Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 2 Αυγούστου 2019

Παράδοση – Παραλαβή πεπραγμένων

Posted by koszig στο 2 Αυγούστου 2019

Είναι εύλογο όταν γίνεται μια αλλαγή δημοτικής Αρχής να υπάρχει παράδοση-παραλαβή μεταξύ της απερχόμενης διοίκησης του δήμου και της νεοεκλεγείσας διοίκησης.

Η απερχόμενη διοίκηση πρέπει να κάνει παρουσίαση των έργων που έχει εκτελέσει, τα προβλήματα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της θητείας της και να ενημερώσει για τα εκκρεμή προβλήματα που αφήνει στη νέα διοίκηση.

Αυτά έπρεπε να γίνονται από τον επόμενο χρόνο της ανάληψης της διοίκησης του δήμου μέχρι τη λήξη της θητείας της δημοτικής Αρχής.

Με το άρθρο 20 του νόμου 3731/2008 έγινε τροποποίηση του άρθρου 271 το νόμου 3463/2006.

Άρθρο 217
Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής
1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.
3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.
4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων.
5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.
6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 94.

Άρθρο 20
Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα

  1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 217 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 «2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.»

Αυτή η διάταξη του νόμου δεν τηρήθηκε, όχι μόνο την περασμένη πενταετία, αλλά και την προηγούμενή της τετραετία.

Οι τότε δημοτικοί σύμβουλοι, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σήμερα στη νέα δημοτική Αρχή, δεν τήρησαν την παρ. 6 του άρθρου 271.

Ίσως οι νέοι δημοτικοί άρχοντες και οι δημοτικές παρατάξεις θα πρέπει να διατυπώσουν γραπτά μερικά κρίσιμα ερωτήματα για τα όσα έγιναν και δεν έγιναν την προηγούμενη πενταετία από την απερχόμενη δημοτική Αρχή και να ζητήσουν τη δημόσια προφορική  ή γραπτή ενημέρωση.

Σε αρκετούς δήμους, είτε πριν τις εκλογές, είτε μετά έγινε απολογισμός των έργων των δημάρχων.

Ο δήμος Αχαρνών για αυτή τη παράληψη δε μπορεί να χαρακτηρίζεται  Υπερήφανος Δήμος.

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Σύμπραξη Παρατάξεων

Posted by koszig στο 2 Αυγούστου 2019

Άρθρο 01 – Σύμπραξη δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων                                                                                                                           

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Δύο ή περισσότερες δημοτικές παρατάξεις μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος. Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της δημοτικής αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών των παρατάξεων που θα συμπράξουν και κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το πρακτικό υποβάλλεται στον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του πρακτικού συντελείται αμελλητί από τον πρόεδρο του συμβουλίου ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Από την κατάθεση του πρακτικού, οι συμπράττουσες παρατάξεις αποτελούν ενιαία παράταξη που εισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Σε περίπτωση αναπλήρωσης δημοτικού συμβούλου, ο οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία συνέπραξε, τη θέση του καταλαμβάνει κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 του ν. 3852/2010, ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός δημοτικός σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, ο οποίος και καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας παράταξης.».

Η δημοτική παράταξη του δημάρχου έχει 10 δημοτικούς συμβούλους. Για την επίτευξη απαρτίας απαιτούνται άλλοι 13 δημοτικοί σύμβουλοι.

Οι παρατάξεις που έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές:

Αχαρνές- Υπερήφανος Δήμος   ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 10 δημοτικοί σύμβουλοι.
ΔΕΚΑ- Δημιουργούμε Ένα Καλύτερο Αύριο   ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 9 δημοτικοί σύμβουλοι.
Αχαρνές  ΞΑΝΑ   ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, 6 δημοτικοί σύμβουλοι.
ΑχαρΝΑΙ -Ενεργοί πολίτες   ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 5 δημοτικοί σύμβουλοι.
Νέα Δύναμη   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 4 δημοτικοί σύμβουλοι.
Αχαρνές Αλλαγή Τώρα   ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, 4 δημοτικοί σύμβουλοι.
Λαϊκή Συσπείρωση Αχαρνών   ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 3 δημοτικοί σύμβουλοι.
Αχαρνείς Μαζί Μπορούμε   ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ , 2 δημοτικοί σύμβουλοι.
Αχαρναϊκή Συμμαχία Πολιτών  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 1 δημοτικός σύμβουλος.
Δούρειος Ίππος   ΔΟΥΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ, 1 δημοτική σύμβουλοςι.

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη σύμπραξη κάνουν μόνο οι παρατάξεις.

Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα ενδεχόμενη σύμπραξη με την παράταξη του δημάρχου θα γίνει με την  Αχαρναϊκή Συμμαχία Πολιτών, που έχει στη δύναμή της ένα δημοτικό σύμβουλο.

Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της δημοτικής αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών των παρατάξεων που θα συμπράξουν και κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου θα πρέπει να συνεδριάσουν οι προς σύμπραξη παρατάξεις και μετά από ψηφοφορία να αποφασίσουν αν θα συμπράξουν με την παράταξη του δημάρχου. Έτσι θα δημιουργηθεί μια νέα παράταξη με επικεφαλής το δήμαρχο. Οι δύο δημοτικές παρατάξεις έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές και οι δημότες τις ψήφισαν με βάση τα δημοτικά τους προγράμματα και την προσωπικότητα των μελών της παράταξης.

Οι  δημοτικοί σύμβουλοι εξελέγησαν με ένα εκλογικό σύστημα  με τρισταυρία και ένα επιπλέον σταυρό  για την εδαφική ενότητα  Θρακομακεδόνων. Οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι «βγήκαν» με σταυρούς που συνεισέφεραν με το σύστημα της πολυσταυρίας υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης που δεν εξελέγησαν. Από τους μη εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους της προς  σύμπραξη παράταξης θα ζητήσουν τη γνώμη τους, έντυπα, αν συμφωνούν για τη σύμπραξη με την παράταξη του δημάρχου;

Ας υποθέσουμε ότι η παράταξη με το όνομα «Δ.Ε.Κ.Α.» που έχει  9 μέλη, τα 5 αποφασίζουν να συμπράξουν με την παράταξη του δημάρχου. Οι συμπράττουσες παρατάξεις τι όνομα θα έχουν;

Τα 4 υπόλοιπα μέλη της παράταξης Δ.Ε.Κ.Α. που δε συμφώνησα με τη σύμπραξη θα αποτελούν παράταξη,   θα μείνουν «ορφανά»;  Ποιο θα είναι το όνομά της, απομένουσας  παράταξης,  Δ.Ε.Κ.Α. ή «Τέσσερα»:

Η συμπράττουσες παρατάξεις  ακολουθήσουν τη  λογική  ΣΥΡΙΖΑ-ᾹΝΕΛ ή ΣΥΡΙΖΑ – Συμπαράταξη και λοιπών!!

Και να θυμηθούμε την πρόσφατη  πολιτική οι συμπράττοντες με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν πήραν και κάποιο υπουργείο; Κάτι αντίστοιχο θα υπάρχει και με τις συμπράξεις, δώρο θα είναι κάποια αντιδημαρχία ή προεδρία ή αντιπροεδρία σε κάποιο Νομικό Πρόσωπο;

Έτσι λοιπόν για όλη την τετραετία θα υπάρχουν δύο παρατάξεις που έχουν εκλεγεί με διαφορετικά προγράμματα και πριν αρχίσει η τετραετία συμπράττουν. Σε τι; Σε προγράμματα αρχών, προγράμματα δράσεων, τα Τεχνικά Προγράμματα, το Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, και τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης.

Αν μέλη της συμπράττουσας παράταξης με την παράταξη δημάρχου κατά τη διάρκεια της τετραετίας διαφωνήσουν με την πολιτική του δημάρχου σε αρχές ή στην κατανομή αμειβομένων  θέσεων θα διαλύεται η σύμπραξη; Τότε έχει νόημα τα οριζόμενα στο άρθρο ότι η σύμπραξη δεν ανακαλείται;

Θα υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της συμπαράταξης ή θα αποφασίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι όπως ορίζεται από το άρθρο 73 του νόμου 4555/2018:

«1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση.»

Πότε θα διαγράφεται από τη σύμπραξη μέλος της; Όταν διαφωνεί με το δήμαρχο;

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 71 του νόμου 4555/2018:

α) Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, είτε αναδείχθηκε πρώτη είτε δεύτερη σε εκλογική δύναμη.

Όταν ψηφιστεί ο νέο νόμος και δημιουργηθεί σύμπραξη με την παράταξη του δημάρχου, τα μέλη της σύμπραξης έχουν όλα τα δικαιώματα που είχε με την εκλογή της η παράταξη του δημάρχου.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό αν η παράταξη του δημάρχου δεν έχει αξιόπιστο πρόσωπο για την εκλογή προέδρου του δημοτικού συμβουλίου μετά την ορκωμοσία των δημοτικών συμβούλων θα συνεδριάσουν οι παρατάξεις που πρόκειται να συμπράξουν (στην πραγματικότητα να απορροφηθούν) με την παράταξη του δημάρχου, θα υπογράψουν το πρακτικό της σύμπραξης και την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2019 που θα συνεδριάσουν για την εκλογή των οργάνων διοίκησης του δήμου θα μπορούν να προτείνουν πρόσωπα της συμπαράταξης.

Δηλαδή, για παράδειγμα, αν η παράταξη του δημάρχου συμπράξει με άλλη παράταξη, τότε θα μπορεί να να προταθεί για πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου μέλος της παράταξης που δεν ήταν σύμφωνο με τη σύμπραξη; Η σύμπραξη συμπαρασύρει σε δικαιώματα και υποχρεώσεις και αυτούς που ενέκρινα τη σύμπραξη και αυτούς που διαφώνησαν με τη σύμπραξη;

Αυτά τα σημεία δε μπορούν να ξεκαθαριστούν με το ανωτέρω άρθρο.

Τελικά η διοίκηση του δήμου θα είναι ένα «μπάχαλο«.

Όσοι συμπράξουν με την παράταξη του δημάρχου θα πάρουν κάτι; Τι γνώμη θα έχουν τα μέλη της παράταξης του δημάρχου;

 

 

Posted in Γενικά, Εκλογικοί νόμοι | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 224 της 3ης Αυγούστου 2019

Posted by koszig στο 2 Αυγούστου 2019

Φύλλο 224 της 3ης Αυγούστου 2019

 

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 223 της 20ης Ιουλίου 2019

Φύλλο 222 της 6ης Ιουλίου 2019

Φύλλο 221 της 23ης Ιουνίου 2019

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »