Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 15 Οκτωβρίου 2019

Για να μην ξεχνιόμαστε !!

Posted by koszig στο 15 Οκτωβρίου 2019

14 Οκτωβρίου 2019. Στρώματα. 30 μέτρα  δίπλα από το Δήμο.

14 Οκτωβρίου 2019. Απορρίμματα και κλαδιά σε απόσταση 150 μέτρων από το δημαρχείο.  Πρώτη φωτογράφιση 9 Σεπτεμβρίου 2019, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Προηγείται ο καθαρισμός στην περιοχή Λαθέα.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης), Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Ενημερωτικό σημείωμα

Posted by koszig στο 15 Οκτωβρίου 2019

Ενημερωτικό σημείωμα για σχολεἰα, παιδικούς σταθμούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Υπ. Υγείας Δ1α/Γ.Π.οικ.69903/04.10.2019

Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2019-2020 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός.

Υπ. Υγείας Δ1γ/Γ.Π/οίκ. 69904/04.10.2019

Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ημερήσια και νυχτερινά, δημόσια και ιδιωτικά και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Υπ. Υγείας Δ1β/ ΓΠ οικ. 70211/04.10.2019

Διατροφή παιδιών στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Αναθέσεις σε δικηγόρους από την οικονομική επιτροπή

Posted by koszig στο 15 Οκτωβρίου 2019

Ένα από σημαντικά θέματα των αποφάσεων των οργάνων του δήμου είναι οι αναθέσεις δικαστικών υποθέσεων του δήμου σε δικηγόρους. Η αμοιβή κάθε δικηγόρου είναι η ελάχιστη που ορίζεται από το δικηγορικό σύλλογο (139 €+ΦΠΑ) ή σε ακραίες περιπτώσεις μερικών χιλιάδων Ευρώ.

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής το διάστημα 6/11/2018 – 20/6/2019

Συμμετοχή μελών Οικονομικής επιτροπής 6-11-2018 έως 20-6-2019

Σε αυτό τον πίνακα απεικονίζεται η συμμετοχή των νυν προέδρου και αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, δημάρχου Σπύρου Βρεττού και αντιδημάρχου Μιχάλη Βρεττού, στις συνεδριάσεις ως μέλη της τότε αντιπολίτευσης..

Δύο από αυτές τις συνεδριάσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). Στην πρώτη δεν έχουν αναρτηθεί  οι αποφάσεις ανάθεσης υποθέσεων σε δικηγόρους. Στη δεύτερη αναρτήθηκε η εισήγηση και η απόφαση στην ιστοσελίδα του δήμου.

2575 Ανάθεση σε δικηγόρο

Στο κείμενο της απόφασης δεν αναφέρονται οι διάδικοι.

Μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη νέα δημοτική Αρχή με δήμαρχο το Σπύρο Βρεττό.

Οικονομική Επιτροπή:

Πρόεδρος: Σπύρος Βρεττός

Τακτικά Μέλη:

Παράταξη του δημάρχου: Μιχάλης Βρεττός(αντιπρόεδρος), Νίκος Δαμάσκος, Χριστίνα Κατσανδρή, ‘Άγγελος Αραμπατζής,

Αντιπολίτευση: Δημήτρης Κωφός, Πέτρος Βαρελάς, Γιάννης Κασσαβός, Όλγα Παυλίδου.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Παράταξη του δημάρχου: Νίκος Ξαγοράρης, Ελένη Σαχσανίδου, Γιώργος Πετάκος,

Αντιπολίτευση: Χρύσανθος Κόνταρης, Δημήτρης  Τσιμπογιάννης, Μιχάλης Τσορπατσίδης.

 

Η πρώτη  συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής έγινε στις 24/9/2019. Παρόντες: Σπύρος Βρεττός. Μιχάλης Βρεττός, Νίκος Δαμάσκος, Χριστίνα Κατσανδρή, ‘Άγγελος Αραμπατζής. Δημήτρης Κωφός, Πέτρος Βαρελάς, Γιάννης Κασσαβός, Όλγα Παυλίδου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Δωδέκατη συνεδρίασης προέρχεται από αριθμήσεις της οικονομικής επιτροπής από την αρχή του έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Στη συνεδρίαση αυτή υπάρχουν 19 θέματα με αναθέσεις σε δικηγόρους.

 

Δεν υπάρχουν αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του δήμου για τις αναθέσεις σε δικηγόρους με τη νέα δημοτική Αρχή.

Υπάρχουν 10 αναρτήσεις στη Δι@ύγεια υποθέσεων αναθέσεων σε δικηγόρους με απόφαση δημάρχου. Οι υπόλοιπες 9 υποθέσεις δεν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου και στη Δι@ύγεια.

Ένα απόσπασμα από την ανωτέρω παρουσίαση της συνεδρίασης με βίντεο.

 

Ο νομικός σύμβουλος του δήμου αναφέρεται στο νόμο 4623/2019:

«Η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων εναπόκειται στην εξουσία της οικονομικής επιτροπής. Για άσκηση ενδίκου μέσου είναι κρίσιμο να αναγιγνώσκεται ή εν περιλήψει να διατυπώνεται η γνωμοδότηση δικηγόρου, γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις του δικηγορικού κώδικα προκειμένου η οικονομική επιτροπή να λάβει απόφαση σχετικά με τη δράση ενδίκου μέσου απαιτείται, επί ποινή ακυρώσεως, η προηγούμενη υποβολή γνωμοδοτήσεως.»

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4623/2019:

Άρθρο 03 – Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών

1.Το άρθρο 72 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 72 Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων
1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:
α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου

ιε) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ τότε εισηγείται την λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

κ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
κα) αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά,
κβ) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ.

2. Για τις περιπτώσεις κ’, κα’ και κβ’ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης κγ’ της προηγούμενης παραγράφου.

Εκτός από μια, στις άλλες 18 αποφάσεις θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ανάθεση σε δικηγόρους  δεν υπάρχει γνωμοδότηση για τον ορισμό συγκεκριμένου δικηγόρου σε κάθε υπόθεση.

Η δεύτερη συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής έγινε στις 10/10/2019. Παρόντες: Σπύρος Βρεττός. Μιχάλης Βρεττός, Νίκος Δαμάσκος, Χριστίνα Κατσανδρή, ‘Άγγελος Αραμπατζής. Χρύσανθος Κόνταρης, Πέτρος Βαρελάς, Γιάννης Κασσαβός, Όλγα Παυλίδου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Στη συνεδρίαση αυτή υπήρχαν 35 θέματα με αναθέσεις σε δικηγόρους. Μέχρι σήμερα καμία απόφαση δεν έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια ή την ιστοσελίδα του δήμου.

Νόμος 3861/2010.  «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων, τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα νόμο, καθώς και τα όργανα των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε.

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.»

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους

Η εισήγηση για τον ορισμό δικηγόρων

Εισήγηση για δικηγόρους στη συνεδρίαση της 10-10-2019

Στην εισήγηση αυτή στην αρχή του εγγράφου δε φαίνεται ο συντάκτης του εγγράφου.

Στο τέλος του εγγράφου δεν φαίνονται ο συντάκτης του εγγράφου και οι προϊστάμενοί του, που υπάρχουν στις άλλες εισηγήσεις,

Στα Αυτοτελή Τμήματα του δήμου, όπως της Νομικής Υπηρεσίας, δεν υπάρχει Διευθυντής. Το ρόλο του Διευθυντή έχει ο γενικός γραμματέας του δήμου.

Στην εισήγηση υπάρχουν και μερικά θέματα έγκρισης απ΄φάσεων δημάρχου για αναθέσεις σε δικηγόρους.

Όπως φαίνεται σε αυτές τις αποφάσεις δημάρχου η απόφαση ορισμού δημάρχου είναι για να πάει την επομένη ημέρα να παρασταθεί στο δικαστήριο να υποστηρίξει υπόθεση του δήμου!!

Μια απευθείας ανάθεση δημάρχου. Η απόφαση συντάχτηκε στις  17/9/2019 για να παρασταθεί ο δικηγόρος στο δικαστήριο στις  19/9/2019. Η απόφαση αναρτήθηκε στις 8/10/2019, δηλαδή 20 ημέρες αργότερα!! Η απόφαση ίσχυσε στις 8/10/2019. Επομένως ο δικηγόρος δεν είχε νόμιμη απόφαση να παρασταθεί στο δικαστήριο. Πως θα γίνει η πληρωμή του

 

Η απόφαση ήταν νόμιμη για την παράσταση την επομένη ημέρα. Η ενημέρωση στο δικηγόρο έγινε στις 16:11 με email με τα έγραφα της υπόθεσης, για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του δήμου την επόμενη ημέρα.!!

Όπως φαίνεται στο βίντεο της συνεδρίασης της 10/10/2019 ο πρόεδρος της επιτροπής Σπύρος Βρεττός και ο αντιπρόεδρος της επιτροπής Μιχάλης Βρεττός επιμένουν ότι οι αναθέσεις  πρέπει να ψηφιστούν ¨πακέτο ως η εισήγηση» σε αντίθεση με τις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης να ψηφιστεί κάθε ανάθεση χωριστά.

Τελικά ο πρόεδρος της επιτροπής είπε η απόφαση ψηφίζεται ομόφωνα; Ομόφωνα.

Όλες οι  αποφάσεις που έχουν εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή για αναθέσεις σε δικηγόρους χωρίς γνωμοδότηση από δικηγόρο, σύμφωνα με το νομικό σύμβουλο του δημάρχου και το νόμο, είναι άκυρες.

Ο δήμος διαθέτει νομική σύμβουλο, που έχει έμμισθη θέση στο δήμο Αχαρνών, που δεν αναφέρθηκε η ύπαρξή της.

Αν η νέα δημοτική Αρχή συνεχίσει με αυτά τα μυαλά, τότε για ελέγχου νομιμότητας

Ο καιρός γαρ εγγύς

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »