Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 23 Ιουνίου 2019

Summer Camp

Posted by koszig στο 23 Ιουνίου 2019

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Οικονομικές επιτροπές

Posted by koszig στο 23 Ιουνίου 2019

Στις 11 Ιουνίου συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή. τακτικά θέματα ημερήσιας διάταξης:

Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες

1  Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης
Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών
2  A. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ετήσια παροχή ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου.
Β. Έγκριση της με αριθμ. 21/2019 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος  Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού, για την ετήσια παροχή ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 90.000,00 €.
Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Δ. Έγκριση διάθεσης ποσού 15.100,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 20-6252 και 74.900,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 20-6253, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020, για την ανωτέρω παροχή.
Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
3  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο     Αθηνών (ΑΡ. ΚΛ: 14214/2019)
4  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο     Αθηνών (ΑΡ. ΚΛ: 13104/2019)
5  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο     Αθηνών (ΑΡ. ΚΛ: 13710/2019)
6  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο     Αθηνών (ΑΡ. ΚΛ: 12483/2019)
7  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο     Αθηνών (ΑΡ. ΚΛ: 12607/2019)
8  Έγκριση της υπ’ αριθμ.  865/2019 απόφασης Δημάρχου.

Η συνεδρίαση:

 

Στη συνεδρίαση αυτή τη φορά η αντιπολίτευση ήταν παρούσα με δύο τακτικά μέλη το Σπύρο Βρεττό νυν δημοτικό σύμβουλο και αυριανό δήμαρχο, τον Μιχάλη Βρεττό δημοτικό σύμβουλο ως τακτικά μέλη της οικονομικής επιτροπής και το δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Ξαγοράρη ως αναπληρωματικό μέλος της οικονομικής επιτροπής.

Η συνεδρίαση έγινε στις 11/6/2019. Στις 12/6/2019 αναρτήθηκαν στη Δι@ύγεια:

Δύο τακτικά θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο έκτακτα.

Εκτός από αυτά ψηφίστηκαν και 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσαν σε αναθέσεις σε δικηγόρους.

Οι αναρτήσεις αυτών των αποφάσεων δεν υπάρχουν στη Δι@ύγεια και στην ιστοσελίδα του δήμου

Γιατί είναι αναγκαία η ανάρτηση αυτή;

Γιατί μέχρι σήμερα οι νυν δημοτικοί άρχοντες και οι ερχόμενοι δημοτικοί άρχοντες δεν ασχολούνται με την οργάνωση του δήμου Αχαρνών και την τήρηση των διαδικασιών και του νόμου στη  λειτουργία των οργάνων του δήμου.

Η οικονομική επιτροπή είναι το σημαντικότερο, μετά το δημοτικό συμβούλιο, όργανο λήψης αποφάσεων.

Άρθρο 72
Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες
1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..
2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου.

Ενημερωτικά:

Ένδικο βοήθημα ονομάζεται κάθε μέσο που δίνει νόμος στον πολίτη, με το οποίο ο τελευταίος μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια. Με το ένδικο βοήθημα ο πολίτης εισάγει μια διαφορά προς κρίση σε ένα δικαστήριο.

Τα ένδικα βοηθήματα δε θα πρέπει να συγχέονται με τα ένδικα μέσα, τα οποία είναι μέσα για τον έλεγχο ή επανάκριση μιας ήδη εκδοθείσας δικαστικής απόφασης. Τα ένδικα μέσα έπονται συνεπώς των ενδίκων βοηθημάτων.

Σύμφωνα με το νόμο 3681/2010 («Δι@ύγεια»):

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των αρμόδιων Υπουργείων που αυτά διατηρούν. Οι πράξεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου. Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.»
Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου τρίτου Νομ. 4057/14-14 Μαρτ. 2012 (ΦΕΚ Α΄ 54).

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.»
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254)

Με βάση τους ανωτέρω νόμους η αρμόδια υπάλληλος έπρεπε αμελλητί να έχει αναρτήσει τις αποφάσεις για αναθέσεις σε δικηγόρους της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής της 11/6/2019 στην ιστοσελίδα του δήμου.

Για αυτό το λόγο οι 6 αποφάσεις ανάθεσης υποθέσεων σε δικηγόρους δεν ισχύουν εφόσον δεν αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του δήμου. 

Στα θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης η δημοτική Αρχή μέχρι σήμερα δεν αναρτά τις εισηγήσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών, πράγμα το οποίο γίνεται για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου.

Είναι φανερό ότι για την οικονομική επιτροπή δεν υπάρχει διαφάνεια σχετικά με την ενημέρωση των μελών της οικονομικής επιτροπής, των δημοτικών συμβούλων και των δημοτών.

Μέχρι σήμερα κανένας δημοτικός σύμβουλος δεν διαμαρτυρήθηκε για αυτή την παράληψη.

Σχετικά με την ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία.

Η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε κινήσει τη σχετική διαδικασία για την πρόσληψη τριών δικηγόρων με μηνιαία αντιμισθία, αλλά η προσπάθεια δεν τελεσφόρησε για τυπικούς λόγους. Συνέχισε να αποφασίζει η οικονομική επιτροπή για αναθέσεις πρόσληψης πληρεξουσίων δικηγόρων.

Σε κανένα προεκλογικό πρόγραμμα παρατάξεων, μεταξύ των οποίων και του εκλεγέντος δημάρχου, δεν δίνεται βάρος στο ρόλο της οργάνωσης του δήμου με στόχο την αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή του νόμου σε όλες τις αποφάσεις του δήμου.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 12/2/2019 υπάρχουν  34 αναθέσεις σε δικηγόρους.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση της οικονομικής Επιτροπής στο τμήμα που αναφέρεται σε αναθέσεις σε δικηγόρους.

 

Σε δύο λεπτά έγιναν αναθέσεις σε 34 δικηγόρους!!.

Σχετική ανάρτηση (κλικ εδώ)

Στη συνεδρίαση της 11/6/2019 έγιναν αναθέσεις σε 6 δικηγόρους. Η διαδικασία που τηρήθηκε ήταν παρόμοια.

Στην ιστοσελίδα του δήμου δεν αναρτήθηκαν οι σχετικές αποφάσεις και οι εισηγήσεις τους.

Στις  συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής  στις 24/12/2018, 31/12/2018, 22/1/2019, 12/2/2019, 7/3/2019, 22/3/2019, 17/4/2019. 22/4/3019, 17/5/2019 και 11/6/2019, συνολικά σε 10 συνεδριάσεις, ήταν απόντες  ο Σπύρος Βρεττός  και οι Μιχάλης  Βρεττός και Ξαγοράρης Νικόλαος. Στη συνεδρίαση στις 12/2/2019 παρόντες ήταν οι δύο τελευταίοι, οι οποίοι αποχώρησαν όταν έφτασε η συζήτηση για θέματα που αφορούσαν σε αναθέσεις σε 34 δικηγόρους.

Για τη  συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 12/2/2019 αναρτήθηκαν οι αποφάσεις και οι εισηγήσεις σε αυτές, Αυτή είναι μια από τις 34.

 

Στην δημοσιευμένη εισήγηση:

  1. Δεν υπάρχει το όνομα του συντάκτη από το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
  2. Δεν υπάρχει αριθμός e-mail για επικοινωνία
  3. Δεν υπάρχει ημερομηνία και αρ, πρωτοκόλλου διαβίβασης της εισήγησης. Χωρίς αυτά τα στοιχεία οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνει παραποίηση του εγγράφου.
  4. Δεν υπάρχει εισήγηση της Νομικής Συμβούλου του δήμου (η οποία υπάρχει) για τον ορισμό συγκεκριμένου δικηγόρου σύμφωνα με το άρθρο 72, αρ. 2 του  νόμου 3852/2010.

Η ανυπαρξία γνωμοδότησης δικηγόρου συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης

Στη Δι@ύγεια δεν αναρτώνται αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής που αναφέρονται σε αναθέσεις παράστασης σε δικαστήριο. Ως αιτιολογία ήταν τα προσωπικά δεδομένα.  Αντίθετα ο δήμος Φυλής δε σέβεται τα προσωπικά δεδομένα και αναρτά τις αποφάσεις στη Δι@ύγεια !!

Αν έχει δίκιο ο δήμος Φυλής, τότε οι αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής για αναθέσεις σε δικηγόρους δεν είναι έγκυρες, επειδή δεν έχουν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια.

 

Υπάρχει λόγος ανάρτησης αυτού του κειμένου;

Δείχνει ότι κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, σήμερα μέλη της οικονομικής επιτροπής εκ της αντιπολίτευσης, αύριο μέλη της οικονομικής επιτροπής εκ της συμπολίτευσης, δεν έκανα τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να τηρηθούν οι νόμιμες διατάξεις για τις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής.

Η δημιουργία αυτής της κατάστασης ενδεχομένως να δημιουργήσει «σχολή» για τη λειτουργία της οικονομικής επιτροπής την επόμενη τετραετία, πράγμα το οποίο θα βάλει σε περιπέτειες το δήμο.

Όπως λέει και ο λαός:

Ότι μικρομάθαινες, δεν τα γεροντάφηνες

 

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »