Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 16 Απριλίου 2019

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά συνεδριάσεων

Posted by koszig στο 16 Απριλίου 2019

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά συνεδριάσεων δημοτικών οργάνων.

Τι είναι αυτά;

Τα όργανα διοίκησης των δήμων και των νομικών προσώπων λαμβάνουν αποφάσεις. Για τη λήψη αυτών των αποφάσεων συνεδριάζουν τα όργανα Διοίκησης του δήμου που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο,  η Εκτελεστική Επιτροπή, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων Αχαρνών και Θρακομακεδόνων.

Εκτός από αυτά τα όργανα διοίκησης του δήμου Αχαρνών, υπάρχουν και τα νομικά πρόσωπα του δήμου , Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.) ,Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών, ( ΔΗ.Κ.Ε.Α.) και «ΑΡΩΓΗ»

Σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010  («Καλλικράτης») και το νόμο 4555/2018 («Κλεισθένης Ι») και τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας τα όργανα διοίκησης καταγράφουν όσα αναφέρονται στις συνεδριάσεις των οργάνων σε πρόχειρα ή απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Για τα όργανα συνεδριάσεων των δήμων υπάρχουν πρότυπου κανονισμοί λειτουργίας σε ένα απ τα άρθρα των οποίων γίνεται αναφορά για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι αποφάσεις των δημοτικών οργάνων του Δήμου Αχαρνών ελέγχονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα των αποφάσεων Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μεταξύ άλλων ζητάει και τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων, που είναι καταχωρημένα σε κείμενα (απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Υπάρχει και ο νόμος για Καταγραφή και αξιολόγηση συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3448/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4305/2014.

94ΧΦΩΨ8-5ΘΚ Δήμος Αχαρνών. Απόφαση δημάρχου για Ανοιχτά δεδομένα

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18/1/2019 θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν (κλικ εδώ)

44. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για υπηρεσίες Απομαγνητοφώνησης & επιμέλειας έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για το ανωτέρων θέμα της ημερήσιας διάταξης δεν υπάρχει απόφαση πρωτοκόλλου παραλαβής.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 16/4/2019 θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:

26 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για υπηρεσίες Απομαγνητοφώνησης & επιμέλειας έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για τα πρακτικά της 18/5/2019 έχει μοιραστεί στου δημοτικούς συμβούλους σχετικό CD

 

Η εισήγηση για την έγκριση οριστικής παραλαβής με τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που περιέχει.

Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ_6ο ΔΣ_18.5.18

Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά σημεία των πρακτικών

Παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι

Ο συντάκτης των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της  18-5-2018  πριν αρχίσει η συνεδρίαση αναφέρει 34 παρόντες και 11 απόντες

Με ποια δεδομένα ο συντάκτης των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών γνώριζε πριν τη συνεδρίαση τον αριθμό των παρόντων δημοτικών συμβούλων στη συνεδρίαση της 18/5/2018;

Μόλις άρχισε η συνεδρίαση, (σελίδα 12), στο απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αναφέρεται:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Ξεκινάμε την 6η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Σώματος, παρακαλώ το Γραμματέα να πάρει παρουσίες.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Αγγελοπούλου Παναγιώτα απούσα, Αναγνωστόπουλος  …

Ο απομαγνητογράφος που συνέταξε το κείμενο δεν ήταν παρών στη συνεδρίαση και δε γνώριζε ότι ο γραμματέας είναι υπάλληλος του δήμου και όχι ο Γενικός Γραμματέας του δήμου.

Μετά την ανάγνωση των παρόντων δημοτικών συμβούλων ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου (σύμφωνα με τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) ανακοινώνει:

Δ ΗΜΟ Σ Α Χ Α Ρ Ν Ω Ν
6 η Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Τ Η Σ 1 8 η ς Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 8
(σελίδα 13)
ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κοι συνάδελφοι είναι 24 παρόντες, υπάρχει νόμιμη απαρτία ξεκινάμε το Συμβούλιο με ανακοινώσεις. Ο κος Ντούρος Σωτήρης. Προσήλθε ο κος Αφουξενίδης Θεόφιλος…..

 

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο κ. Ντούρος αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

Σελίδες 13-17 των πρακτικών της συνεδρίασης της 18-5-2018

 

Στο τέλος της ομιλία του ο κ. Ντούρος αναφέρει:

Λοιπόν πρακτικά, τέσσερα χρόνια χωρίς πρακτικά. Δεν υπάρχει, καλά σε Δήμο δεν το συζητάω, δεν το συζητάω σε Κοινότητα, δεν το συζητάω πουθενά. Δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο οποιουδήποτε Συλλόγου λίγο σοβαρού, που να μην έχει πρακτικά.
Και νομίζω ότι σας έχουν εγκαλέσει γι’ αυτό το θέμα. Και εσείς τι κάνετε; Εσείς τι κάνετε; Δεν πρέπει να βάλετε να πάρουμε πρακτικογράφο;
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).

Ο Κος  …. με την ομιλία μακρυά από τα μικρόφωνα σύμφωνα με το βίντεο είναι ο δήμαρχος. Ο συντάκτης των απομαγνητοφωνημένων κειμένων δεν ήταν παρών να αναφέρει ποιο ήταν ο Κος… Από τη μαγνητοφωνημένη συνεδρίαση δε φαίνεται ο ομιλών Κος ..

Στη σύμβαση που υπογράφτηκε μεταξύ του δημάρχου και του υπευθύνου για τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά στις 27/8/2018

Σύμβαση για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Στη σύμβαση αυτή μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Άρθρο 3. Κόστος
Ο «Πάροχο̋» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης στο άρθρο 1 τιμή̋ (6.820,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %), το οποίο προκύπτει από (25 συνεδριάσεις Χ 5 ώρες Χ 54,56 €/ ώρα= 6.820,00 €), ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της εργασίας ήθελε τυχόν αυξηθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η τιμή μονάδας του συμβατικού τιμολογίου.

Αν η συνεδρίαση γίνει χωρίς απαρτία η διάρκειά της είναι μερικά λεπτά. με τη σύμβαση θα καταβάλλεται ποσό 272,80 €.

Αν στη συνεδρίαση χωρίς απαρτία δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά η συνεδρίαση αριθμητικά είναι ανύπαρκτη.

Στη συνεδρίαση της 19/9/2018 η πρώτη συνεδρίαση είχε ώρα έναρξης 13:00. Η επόμενη την ίδια ημέρα στις 14:30

Στη συνεδρίαση της 19/12/2018 η πρώτη συνεδρίαση είχε ώρα έναρξης 19:00. Η επόμενη την ίδια ημέρα στις 19:30

Στη συνεδρίαση της 19/9/2018 η πρώτη συνεδρίαση είχε ώρα έναρξης 13:00. Η επόμενη την ίδια ημέρα στις 13:15

για τις πρώτες συνεδριάσεις που δεν έγιναν ο δήμος θα κατέβαλε 272,80 € για συνεδριάσεις 30 δευτερολέπτων για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά!!

Αυτά όμως στην πραγματικότητα σε μπορεί να συμβούν.

Άρθρο 6.
Ο «Πάροχος» πρέπει για κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ειδοποιείται την ίδια μέρα με τους Συμβούλους με αποδεικτικό επίδοσης ή με αποστολή Fax στο 210 6993781. Εάν προσκληθεί σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν προσέλθει, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει ενημερωθεί να παρίσταται ο «Πάροχος» στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δεν είναι έγκυρα!!

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα!!

Posted by koszig στο 16 Απριλίου 2019

Όλα είναι δυνατά με αυτή τη δημοτική Αρχή. Υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Πάτημα Πλαβούκου. Είναι εκτός σχεδίου με αρκετά σπίτια χωρίς συγκοινωνία. Αυτή η περιοχή είναι σε αυτή την κατάσταση μερικές δεκάδες χρόνια πριν. Κανένας δε σκέφτηκε τις ανάγκες των κατοίκων για μετάβαση των παιδιών στα σχολεία, των ηλικιωμένων για τη βελτίωση της ζωής τους.

Μερικά χρόνια πριν ο δήμος προμηθεύτηκε κάποια λεωφορεία. Ένα από αυτά  χρησιμοποιήθηκε για να μεταφέρει εργάτες πρασίνου του δήμου στους χώρους εργασίας. Κάποια φορά χρησιμοποιήθηκε για μεταφορά σπουδαστών του Πολυτεχνείου για να επισκεφτούν χώρους που έγιναν τοπογραφικές μελέτες.

Πριν μερικές ημέρες στο δήμο Αχαρνών ήρθε Θεία Φώτιση. Δημιουργία συγκοινωνία στην περιοχή Πάτημα Πλαβούκου. Στις 5 Απριλίου 2019, ιστορική ημέρα, ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας!!

Δεν είναι γνωστό σε ποιόν ήρθε η Θεία Φώτιση, στο δήμαρχο Ιωάννη Κασσαβό, σε αντιδήμαρχο, κάτοικο περιοχής; Όμως η Φώτιση δεν είχε διοικητικές γνώσεις για να είναι πλήρης.

Για τη δημιουργία δρομολογίων Λεωφορείων ιδιοκτησίας ΟΤΑ χρειάζεται:

  • Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την κίνηση λεωφορείου.
  • Ορισμός οδηγού
  • Δρομολόγιο και στάσεις
  • Ασφάλιση επιβατών
  • Καθορισμός δρομολογίων

Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί απόφαση δημοτικού συμβουλίου και δεν έχουν αναρτηθεί τα δρομολόγια στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών

Για ποιον έγινε αυτό το προεκλογικό ρουσφέτι;

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

ΣΥΡΙΖΑ – Προεκλογική συγκέντρωση για Ευρωεκλογές

Posted by koszig στο 16 Απριλίου 2019

 

Οι προσκεκλημένοι

 

Κώστας Αρβανίτης Υποψήφιος Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

 

Αγγέλη Ελευθερία Υποψήφια Ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ

 

Στέλιος Κούλογλου Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

 

Συζήτηση

 

 

Posted in ΣΥΡΙΖΑ | Leave a Comment »