Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Δημοκρατία ή Κυβερνησιμότητα;;

Posted by koszig στο 19 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου στις 18-11-2019

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 29η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών που θα γίνει στις 18 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (2°ς όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών.

Εισηγητής: Πρόεδροι; Δημοτικού Συμβουλίου

5η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με εισηγήτρια την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου για τον Κανονισμό Λειτουργίας  του δημοτικού συμβουλίου. Είναι η 6η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου που είναι παρούσα. Γνωρίζει αν υπήρχαν προβλήματα με τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου τα προηγούμενα χρόνια;  Ο εισηγητής ενός θέματος έχει διαμορφώσει τις διατάξεις του κειμένου ή απλώς θα είναι ο αναγνώστης του κειμένου; Φυσικά για αυτό το γεγονός δεν ευθύνεται η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, αλλά αυτός που έδωσε εντολή τα οριστεί εισηγητής η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Εισήγηση από την πρόεδρο για τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του δήμου Αχαρνών

Στην εισήγηση δεν αναφέρεται πως συντάχτηκε ο προηγούμενος κανονισμός και τι σημαίνει Κανονισμός Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. Σε αυτό το ερώτημα θα μπορέσει να δώσει απάντηση η εισηγήτρια;

Ο Κανονισμός Λειτουργίας είναι μια κανονιστική διάταξη που συντάσσεται με βάση κάποια πρότυπα που ορίζει το Υπουργείο Εσωτερικών με βάση διατάξεως σχετικών γενικών νόμων, που αφορούν στη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου.

Κάθε δήμος όμως ενδέχεται να έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Αυτές τις ιδιαιτερότητες μπορεί να ενσωματώσει στο γενικό νόμο, εφόσον δεν αντιβαίνουν σε γενικές διατάξεις νόμων,  και με αυξημένη πλειοψηφία να αποτελούν τοπικό νόμο για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Στην εισήγηση δε γίνεται αναφορά στον προηγούμενο Κανονισμό Λειτουργίας, την τροποποίησή του οποίου καλούνται να ψηφίσουν 20 από τους 45 δημοτικούς συμβούλους που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο δημοτικό συμβούλιο, και ενδεχομένως δε γνωρίζουν τη λειτουργικότητα του παλαιού Κανονισμού.

Οι αποφάσεις του δημοτικού  συμβουλίου πρέπει να εκφράζουν τη θέληση των δημοτών που αποτυπώνεται στις αποφάσεις του.

Πως λαμβάνονται οι αποφάσεις του δημοτικό συμβουλίου σύμφωνα με την πρόταση για αλλαγή του κανονισμού;

Άρθρο 6, παρ. 2.

2.Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του, χωρίς να υπολογίζεται ο δεκαδικός αριθμός, δηλ. όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα απόντα μέλη του. Συγκεκριμένα, για το Δήμο Αχαρνών η απαρτία ορίζεται όταν είναι παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη.

4. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.

Το 1/3 των μελών του συμβουλίου ανέρχεται σε 15 συμβούλους.

6. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης (κατά την εκφώνηση των ονομάτων) και με την παρουσία τους διαπιστώθηκε απαρτία, και αν ακόμα αποχωρήσουν στη συνέχεια, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης ως προς την ύπαρξη της απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

8. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων,

9. Στην περίπτωση αποχώρησης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προκειμένου να ληφθεί απόφαση, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.

10. Η λευκή ψήφος ή η άρνηση ψήφου από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μετρούν ως αρνητικές ψήφοι, ενώ το μέλος λογίζεται παρόν.

Αυτά έλεγε ο προηγούμενος Κανονισμός και διατηρούνται στο σχέδιο του νέου Κανονισμού που είχε συνταχτεί το έτος 2011

Όμως:

Άρθρο 74 του  νόμου 4555/2018

Άρθρο 74
Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου – Αντικατάσταση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

10. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών
ψήφων. Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους
υπήρξε απαρτία, ακόμα και αν αποχωρήσουν, λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως
προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται
στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο
θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία,
αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.

Μετά ήρθαν οι εκλογές, τα αποτελέσματα γενικά  άλλαξαν και υπήρξε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπήρξε το δίλημμα: Δημοκρατική διακυβέρνηση στους ΟΤΑ ή κυβερνησιμότητα των εκλεγμένων διοικήσεων στους ΟΤΑ.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε την κυβερνησιμότητα.

Νόμος 4623/2019

Άρθρο 11
Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί
των παρόντων.

 

Αν δεν υπάρξει εναλλακτική πρόταση μεταξύ των παρατάξεων για το θέμα της εισήγησης, τότε απόφαση θα ληφθεί με την πλειοψηφία των παρόντων με φυσική παρουσία ή των παρόντων κατά την έναρξη της συνεδρίασης;

 

Υπάρχουν βασικά θέματα απαρτίας κατά τη συνεδρίαση  και θέματα ψηφοφοριών για θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δύο περιπτώσεις απαρτίας υπάρχουν για τις κανονικές συνεδριάσεις που απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 23 δημοτικοί σύμβουλοι παρόντες και η πλειοψηφία μετά από δύο ανεπιτυχείς κανονικές συνεδριάσεις που απαιτεί το 1/3 των δημοτικών συμβούλων, δηλαδή 15 παρόντες.

Κατά Κλεισθένη η απαιτούμενη πλειοψηφία για έγκριση αποφάσεων είναι η απόλυτη πλειοψηφία όχι των πραγματικά παρόντων, αλλά των απαιτουμένων για την έναρξη της συνεδρίασης, δηλαδή 12 ή 8 σύμφωνα με το είδος της συνεδρίασης

Σύμφωνα με το νόμο 4623/2019 για την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος, των ανταποδοτικών τελών και του προϋπολογισμού

Άρθρο 8 Τεχνικό Πρόγραμμα δήμων και περιφερειών

Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λάβει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

Ποια είναι τα παρόντα μέλη; Εκείνα που ήταν παρόντα κατά την καταμέτρηση για την απαρτία προκειμένου να ξεκινήσει το δημοτικό συμβούλιο ή όσα έχουν φυσική παρουσία κατά την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος;

Αν για την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος δεν υπάρξουν δεν υπάρξει απαρτία και ακολουθήσουν άλλη μια χωρίς απαρτία και μιά τρίτη με απαρτία του 1/3 των μελών, δηλαδή με 15 δημοτικούς συμβούλους παρόντες, και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχωρήσουν οι 5, τότε κατά την ψηφοφορία το Τεχνικό Πρόγραμμα θα μπορεί να ψηφιστεί με 5 ψήφους και τη διπλή ψήφο της προέδρου λόγω ισοψηφίας;   Με 5 ψήφους στις 45, δηλαδή με το 11% των ψήφων του δημοτικού συμβουλίου;

Η Νέα δημοκρατία για την  διαδικασία λήψης αποφάσεων, που εκφράζουν δια των συμβούλων την  επιθυμία και την προτίμηση των δημοτών, προτιμάει τη δημοκρατία στη λήψη των αποφάσεων ή την κυβερνησιμότητα στη λήψη των αποφάσεων;

Εκ των πραγμάτων πρέπει να αλλάξει ο τίτλος του κόμματος από «Νέα Δημοκρατία» σε «Νέα Κυβερνησιμότητα«.

Μια απλή λύση υπάρχει, αυτή που ίσχυε πριν.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ονομαστική ψηφοφορία και είναι έγκυρες αν συγκεντρώνουν το ήμισυ+1 των θετικών ψήφων που απαιτούνται  για τη σύγκληση της συνεδρίασης.

 

Δημοκρατία ή Κυβερνησιμότητα;;

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: