Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 3 Απριλίου 2019

4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου

Posted by koszig στο 3 Απριλίου 2019

 

Παρουσιάσεις

 

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

 

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΠΕΡΣΕΣ του ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Αύριο Πέμπτη 4 Απριλίου το Φεστιβάλ συνεχίζεται:

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Προς γνώση και συμμόρφωση!!

Posted by koszig στο 3 Απριλίου 2019

Είμαστε σε προεκλογική περίοδο και όλοι πρέπει να προσέχουμε, ειδικά εκείνοι που ζητούν την ψήφο μας, υποσχόμενοι να «κυβερνήσουν’ στα πλαίσια των νόμων.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3870 ΦΕΚ 138_9.8.2010 για εκλογική διαδικασία με επικαιροποίηση

Όπως προβλέπονται στον ανωτέρω νόμο με τις νεώτερες τροποποιήσεις:

Άρθρο 3
Απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων

1. Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους περιφερειακούς και δημοτικούς συνδυασμούς, καθώς και προς τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους από:

α. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι οφειλέτες των οικείων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή δήμων, για ποσό ανώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ.
Για το σκοπό αυτόν, οι ανωτέρω οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παραδώσουν στους επικεφαλής των αντίστοιχων συνδυασμών καταστάσεις οφειλετών για ποσά ανώτερα των χιλίων (1.000) ευρώ. Η παράδοση των καταστάσεων γίνεται εντός δέκα (10) ημερών, αφότου υποβληθεί το σχετικό αίτημα και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α΄).
β. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.
γ. Φυσικά πρόσωπα που είναι υπάλληλοι των οικείων Ο.Τ.Α. ή των αντίστοιχων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών.
δ. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 4
Όρια χρηματοδότησης
1. Η χρηματοδότηση συνδυασμών, από το ίδιο πρόσωπο, κατά την προεκλογική περίοδο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
2. Η χρηματοδότηση υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο πρόσωπο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.
3. Σε περίπτωση χρηματοδότησης κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, ο χρηματοδότης τιμωρείται με πρόστιμο που ορίζεται στο δεκαπλάσιο του υπερβάλλοντος των ορίων που τίθενται με τις παραγράφους αυτές.
4. Το πρόστιμο της ως άνω παραγράφου καταβάλουν και οι υπεύθυνοι διαχειριστές των συνδυασμών, κατά το άρθρο 8 του παρόντος νόμου, καθώς και οι επικεφαλής των συνδυασμών και οι υποψήφιοι, οι οποίοι, καίτοι εγνώριζαν, δεν εναντιώθηκαν, με γραπτή δήλωσή τους για τη χρηματοδότηση.

Άρθρο 5
Απαγορεύσεις για τους συνδυασμούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου

1. Η δημιουργία εκλογικών κέντρων, από τους οικείους συνδυασμούς, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, για μεν τις δημοτικές εκλογές δεν είναι επιτρεπτή πέραν του ενός, για κάθε εκλογική περιφέρεια, για δε τις περιφερειακές εκλογές, πέραν, επίσης, του ενός, για κάθε εκλογική περιφέρεια.
Για τους δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει για κάθε δημοτική κοινότητα του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 .
2. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου απαγορεύεται στους συνδυασμούς η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανό, πανό, αφισών γιγαντοαφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής. Είναι επιτρεπτή, μόνον, η τοποθέτηση αφισών, εντός των χώρων, που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄), οι ρυθμίσεις του οποίου εφαρμόζονται και για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.

Άρθρο 6
Απαγορεύσεις στους υποψηφίους κατά την προεκλογική περίοδο
1. Κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους:
α. Η λειτουργία εκλογικών κέντρων, εντευκτηρίων και εκλογικών γραφείων από τους ίδιους ή από τρίτους χάριν αυτών.
Η παραχώρηση της χρήσης ή η μίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόμενων χώρων, από και προς τρίτους, για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων, εκλογικών γραφείων και εντευκτηρίων, κάθε μορφής, για την προβολή υποψηφιότητας, συνιστά ποινικό αδίκημα για τους κύριους των ακινήτων, τους εκμισθωτές και τους μισθωτές τούτων, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
β.i. Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε μορφής αυτοκινούμενα μέσα, αεροπανό, πανό, αφισών, γιγαντοαφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής για την προβολή τους, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο.

  1. Οι δήμαρχοι υποχρεούνται για την άμεση καθαίρεση των αεροπανό, πανό, καθώς και των γιγαντοαφισών και αφισών, την αποκόλληση των φωτογραφιών και λοιπού έντυπου υλικού, την αποσυναρμολόγηση των πρόσκαιρων κατασκευών και τον καθαρισμό από χρωστικές ουσίες των εξωτερικών χώρων. Παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης, από τους δημάρχους, επισύρει την κύρωση του άρθρου 16 παράγραφος 3 του παρόντος.

γ. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 5 και 6 του προηγούμενου άρθρου ισχύουν, κατά την προεκλογική περίοδο και για τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, καθώς και για τους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους.

 

Όταν κάποιος θέλει να γίνει δήμαρχος οφείλει να είναι υπόδειγμα για την τήρηση των νόμων στους δημότες.

Posted in Δημοτικές Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Αντικαρκινική εταιρεία Αχαρνών – Φυλής : Αιμοδοσία

Posted by koszig στο 3 Απριλίου 2019

Posted in Αντικαρκινική Αχαρνών | Leave a Comment »

Εγκαίνια νέου Ιατρείου

Posted by koszig στο 3 Απριλίου 2019

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »