Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 15 Νοεμβρίου 2019

Οι γρήγορες αλλαγές !!

Posted by koszig στο 15 Νοεμβρίου 2019

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κλπ. έφτιαχνε, όπως όλες οι κυβερνήσεις, νόμους στη λογική και τα μέτρα της.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρήκε ένα πολιτικό και νομικό σύστημα και το προσαρμόζει στα μέτρα της. Αυτό γίνεται και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρώτη κίνηση ο νόμος ν. 4623_2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση κ.α.«. Τα πρώτα άρθρα του νόμου ήταν για τη λειτουργία των δήμων, αφού στο μεγαλύτερο μέρος των διοικήσεων των δήμων δεν είχαν ισχυρή πλειοψηφία για να προσαρμοστούν στη διοίκηση των δήμων.

Με την δημοσίευση του νόμου 3852/2010, «Καλλικράτης»η εταιρεία Ε.Ε.Τ.Α.Α που το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών έχει το κράτος και ασχολείται με τα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνέταξε πρότυπους κανονισμούς λειτουργίας των διοικητικών οργάνων των Ο.Τ.Α. (κλικ εδώ). Μεταξύ των πρότυπων κανονισμών ήταν και οι κανονισμοί λειτουργίας της οικονομικής επιτροπής και του δημοτικού συμβουλίου. Η τότε δημοτικής Αρχή το έτος 2011 προσάρμοσε τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου στο τοπικό περιβάλλον. Στην οικονομική επιτροπή μέλη  από το έτος 2013 ήταν  ο Σπύρος Βρεττός, ο Μιχάλης Βρεττός.

Επειδή είχαν την πλειοψηφία στην οικονομική επιτροπή δε θεώρησαν αναγκαίο την ψήφιση κανονισμού λειτουργίας  της οικονομικής επιτροπής. Επόμενη δημοτική Αρχή ήταν με δήμαρχο το Γιάννη Κασσαβό. Ίδια γεύση. Ο νόμος 3852/2010 στα καθήκοντα της οικονομικής επιτροπής δεν όριζε ρητά και δεν είχαν ενσωματώσει τον πρότυπο κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στη λειτουργία της οικονομικής επιτροπής. Με το νόμο 455/2018 «Κλεισθένης Ι» δεν έγινε καμία αλλαγή.

Νόμος 4623/2019.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών
1. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 72
Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων
1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:
α) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού.
β) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
γ) Προελέγχει τον απολογισμό.
δ) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας
ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
ι) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.

Στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας της. Επειδή ο πρόεδρος της επιτροπής Σπύρος Βρεττός και ο αντιπρόεδρος της επιτροπής Μιχάλης Βρεττός γνώριζαν ή έπρεπε να γνωρίζουν ότι δεν είχε ψηφιστεί κανονισμός λειτουργίας της οικονομικής επιτροπής έπρεπε ως πρώτο θέμα στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής να ήταν το θέμα της ψήφισης κανονισμού λειτουργίας της. Αυτό δεν το έκαναν.

Στις 18 Νοεμβρίου 2019 ανακοινώθηκε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών.
Εισηγητής: Πρόεδροι; Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου είναι κομβικό σημείο για τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου. Κανονισμός λειτουργίας υπάρχει:

Κανονισμός Δημοτικού Συμβουλίου

Υπάρχει ανάγκη να τροποποιηθεί προκειμένου να είναι συμβατός με τους μετέπειτα του 2011 νόμους;

Την ίδια ανάγκη δεν έχει και ο ανύπαρκτος στο δήμο Κανονισμός Λειτουργίας της οικονομικής επιτροπής;

Θεσμοθετήθηκε το Συμβούλιο των Επικεφαλής όλων των Δημοτικών Παρατάξεων ώστε να μπορούν να διατυπώσουν τις απόψεις τους οι παρατάξεις για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής;

Δυστυχώς παραιτήθηκε, έστω και προσωρινά,  ο γενικός γραμματέας για να βάλει σε τάξη τις διαδικασίες.

Λόγο έχουν, τον τηρούν;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »