιτροπή  με πρόεδρο το δήμαρχο Ιωάννη Κασσαβό και μέλος της τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Ηλία Ζητούνη δε συζήτησαν το σχέδιο προϋπολογισμού του έτους 2019., ενώ είχαν καθήκον να το κάνουν.

Επομένως αν οι αρμόδιοι δεν έκαναν το καθήκον τους, η οικονομική επιτροπή, με πρόεδρο το δήμαρχο Ιωάννη Κασσαβό και ένα από τα μέλη της τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Ηλία Ζητούνη, με τι στοιχεία καταρτίζει τον προϋπολογισμό.

Την εισήγηση στην οικονομική επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού έκανε η Οικονομική Υπηρεσία του δήμου, που όφειλε να την καταθέσει στη γραμματεία της οικονομικής επιτροπής προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής.

Ενώ δεν έγιναν αυτά στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής τα μέλη της συμπολίτευσης συμφώνησαν ομόφωνα για το κείμενο του προϋπολογισμού που δε γνώριζαν και η αντιπολίτευση καταψήφισε το κείμενο του προϋπολογισμού που δε γνώριζε.

Η συμπολίτευση ψήφισε ομόφωνα ένα σχέδιο προϋπολογισμού χωρίς να έχουν εγκριθεί τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού και το Τεχνικό Πρόγραμμα. Αυτόν τον με εκκρεμότητες προϋπολογισμό θα υποβάλλουν για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο για ψήφιση.

Τη Δευτέρα θα υποβληθεί η αναγκαία αναφορά στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για ακύρωση της απόφασης της οικονομικής επιτροπής από Ενεργό Πολίτη, αφού δεν υπάρχουν δημότες που θέλουν να διαχειριστούν τις τύχες του δήμου να κάνουν αυτό το έργο.

 

 

Τι μου θυμίζει;;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τα πολλά κιλά χρειάζονται;

Posted by koszig στο 8 Δεκεμβρίου 2018

Posted in Αντικαρκινική Αχαρνών | Leave a Comment »

Οι δημοσιευμένες ανακρίβειες

Posted by koszig στο 8 Δεκεμβρίου 2018

 

Άρχισε η προεκλογική περίοδος. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας «ΑΧΑΡΝΪΚΗ» υπάρχει η παραπάνω δημοσίευση.

ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΝΟΙΚΟΚΎΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΧΑΡΝΏΝ, ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΉΤΗΤΟ ΕΠΊΤΕΥΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΎ

Μείωσε τα δημοτικά τέλη ο Κασσαβός στις κατοικίες σε Αχαρνές και Θρακομακεδόνες

Ο αναγνώστης. που δε γνωρίζει  τα συμβαίνοντα στο δήμο, διαβάζοντας αυτό το άρθρο  θεωρεί ότι το γεγονός αυτό προέρχεται από μία δημοσιογραφική έρευνα και ο εκδότης ή ο ανώνυμος δημοσιογράφος έχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το γεγονός αυτό.

Είναι όμως αυτή η αλήθεια;

Στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ υπάρχει μία ανάρτηση που ασχολείται με το γεγονός αυτό, (κλικ εδώ).

Σε αυτή την ανάρτηση υπάρχουν δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία του δήμου Αχαρνών σε μία αναφορά που έγινε στην αρμοδία αρχή να ακυρώσει την διαφημιζόμενη μείωση των ανταποδοτικών τελών

Αναφορά για Ανταποδοτικά Τέλη και Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 

σχετ. 1 Ανταποδοτικά τέλη για καθαριότητα και Ηλεκτροφωτισμό για τα έτη 2016, 2017,2018

σχετ. 2 Ανταποδοτικά Νεκροταφείων 2016,2017, 2018

 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει με στοιχεία που υποβλήθηκαν ενυπόγραφα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ότι οι δημότες έχουν καταβάλει περισσότερα χρήματα ως έσοδα στο δήμο σε αντιστάθμισμα των δαπανών που πληρώθηκαν για την καθαριότητα και τον  ηλεκτροφωτισμό.

Σύμφωνα με το νόμο για το έτος 2016 το πλεόνασμα  των 3.666.498,15 € και για το έτος 2017 το ποσό των 3.104.752,64 € τα ποσά αυτά αποτελούν φορολογία και το συνολικό ποσό των 6.771.250,79 € θα έπρεπε να θεωρηθεί προείσπραξη για τα δημοτικά τέλη του έτους 2018.

Μέχρι τα δεδομένα του Σεπτεμβρίου 2018 , αν εφαρμοζόταν ο νόμος, θα υπήρχαν έσοδα 15.616.918, 91 € και έξοδα 3.709.799,20 €. Δηλαδή τα μέχρι σήμερα  έσοδα υπερκαλύπτουν τις δαπάνες κατά 11.906.219,71 € .

Για ποιες μειώσεις αναφέρεται η δημοτική Αρχή και παρουσιάζει η εφημερίδα.

Η σωστή παρουσίαση των ειδήσεων, αν δεν προκύπτουν από δημοσιογραφική έρευνα. πρέπει να φέρει πάνω από τη δημοσίευση τον τίτλο ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 

 

Posted in Πολιτική | Leave a Comment »

Είναι μακρυά το τέλος του γκρεμού;

Posted by koszig στο 8 Δεκεμβρίου 2018

Τη Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 έχει γίνει πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2019 σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010..

Το άρθρο 75 αναφέρεται στη Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και δεν αναφέρεται στην κατάρτιση του Σχεδίου Προϋπολογισμού των δήμων.

Η σύνταξη του προϋπολογισμού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του νόμου 4172/2012. Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου:

4. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή.
Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης έχει κανονισμό λειτουργίας που ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο, έχει εκλέξει τα μέλη της,  με πρόεδρο το δήμαρχο Αχαρνών.

Σύμφωνα με τις παρ. 2,3  του άρθρου 76 του νόμου 3852/2010

2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου

3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

Έτσι εκτελεί το καθήκον του ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός σχετικά με το άρθρο 76 του νόμου 3852/2010.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος.

Για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος είναι  η έκφραση γνώμης από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η 4η,5η, και 6η συνεδρίαση αφορούσαν σε πειθαρχικά θέματα υπαλλήλων του δήμου. η 3η αφορούσε τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και οι άλλες συζητήσεις για τα Τεχνικά Προγράμματα του δήμου,

Στις 14/11/2018 συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή, με θέμα:

  1. Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αχαρνών έτους 2019

Η απόφαση της Εκτελεστικής επιτροπής δεν αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια.

Επομένως η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος  στο δημοτικού συμβουλίου έγινε με ανυπόστατη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Για το θέμα  των ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έγινα εκτενής παρουσίαση, (κλικ εδώ).

Για αυτές τις παραλήψεις της δημοτικής Αρχής έγινε σχετική αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Αναφορά για Ανταποδοτικά Τέλη και Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 

σχετ. 1 Ανταποδοτικά τέλη για καθαριότητα και Ηλεκτροφωτισμό για τα έτη 2016, 2017,2018

σχετ. 2 Ανταποδοτικά Νεκροταφείων 2016,2017, 2018

Τις τελευταίες ημέρες η δημοτική Αρχή κατάφερε να «διαλύσει» το δήμο, αφού δεν τηρεί τις νόμιμες διαδικασίες, με αποτέλεσμα τα ελεγκτικά όργανα να ακυρώνουν ή να μην εγκρίνουν αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Ο δήμαρχος Αχαρνών πιθανόν βγάζει τις τελευταίες φωτογραφίες για το προσωπικό του άλμπουμ πριν παραδώσει τη θέση του  στους επόμενους.

Οι επόμενοι τι κάνουν; Ότι έκανε και ο νυν δήμαρχος, κάνουν συνεστιάσεις, βγάζουν φωτογραφίες, βγάζουν «κορώνες» στα δημοτικά όργανα και εγκαταλείπουν την αίθουσα συνεδριάσεων όταν τελειώσουν οι ανακοινώσεις και ίσως κάποιο «πιασάρικο» θέμα.

Αυτή είναι η κατάσταση προς το παρόν. Και μη χειρότερα!!

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 207 της 10ης Δεκεμβρίου 2018

Posted by koszig στο 8 Δεκεμβρίου 2018

Φύλλο 207 της 10ης Δεκεμβρίου 2018

 

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 206 της 25ης Νοεμβρίου 2018

Φύλλο 205 της 11ης Νοεμβρίου 2018

Φύλλο 204 της 28ης Οκτωβρίου 2018

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »