Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ο ευτελισμός του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 24 Απριλίου 2019

Ο ευτελισμός του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αχαρνών  δεν έχει τέλος.

Δευτέρα 22 Απριλίου 2019. Μεγάλη Δευτέρα,

Η ημέρα άρχισε με τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η πρόσκληση.

 

 

Όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών για τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής υπήρχε η σχετική εισήγηση.

Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αναρτήθηκε στις 14:50.

Συνεδριάσεις της οικονομικής Επιτροπής Επιτροπής έγινε  στις στις 22-4-2019 και ώρα 10:30.

Είναι φανερό ότι τα μέλη της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης έπρεπε να γνωρίζουν την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το Τεχνικό Πρόγραμμα που είχε ενσωματωθεί στο σχέδιο του προϋπολογισμού που είχαν κληθεί να ψηφίσουν.

Όμως αυτή η απόφαση δεν είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

 

Όπως φαίνεται για τις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής δεν αναρτώνται οι εισηγήσεις των θεμάτων.

Για το κορυφαίο θέμα της συνεδρίασης που ήταν η ψήφιση του προϋπολογισμού  του Δήμου Αχαρνών για το έτος΄2019 δεν υπήρχε εισήγηση.

Η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής.

 

Η εισήγηση της Διευθύντριας της Οικονομικής Υπηρεσίας κράτησε ένα λεπτό. Αναφέρθηκε στην προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε ο δήμαρχος με τον Υπουργό στις 14 Απριλίου 2019.

Στην Οικονομική επιτροπή δεν υπήρχε το κείμενο της προγραμματικής σύμβασης, ούτε αναγνώστηκε να αναφερθεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που δεν υπήρξαν ποτέ!!

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο που θα συνεδρίαζε την ίδια ημέρα στις 19:30.

9ΩΒ1ΩΨ8-ΩΕΞ Απόφαση Οικονομικης Επιτροπής αναρτημένη στις εισηγήσεις

Κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, πριν την έναρξη της συνεδρίασης σε συζήτηση διαπιστώθηκε ότι στην εισήγηση αναγράφεται:

Η οικονομική επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού και ειδικότερα εξετάζει εάν:
α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται
υποχρεωτικά από νόμο και
γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18, μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Το άρθρο 189 του νόμου 4555/2018, σύμφωνα με το άρθρο 210 του ίδιου νόμου ισχύει με την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο.

Άρθρο 200
Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης
Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Γ ως εξής:
«Άρθρο 4Γ
Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης
1. Για τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων κατά το άρθρο 4Α του παρόντος από το Λογαριασμό του προηγούμενου άρθρου συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου φορέα Προγραμματική Συμφωνία, η οποία καταρτίζεται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί με απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου, η διαδικασία προσφυγής του ενδιαφερόμενου φορέα σε δανεισμό κατά το άρθρο 43 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).
2. Στην Προγραμματική Συμφωνία απαραίτητα ορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο αυτής, το περιεχόμενο και η οικονομική αποτίμηση των παρεμβάσεων που έχει αποφασίσει το οικείο δημοτικό, περιφερειακό ή διοικητικό συμβούλιο, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθεί η
χρηματοδότηση, το ποσό και η ροή αυτής σε συνάρτηση με την υλοποίηση των παρεμβάσεων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο μερών, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Συμφωνίας και η διάρκειά της.
3. Το Παρατηρητήριο είναι το αρμόδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Προγραμματικής Συμφωνίας όργανο. Στην Προγραμματική Συμφωνία καθορίζονται η διαδικασία της παρακολούθησης, καθώς και οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου.
4. Οι Προγραμματικές Συμφωνίες της παραγράφου 1 αναρτώνται υποχρεωτικά, με ποινή ακυρότητας, στη «Διαύγεια» του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου, δημοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν υπόκεινται σε προσυμβατικό έλεγχο».

Σύμφωνα με το νόμο 3861/2010:

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους

Στις αναρτήσεις στη Δι@ύγεια του Υπουργείου Εσωτερικών στο διάστημα 17 Απριλίου 2019 – 23 Απριλίου 2019 δεν υπάρχει ανάρτηση για την Προγραμματική Συμφωνία με το δήμο Αχαρνών.

Αντίστοιχη ανάρτηση στη Δι@ύγεια το ίδιο διάστημα δεν υπάρχει και από το δήμο Αχαρνών. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα  του δήμου Αχαρνών δεν υπάρχει.

Σύμφωνα με τους ανωτέρω νόμους, επειδή δεν υπάρχει ανάρτηση στη Δι@ύγεια η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργού Εσωτερικών Αλέξανδρου Χαρίτση και του δημάρχου Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβού στις 18 Απριλίου 2019 είναι άκυρη.

Στις 22 Απριλίου 2019 συγκλήθηκε το δημοτικό συμβούλιο σε δύο συνεδριάσεις, στις 19:00 και 19:30.

Στην ημερήσια διάταξη υπήρχαν 11 θέματα μεταξύ των οποίων και το

9 Έκτακτη επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ‘Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών’ (ΔΗ.Φ.Α.) ποσού 300.000€.

Για την επιχορήγηση της ΔΗ.Φ.Α. με 300.000 € έπρεπε να έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του έτους 2019, που ήταν θάμα ημερήσιας διάταξης στην επόμενη συνεδρίαση, μετά από μισή ώρα.

Για το θέμα αυτό τη συνεδρίαση παρακολούθησαν υπάλληλοι της ΔΗ.Φ.Α.

Είναι φανερό ότι ένα θέμα για ποσά παρελθόντων ετών που ενδιέφερε τους υπαλλήλους της ΔΗ.Φ.Α. για να προχωρήσει απαραίτητη  προϋπόθεση ήταν να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του δήμου Αχαρνών προκειμένου στη συνέχεια να γίνει επιχορήγηση της ΔΗ.Φ.Α.

 

Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

 1. «Έγκριση προγραμματικής συμφωνίας οικονομικής υποστήριξης Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2019

Η εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για το θέμα αυτό.

Το έγγραφο αυτό δεν έχει ακριβή ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου.

Η συζήτηση για το θέμα αυτό

 

Όπως φαίνεται στο ανωτέρω βίντεο μετά από ονομαστική ψηφοφορία ο πρόεδρος αναφέρει το αποτέλεσμα που ήταν με 19 ψήφους υπέρ. μετά την ονομαστική ψηφοφορία ο πρόεδρος αναφέρει ότι προσήλθε και ο δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Τσουκαλάς. Επειδή δεν ήταν παρών σε όλη τη συνεδρίαση ο κανονισμός αναφέρει ότι δεν μπορεί να ψηφίσει. Παρ’ όλα αυτά στην απόφαση φέρονται να ήταν υπέρ 20 δημοτικοί σύμβουλοι.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

2118 Απόφαση 99 δημοτικού συμβουλίου για έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώμα το 1ο   θέμα της ημερήσιας  διάταξης που αφορά «Έγκριση προγραμματικής συμφωνίας οικονομικής υποστήριξης Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2019»

Στην συνέχεια ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα.

Στο βίντεο της συνεδρίασης δε φαίνεται  να γίνεται τίποτα από αυτά, αλλά μόνο ονομαστική ψηφοφορία για έγκριση της προγραμματικής σύμβασης.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 21/12/2018 ελήφθη  η 318 απόφαση που αναφέρει:

 

 1. Τη συνέχιση της χρηματοδότησης του Δήμου από το Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ λόγω μη ισοσκέλισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για να προβεί στην υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης.
 3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες  στον κ. Δήμαρχο.

Το ποσό της χρηματοδότησης ήταν 25.393.154,44 €. Για αυτό το ποσό ήταν η εντολή στο δήμαρχο για υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας με τον υπουργό ΅Εσωτερικών.

Μετά από 4 μήνες, στις 18 Απριλίου 2019 ο δήμαρχος υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για χρηματοδότηση ποσού 18.236.656,68 €

Αυτή τη σύμβαση εκλήθη το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει, το περιεχόμενό της που δε ήταν γνωστό μέχρι σήμερα.

Προγραμματική Σύμβαση Υπουργού Εσωτερικών – Δημάρχου Αχαρνών

Με αυτή τη σύμβαση η δημοτική Αρχή προχώρησε στην τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2019.

 

Στις 22 Απριλίου  και ώρα 20:00 ημέρα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στις 19:30, αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση της οικονομικής επιτροπής για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019 και του ΟΠΔ.

9ΩΒ1ΩΨ8-ΩΕΞ Απόφαση Οικονομικής επιτροπής 22-4-2019

Η απόφαση αυτή είναι διαφοροποιημένη από την απόφαση της οικονομικής επιτροπής που είχε αναρτηθεί ως απόφαση-εισήγηση στην ιστοσελίδα του δήμου με το ίδιο ΑΔΑ:9ΩΒ1ΩΨ8-ΩΕΞ.

Στην εισήγηση της απόφασης  της οικονομικής επιτροπής αναφέρεται μεταξύ άλλων:

γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί µε βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα µε τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.
Επίσης σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 189 του Ν. 4555/18, μαζί µε το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε ∆ήµου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, µε συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση µε τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Η διαφοροποίηση ήταν σε όσα έλαβε υπόψη της η οικονομική επιτροπή:

Για την απόφαση οικονομικής επιτροπής που  δημοσιεύτηκε ως εισήγηση γινόταν αναφορά στο άρθρο 189 του νόμου 4555/18 που αντικατέστησε το άρθρο 77.

Στην απόφαση οικονομικής επιτροπής που  διόρθωσε το λάθος , αφού το άρθρο 189  ισχύει από την επομένη αυτοδιοικητική περίοδο, αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη με το άρθρο 77 που έχει ουσιώδεις διαφορές με το άρθρο 189 στη σύνταξη του προϋπολογισμού

Η αναφορά στο άρθρο 210 το νόμου 4555/18 γίνεται γιατί:

Άρθρο 210
Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄
1. Αν δήμος, περιφέρεια ή νομικό πρόσωπο έχει υπαχθεί, έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, σε πρόγραμμα εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως 10 του άρθρου 174 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 74 και 75 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), απαιτείται για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του φορέα από το Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. του άρθρου 199 μόνον η σύναψη της Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης του άρθρου αυτού, μετά από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 175, 176, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 και 192. ισχύουν από την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο.

Αυτά είναι το τυπικά ουσιώδες πρόβλημα με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής που υποβλήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον προϋπολογισμό του έτους 2019 ήταν για τις 19:30

Στην πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα του προϋπολογισμού αναφέρεται μόνο  η πρόεδρος της Δημ. Ενότητας Θρακομακεδόνων, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόσκληση για την πρόεδρο της Δημ. Ενότητας Αχαρνών.

Επειδή ο προϋπολογισμός έχει το ίδιο ενδιαφέρον  για τις δύο Δημοτικές Ενότητες, η μη πρόσκληση στη μια εκ των δύο προέδρων εγείρει πρόβλημα νομιμότητας της πρόσκλησης.

Η πρώτη συνεδρίαση συνεδρίαση το δημοτικού συμβουλίου με 11 θέματα ημερήσιας διάταξης είχε ώρα έναρξης της συνεδρίασης στις 19:00. Άρχισε η συζήτηση των 11 θεμάτων, με πρόταξη του θέματος

9 Έκτακτη επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ‘Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών’ (ΔΗ.Φ.Α.) ποσού 300.000€.

Ακολούθησαν τα άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.   Έγκριση προγραμματικής συμφωνίας οικονομικής υποστήριξης Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2019
 2. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αχαρνών έτους 2019.»
 3. «Έγκριση Προϋπολογισμού & Προγράμματος Δράσης  του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών» οικονομικού έτους 2019.»
 4. «Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης ύψους 223.825,59 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και κατανομή αυτών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αχαρνών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων» Β΄ δόση 2019
 5. «Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης ύψους 8.096,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και απόδοση αυτών στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  για την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων».
 6. . «Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. ‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης  Αχαρνών’ (ΔΗ.Κ.Ε.Α) και ορισμός νέου Προέδρου.»
 7. .Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών» χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών.
 8. «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” Δήμου Αχαρνών για το έτος 2019»
 9. Έκτακτη επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ‘Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών’ (ΔΗ.Φ.Α.) ποσού 300.000€.
 10.  Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.2/06-02-2019 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου τομέα.
 11. .Έγκριση της πρότασης που αφορά τη Σύνδεση της επέκτασης της Λ.Κύμης με την οδό Μ. Αλεξάνδρου στους Θρακομακεδόνες του Δήμου Αχαρνών

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε μέχρι τις 22:00.

Ακολούθησε η συζήτηση της επόμενης συνεδρίασης, με ώρα έναρξης συζήτησης στις 19:30. που άρχισε στις 22:05.

 

Στις 22:10 άρχισε η εκφώνηση του καταλόγου των δημοτικών συμβούλων για να διαπιστωθεί η παρουσία τους. όπως φαίνεται στο βίντεο ο παρακαθήμενος στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός προσπαθούσε να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με απόντες δημοτικούς συμβούλους προκειμένου να προσέλθουν στη συνεδρίαση (σύμφωνα με έγκυρες μαρτυρίες).

Μετά από 15 λεπτά μετά την εκφώνηση του καταλόγου των παρόντων προσέρχεται η δημοτική σύμβουλός Μαρία Ναυροζίδου. Χωρίς εισήγηση ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αρχίζει ονομαστική ψηφοφορία για την έγκριση του προϋπολογισμού του δήμου Αχαρνών για το έτος 2019.

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο προϋπολογισμός ψηφίζεται ομόφωνα.

Την επόμενη ημέρα αναρτήθηκε η έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2019 για το δήμο Αχαρνών.

Ψ74ΩΩΨ8-46Ρ Απόφαση 110 για έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019

Στην απόφαση αυτή μεταξύ άλλων αναφέρεται:

γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο
του προϋπολογισμού.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 & το άρθρο 210 του Ν. 4555/18, μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που ψήφισαν την έγκριση του προϋπολογισμού άκουσαν την αιτιολογική έκθεση, γιατί δε μπορεί να την διάβασαν αφού δεν υπάρχει στο κείμενο της εισήγησης ούτε στο κείμενο της απόφασης

9ΩΒ1ΩΨ8-ΩΕΞ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναρτημένη στις εισηγήσεις

 

Για να κρατήσετε στη μνήμη σας τι ονόματα που  συμμετείχαν και  ψήφισαν στη συνεδρίαση της ξεφτίλας.

Μερικοί από αυτούς  δικαιολόγησαν τη συμμετοχή τους στην αθλιότητα λέγοντας «ότι αμάρτησαν για τους μισθούς των υπαλλήλων της ΔΗ.Φ.Α»

 

Η αλήθειαν είναι ότι αμάρτησαν για μερικά ¨ψηφαλάκια». Ψηφίστε τους, σας αξίζουν!!

Μετά την ανάρτηση θα έχουν το θάρρος οι υποψήφιοι δήμαρχοι και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι να σχολιάσουν τα γεγονότα προκειμένου να σχηματίσουν γνώμη οι δημότες ποιους θα ψηφίσουν;

Ο λαός λέει: «και οι κότες κακαρίζουν αν κάτι θέλουν»

 

Η ξεφτίλα των ημερών

 

Σε λίγο θα κατατεθεί αναφορά στα αρμόδια όργανα  πειθαρχικά και ποινικά για τις ενδεχόμενες παρατυπίες και παρανομίες που αναφέρονται. Το κείμενό της σχεδόν έχει αναρτηθεί.

 

 

Ένα Σχόλιο to “Ο ευτελισμός του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αχαρνών”

 1. Νίκος said

  Καμία ξεφτίλα στον Κασσαβό…Η ξεφτίλα πέφτει ΟΛΗ στους συμβούλους σαν τον Αναγνωστόπουλο, τον Πεδιαδίτη, τον Δασκαλάκη και τα φαντάσματα του ΔΣ σαν τον Μουκάνη και τον Σασσαρίδη.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: