Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Αν γνωρίζουν τι ψηφίζουν !!

Posted by koszig στο 22 Απριλίου 2019

Αύριο είναι είναι η Μεγάλη Δευτέρα όχι μόνο για τη Χριστιανοσύνη, αλλά και για το δήμο Αχαρνών. Είναι η ημέρα που τρεις διοικητικοί φορείς του δήμου Αχαρνών, Η Εκτελεστική Επιτροπή, η Οικονομική Επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο συζητούν:

Η Εκτελεστική Επιτροπή στις 9:00:

  1. Τελική διαμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019

Η Οικονομική Επιτροπή στις 10:30

Τελική κατάρτιση  προϋπολογισμού  για το έτος 2019 και Ο.Π.Δ. σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Το δημοτικό συμβούλιο στις 19:00

1  Έγκριση προγραμματικής συμφωνίας οικονομικής υποστήριξης Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2019

2  «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αχαρνών έτους 2019

Το δημοτικό συμβούλιο στις 19:30

Έγκριση Προϋπολογισμού 2019 Δήμου Αχαρνών και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2019.

 

Τελικά ποιο είναι τι πρόβλημα του δήμου Αχαρνών;

Τρία χρόνια πριν, (κλικ εδώ),  ο δήμος μπήκε στην εποπτεία του Παρατηρητηρίου γιατί δε μπορούσε να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό του. Αυτά είναι τα ποσά που έλειπαν και αποφάσισε να τα χορηγήσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Μόνο που τα ποσά ήταν «θεωρητικά» γιατί δεν καταβλήθηκαν ποτέ. Κατά περίεργο τρόπο χωρίς να γίνει καταβολή το Νοέμβριο του έτους 2018 το Δεκέμβριο του έτους 2018 η επιχορήγηση μειώθηκε.

Στις 7/12/2018 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή μετά από «διαπραγματεύσεις» με το παρατηρητήριο θέμα:

Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2019

2605 Οικονομική επιτροπή 7-12-2018 Προϋπολογισμός 2019

Αποτέλεσμα σχεδίου προϋπολογισμού για έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο:

Στις 21/12/2018 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο.

2336 Δ.Σ. Απόφαση για προϋπολογισμό 2019 με 17 παρόντες 

2336 Απόφαση Δ.Σ. για αίτημα ισοσκέλισης

 

Από τότε  πέρασαν  4 μήνες!! Το έτος 2018 είχε ψηφιστεί ο νόμος 4555 (Κλεισθένης Ι).

Άρθρο 199
Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Β ως εξής:
«Άρθρο 4Β
Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
1. Συνιστάται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμός, για τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. με στόχο την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την ονομασία «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.» (εφεξής «Λογαριασμός»), τον οποίο διαχειρίζεται η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Ο Λογαριασμός χρηματοδοτείται σε ετήσια βάση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και συγκεκριμένα σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί αυτών που αποδίδονται στους δήμους και τις περιφέρειες και εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, με χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, πέραν αυτής που προορίζεται για την ενίσχυση των ΚΑΠ και ανάλογα με τις δυνατότητες αυτού. Το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να διαφοροποιείται συνολικά ή ανά βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έως τον Νοέμβριο κάθε έτους και ισχύει για το επόμενο οικονομικό έτος, μετά από εισήγηση του Παρατηρητηρίου και αφού ληφθεί υπόψη το πιστωτικό
υπόλοιπο του Λογαριασμού.
3. Ο Λογαριασμός είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο και αντιστοιχεί με το ποσοστό της απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Για τα ποσά που κινούνται μέσω του Λογαριασμού, δεν προβλέπεται προμήθεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι τόκοι για τα κεφάλαια αυτά ήταν για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018 ήταν 3,1832% και για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2018 ήταν  2,8725% .

Άρθρο 200
Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης
Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Γ ως εξής:
«Άρθρο 4Γ
Προγραμματική Συμφωνία
Οικονομικής Υποστήριξης
1. Για τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων κατά το άρθρο 4Α του παρόντος από το Λογαριασμό του προηγούμενου άρθρου συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου φορέα Προγραμματική Συμφωνία, η οποία καταρτίζεται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί με απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου, η διαδικασία προσφυγής του ενδιαφερόμενου φορέα σε δανεισμό κατά το άρθρο 43 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).
2. Στην Προγραμματική Συμφωνία απαραίτητα ορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο αυτής, το περιεχόμενο και η οικονομική αποτίμηση των παρεμβάσεων που έχει αποφασίσει το οικείο δημοτικό, περιφερειακό ή διοικητικό συμβούλιο, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθεί η
χρηματοδότηση, το ποσό και η ροή αυτής σε συνάρτηση με την υλοποίηση των παρεμβάσεων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο μερών, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Συμφωνίας και η διάρκειά της.
3. Το Παρατηρητήριο είναι το αρμόδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Προγραμματικής Συμφωνίας όργανο. Στην Προγραμματική Συμφωνία καθορίζονται η διαδικασία της παρακολούθησης, καθώς και οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου.

ΤΜΗΜΑ Ε΄
Άρθρο 210
Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄
1. Αν δήμος, περιφέρεια ή νομικό πρόσωπο έχει υπαχθεί, έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, σε πρόγραμμα εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως 10 του άρθρου 174 του  ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 74 και 75 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), απαιτείται για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του φορέα από το Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. του άρθρου 199 μόνον η σύναψη της Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης του άρθρου αυτού, μετά από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 175, 176, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 και 192 ισχύουν από την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο.

 

Σήμερα είμαστε στον Απρίλιο του έτους 2019 για έγκριση του προϋπολογισμού το έτους 2019.

Σε άλλους δήμους, σύμφωνα με το νόμο, ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε μέχρι το Νοέμβριο του έτους 2018 και εγκρίθηκε μέχρι τέλους Δεκεμβρίου του έτος 2018!!

 

Τα στοιχεία για την εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2018

Παρατηρούμε ότι προϋπολογίστηκαν 101.729.604,50 €.

Εισπράχθηκαν 56.164.134,86 €, δηλαδή το 0,5521% των προϋπολογισθέντων να εισπραχθούν

Πληρώθηκαν  56.196.240,14 €. δηλαδή το 0,5524των προϋπολογισθέντων να δαπανηθούν

Από επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι  56.196.240,14 € – 56.164.134,86 € = 32.105,28 €.

Αυτό μόνο στο δήμο Αχαρνών γίνεται (;), να πληρώνουμε 32.105,28 € περισσότερα από όσα εισπράττουμε;

Από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2018 προκύπτει ότι δεν έγιναν δαπάνες 30.483.499,34 €.

ΨΛ61ΩΨ8-ΛΧ1 Εκτέλεση προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2018 δαπάνες 0

Η επιχορήγηση για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού ήταν 15,054,328,18 €, που τελικά τον Δεκέμβριο του 2018 έγινε 6.664.763,47 € χωρίς να καταβληθεί χρειαζόταν; Δε μπορούσαν  να έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισμό, στους κωδικούς που δεν έγιναν δαπάνες, το μισό ποσό και να μη χρειάζεται επιχορήγηση;;

Σήμερα δεν έχει ψηφιστεί στο δημοτικό συμβούλιο  τα στοιχεία για την εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Α’ τριμήνου έτους 2019 όπως ο νόμος ορίζει.

Από τα στοιχεία εσόδων – δαπανών το πρώτο τριμήνου του έτους 2019 προκύπτει ότι δεν έγιναν δαπάνες 60.166.458,13 € .

6ΑΓΒΩΨ8-Γ9Ρ Υλοποίηση προϋπολογισμού μέχρι το Μάρτιο 2019 Με μηδενικές δαπάνες

Χρειαζόμαστε επιχορήγηση 18.236.656,68 € ;;

Αφιερώνεται στους δημοτικούς συμβούλους που θα ψηφίσουν τον προϋπολογισμό του έτους 2019

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: