Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 5 Ιουλίου 2019

Προσοχή: Αλλαγές στα εκλογικά τμήματα για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου

Posted by koszig στο 5 Ιουλίου 2019

Τα εκλογικά τμήματα για τις βουλευτικές εκλογές έτους 2019 είναι διαφορετικά από εκείνα των δημοτικών εκλογών.

Μάθε που ψηφίζεις: https://www.ypes.gr/mathe-poy-psifizeis-forma/

 

Αν γνωρίζεις την εκλογική περιφέρεια  με τα στοιχεία του επωνύμου εντοπίζεται το εκλογικό τμήμα :

Εκλογικά Τμήματα Αχαρνών και Θρακομακεδόνων

 

Τοποθεσίες σχολείων που είναι εκλογικά κέντρα:

9ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

4ο Γυμνάσιο Αχαρνών

3ο Λύκειο Αχαρνών

6ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών

13ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Αχαρνών

5ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών.

2ο ΕΠΑΛ Αχαρνών

3ο Δημοτικό σχολείο Αχαρνών

1ο Δημοτικό Σχολείο Θρακομακεδόνων

 

 

 

 

Posted in Εκλογές 2019, Uncategorized | Leave a Comment »

Ευτελισμός χωρίς τέλος!!

Posted by koszig στο 5 Ιουλίου 2019

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου 3852/2010:

Άρθρο 67
Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου
1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Είναι φανερό ότι δεν έχει τηρηθεί ο νόμος. Το δημοτικό συμβούλιο δε συνεδριάζει τουλάχιστο μια φορά το μήνα.

Το δημοτικό συμβούλιο της 27/6/2019 έγινε για ένα πραγματικά έκτακτο γεγονός:

Το δημοτικό συμβούλιο της 2/7/2019 έγινε ουσιαστικά δύο μήνες μετά το πρώτο της 30/4/2019 που έγινε στις 12:00 για τυπικούς λόγους.

Η πρόσκληση για συνεδρίαση στις 2/7/2019 περιελάμβανε 9 θέματα ημερήσιας διάταξης

Πρόσκληση για δημοτικό συμβούλιο στις 2-7-2019

 

Παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 9. Για να γίνει συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου απαιτούνται 23 δημοτικοί σύμβουλοι παρόντες, συνεπώς δε μπορεί να συνεχιστεί η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και ο πρόεδρος το δημοτικού συμβουλίου διέκοψε τη συνεδρίαση ελλείψει απαρτίας.

Τυπικά άρχισε η συνεδρίαση, έγινε εκφώνηση των ονομάτων των δημοτικών συμβούλων, έγινε καταγραφή των παρόντων και σύμφωνα με το νόμο ο πρόεδρος του δημοτικού κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης ελλείψει απαρτίας.

Αυτή είναι μια τυπική διαδικασία και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να αναρτηθεί στη Δι@ύγεια, όπως όλες οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Επίσης η απόφαση οφείλει να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου.

Παρόμοια διαδικασία δεν έχει γίνει από καμία δημοτική Αρχή μέχρι σήμερα!!

Την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου  η 18η συνεδρίαση.

Μέχρι πριν λίγους μήνες οι προσκλήσεις για συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου στέλνονταν και στου δημοσιογράφους του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Σήμερα αυτό δε γίνεται.

Η πρόσκληση περιλάμβανε τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης με την προηγουμένη, χαρακτηρίστηκε έκτακτη με τα ίδια θέματα της προηγουμένης.

Προφανώς η επικύρωση πρακτικών δεν είναι έκτακτο θέμα ούτε οι ανακοινώσεις. Διατηρήθηκαν  τα ίδια και ορίστηκε ως ώρα συνεδρίασης η 13:00, προκειμένου σε εργάσιμη ώρα, μετά πρόσκληση που στάλθηκε στις 9:00 περίπου, να ήταν αδύνατη η προσέλευση 23 δημοτικών συμβούλων.

Η συνεδρίαση φέρεται να έγινε με την παρουσία 5-6 δημοτικών συμβούλων.

Η απόφαση αυτή δεν αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια και στην ιστοσελίδα του δήμου, όπως και η προηγούμενη συνεδρίαση.

Την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 μέχρι τις 10:07:11 δεν είχε αναρτηθεί άλλη συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου. Μετά τις 10:35 αναρτήθηκε η 19η συνεδρίαση.

 

 

Σύμφωνα με το άρθρα 95,96 του νόμου 3463/2006 που καθορίζουν τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου χαρακτηρίζονται τακτικές και απαιτείται πρόσκληση τρεις πλήρεις ημέρες μεταξύ της πρόσκλησης και της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.

Σε ειδικές κατεπείγουσες περιπτώσεις πριν τη συζήτηση των θεμάτων το δημοτικό συμβούλιο αποφαίνεται, μετά από ψηφοφορία, για το κατεπείγον των θεμάτων.  Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 95  για να συζητηθεί ένα  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή 23 θετικές ψήφοι.

Αυτονόητο είναι ότι αυτή η πλειοψηφία πρέπει να τηρηθεί για τις κατεπείγουσες περιπτώσεις συνεδριάσεων με ένα ή περισσότερα θέματα ημερήσιας διάταξης

Άρθρο 95
Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο δημοτικό κατάστημα. Επιπλέον είναι δυνατόν να δημοσιεύεται και στην τυχόν υπάρχουσα ιστοσελίδα του Δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

4. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

6. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
7. Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προσκαλείται ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα, που αφορούν το αντίστοιχο τοπικό διαμέρισμα. Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου μετέχει στις συνεδριάσεις, με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη.

 

Άρθρο 96
Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά  των ανωτέρω.

Σύμφωνα με το άρθρο 96  παρ.3 όταν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις, προφανώς τακτικές, στην τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση μπορεί να συνεδριάσει με το 1/3, δηλαδή με 15 δημοτικούς συμβούλους παρόντες.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, αφού δεν έγινε η πρώτη συνεδρίαση επειδή ήταν μόνο 9 παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι από τους  45 δημοτικούς συμβούλους, και στους απόντες περιλαμβανόντουσαν 6 αντιδήμαρχοι και δύο πρόεδροι ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ με αντιμισθία, χαρακτήρισε την επόμενη  συνεδρίαση ως έκτακτη με τα ίδια θέματα της προηγούμενης συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση αυτή έκτακτο θέμα ήταν η επικύρωση πρακτικών και οι ανακοινώσεις!! Ώρα συνεδρίασης ορίστηκε η 13:00.  Προφανώς αυτά δεν είναι θέματα που πρέπει να συζητηθούν εκτάκτως, αλλά είναι ένα μέρος του σεναρίου για την επόμενη κίνηση, να γίνει πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση την επόμενη ημέρα με τα ίδια θέματα συνεδρίασης και ώρα συνεδρίασης τις 16:00.

Το τι έγινε στη συνεδρίαση της 4/7/2019 σε επόμενη ανάρτηση.

Μια από τα ίδια;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »