Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δημοτικού συμβουλίου

Posted by koszig στο 6 Ιουνίου 2019

Το δημοτικό συμβούλιο είναι το κυριότερο όργανο λήψης αποφάσεων για τη λειτουργία του δήμου. Διοικητικά αποτελείται από το πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ο οποίος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και διαχειρίζεται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, τον  αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου που αντικαθιστά τον πρόεδρο όταν δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του έχοντας γνώση για το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και τον ή την γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου που ασχολείται με όλα τα διαδικαστικά θέματα του δημοτικού συμβουλίου, όπως δημοσίευση αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, επιμέλεια των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών και όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Για το χρονικό διάστημα 2014-2017 πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου  εκλέχτηκε η Μαρία Χαριτίδη. Για το διάστημα 2017-2019 πρόεδρος εκλέχτηκε ο Κώστας Ρούσσας.

Για το διάστημα 2014-2019 αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εκλέχτηκε ο Μιχάλης Βρεττός και Γραμματέας η Όλγα Ποιμενίδου.

Σε όλα αυτά τα πέντε χρόνια δεν υπήρξε προεδρείο δημοτικού συμβουλίου ως σώμα.

Οι θέσεις στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου ήταν  Γενικός Γραμματέας, Δήμαρχος, Πρόεδρος, υπάλληλος ως γραμματέας, ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Οργάνων και η Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου.

Ο αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ποτέ δεν πήρε θέση στο προεδρείο, παρά μόνο όταν για λίγες φορές απουσίασε ο πρόεδρος.

Για πέντε χρόνια αναφέρεται ως αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Τα τελευταία χρόνια, επί προεδρίας Κώστα Ρούσσα αρκετές αποφάσεις ακυρώθηκαν, είτε γιατί ο πρόεδρος δεν έκανε ονομαστική ψηφοφορία για αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, είτε γιατί δεν είχαν τον νόμιμο αριθμό θετικών ψήφων. Σε όσες συνεδριάσεις στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου ήταν παρών ο αντιπρόεδρος δεν έκανε παρέμβαση στον πρόεδρο να τηρεί τη νόμιμη διαδικασία.

Μια από τις υποχρεώσεις του προεδρείου είναι η δημοσιότητα των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, είτε με τη ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων, είτε με διατήρηση αρχείου βιντεοσκοπημένων συνεδριάσεων. Το σημαντικότερο όλων είναι η δημιουργία απομαγνητοφωνημένων πρακτικών σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Στην έντυπη μορφή πρέπει να υπάρχουν και υπογραφές των δημοτικών συμβούλων που μετείχαν στη συνεδρίαση.

Το διάστημα 2014-2018 είχαν γίνει δεκάδες αναφορές από Ενεργό Πολίτη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και το Δώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Για αυτές οι ελεγκτικές αρχές ζητούσαν ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με τις αναφορές, μεταξύ των οποίων και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Άρθρο 10
Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
1. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και του δημοτικού υπαλλήλου που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα.
2. Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο » ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο εκτελών χρέη πρακτικογράφου δημοτικός υπάλληλος, τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
3. Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, που αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο», τηρούνται πρόχειρα πρακτικά που αντιγράφονται σε φύλλα
χαρτιού, μονογραφημένα από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα φύλλα αυτά αριθμούνται με τρόπο ώστε η αρίθμησή τους να αποτελεί συνέχεια της αρίθμησης των απομαγνητοφωνημένων ή απομαγνητοσκοπημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με αυτά.
5. Η μη τήρηση των πρακτικών σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής από Δημοτικό Σύμβουλο και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.
7. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφασης, λαμβάνουν αύξοντα αριθμό. Κάθε χρόνο ξεκινάει νέα αρίθμηση των πρακτικών.
8. Οποιοσδήποτε Δημοτικός Σύμβουλος ζητήσει, μπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι
δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

Αυτή είναι η διαδικασία για την τήρηση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου.

Επειδή το διάστημα 2014-2018 δεν υπήρχαν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά  ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κώστας Ρούσσας και ο γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου Όλγα Ποιμενίδου έχουν παραπεμφθεί στο πειθαρχικό για παράβαση καθήκοντος που είναι η μη ύπαρξη απομαγνητοφωνημένων πρακτικών.

Στις 26/6/2018 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή με θέμα: «Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 10.075,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την απομαγνητοφώνηση και επιμέλεια έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου», (κλικ εδώ).

Ακολούθησε πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποστολή οικονομοτεχνικής προσφοράς και η  µε αριθµ. 485 και µε αριθµ. πρωτ. 32807/27-07-2018 απόφαση Δηµάρχου που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην απευθείας ανάθεση της απομαγνητοφώνησης και επιμέλειας έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στον κ, Νικόλαο Τσακίρη.

Η απόφαση δημάρχου δεν αναρτήθηκε:

Στις 27/8/2018 υπογράφτηκε από το δήμαρχο η σχετική σύμβαση με το δεύτερο των συµβαλλομένων «Πάροχο», την απομαγνητοφώνηση και επιμέλεια έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 6.820,00 €, συµπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % µε τους κατωτέρω όρους:

ΣΥΜΒΑΣΗ 35910_27-8-2018 ΑΠΟΜΑΓΜΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ

Στο άρθρο 5 της σύμβασης αναφέρεται:

Άρθρο 5.
Ο «Πάροχο̋» υποχρεούται να προσφέρει τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 εργασίες απομαγνητοφώνησης και επιμέλειας έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ηχητικά αρχεία που θα του παραδώσει το Αυτοτελές Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

Άρθρο 6.
Ο «Πάροχος» πρέπει για κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ειδοποιείται την ίδια μέρα µε τους Συμβούλους, µε αποδεικτικό επίδοσης  ή µε αποστολή Fax στο 210 6993781. Εάν προσκληθεί σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν προσέλθει, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Όπως προκύπτει από το άρθρο 5, η σύμβαση είναι για τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του έτους 2018.

Για τις 11 συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του έτους 2018 ο «Πάροχος» έλαβε υπόψη του, σύμφωνα με το άρθρο 5 έλαβε υπόψη του τα ηχητικά αρχεία που  του παρέδωσε το Αυτοτελές Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

Μετά τη σύμβαση στις 27/8/2018, σύμφωνα με το άρθρο 6 της σύμβασης, για κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ειδοποιείται την ίδια μέρα µε τους Συμβούλους, µε αποδεικτικό επίδοσης  ή µε αποστολή Fax στο 210 6993781. Εάν προσκληθεί σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν προσέλθει, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Προφανώς μετά τη σύμβαση ο «Πάροχος» θα έπρεπε να ειδοποιείται να παρίσταται στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και με δικά του μέσα, ηχητικά ή οπτικά, να καταγράφει τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης  στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου δεν εμφανίστηκε ο «Πάροχος» να καταγράφει τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Εξεταστέον αν το αρμόδιο Τμήμα ειδοποιούσε  τον ΄»Πάροχο» με αποδεικτικό επίδοσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης:

Άρθρο 4.
Τα πρακτικά θα παραδίδονται στο Δήμο σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες  από την ημέρα παραλαβής του ηχητικού αρχείου του εκάστου Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που ζητηθεί η έκδοση μιας επείγουσας απόφασης η παράδοση θα γίνεται αυθημερόν.

Σε δημοτικούς συμβούλους  διανεμήθηκαν CD μα περιεχόμενο τις απομαγνητοφωνημένες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Είναι φανερό ότι στου δημοτικούς συμβούλους δόθηκαν απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά συνεδριάσεων που δεν συμφωνούν με τις διατάξεις του άρθρου 4 της σύμβασης. Τα πρακτικά 4,5,7,10,11 και 12 – 20 είναι περισσότερες από 15 ημέρες  της συνεδρίασης της 21/12/2018 που είναι το πρακτικό 27 στις 21/12/2018.

Τα CD με  απομαγνητοφωνημένα πρακτικά  δόθηκαν στους δημοτικούς συμβούλους  το Φεβρουάριο του 2019, (κλικ εδώ).

Στη συνεδρίαση της 20/12/2018  και 16/4/2019 υπήρξε εισήγηση από την επιτροπή παραλαβής  «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για υπηρεσίες Απομαγνητοφώνησης & επιμέλειας έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου».  για ποσά   1.445,84  και  540,60 €.

Στις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου  δεν υπάρχει έγκριση δαπάνης για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε:

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δαπάνη, δεσμεύουμε και διαθέτουμε πίστωση ύψους Εννέα Χιλ. Τριακόσια Ευρώ (9.300,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 10-6615.002, οικονομικού έτους 2019 για Απομαγνητοφώνηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών

Η σύμβαση στο άρθρο 6 καθορίζει ότι αν δεν προσέλθει ο «Πάροχος» σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο «Πάροχος» δεν παρουσιάστηκε σε καμία συνεδρίαση.

Πως προκύπτει για πληρωμή το ποσό των 9.300 €,  εφόσον για 25 συνεδριάσεις η σύμβαση αναφέρει ποσό 6.820,00 €, συµπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου για το έτος 2018 ήταν 27, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον δεν έγιναν ελλείψει απαρτίας ή δε φέρουν  (17,18) απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Επειδή ο δήμαρχος δεν έθεσε θέμα παράβασης της σύμβασης από τον «Πάροχο» στο δημοτικό συμβούλιο προκείμενου να κηρυχθεί έκπτωτος.

Επειδή ο πρόεδρος δεν έχει λάβει θέση για τις παρατυπίες που γίνονται με τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου και ειδικά για τη μη τήρηση της σύμβασης

Επειδή η γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου, που στα καθήκοντά της είναι και η τήρηση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου, δεν ζήτησε την τήρηση της νομιμότητας

Επειδή ο αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου  Βρεττός Μιχάλης δεν έχει λάβει θέση για τις παρατυπίες σχετικά με τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και κυρίως ως μέλος της οικονομικής επιτροπής δεν έχει πάρει θέση για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης μεγαλύτερης από εκείνη που προβλέπεται  στη σύμβαση, που υπέγραψε ο δήμαρχος. .

Επειδή ο δημοτικός σύμβουλος  Βρεττός Σπύρος δεν έχει λάβει θέση για τις παρατυπίες για τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά  και κυρίως ως μέλος της οικονομικής επιτροπής δεν έχει πάρει θέση για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης μεγαλύτερης από εκείνη που προβλέπεται  στη σύμβαση, που υπέγραψε ο δήμαρχος.

Υποχρέωσή τους είναι να ζητήσουν από το δημοτικό συμβούλιο να ζητήσει διοικητική εξέταση για το θέμα των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών ή να ζητήσουν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να επιληφθεί του θέματος.

Για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του έτους 2019 υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά;

Επειδή στα προγράμματα των υποψηφίων παρατάξεων και δημάρχων δεν γίνεται αναφορά στην τήρηση των νόμων στις αποφάσεις των οργάνων, πράγμα που είναι συνταγματική υποχρέωση, υποψήφιοι δήμαρχοι που έχουν λόγο οφείλουν να ζητήσουν εγγράφως τον έλεγχο για  την τήρηση των νόμων από τα αρμόδια εποπτικά όργανα. Αν δεν το κάνουν τότε:

 

Ενεργοί Πολίτες, που έχουν λόγο, θα κινήσουν  τις διαδικασίες για την τήρηση των νόμων 

 

 

 

Ένα Σχόλιο to “Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δημοτικού συμβουλίου”

  1. Νίκος said

    Όλους τους συμφέρει αυτή η κατάσταση με τα πρακτικά…Απο το παρουσιολόγιο των συμβούλων μέχρι τους χρυσαυγίτες, τους ψεκασμένους και τις αιτιολογήσεις ψήφων…Αμφιβάλλω αν θα συμβεί κάτι.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: