Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 7 Νοεμβρίου 2019

Έγκριση Παγίας Προκαταβολής

Posted by koszig στο 7 Νοεμβρίου 2019

Εισαγωγικές γνώσεις για νέους δημοτικούς συμβούλους

Παγία Προκαταβολή
Πάγια προκαταβολή είναι το χρηματικό ποσό που διατίθεται σε δημοτικό υπάλληλο (μόνιμο ή αορίστου), για να πληρώνει άμεσα με αυτό ορισμένες δαπάνες, που δεν μπορούν να πληρωθούν με τη συνήθη διαδικασία (δηλαδή σε δαπάνες που από την φύση τους, αν δεν πληρωθούν άμεσα, δεν υλοποιούνται). Ο υπάλληλος αυτός λέγεται και δικαιούχος υπάλληλος ή διαχειριστής της παγίας προκαταβολής.

Εντάλματα Προπληρωμής
Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής είναι το ένταλμα, με το οποίο προκαταβάλλεται σε δημοτικό υπάλληλο χρηματικό ποσό για την πληρωμή συγκεκριμένης δαπάνης με την υποχρέωση να αποδώσει λογαριασμό σε καθορισμένη προθεσμία.

Άρθρο 207
Πάγια προκαταβολή δήμων
1. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 173 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Ο δημοτικός υπάλληλος ή και ο αναπληρωτής του, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφες εντολές του δημάρχου.».
2. Στο άρθρο 173 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού, που ανήκουν στον οικείο δήμο, μετά από πρόταση των υπολόγων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι οι δημοτικοί υπάλληλοι της ανωτέρω περίπτωσης γ’.».

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4223/13, το άρθρο 64 του Ν.4172/2013,  όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ. 16 της υποπαρ. Δ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/14, σύμφωνα με την παρ.2 του οποίου:
Οι φορείς γενικής κυβέρνησης εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή 1%, ή 4% ή 8% κατά περίπτωση.
Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Ο δημοτικός υπάλληλος ή και ο αναπληρωτής του, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφες εντολές του δημάρχου παρ.1 άρθρο 173 Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 207 του Ν.4555/18)

Αυτά ως εισαγωγικές γνώσεις.

Την Τετάρτη 6  Νοεμβρίου 2019 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή. Ένα από τα:θέματα ήταν:

  1. Έγκριση τιμολογίων ποσού 3.478,78€ Παγίας Προκαταβολής έτους 2019 του Δήμου Αχαρνών

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση.

 

Για το θέμα αυτό δεν υπήρξε εισήγηση αναρτημένη στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η αντιπολίτευση αναφέρθηκε σε αυτή την έλλειψη. Ο δήμαρχος-πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής είπε ότι στο μέλλον αν δεν υπάρχει αναρτημένη εισήγηση το θέμα θα αποσύρεται από τη διαδικασία έγκρισης.

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

2222 Απόφαση οικονομικής επιτροπής για παγία

Στην εισήγηση δεν αναφέρεται ποιος ζήτησε την προμήθεια. το είδους της προμήθειας και την αναγκαιότητα της προμήθειας.

SPOT 4 BUSINESS ΙΚΕ. Αναλώσιμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Αγγελάκη 3, Θεσσαλονίκη  134,43+80,23 = 214,66

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ  134,85+ 76,78 = 211,63 €           128,27+ 77,75 = 206,02

Κ.ΕΥΔΑΙΜΩΝ & ΣΙΑ ΕΠΕ  Οικοδομικά Υλικά και Εργαλεία  148,06+148,80 = 296,86

ΚΟΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚ.ΚΩΝ/ΝΟΣ Εξειδικευμένο Συνεργείο Φορτηγών    98,70+102,37 = 201,07

Α.ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-Φ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΟΕ  Πωλήσεις Πλυστικών μηχανημάτων  124,00+68,20 = 192,20

Από τους αριθμούς των τιμολογίων που είναι συνεχόμενοι συνάγεται ότι η αγορά έγινε ταυτόχρονα  για τα δύο είδη που συνολικά η τιμή τους είναι περί τα 200 €. Αποτέλεσμα η διάσπαση σε δύο τιμολόγια προκειμένου οι αναγραφόμενες τιμές να είναι κάτω των 150 €.

Όπως αναγνωρίζουν οι συμμετέχοντες στην οικονομική επιτροπή η κατάτμηση των τιμολογίων για το ίδιο είδος δεν είναι νόμιμη.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Τι είναι ετούτο;;

Posted by koszig στο 7 Νοεμβρίου 2019

 

Η τελευταία εμφάνιση του κ. Λάππα  δεξιά του δημάρχου;;

Δεν εξηγήθηκε ο λόγος της παραίτησης.

Ειδικότερα στα 4.275 Ευρώ (μεικτά), δηλαδή περίπου στα 3.000 Ευρώ καθαρά διαμορφώνονται οι μισθοί των δημάρχων των μεγάλων πόλεων της χώρας.

Οι αποδοχές που δικαιούνται να εισπράττουν οι γενικοί γραμματείς των δήμων καθορίζονται ως ποσοστό 65% επί της αντιμισθίας του οικείου δημάρχου, δηλαδή καθαρά περίπου 1950 €. Αν ο δήμαρχος είναι συνταξιούχος  τότε ή λαμβάνει αυτή την αντιμισθία  ή παραιτείται από αυτή και λαμβάνει τη σύνταξή του μόνο.

Κατά μια πληροφορία αν ο προς διορισμό γενικός γραμματέας παραιτηθεί  της αντιμισθίας επιβαρύνεται με το 10% της σύνταξης ως παρακράτηση;;;

Τούτων δοθέντων, ίσως εξηγείται ο παραίτηση.

 

Δεν ήξερες, δε ρώταγες;  

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »