Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 12 Ιουλίου 2019

Ισολογισμοί και Απολογισμοί δήμου Αχαρνών. Τι είναι αυτό;

Posted by koszig στο 12 Ιουλίου 2019

Το νομικό πλαίσιο για τους Ισολογισμούς-Απολογισμούς των δήμων.

 Η Οικονομική του Υπηρεσία όφειλε, εντός εξαμήνου από τη λήξη εκάστου ελεγχόμενου οικονομικού έτους, να έχει ολοκληρώσει και υποβάλει τον έλεγχο της διαχείρισης στην Οικονομική Επιτροπή, και εντός δύο μηνών και πέντε ημερών, το αργότερο, από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, να ακολουθήσει η υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (απολογισμός, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως), μαζί με έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο (παρ. 2 και 3). (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 174/2015)/

Δηλαδή για το έτος 2017  η οικονομική υπηρεσία έπρεπε το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018 να έχει υποβάλει τον έλεγχο της διαχείρισης στην οικονομική επιτροπή. Η οικονομική επιτροπή μέσα σε προθεσμία δύο μηνών και πέντε ημερών ( δηλαδή μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2018) να έχει υποβάλει στο δημοτικό συμβούλιο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για έγκριση.

Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. (παρ.3 άρθρο 163 Ν.3463/06(δείτε αμέσως παρακάτω για περισσότερα)

Α. Δημοσίευση σε εφημερίδα

Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως  και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή δημοσιεύονται, μετά την  έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία  τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του  νομού που εδρεύει ο Δήμος. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα προς δημοσίευση στοιχεία του απολογισμού. (παρ. 6 άρθρο 163 Ν. 3463/06)

Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του  ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο  Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του  ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα (ήδη Συντονιστή) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο,  επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 774/1980  άρθρου 45 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ 52/28.02.2013 τεύχος Α’) και  παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από  απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά  από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης . (παρ.5 άρθρο 163 Ν.3463/06)

Τι έχει γίνει στο δήμο Αχαρνών για το θέμα αυτό;

Τυπικά οι ισολογισμοί στο δήμο Αχαρνών υπάρχουν μέχρι το έτος 2012.

Στην οικονομική επιτροπή έχον συζητηθεί το διάστημα 2012-2016, αλλά δεν έχουν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο.

Για αυτό λόγο δεν έχουν οι ισολογισμοί αναρτηθεί.

Στα μηνιαία απολογιστικά στοιχεία την ετών Δεκέμβριος 2015 – Μάιος 2019 στον κωδικό με ονομασία «Έλεγχος ισολογισμών και αποτελεσμάτων Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ)» υπάρχουν προϋπολογισθέντα ποσά χωρίς να έχουν πληρωθεί. Αυτό σημαίνει ότι  υπήρχαν διαθέσιμα ποσά για ανάθεση σε Ορκωτούς Λογιστές να ελέγξουν τους Ισολογισμούς των ετών 2015-2018.

Η διοίκηση δεν θέλησε να τηρήσει το νόμο. Δεν υπάρχουν εγκεκριμένοι Ισολογισμοί – Απολογισμοί από το δημοτικό συμβούλιο μετά το έτος 2012.

Αντίθετα Ενεργός Πολίτης έκανε αυτό που νόμιζε σωστό, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). (κλικ εδώ).

Σε γειτονικούς δήμους τι γίνεται;

Δημοτικοί σύμβουλοι της παρούσας δημοτικής Αρχής, που ήταν υποψήφιοι δήμαρχοι ή υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της νέας δημοτικής Αρχής έκαναν το καθήκον τους;

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Δελτίο Τύπου- Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 12 Ιουλίου 2019

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Δελτίο Τύπου Εθνικό ΣΥμβούλιο κατά των Ναρκωτικών

Posted by koszig στο 12 Ιουλίου 2019

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »