Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Εκλογές Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Posted by koszig στο 5 Σεπτεμβρίου 2019

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4623/2019

Άρθρο 2
Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1. Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 74
Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής
1. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο (2) ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από τον δήμαρχο και από τέσσερα (4) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη, έξι (6) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε (45) μέλη και οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) μέλη.
Τα μη οριζόμενα μέλη των επιτροπών εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα εκλεγόμενα μέλη των επιτροπών, τουλάχιστον ένα (1) μέλος στις επταμελείς, δύο (2) μέλη στις εννεαμελείς και τρία (3) μέλη στις ενδεκαμελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος.
2. Η θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι διετής. Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 64 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
3. Για τον υπολογισμό των μελών κάθε παράταξης στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής διαιρείται ο συνολικός αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου με τον αριθμό των εκλεγόμενων μελών και ο αριθμός αυτός, έως δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε παράταξης με το εκλογικό μέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στις
επιτροπές αριθμό μελών ίσο με το ακέραιο μέρος της διαίρεσης. Για τη διαδικασία αυτή, τυχόν ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι λογίζονται αθροιστικά ως μια ενιαία παράταξη. Εφόσον το άθροισμα των μελών που έχουν εκλεγεί κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου υπολείπεται του συνόλου του αριθμού των μελών που εκλέγονται στην επιτροπή, οι παρατάξεις εκλέγουν ανά μια, ακόμα και εάν δεν έχουν εκλέξει μέλος κατά τα ανωτέρω, ένα μέλος με βάση το μεγαλύτερο υπόλοιπο της ανωτέρω διαίρεσης και μέχρι συμπλήρωσης των μελών που εκλέγονται συνολικά. Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου προηγείται ο συνδυασμός που έχει λάβει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις δημοτικές εκλογές.
4. Σε περίπτωση που ο συνδυασμός του εκλεγέντος δημάρχου δεν έχει εκλέξει τον ελάχιστο αριθμό μελών που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, τότε ο αριθμός των μελών που εκλέγει προσαυξάνεται μέχρι του αριθμού αυτού αφαιρουμένων ισάριθμων εδρών ανά μία από τις παρατάξεις που έλαβαν τον μικρότερο αριθμό ψήφων στις δημοτικές εκλογές, εφόσον έχουν εκλέξει μέλος στην επιτροπή.
5. Η εκλογή των μελών γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά παράταξη με μυστική ψηφοφορία. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται το όνομα της παράταξης και ακολούθως τα ονόματα των υποψηφίων μελών της επιτροπής. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε τόσους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, όσος ο αριθμός των συμβούλων που εκλέγονται συνολικά. Ψηφοδέλτιο με μεγαλύτερο αριθμό επιτρεπόμενων
σταυρών προτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Ως μέλη των επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών υποψήφιοι κάθε παράταξης και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται αυτή στην επιτροπή.
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε παράταξης θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη αυτής. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.
6. Αν δημοτική παράταξη η οποία δικαιούται μέλος στην επιτροπή δεν υποδείξει υποψήφιο ή υποψήφιους, τότε τη θέση του ή τις θέσεις τους καταλαμβάνουν ανά μία υποψήφιοι των παρατάξεων με τον μεγαλύτερο αριθμό δημοτικών συμβούλων και, σε περίπτωση ίσου αριθμού, η παράταξη που έλαβε περισσότερες ψήφους στις δημοτικές εκλογές.
7. Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων με το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ή σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει μεμονωμένος σύμβουλος που έχει εκλεγεί μέλος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη των κενών εδρών της επιτροπής, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων. Όταν τα μέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του δημάρχου, παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση τους καταλαμβάνουν τα μέλη της παράταξης του δημάρχου.

11. Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.

Υπολογισμός δημοτικών συμβούλων αντιπολίτευσης στις επιτροπές για τις 4 θέσεις

Για τις 4 θέσεις της αντιπολίτευσης το εκλογικό μέτρο είναι 45 μέλη/6 θέσεις =7,50

«Αχαρνές, υπερήφανος δήμος» εκλέγει 2 μέλη

«Δημιουργούμε ένα καλύτερο αύριο Δ.Ε.Κ.Α.» 9 μέλη/7,5 =1,20

«Αχαρνές ΞΑΝΑ» 6 μέλη/7,5 =0,80

«Αχαρναί – Ενεργοί Πολίτες» 5 μέλη/7,5 =0,67

«Νέα δύναμη. Ανεξάρτητη Παράταξη Πολιτών»  4 μέλη/7,5 = 0,53

Επομένως από τις 4 παρατάξεις μετά την παράταξη του δημάρχου εκλέγουν από ένα μέλος.

Η παράταξη του δημάρχου εκλέγει από τα πέντε μέλη, εκτός από τον δήμαρχο και τους δύο αντιδημάρχους που ορίζονται από το δήμαρχο, τα δύο μέλη.

Για την εκλογή υπήρξαν 5 ανεξάρτητα ψηφοδέλτια με υποψηφίους που όρισαν οι παρατάξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 2.

Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας

Σύμφωνα με την παρ. 5. το άρθρου 2

Ως μέλη των επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών υποψήφιοι κάθε παράταξης και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται αυτή στην επιτροπή.
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε παράταξης θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη αυτής. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Για τη σωστή εφαρμογή του νόμου το Υπουργείο Εσωτερικών κοινοποίησε στις 21 Αυγούστου σχετική εγκύκλιο

egk90_21082019 Εγκύκλιος για εφαρμογή του νόμου

Στην εγκύκλιο αυτή αναφέρεται:

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση για την ψήφιση του νόμου 4623/2019:

Άρθρο 2
Στα πλαίσια ενίσχυσης της κυβερνησιμότητας, αλλά και της χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής για την οποία εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, ορίζεται ότι η πλειοψηφία των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης και εισάγεται νέα αναλογική διαδικασία εκλογής των μελών. Εκτιμάται δε, ότι η νέα διαδικασία εκλογής είναι η πλέον ευέλικτη και αποτυπώνει στον βέλτιστο βαθμό τη λαϊκή ετυμηγορία. Ειδικά για τον α’ βαθμό  της τοπικής αυτοδιοίκησης καταργείται το ασυμβίβαστο της θέσης του προέδρου με την ιδιότητα του μέλος στις επιτροπές αυτές.

Στο ανωτέρω άρθρο 2 του του νόμου 4623/2019 που δημοσιεύτηκε στις 9 Αυγούστου 2019 δεν γίνεται αναφορά για  την κατάργηση του ασυμβίβαστου. Επομένως η επιθυμίας του εισηγητή του νόμου δεν υπερισχύει της απόφασης της Βουλής, που δημοσιεύτηκε μερικές ημέρες μετά την εισηγητική έκθεση.

Η εκλογή της ήδη εκλεγείσας προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Χριστίνας Κατσανδρή  και ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής δεν είναι έγκυρη.

Στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών  αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της εκλογής της Οικονομικής Επιτροπής, (κλικ εδώ).

 

Από τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν

Για την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Χριστίνα Κατσανδρή έγινε σχολιασμός.

Τακτικά μέλη φέρονται οι Μιχάλης Βρεττός και Νίκος Δαμάσκος. Στο ονόματα των εκλεγομένων την 1η Νοεμβρίου δε φέρονται τα ονόματά τους. Προφανώς θεωρήθηκαν μέλη με την ιδιότητα του αντιδημάρχου, όπως δηλώθηκε.

Σύμφωνα με το νόμο οι αντιδήμαρχοι ορίστηκαν στις 2 Νοεμβρίου, την επομένη των εκλογών. Επομένως τα ονόματά τους δε μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στη σύνθεση της οικονομικής επιτροπής της 1ης Σεπτεμβρίου.

Όπως φαίνεται και στην απόφαση δημάρχου, (ΑΔΑ:ΩΓΧΖΩΨ8–ΤΤΙ), η υπογραφή της έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το νόμο η εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής η εκλογή έπρεπε να γίνει στην 1η Σεπτεμβρίου 2019. Από τα τρία μέλη της επιτροπής που ορίζονται από το δήμαρχο (δήμαρχος, δύο αντιδήμαρχοι) νόμιμα έφερε την ιδιότητα αυτή ο δήμαρχος, που ορκίστηκε τρεις ημέρες πριν και ανέλαβε το αξίωμά του την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα των εκλογών της οικονομικής επιτροπής. Οι δύο αντιδήμαρχοι την ημέρα της εκλογής, τυπικά ήταν ανύπαρκτοι.

Για τους λόγους αυτούς η σύνθεση της οικονομικής επιτροπής με τους δύο αντιδημάρχους και την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου δεν είναι νόμιμη.

Για τη νομιμότητα της συγκρότησης της επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 2 του νόμου 2623/2019 αποφαίνεται:

10. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα  από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από
τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

Υπάρχει δημοτικός σύμβουλος  να αναλάβει αυτή την υποχρέωση ή δημότης (Ενεργός Πολίτης) θα αναλάβει αυτό το ρόλο;

Είναι ώρα να μετρήσει κανείς το μπόι του!!

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: