Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 10 Ιουλίου 2019

Ευτελισμός χωρίς τέλος -2

Posted by koszig στο 10 Ιουλίου 2019

Οι εκλογές τελείωσαν, καιρός να γυρίσουμε στα θέματα που απασχολούν το δήμο μας.

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε αναφορά για τον τρόπου που έγιναν τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, (κλικ εδώ).

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 4/7/2019.

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση η συνεδρίαση, που είχε χαρακτηριστεί ως έκτακτη, ήταν να αρχίσει στις 16:00.

Η συνεδρίαση για να ήταν τακτική θα έπρεπε να έχουν περάσει τρεις πλήρεις ημέρες από την προηγούμενη, που είχε γίνει στις 3/7/2019, δηλαδή έπρεπε να γίνει στις 7/7/2019 !! Χαρακτηρίστηκε ως έκτακτη για να μπορεί να γίνει την επόμενη ημέρα από την προηγούμενη που ήταν για τις 3/7/2019.

Όπως φαίνεται στην αρχή του βίντεο στις  16:33 δεν είχε συγκεντρωθεί ο αναγκαίος αριθμός δημοτικών συμβούλων για επίτευξη απαρτίας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου:

Άρθρο 3
Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου
6. Οι συνεδριάσει ς του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγονται , εκτός εξαιρέσεων, κατά τις απογευματινές έως βραδινές ώρες.
9. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να
αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα.
Πριν από τη συζήτηση το Συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Άρθρο 4
Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα που ορίζεται στην πρόσκληση.

Άρθρο 7
Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων
2. Η ώρα της συνεδρίασης δύναται να παραταθεί κατά 35 λεπτά το ανώτατο, ώστε να δημιουργηθεί απαρτία. Αν μετά την παρέλευση των 35 λεπτών δεν υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη ματαίωση της συνεδρίασης. Για τη ματαίωση συντάσσεται πρακτικό.
12. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.

Όπως φαίνεται  στο σχετικό βίντεο (χρόνος 4:00) η συνεδρίαση άρχισε στις 16:45. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 ο πρόεδρος έπρεπε να έχει ανακοινώσει τη ματαίωση της συνεδρίασης.

Μετά την εκφώνηση των ονομάτων των δημοτικών συμβούλων ευρέθησαν  παρόντες 15. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου διάβασε τους λόγους που η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται έκτακτη και είπε:» Εγκρίνετε κ. συνάδελφοι; Ομόφωνα; Ομόφωνα (αφού δεν έλαβε απάντηση)».

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού Πριν από τη συζήτηση το Συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Για το θέμα αυτό δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 12 προκειμένου να διαπιστωθεί ο αριθμός των παρόντων δημοτικών συμβούλων που συμφωνούν ότι τα θέματα ήταν κατεπείγοντα.

ΟΙ παριστάμενοι δημοτικοί σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων και ο νεοεκλεγής δήμαρχος Σπύρος Βρεττός, αποφάνθηκαν ότι :

επικύρωση προηγουμένων πρακτικών (έτους 2018)

οι ανακοινώσεις που δεν έγιναν

ήταν κατεπείγοντα θέματα!!

Το θέμα :

7 1. Επικύρωση του με αρ. πρωτ. 17600/22-04-2019 πρακτικού της Επιτροπής  Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών που αφορά στους διαγωνισμούς για την προμήθεια  ειδών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

  1. Κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου κου Stefani Voldian, για την προμήθεια  ειδών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και ολική κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης.
  2. Προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου κου Stefani Voldian από τις προμήθειες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Η επικύρωση του πρακτικού επιτροπής από 22/4/2019 (δυο μήνες πριν) ήταν έκτακτο θέμα!!

Για το θέμα της επικύρωσης των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του έτους 2018 ο δημοτικός σύμβουλος Στέργιος Πεδιαδίτης δε συμφωνεί, γιατί  στις συνεδριάσεις δεν παρίστατο ο ανάδοχος της απομαγνητοφώνησης των πρακτικών στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τη σύμβαση.

Οι παριστάμενοι δημοτικοί σύμβουλοι υπόγραψαν τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά για τα οποία υπάρχει αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την εγκυρότητά τους. (κλικ εδώ)

Στη συνέχεια ο πρόεδρος προχώρησε  στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα 2-8 ψηφίστηκαν, σύμφωνα με τον πρόεδρο. ομόφωνα ως η εισήγηση.

Για το θέματα αυτά δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 12 προκειμένου να διαπιστωθεί ο αριθμός των παρόντων δημοτικών συμβούλων που εγκρίνουν τα θέματα.

Τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

9 «Αποδοχή  παραίτησης και αντικατάσταση  Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Η εισήγηση της υπηρεσίας.

Εισήγηση για την επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βίντεο συνεδρίασης (χρόνος 15:30). Ο πρόεδρος μετά την ανάγνωση του θέματος απευθύνεται στον δημοτικό σύμβουλο Σπύρο Βρεττό, πιθανόν να ρωτήσει αν συμφωνεί. Από το βάθος της αίθουσας ακούγεται φωνή: «Τι να ψηφίσουν, αφού δεν ξέρουν ποιοι είναι οι αντικαταστάτες». Μετά από αμηχανία που διαρκεί 2 λεπτά ο πρόεδρος ανακοινώνει: » Το θέμα αποσύρεται. Λύεται η συνεδρίαση «.

Η αμηχανία μετά την απόφαση του προέδρου κρατάει μερικά λεπτά  ο πρόεδρος επαναφέρει το θέμα και το λόγο λαμβάνει ο δημοτικός σύμβουλος και επόμενος δήμαρχος Σπύρος Βρεττός. » η σχολική Επιτροπή έχει παραιτηθεί από το Μάιο. τα σχολεία δε μπορούν να λειτουργήσουν. Όπως γνωρίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής είναι ο διαχειριστής. Αυτός μόνο μπορεί να υπογράψει και να μεταφέρει χρήματα στο έργο. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένο πρόβλημα. Τέλος Αυγούστου θα ανοίξουν τα σχολεία και οι διευθυντές θα έχουν ανάγκη από χρήματα για να μπορέσουν να προμηθευτούν τα αναλώσιμα υλικά δε θα υπάρχει κανείς από το δήμο να υπογράψει και να δώσε αυτή τη δυνατότητα στους διευθυντές.».

Ο κ. Βρεττός προτείνει να ορίσουν ένα προσωρινό προεδρείο μέχρι το Σεπτέμβριο και να οριστεί νέος πρόεδρος. Συμφωνείτε; Προτείνω να βάλουμε πρόεδρο τον κ. Μίχα που έχει εμπειρία από σχολική επιτροπή, αντιπρόεδρο τον κ. Καλάργιαλη που επίσης έχει εμπειρία, και ένα δημότη που είναι ο Μπίστας Σωτήριος.  Ο πρόεδρος ανακοινώνει τα νέα μέλη της επιτροπής και λέει ψηφίζεται κύριοι συνάδελφοι; Ομόφωνα.

Έτσι τελείωσε το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα αυτό:

2141 Απόφαση 122 του δημοτικού συμβουλίου για αντικατάσταση προέδρου, αντιπροέδρου και μελών Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παιδείας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο στο δημοτικό συμβούλιο δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου για να διαπιστωθεί ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων που ψήφισαν ομόφωνα την πρόταση.

 

Υπάρχουν μια σειρά παραβάσεις που οδηγούν στη μη νόμιμη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 4/7/2019 και στις μη νόμιμες αποφάσεις που ελήφθησαν.

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Η συνεδρίαση άρχισε στις 16:45. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 ο πρόεδρος έπρεπε να έχει ανακοινώσει τη ματαίωση της συνεδρίασης.

Πριν από τη συζήτηση το Συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Για το θέμα αυτό δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 12 προκειμένου να διαπιστωθεί ο αριθμός των παρόντων δημοτικών συμβούλων που συμφωνούν ότι τα θέματα ήταν κατεπείγοντα.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 2-8 ψηφίστηκαν, σύμφωνα με τον πρόεδρο. ομόφωνα ως η εισήγηση.

Για το θέματα αυτά δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 12 προκειμένου να διαπιστωθεί ο αριθμός των παρόντων δημοτικών συμβούλων που εγκρίνουν τα θέματα.

Για το 9ο θέμα το σχετικό με τις παραιτήσεις και και αντικατάσταση μελών του ΝΠΔΔ  «Σχολική Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης» δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία που είναι:

Αποδοχή των παραιτήσεων από το δημοτικό συμβούλιο και δημοσίευση της απόφασης στη Δι@ύγεια.

Μετά την κένωση των θέσεων διορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με βάση την ιδιότητα που έχει.

Η Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 15μελής. Κάθε μέλος της ορίζεται με βάση μια ιδιότητα που έχει.

Δημοτικοί Σύμβουλοι από την πλειοψηφία
Τακτικά Μέλη      Αναπληρωματικά Μέλη 3
Δημοτικοί Σύμβουλοι από τη μειοψηφία
Τακτικά Μέλη   2    Αναπληρωματικά Μέλη  2
Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
Τακτικά Μέλη     Αναπληρωματικά Μέλη  3
Εκπρόσωποι Μαθητικών Κοινοτήτων
Τακτικά Μέλη   1    Αναπληρωματικά Μέλη   1
Εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων
Τακτικά Μέλη      Αναπληρωματικά Μέλη  1
Δημότες που έχουν σχέση  με  επαγγελματική  ή κοινωνική  δράση
ή  ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό της Σχολικής Επιτροπής

Τακτικά Μέλη   4    Αναπληρωματικά Μέλη  4

Μία θέση είναι για το δήμαρχο ή ένα δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας για τη θέση του προέδρου της επιτροπής αν το επιθυμούν.

Το δημοτικό συμβούλιο δεν όρισε ως μέλη με την ιδιότητά τους, τους Μίχα Ιωάννη και Καλάργιαλη Ιωάννη.

Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει πρόεδρο και αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ δύο εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2141 Απόφαση 122 του δημοτικού συμβουλίου για αντικατάσταση προέδρου, αντιπροέδρου και μελών Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παιδείας.

Τυπικά ο διορισμός προέδρου και αντιπροέδρου αν και οι δυο δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι σύννομη.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που ελήφθη με πλειοψηφία δημοτικών συμβούλων που ανήκουν στη μελλοντική Αρχή, θα είναι προάγγελος της λειτουργίας του νέου δημοτικού συμβουλίου;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

 ΟΑΕΔ   Βρεφονηπιακοί σταθμοί – Επιλέχτηκαν 134 

Posted by koszig στο 10 Ιουλίου 2019

Αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά οι τελικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το σχολικό έτος 2019-2020, όπως έχει καθοριστεί, βάσει της με αρ. 41440/17-05-2019 δημόσιας πρόσκλησης, ως εξής:

Πίνακας κατηγορίας βρεφών Α (βρέφη από 8 μηνών έως 1,5 ετών). Επιλέχτηκαν 23

Πίνακας κατηγορίας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών έως 2,5 ετών). Επιλέχτηκαν 33

Πίνακας κατηγορίας νηπίων (νήπια από 2,5 ετών έως την προσχολική ηλικία. Επιλέχτηκαν 78

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ian.oaed.gr/apprenet/bns ή στους κατά τόπους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς που υπέβαλαν την αίτησή τους.

Ηλεκτρονικός πίνακας επιλογής

https://ian.oaed.gr/apprenet/bns/index.php?option=com_fabrik&view=table&tableid=3&calculations=0&resetfilters=0&Itemid=5

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »