Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Οι αλλαγές που σχεδιάζονται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση;

Posted by koszig στο 13 Ιουλίου 2019

Σε συνεδρίαση της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, που αποτελείται από δημάρχους έκρινε ότι με το νόμο 4555/2018 (Κλεισθένης Ι) δε μπορούν να διοικηθούν αποτελεσματικά οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και πρότεινε σχετική τροποποίηση μερικών διατάξεων για τους δήμους στη Βουλή, μετά από τη σύγκληση του κοινοβουλίου σε Σώμα και την έναρξη ψήφισης των πρώτων νόμων

Η πρόταση της ΚΕΔΕ:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΒΕΛ1ΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ‘
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΞΕΛΕΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – Β’ ΓΥΡΟ

Άρθρο 1
Αρμοδιότητες τοu δημοτικού συμβουλίου
– Τροποποίηση τοu άρθρου 65 τοu ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α )
Στο άρθρο 65 τοu ν. 385212010 προστίθενται οι ακόλουθες παρ 5 και 6 και αναριθμούνται η παρ. 5 και η παρ. 6. όπως αντικαταστάθηκε με το όρθρο 72
τοu ν 4555/2018. σε παρ. 7 και 8 αντίστοιχα:
5. Με προεδρικό διάταγμα  που εκδίδεται μι: πρόταση τοu Υπουργού Εσωτερικών. μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,
καθορίζονται κατά κατηγορία δήμων οι πέραν των αναφερομένων στον παρόντα νόμο αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής των δήμων.
6. Με απόφαση τοu δημάρχου εξειδικεύονται στο δήμο οι αρμοδιότητες της προηγουμένης παραγράφου και καθαρίζονται οι πέραν των αναφερομένων
στον παρόντα νόμο αρμοδιότητες διοίκησης του δήμου στην Εκτελεστική Επιτροπή, τις λοιπές επιτροπές του δήμου, τον δήμαρχο και τους
αντιδημάρχους.

Άρθρο 2
Σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων
1. Στην πρώτη συνεδρίαση τοu δημοτικού συμβουλίου και πριν τη συγκρότηση του προεδρείου   του ο δήμαρχος καταθέτει στον προεδρεύοντα
σύμβουλο γραπτή δήλωση για τις συμπράττουσες   δημοτικές παρατάξεις  διακυβέρνησης του δήμου η οποία συνυπογράφεται από τους επικεφαλής των παρατάξεων αυτών, Στη σύμπραξη αυτή περιλαμβάνεται οπωσδήποτε  η δημοτική παράταξη τοu δημάρχου.  Στην ίδια δήλωση περιλαμβάνονται και
τυχόν μεμονωμένοι δημοτικοί σύμβουλοι ή σύμβουλοι που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί κατά  τις διατάξεις της παρ. 4 rou άρθροu 73 τοu ν. 4555/12018
και συμπράττουν με την παράταξη του δημάρχου και δημοτικοί σύμβουλοι που εντάσσονται στην παράταξη τοu δημάρχου κατά τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 73 του ν. 4555/2018.
2. Οι δημοτικές παρατάξεις που συμμετέχουν στη σύμπραξη  δημοτικών παρατάξεων  μπορεί να συνενωθούν σχηματίζοντας νέα παράταξη κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4555/2018 ή να λειτουργούν ως σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων με κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας που ψηφίζουν σε κοινή συνεδρίασή τους.
3. Ο δήμαρχος που έχει συγκροτήσει σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων μπορεί να ζητήσει από το δημοτικό συμβούλιο την έγκριση του κοινού προγράμματος αυτών κατά τις διατάξεις  του άρθρο 8 του παρόντος.

 

Άρθρο 3

Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου – – Τροποποίηση του άρθρου 71 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α)

Επαναφέρονται οι διατάξεις rου άρθρου 64 τοu v.385212010 μι τις ακόλουθες αλλαγές .

– Ο πρόεδρος και ο γραμματέας roo δημοτικού συμβουλίου προέρχονται από τις συμπράττουσες δημοτικές παρατάξεις διακυβέρνησης του δήμου και τους δημοτικούς συμβούλους της παρ. 1 του όρθρου 2 του παρόντος.

– Ο αντιπρόεδρος roo δημοτικού συμβουλίου προlρχεται  από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη ή πρώτη σε  εκλογική δύναμη αλλά δεν ανέδειξε τον δήμαρχο.

– Κατά λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις roo άρθρου 64 rου ν 3852/2010, νοουμένων των δημοτικών παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων της παρ. 1 του άρθρου 2 roo παρόντος ως «πλειοψηφήσαντος συνδυασμού«.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες του δημάρχου– Τροποποίηση rou άρθρου 58 του ν.385V2010
Ι . Στην nαρ. 1 rou άρθρου 58 τou ν. 3852/2010 μετά το άρθρο  προστίθεται
το ακόλουθο εδάφιο β  και αναριθμούνται τα εδάφια β,γ,δ,ε,ζ,η,θ και ι, σε γ,δ,ε,ζ,η,θ,ι, ια αντίστοιχα.
β) καθορίζει τις πέραν των αναφερομένων στον παρόντα νόμο αρμοδιότητες  διοίκησης του δήμου στα όργανα του συστήματος διακυβέρνησής του
κατά τας διατάξεις του ν 3852/2010 όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν

2. Μετά την παρ, 1 ou άρθρου 58 τou ν. 3852/2010 μετά το άρθρο  προστίθεται η ακόλουθη παρ. 2 και αναριθμούνται σε παρ. 2,3,4,5 και 6 σε παρ. 3,4,5,6 και 7 αντίστοιχα.
«2 Στην περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο  σε δύο διαδοχικές  συνεδριάσεις που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες μεταξύ τους, τις εισηγήσεις της οικονομικής  επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής για τη λήψη απόφασης δημοτικού συμβουλίου και δημιουργείται κίνδυνος ζημίας των δημοτικών συμφερόντων, ο πρόεδρος του δημοτικό συμβουλίου αναπέμπει το θέμα στην επιτροπή που το εισηγήθηκε, η οποία λαμβάνει και τη σχετική απόφαση. Η απόφαση αυτή μπορεί να προσβληθεί από τους αιρετούς του δήμου ενώπιον της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 116 του νόμου 4555/2018. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α.  αποφαίνεται επί της προσφυγής σε αποκλειστική προθεσμία (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου»

Άρθρο 5
Συγκρότηση-Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- Τροποποίηση 10u άρθρου 76 τοv ν.4555/2018
Καταργείται το άρθρο 76 του ν 4555/2018 και επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 74 του ν 3852/2010 με τις ακόλουθες αλλαγές:

– Τα πέντε (5) μέλη στις επταμελείς επιτροπές. τα έξη (6) μέλη στις οκταμελείς επιτροπές και τα επτά (7) μέλη στις ενδεκαμελείς επιτροπές συμπεριλαμβανομένου κάθε φορά του προέδρου προέρχονται από τις συμπράττουσες δημοτικές  παρατάξεις διακυβέρνησης του δήμου και επιλέγονται από το δήμαρχο.

-Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από τις λοιπές παρατάξεις και εκλέγονται από αυτές με το σύστημα της απλής αναλογικής σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

– Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 5.6.7. και 8 του άρθρου 74 του νόμου 3852/2010

 

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής και  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Τροποποίηση των άρθρων 72 και 73 του ν. 3852/2010
1. Η οικονομική επιτροπή εγκρίνει όλες τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού τοu δήμοu εφόσον διατηρείται το συνολικό ύψος των προβλεπόμενων  εσόδων και εξόδων τοu.
2. Η ‘οικονομική επιτροπή αποφασίζει ro ετήσιο σχέδιο  διαχείρισης και αξιοποίησης του δήμου. ·-··-·········· ···········-·········-
3. Η επιτροπή ποιότητας ζωής αποφασίζει την έγκριση της ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων  ……………………………………………………….. .

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής  – Τροποποίηση του όρθρου 83 του ν.3852/2010
1. Η Εκτελεστική επιτροπή αποφασίζει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, …………………………………………………………………………………….. .

(1)Εναλλακτικά τα 3 από τα 5 μέλη, τα 4 από τα 6 μέλη  και τα 5 από τα 7 μέλη  εκλέγονται από τις συμπράττουσες παρατάξεις με το σύστημα της απλής αναλογικής σε ειδική συνεδρίασή τους και τα υπόλοιπα 2 μέλη εκλέγονται από το δήμαρχο.
2.Στο άρθρο 83 του ν 3852/2010 προστίθεται παρ. 2 ωc ακολούθως:
•2 Στην περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο δεν εγκρίνει στις δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες τις εισηγήσεις της εκτελεστικής επιτροπής για τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου και δημιουργείται κίνδυνος των συμφερόντων του δήμου ο πρόεδρος του δημοτικό συμβουλίου αναπέμπει το θέμα στην εκτελεστική επιτροπή που το εισηγήθηκε, η οποία λαμβάνει και τη σχετική τελική απόφαση. Η απόφαση αυτή μπορεί να προσβληθεί από τους αιρετούς του δήμου ενώπιον της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 116 του νόμου 4555/2018. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α.  αποφαίνεται επί της προσφυγής σε αποκλειστική προθεσμία (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου»

Άρθρο 8
Σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων
8.1. Ο δήμαρχος που εξελέγη στην επαναληπτική ψηφοφορία (β’ γύρος) μπορεί να συγκροτήσει σύμπραξη δύο ή περισσοτέρων δημοτικών παρατάξεων (συμπεριλαμβανομένης  της δημοτικής παράταξής του) με κοινό δημοτικό πρόγραμμα και να ζητήσει από το δημοτικό συμβούλιο ψήφο εμπιστοσύνης
Το κοινό δημοτικό πρόγραμμα εγκρίνεται και υπογράφεται από το δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους των συμπραττουσών δημοτικών παρατάξεων, περιλαμβανομένων των επικεφαλής αυτών. Σε περίπτωση που ένας εκ των δημοτικών συμβούλων αυτών δηλώσει γραπτά ότι δεν συμφωνεί θεωρείται ανεξαρτητοποιούμενος και δεν λογίζεται ως μέλος της παράταξης με την οποία εξελέγη.
Το κοινό δημοτικό πρόγραμμα  υποβάλλεται προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση του ή όποτε κρίνει αναγκαίο ο δήμαρχος και κρίνεται εφόσον ψηφίσει θετικά η πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου.  Για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας αυτής αφαιρούνται από τον αριθμό του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου οι λευκές ψήφοι και οι αποχές.

6.2. Εφόσον εγκριθεί το δημοτικό πρόγραμμα της σύμπραξης των δημοτικών παρατάξεων, τα όργανα του συστήματος διακυβέρνησης έχουν και τις ακόλουθες πρόσθετες αρμοδιότητες:

α) Η οικονομική επιτροπή αποφασίζει αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του δήμου ………………………..

β) ……………………….

γ) ………………………

δ) ……………………..

Άρθρο 9
Διοίκηση Κοινοτήτων
Χρειάζεται η μελέτη των αρμοδιοτήτων που προβλέπει  ο ν. 4555/2018 για το συμβούλιο των κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, τον πρόεδρο του συμβουλίου αυτού και τον πρόεδρο κοινότητας άνω των 300 κατοίκων των άρθρων 84, 82 και 83 αντίστοιχα.

Για παράδειγμα μπορεί να καταργηθεί η περιπ. β  της παρ. 1 του άρθρου 84  του ν. 4555/2018 (έργα και δράσεις στην κοινότητα από τους ΚΑΠ) και η περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 83  του ν. 4555/2018 (κατανομή των ΚΑΠ για επενδύσεις στην κοινότητα) οι αντίστοιχες αρμοδιότητες να μετατραπούν  από αποφασιστικές σε εισηγητικές.

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β’
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔlΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙOYΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΞΕΛΕΓΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ
Στους  Δήμους nou ο Δήμαρχος εκλέχθηκε στην πρώτη ψηφοφορία – Α’ γύρος,  επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του ν. 3852/2010 που αφορούν στη συγκρότηση του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου (παρ.2  άρθρου 64) και στη συγκρότηση  και εκλογή της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. (άρθρο 74).

ΚΕΦΑΛΑIΟΓ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠPOΓPAMMATOΣ

Καταργούνται οι διατάξεις των παρ. 8,9 και του άρθρου 189 του νόμου 4555/2018 που αφορούν στην ψήφιση του προϋπολογισμού ανά τετραψήφιο κωδικό αριθμό και τη διακριτή συζήτηση και ψηφοφορία εναλλακτικών προτάσεων ανά κωδικό αριθμό εσόδων και δαπανών.
Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 189 του νόμου 4555/2018 που αφορούν στην ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος ανά έργο, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου το ν.  3463/2006.

 

Η πρώτη συνεδρίαση της νέας Βουλής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  17 Ιουλίου 2019

Στις 22 Ιουλίου θα γίνει η ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Αμέσως μετά την συγκρότηση του Προεδρείου της Βουλής που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους θα προχωρήσουμε στη συγκρότηση των 6 διαρκών επιτροπών από τις οποίες θα περνούν τα νομοσχέδια όταν έρθουν στην Ολομέλεια. Αυτό σημαίνει ότι προς το τέλος Ιουλίου θα είμαστε πανέτοιμοι ώστε να έρθουν τα πρώτα νομοσχέδια που η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να περάσει.

Αυτά δήλωσε στην πρώτη του συνέντευξη ο μέλλων πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας.

Επομένως τα σχετικά νομοσχέδια για την τοπική αυτοδιοίκηση ενδεχομένως θα περάσουν τον Αύγουστο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: