Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Εφαρμογή των νόμων κατά το δοκούν

Posted by koszig στο 19 Μαΐου 2019

Στις 13/3/2017 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο ένα από τα θέματά του ήταν:

«Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.).»

Σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης της ΔΗ.Κ.Ε.Α. 45/19-1-2009, παρ.10 «Η Επιχείρηση διοικείται από (11) ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Π.Δ. 410/95:

Αρθρο 278 ( `Αρθρο 261 Π . Δ . 323/1989) Διοίκηση

1. Οι δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως έντεκα μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με αναπληρωτές, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον δύο είναι αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου ή της κοινότητας, ένας είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους και ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του δήμου ή της κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

2. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προσλαμβάνεται διευθυντής της ή ορίζεται ως διευθυντής ένα από τα μελή του. Στον κανονισμό προσωπικού της παραγράφου 2 του όρθρου 283 καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής της επιχείρησης.

Με βάση τις προτάσεις το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

 

Στο δημοτικό συμβούλιο υπάρχουν τα τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη. Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας κάθε τακτικό μέλος έχει και ένα αναπληρωματικό, για λόγους διοικητικής τάξης.

Όταν ένα τακτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να είναι στο διοικητικό συμβούλιο, είτε γιατί παραιτείται, είτε γιατί  δεν συμμετέχει κανονικά στις συνεδριάσεις χωρίς αιτιολογία, αντικαθίσταται από το όργανο που το διόρισε, δηλαδή το δημοτικό συμβούλιο. Αν ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου διορίστηκε με ειδική αιτιολόγηση, είτε ως μέλος της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, είτε ως δημότης αντικαθίσταται με μέλος με την ίδια ιδιότητα.

Στην ανωτέρω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίστηκαν οι κ. Δασκαλάκης και Σταύρου ως μέλη του δημοτικού συμβουλίου που εκπροσωπούν την πλειοψηφία. Η πρόεδρος Μαρία Ναυροζίδου  και ο αντιπρόεδρος Αντώνης Παλιούρας ορίστηκαν ως μέλη του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς να υπάρχει ειδικός χαρακτηρισμός ότι προέρχονται εκ της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου.

Ο κ. Δασκαλάκης παραιτήθηκε από πρόεδρος της ΔΗ.Φ.Α. και από την παράταξη της πλειοψηφίας.  Ο κ. Παλιούρας παραιτήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας, αλλά στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου φέρεται ως αιρετό μέλος του Δημοτικού συμβουλίου. Η κα Ευθυμιάδου-Τουμανίδη που φέρεται προερχόμενη εκ της πλειοψηφίας παραιτήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας. Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 όταν δημοτικός σύμβουλος ανεξαρτητοποιηθεί δε μπορεί να κατέχει αντίστοιχη θέση που έχει εκλεγεί ως εκπρόσωπος της πλειοψηφίας, την μείζονος μειοψηφίας ή της ελάσσονος μειοψηφίας. Για το λόγο αυτό η δημοτική Αρχή έπρεπε να αντικαταστήσει τους κ. Δασκαλάκη, κ. Παλιούρα, κα. Ευθυμιάδου.

Η Μαρία Ναυροζίδου είχε την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου και της προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Υπέβαλλε την παραίτησή της ως πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Το δημοτικό συμβούλιο συζήτησε την αίτηση παραίτησης της κ. Ναυροζίδου στη συνεδρίαση της 19/3/2010 (11η συνεδρίαση) με θέμα:

  1. «Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α) και ορισμός νέου Προέδρου.»

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 93/2019 ακυρώθηκε με τις ΩΦ10ΟΡ1Κ-0ΙΥ και 6ΕΤ0ΟΡ1Κ-ΗΔ0 απόφασεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στις 11/4/2019.

Ο δήμαρχος έθεσε εκ νέου το θέμα στη συνεδρίαση της 22/4/2019.

6  «Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. ‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης  Αχαρνών’ (ΔΗ.Κ.Ε.Α) και ορισμός νέου Προέδρου.»

Με την απόφαση 104/2019 του δημοτικού συμβουλίου έγινε η εκλογή της Όλγας Ποιμενίδου ως προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Στην απόφαση αυτή. στο μέρος της εισήγησης. αναφέρεται:

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών ώστε να ληφθεί απόφαση για την Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α) και ορισμός νέου Προέδρου, όπου με την υπ.αριθμ. 10480/04-03-19 αίτησή της στο πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών, η Πρόεδρος του Ν.Π.Ι.Δ Κα Ναυροζίδου Μαρία υπέβαλλε την παραίτησή της από το Δ.Σ. της επιχείρησης

Στο κείμενο της παραίτησης τη κας. Ναυροζίδου

Παραίτηση Ναυροζίδου

αναφέρεται:

«Κατά συνέπεια η παραίτησή μου και από τη θέση της Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών κρίνεται σκόπιμο να γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο»

Στο κείμενο της παραίτησης η κα. Ναυροζίδου δεν αναφέρει ότι παραιτείται από μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Η απόφαση 104/2019 του δημοτικού συμβουλίου, που ελήφθη στις 22/4/2019:

 

Όπως φαίνεται στην απόφαση  το δημοτικό συμβούλιο

  • Δεν έλαβε απόφαση που να κάνει δεκτή την παραίτηση της κας. Ναυροζίδου από την ΔΗ.Κ.Ε.Α.
  • Δεν υπήρξε παραίτηση της κας, Ναυροζίδου από μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.
  • Δεν ορίστηκε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α  η Όλγα Ποιμενίδου

Το δημοτικό συμβούλιο όρισε την κα. Ποιμενίδου πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. χωρίς να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 255 παρ. 3 και 4 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) όπως ισχύει «Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

Στο άρθρο 94, παρ. 4 αναφέρεται:

4. Το συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά.

Η άλλη διάταξη  είναι του άρθρου 255 που λαμβάνεται με στην απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή με 23 ψήφους.

 

Μετά από αναφορά που έγινε στις 30/4/2019 στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητήθηκαν από το δήμο Αχαρνών στοιχεία

Μετά από αυτό το έγγραφο αναμένεται η απόφαση νομιμότητας της φερόμενης ως προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Γιατί τόσο μεγάλη αναφορά στο θέμα;

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν μετά τις 11/4/2019 που ακυρώθηκε ο ορισμός της προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Η απόφαση 9 που μεταξύ άλλων:

• Να εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία έναντι των Τραπεζών διενεργώντας όλες τις συναλλαγές (αναλήψεις, καταθέσεις, πληρωμές, υπεύθυνη διαδικτυακών συναλλαγών – web banking-, άνοιγμα νέων λογαριασμών και κατάργησή τους, έκδοση επιταγών και υπογραφή τους ή οπισθογράφηση τους , φέροντας την υπογραφή της στην εταιρική σφραγίδα.)
• Να υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να διενεργεί εμπορικές συναλλαγές που αφορούν το αντικείμενο της εταιρείας.

Και η απόφαση 10  που αποτελεί πρόταση αποζημίωσης προέδρου με 900,00€ (εννιακόσια ευρώ) μικτές αποδοχές για έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο.

Απόφαση διοικητικού  συμβουλίου για συμμετοχή μουσικού σχήματος καθηγητών δημοτικού Ωδείου δεν υπάρχει. 

Αυτούς τους ανθρώπους  που διαχειρίζονται υποθέσεις  του δήμου, όπως τους συμφέρει προεκλογικά, πρέπει να ψηφίσετε;;

 

Ο καθένας όπως στρώνει κοιμάται 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: