Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Είμαστε για τα πανηγύρια;

Posted by koszig στο 25 Αυγούστου 2019

Όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις πρέπει να έχουν κάποιους κανόνες. Οι εμποροπανηγύρεις και αυτές αποτελούν δημόσιες εκδηλώσεις και αυτές έχουν κάποιους κανόνες. Οι εμποροπανηγύρεις στο δήμο Αχαρνών έχουν το Θρησκευτικό μέρος και το εμπορικό μέρος.

Για το Θρησκευτικό μέρος:

Οι Ενοριακοί Ι. Ναοί λογίζονται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά τα εις το άρθρο 1 παρ. 4 του Νόμου 590/77 και διοικούνται από το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον.

1. Την διαχείρισιν, διοίκησιν και την εν γένει αξιοποίησιν της περιουσίας του Ιερού Ναού έχει το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον, αποτελούμενον :
α) Εκ του Εφημερίου, ως Προέδρου, οριζομένου κατά τας διατάξεις της παρ. 8 του άρθρ. 37 του Νομ. 590/77.
β) Εκ τεσσάρων λαϊκών μελών, εκλεγομένων και διοριζομένων εκ του Καταλόγου των ενοριτών υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου τη προτάσει του οικείου Μητροπολίτου.

Το Εμπορικό μέρος:

Πολλές μπορεί να είναι οι οικονομικές δραστηριότητες του Εκκλησιαστικού συμβουλίου για τα οικονομικά θέματα του νομικού προσώπου. Ειδικά για τις εμποροπανηγύρεις υπάρχουν οι παρακάτω διαδικασίες:

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του νόμου 4497/2017

Άρθρο 38
Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές
1. Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του παρόντος λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. 
Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
Η διάρκεια λειτουργίας των θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανηγύρεων και των λοιπών οργανωμένων αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, με εξαίρεση τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο και δύνανται να διαρκούν μέχρι επτά (7) ημέρες, τις πασχαλινές αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι δέκα (10) ημέρες και τις χριστουγεννιάτικες αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι είκοσι (20) συναπτές ημέρες. Σε περίπτωση λειτουργίας εμποροπανηγύρεως σε χώρο που στο σύνολό του ανήκει αποκλειστικά σε νομικό πρόσωπο της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγματος Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, το νομικό πρόσωπο μπορεί, είτε να αποφασίζει το ίδιο τη λειτουργία της αναλαμβάνοντας παράλληλα την οργάνωση και διεξαγωγή αυτής, είτε να παραχωρεί το χώρο στον οικείο δήμο με σύμβαση μίσθωσης. Αν η  εμποροπανήγυρη οργανώνεται από το ίδιο νομικό πρόσωπο, αυτό εκδίδει υποχρεωτικά Κανονισμό Λειτουργίας με τα στοιχεία που προβλέπονται στο παρόν (όπως ιδιότητα συμμετεχόντων πωλητών, ποσόστωση και τρόπος απόδοσης θέσεων κ.τ.λ.), τον οποίο κοινοποιεί υποχρεωτικά στον οικείο δήμο πριν την έναρξη της εμποροπανηγύρεως.

3. Στις αγορές του παρόντος άρθρου συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.
Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει:
α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,
β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,
γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,
δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,
ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
Ο δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος.

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 39
1. Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά, λούνα πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, απαιτείται αυτοτελής άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι δήμοι της χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από το υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει περιορισμός στη δραστηριοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
3. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, εκτός από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τις ως άνω δραστηριότητες, εξακολουθούν να ισχύουν και οι περιπτώσεις α΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 12/2005 (Α΄ 10).

Με βάση τα ανωτέρω το πανηγύρι ή πιο σωστά η εμποροπανήγυρις κατά το εορτασμό της Παναγίας Σουμελά μπορεί να γίνει σε δύο φάσεις.

Το ένα μέρος είναι το τμήμα του πανηγυριού που μπορεί να γίνει στους χώρους της «διαχείρισης» του χώρου γύρω από το ναό της Παναγίας Σουμελά

Για τους χώρους αυτούς τη διαχείριση μπορεί να έχει το Νομικό Πρόσωπο της Εκκλησίας, Για τη διαχείριση του χώρου πρέπει να να εκδοθεί ανακοίνωση που θα καλεί τους έχοντες τις προϋποθέσεις για τοποθέτηση πάγκων και πάροχους ψυχαγωγικών εκδηλώσεων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Για την τοποθέτηση πάγκων στην οδό Σαμψούντος έπρεπε μέχρι σήμερα να έχουν γίνει:

Κανονισμός Λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων. Δεν υπάρχει, γιατί η ψήφισή του από το δημοτικό συμβούλιο ακυρώθηκε στην αρχή του χρόνου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τυπικούς λόγους, (Ω0ΜΞΟΡ1Κ-5ΜΚ).

Κανονισμός εμποροπανηγύρεων. Έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Δεν έχει εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο, επομένως δεν ισχύει.

Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη διοργάνωση της εμποροπανήγυρις. Απόφαση δεν υπάρχει.

 

¨Ο Θεός να βάλει το χέρι του»!! Αν το βάλει Ενεργός Πολίτης, τότε!!

 

 

Ένα Σχόλιο to “Είμαστε για τα πανηγύρια;”

  1. ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΘΗΤΟΣ said

    Κώστα, α) οι χώροι δεξιά κι αριστερά του Ιερού Ναού Παναγία Σουμελά είναι πλατείες που ανήκουν στον Δήμο Αχαρνών. Επομένως, δεν μπορεί το εκκλησιαστικό συμβούλιο να τις εκμεταλλευτεί. Χρειάζεται σχετική άδεια από τον Δήμο. β) ποιος έδωσε την άδεια για την τοποθέτηση πάγκων και με ποια απόφαση; Αν δεν υπάρχει απόφαση, η Δημοτική Αστυνομία γιατί δεν επέβαλε πρόστιμα για παράνομη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων; γ) ποιος θα αναζητήσει όχι μόνο τις ευθύνες αλλά και τα διαφυγόντα έσοδα από εκείνους που αδιαφόρησαν για τις καταλήψεις δημοτικών χώρων στο Πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: