Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 28 Σεπτεμβρίου 2019

Δεύτερο ενημερωτικό σημείωμα

Posted by koszig στο 28 Σεπτεμβρίου 2019

Για τα νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και Ιδρύματα υπάρχουν οι νόμοι που τα δημιούργησαν και στη συνέχεια με βάση τους νόμους αυτούς δημιουργήθηκαν κανονισμοί λειτουργίας.

Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου  ΟΤΑ ιδρύονται με πράξη του δήμου για την εξυπηρέτηση Δημόσιου σκοπού. Σκοπός τους είναι η οργάνωση και η λειτουργία ορισμένης δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, όπως η σύσταση κέντρων κοινωνικής προστασίας, πνευματικών ή αθλητικών κέντρων, βιβλιοθηκών, μουσείων κ.ά..

Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ιδρύονται και λειτουργούν με τους κανόνες ιδιωτικού δικαίου και ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών.

Ιδιόμορφα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που διαφέρουν από τα ΝΠΙΔ.

Ο δήμος δημοτική μπορεί να συστήσει κοινωφελή επιχείρηση, με μορφή ΝΠΙΔ,  με σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητές τους, που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος,

Οι δραστηριότητες των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ΟΤΑ εξειδικεύονται στις συστατικές πράξεις ορισμού τους  Στις συστατικές πράξεις ορισμού του Νομικού Προσώπου ορίζεται η ίδρυση, η λειτουργίας και η διοίκησης του νομικού προσώπου.

Στο δήμο Αχαρνών και το δήμο Θρακομακεδόνων υπήρχαν διάφορα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Με το νόμο  3852/2010 συγχωνεύτηκαν οι δύο δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα. Τελικά στο δήμο τα Νομικά Πρόσωπα που έμειναν μετά τη συγχώνευση ήταν:

Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, ΔΗ.Φ.Α.

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών, ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων. Π.Κ.Θ.

Κέντρο Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες «Αρωγή».

 

Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, ΔΗ.Φ.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 240 του νόμου 3463/2006

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αχαρνών διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη και συγκεκριμένα:

  1. Εννέα (9) Δημοτικοί Σύμβουλοι με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
  • Επτά (7) δημοτικοί σύμβουλοι και επτά (7) αναπληρωματικοί ορίζονται από τη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου
  • Δύο (2) τακτικοί και δύο (2) αναπληρωματικοί ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
  1. Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου.
  • Πέντε (5)  δημότες Αχαρνών χρήστες υπηρεσιών της ΔΗ.Φ.Α..

Σύμφωνα με το άρθρο 240 οι δημότες ή κάτοικοι  είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου.

Συστατική πράξη ΔΗΦΑ (ΦΕΚ 1722, τ. Β 2011)

Έτσι γινόταν οι προτάσεις των φορέων για τα μέλη της διοίκησης των Νομικών Προσώπων.

Με το νόμο 4555/2018 («Κλεισθένης !») έγιναν αλλαγές στις διοικήσεις των Νομικών Προσώπων

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
Άρθρο 91
Συγκρότηση διοικήσεων νομικών προσώπων των δήμων

  1. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 227, 240, 243, 244, 246, 255, 266 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως ισχύει, αναφέρεται ότι τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των δήμων ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο κατά συγκεκριμένη αναλογία πλειοψηφίας -μειοψηφίας, η σχετική πρόβλεψη καταργείται από την επόμενη δημοτική περίοδο και, το σύνολο των μελών ορίζεται, με ψηφοφορία, από το δημοτικό συμβούλιο. Ο συνολικός αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των νομικών προσώπων των δήμων δεν θίγεται.

Νόμος 4623/2019
Άρθρο 6
Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων τους

  1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 23 Σεπτεμβρίου 2019 το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του δημάρχου:

Mετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:
Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. (παρ.1 άρθρο 240 Ν.3463/06) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 39155/10.10.2014).
Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι:
-ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας,
-δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και
-δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και
-ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. (παρ.1 άρθρο 240 Ν.3463/06) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 39155/10.10.2014).
Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι από δέκα, στη θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων και προς συμπλήρωση του αριθμού της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να εκλεγεί από το δημοτικό συμβούλιο ένας ακόμη δημοτικός σύμβουλος. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 39155/10.10.2014) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019). 

Αποφάσισε

6ΡΣΤΩΨ8-50Β Απόφαση 126 του δημοτικού συμβουλίου για ορισμό διοίκησης της ΔΗΦΑ

Στην εγκ. 102/63900/13.09.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται εξειδίκευση του άρθρου  6 του ν. 6423/2019.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται:

..στο πλαίσιο δε ενίσχυσης της κυβερνησιμότητας και της χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής για την οποία εξελέγησαν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, όπου προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών,αυτά υποδεικνύονται κατά τα 3/5 από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη.

Με λίγα  λόγια, προκειμένου  να  μπορεί, όχι να διοικήσει το δήμο ο δήμαρχος, αλλά να μπορεί να κυβερνήσει το δήμο. πρέπει να διαθέτει πλειοψηφία  3/5, δηλαδή 60% και όχι  51%.

Αυτή δεν είναι η Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία.

Με αυτή τη λογική έγινε η εκλογή της διοίκησης της ΔΗ.Φ.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 240 του νόμου 3463/2006, που επικαλείται η απόφαση, οι δημότες ή κάτοικοι  είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου.

Στην εισήγηση του δημάρχου δε γίνεται μνεία για τους δημότες που προτείνει αν είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου.

Το άρθρο 91 του νόμου 4555/2018 έχει καταργήσει το άρθρο 240 του νόμου 3463/2006.

Το άρθρο 6 του νόμου 6423/2019 αναφέρει: Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων

Στην κανονιστική πράξη της σύστασης της ΔΗ.Φ.Α. αναφέρεται

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α’/7−6−2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 το Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ),

Οι διατάξεις των άρθρων  239 και 240 έχουν καταργηθεί με το άρθρο 91 του νόμου 4555/2018.

Στην εγκύκλιο 102/63900/13.09.2019 αναφέρεται ότι τα 3/5 των μελών υποδεικνύονται από το δήμαρχο και τα 2/5 από την αντιπολίτευση. Για τον εκπρόσωπο των εργαζομένων ο νόμος 6423 δεν υποδεικνύει σε ποιο ποσοστό ανήκει η ύπαρξή του, στο 3/5 ή το 2/5.

Στο άρθρο 4 της  συστατικής πράξης της ΔΗ.Φ.Α  ορίζονται 9 δημοτικοί σύμβουλοι, 7 της πλειοψηφίας, 2 της μειοψηφίας 5 δημότες και 1 εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Στην απόφαση ορισμού των μελών της ΔΗ.Φ.Α. από τα 3/5 υποδείχτηκαν  9 σύμβουλοι (7 δημοτικοί σύμβουλοι και δύο δημότες) και τα υπόλοιπα 2/5 που παρέμειναν εκλέχτηκαν 6 σύμβουλοι (2 δημοτικοί σύμβουλοι, 3 δημότες και 1 εκπρόσωπος των εργαζομένων).

Προφανώς θεώρησαν ότι ο εκπρόσωπος των εργαζομένων είναι δημότης και δε μπορούσε να περιλαμβάνεται στο ποσοστό των δύο δημοτών του δημάρχου. Αφέθηκε στην κατηγορία της αντιπολίτευσης.

Επειδή το άρθρο 240 του νόμου 3463/2006 έχει καταργηθεί με το άρθρο 91 του νόμου 4555/2018 που δεν έχει καταργηθεί μέχρι σήμερα.

Επειδή στις εισηγήσεις (αν θεωρηθεί ότι ισχύει το άρθρο 240) δεν αναφέρθηκαν αν οι προτεινόμενοι   δημότες ή κάτοικοι  είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου.

Επειδή η εκλογή των μελών των 2/5 δεν έγινε με μυστική ψηφοφορία, όπως στην περίπτωση συγκρότησης της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής για τα με υποδεικνυόμενα μέλη έγινε με μυστική ψηφοφορία. Μυστική ψηφοφορία δε μπορεί να θεωρηθεί σταυροδοσία έξω από παραβάν, το οποίο δεν υπήρχε στις υποτυπώδεις μυστικές ψηφοφορίες.

 

Για τους λόγους αυτούς ενδεχομένως η εκλογή της διοίκησης της ΔΗ.Φ.Α. να μην είναι σύννομη.

Ποια είναι η γνώμη της αντιπολίτευσης;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Ημερίδα: Απρόσκοπτη κίνηση στις πόλεις

Posted by koszig στο 28 Σεπτεμβρίου 2019

 

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019. Ώρα 18:00 Στην αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Αχαρνών

18:40. Οι θεατές, εκπρόσωποι των 106.903 εγγεγραμμένων δημοτών.

Η ημερίδα αναβλήθηκε για δεύτερη φορά.

Αυτοί η πόλη. Αυτοί οι δημότες. Μετά έχουν παράπονα από τη δημοτική Αρχή.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς

Posted by koszig στο 28 Σεπτεμβρίου 2019

Δελτίο τύπου

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »