Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 28 Οκτωβρίου 2019

Ανταποδοτικά τέλη έτους 2020

Posted by koszig στο 28 Οκτωβρίου 2019

Στην εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας για τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 29/10/2019 αναφέρεται::

Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες και ο καθορισμός των νέων συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2018 και σε συνάρτηση με το κόστος παροχής της υπηρεσίας. Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη να :

  1. καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία,
  2. μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,
  3. καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.
  • Απολογιστικά στοιχεία εσόδων

 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2018

Για το έτος 2018, εισπράχθηκε ποσό ύψους: 13.501.053,69 €

  • Απολογιστικά στοιχεία δαπανών
  1. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού Έτους 2018

Για το έτος 2018 οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία καθαριότητας ήταν ύψους: 9.509.463,98 €

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση: Τα έσοδα να

  1. μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,

13.501.053,69 € – 9.509.463,96 € = 3.991.589,73 €.

3.991.589,73 € είναι το ποσό που τα έσοδα υπερβαίνουν τις δαπάνες, συνεπώς υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,

Το ποσό των 3.991.589,73 € εισπράχθηκε και μπήκε στο ταμείο του δήμου.

Αντίστοιχο ποσό 13.377.060,72 € – 10.272.308,08 € = 3.104.752,64 € ήταν το «περίσσευμα» του έτους  2017 , (κλικ εδώ).

 

  1. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις εσόδων Οικονομικού Έτους 2019

Για την περίοδο 1ος – 9ος 2019 έχει εισπραχθεί ποσό ύψους: 10.731.548,30€

Για την περίοδο 10ος – 12ος 2019 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό ύψους: 2.740.779,02€

Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το συνολικό ποσό των εσόδων αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των : 13.472.327,32 €

  1. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2019

Για την περίοδο 1ος – 9ος 2019 οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία καθαριότητας ανήλθαν στο ύψος: 7.176.625,82 €

Για την περίοδο 10ος – 12ος 2019 οι δαπάνες που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν την υπηρεσία καθαριότητας ανέρχονται στο ύψος:  3.681.718,52 €

Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το συνολικό ποσό των δαπανών αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των: 10.858.344,34 €.

13.472.327,32 €-10.858.344,34 €= 2.613.982,98 €  

Το ποσό των 2.613.982,98προβλέπεται να εισπραχθεί και να μπει στο ταμείο του δήμου.

Επομένως  τα έτη 2017,2018 στο ταμείο του δήμου μπήκαν 3.104.752,64 € + 3.991.589,73 € 

Το  2019 προβλέπεται να μπουν στο ταμείο 2.613.982,98 €.  Συνολικά για το έτος 2020 έχει γίνει «προείσπραξη» 9.710.325,35 €.

 

Στον προϋπολογισμό του έτους 2020 για τα ανταποδοτικά τέλη για τα έσοδα αναφέρεται:

Κ.Α.Ε. 0311   2019  7.962.598,24 €+ 2.654.199,41 € = 10.616.797,65
Κ.Α.Ε. 0311   2018  13.501.053,69 €
Κ.Α.Ε. 0311   2020  11.523.071,84 €    Πως προκύπτει; 

Κ.Α.Ε. 2111   2019  2.679.087,53 €+ 56.625,43 € = 2.735.712,96 €
Κ.Α.Ε. 2111   2018  2.493.180,58 €
Κ.Α.Ε. 2111   2020  2.679.087,53 €    Πως προκύπτει; 

Στον προϋπολογισμό του έτους 2020 για τα ανταποδοτικά τέλη για τις δαπάνες αναφέρεται:

Κ.Α.Ε. 20-6  2018  8.773.500,53 €
Κ.Α.Ε. 20-6  2019  6.201.959,12 + 3.522.857,07 =  9.724.816,19 €
Κ.Α.Ε. 20-6  2020  12.536.611,54 €    Πως προκύπτει;

Κ.Α.Ε. 20-7  2018 70.308,00 €
Κ.Α.Ε. 20-7  2019  536.270,24 + 48.407,12 = 584.677,36 €
Κ.Α.Ε. 20-7  2020  1.164.000,00 €    Πως προκύπτει;

Κ.Α.Ε. 20-8  2018  386.746,54 €
Κ.Α.Ε. 20-8  2019  256.104,08 + 49.690,20 = 305.794,28 €
Κ.Α.Ε. 20-8  2020  6.146.772,47 €    Πως προκύπτει;

Υπάρχει απάντηση σε αυτές τις αυξήσεις εσόδων και δαπανών για το έτος 2020;

Η πρόβλεψη εσόδων από την εκτίμηση των Τετραγωνικών Μέτρων  των ιδιοκτησιών με το ποσό των 13.264.031,42 € που κολλάει στα έσοδα; Είναι σε κάποιο Κ.Α.Ε. 0311;;

Αναμένονται απαντήσεις πριν την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 185 του νόμου 4555/2018 ( Κλεισθένης Ι)

Άρθρο 185
Έννοια, περιεχόμενο και τρόπος καθορισμού ανταποδοτικών τελών
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων.
Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά
κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.
Η συζήτηση και ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους διεξάγεται επί της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής και επί κατατεθειμένων εναλλακτικών προτάσεων. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή
είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. Οι εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην Οικονομική Επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης της εισήγησής της είτε στο δημοτικό συμβούλιο, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους. Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα.
Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.».

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »