Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Black Monday

Posted by koszig στο 29 Νοεμβρίου 2019

 

Η αρχή της συνεδρίασης.

 

Για την έναρξη της συνεδρίασης υπήρξε σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2  του υπάρχοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου:

2. Η ώρα της συνεδρίασης δύναται να παραταθεί κατά 35 λεπτά το ανώτατο, ώστε να δημιουργηθεί απαρτία. Αν μετά την παρέλευση των 35 λεπτών δεν υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη ματαίωση της συνεδρίασης. Για τη ματαίωση συντάσσεται πρακτικό.

Όπως τεκμηριώνεται στην ανωτέρω ανάρτηση η έναρξη της εκφώνησης του καταλόγου των παρόντων δημοτικών συμβουλών άρχισε μετά τις 5:45 με όριο έναρξης συνεδρίασης τις 5:35. Τυπικά η συνεδρίαση δεν είναι έγκυρη.

Η εισήγηση της προέδρου για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας για την ώρα έναρξης της συνεδρίασης ήταν:

  1. Η ώρα της συνεδρίασης δύναται να παραταθεί κατά είκοσι πέντε (25) λεπτά το ανώτατο, ώστε να δημιουργηθεί απαρτία. Αν μετά την παρέλευση των είκοσι πέντε (25) λεπτών δεν υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη ματαίωση της συνεδρίασης. Για τη ματαίωση συντάσσεται πρακτικό.

Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

1. «Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών».

Όπως αναφέρεται και στον τίτλο του θέματος η έγκριση και συνεπώς και η τροποποίηση είναι κανονιστικές αποφάσεις που εγκρίνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δημοτικών συμβούλων, δηλαδή με 23 θετικές ψήφους.

Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου:

12. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.

Η ίδια διατύπωση  για το θέμα της ψηφοφορίας υπάρχει και στην εισήγηση της προέδρου που το δημοτικό συμβούλιο φέρεται να ψήφισε.

 

Η δημοσιευθείσα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου:

Εισήγηση για τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόφαση 208 για τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται:

Στο κείμενο της απόφασης δεν αναφέρεται ότι γίνεται ονομαστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 12 του παλαιού και του προς ψήφιση κανονισμού.

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου φαίνεται ότι δεν τηρεί τον κανονισμό που ζητάει την ψήφισή του!!

Ο παρακαθήμενος στην πρόεδρο δήμαρχος Αχαρνών Σπυρίδων Βρεττός φαίνεται ότι αγνοεί τους κανονισμούς, παλαιό και νέο, και δεν παρενέβη στην ψηφοφορία.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του προηγουμένου δημοτικού συμβουλίου Μιχαήλ Βρεττός και νυν αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Αστυνομίας & Πολεοδομίας και Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων φαίνεται ότι  αγνοεί τους κανονισμούς, παλαιό και νέο, και δεν παρενέβη στην ψηφοφορία.

Οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, παλαιοί και νέοι, δε ζήτησαν εφαρμογή του κανονισμού, δεδομένου ότι ειδικά η ψήφιση κανονιστικών διατάξεων απαιτούν απόλυτη πλειοψηφία με ονομαστική ψηφοφορία.

Επειδή δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 12  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επειδή στο κείμενο της 208/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου αναγράφεται ότι ψηφίστηκε ομόφωνα χωρίς να αναγράφεται πόσοι δημοτικοί σύμβουλοι ήταν υπέρ της πρότασης, ώστε η απόφαση να έλαβε τον αριθμό των 23 θετικών ψήφων που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικό συμβουλίου.

Για τους λόγους αυτούς η απόφαση 208/2019 δεν είναι νόμιμη και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής θα κληθεί να αποφασίσει για την απόφαση 208/2019 του δημοτικού συμβουλίου.

Επόμενο ΄θέμα ήταν:

2. Καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020 για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης οπό πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Την εισήγηση έκανε ο αντιδήμαρχος οικονομικών κλπ. Μιχάλης Βρεττός. Στην ομιλία του αναφέρθηκε σε οικονομικά στοιχεία που είχαν ψηφιστεί στην οικονομική επιτροπή και περιέχοντα στην εισήγηση.

Στον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών η συζήτηση γίνεται για τις πολιτικές θέσεις που τελικά πρέπει να καταλήξουν σε έσοδα και δαπάνες. Τα έσοδα και οι δαπάνες στον καθορισμό των τελών είναι ποσά προϋπολογισμένα που προκύπτουν από έσοδα και δαπάνες που έχουν γίνει πραγματικά τα δύο προηγούμενα έτη.

Για τα ανταποδοτικά  τέλη έχουν γίνει σχετικέ αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία φαίνεται ότι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης υπέβαλλαν εισήγηση με την οποία ζητούσαν να γίνει οριζόντια μείωση στα δημοτικά τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά 20% σε σχέση με τα έσοδα που είχαν αναγραφεί στην εισήγηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 4623/2019:

Άρθρο 11
Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

Στην εισήγηση της δημοτικής Αρχής και δημοτικών συμβούλων υπήρξαν προτάσεις για μειώσεις ομάδων πληθυσμού. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξαν στοιχεία σε τι ποσά αντιστοιχεί αυτή η απαλλαγή.

  • Πολύτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα έως 20.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (μηδενικά τέλη)

Αυτή είναι μια από τις ομάδες δημοτών ή κατοίκων των Αχαρνών που που απαλλάσσονται τελών. Ποιο θα ήταν το ποσό αν δεν υπήρχε απαλλαγή; Τι μέρος  είναι το ποσό αυτό στο σύνολο των εσόδων που πρέπει λόγω της ανταποδοτικότητας τα έσοδα να καλύπτουν τις δαπάνες και θα τα επιβαρυνθούν οι άλλοι κάτοικοι;

Τελικά ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός και ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Βρεττός κατάλαβαν ότι είχαν 8 δημοτικούς συμβούλους της   παράταξής τους σε σύνολο 25 παρόντων δημοτικών συμβούλων. Με βάση την ανωτέρω διάταξη η αντιπολίτευση θα μπορούσε να αποκομίσει πολιτικό κέρδος μείωσης των ανταποδοτικών τελών, σε αντίθεση με την πρόταση της παράταξης του δημάρχου το προηγούμενο έτος που ζήτησε μείωση των τελών κατά 30%, αλλά δεν είχε στη σχετική πλειοψηφία να το πετύχει.

Να ξαναδούμε ένα τμήμα από το βίντεο που περιέχει τον εμπνευσμένο λόγο του δημάρχου για τη συζήτηση για τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

 

Ο δήμαρχος πρότεινε στο δημοτικό συμβούλιο να αποσυρθεί το θέμα. Όταν ένα θέμα εισάγεται για συζήτηση και με πρόταση του δημάρχου μετά από μία ώρα συζήτηση ζητείται η απόσυρση χρειάζεται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να γίνει δεκτή η πρόταση. Αυτό δεν έγινε με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αναρτημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για  το θέμα αυτό.

Μετά από καιρό με τα υπάρχοντα στοιχεία δε θα φαίνεται ότι υπήρξε συζήτηση για το θέμα αυτό.

Στην αρχή του βίντεο φαίνεται ότι ο αντιδήμαρχος  οικονομικών κλπ. Μιχάλης Βρεττός απευθύνεται στο δημοτικό σύμβουλο Χρύσανθο Κόνταρη και να του ζητάει να τον συνοδεύσει στο Παρατηρητήριο όταν θα ζητήσουν τη γνώμη του για το θέμα των μειώσεων των ανταποδοτικών τελών. Δόθηκε η εντύπωση ότι ο δήμαρχος  Σπύρος Βρεττός και ο αντιδήμαρχος οικονομικών δε γνωρίζουν ότι ο Δήμος Αχαρνών που παρέλαβαν δεν ευρίσκεται στο Παρατηρητήριο όπως την προηγούμενη τριετία 2016, 2017 και 2018

Με τη δημοσίευση του «Κλεισθένη Ι » στις 19/7/2018 υπήρχε σε εφαρμογή τα άρθρα  199 και 210.

Άρθρο 199
Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Β ως εξής:
«Άρθρο 4Β
Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
4. Ο «Λογαριασμός Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.» που είχε συσταθεί με το άρθρο 76 της παρ. 8 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) καταργείται, το δε υφιστάμενο υπόλοιπό του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μεταφέρεται, από τη δημοσίευση του παρόντος, στον «Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.».

Άρθρο 210
Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄
1. Αν δήμος, περιφέρεια ή νομικό πρόσωπο έχει υπαχθεί, έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, σε πρόγραμμα εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως 10 του άρθρου 174 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 74 και 75 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), απαιτείται για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του φορέα από το Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. του άρθρου 199 μόνον η σύναψη της Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης του άρθρου αυτού, μετά από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου.

Αυτή η δημοτική Αρχή θα κάνει το δήμο Αχαρνών ΥΠΕΡΉΦΑΝΟ.

Επόμενο θέμα για συζήτηση ήταν:

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΉΣΤΩΝ ΧΩΡΏΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Το θέμα αποσύρθηκε με πρόταση της προέδρου.

Επόμενο θέμα για συζήτηση ήταν:

4. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής».

Σύμφωνα με την εισήγηση

Άρθρο 72
Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου – Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 3852/2010
Η παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό τους.».

Σύμφωνα με την εισήγηση υπήρχαν 25 θέματα αρμοδιότητας του δημοτικού συμβουλίου σχετικές με το αντικείμενο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Δύο οι αιτίας μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου ή να ελαττωθεί ο φόρτος στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου ή το πιθανότερο να λαμβάνονται οι αποφάσεις των θεμάτων αυτών στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπου η δημοτική Αρχή έχει τη σίγουρη  πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων, πράγμα που δεν είναι πάντοτε σίγουρο στο δημοτικό συμβούλιο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από την πλευρά της αντιπολίτευσης αντιρρήσεις εξέφρασε ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος. Τελικά ο δήμαρχος δέχτηκε τις προτάσεις.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου:

2228 Απόφαση 207  για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται

Στην απόφαση δε φαίνεται ποιος έκανε τι προτάσεις που κατατέθηκαν στο Σώμα;

Τελικά από τις   25 προτάσεις της εισήγησης εγκρίθηκαν 16.

Επειδή η απόφαση δεν ελήφθη με ονομαστική ψηφοφορία   σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 12 του Κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου  δεν είναι νόμιμη   και όταν γίνει αναφορά στο συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ενδέχεται να ακυρωθεί.

Από τέσσερα σοβαρά θέματα ημερήσιας διάταξης τα δύο αποσύρθηκαν και τα υπόλοιπα δύο είναι προς ακύρωση.

Από τα 51 θέματα της ημερήσιας διάταξης που ψηφίστηκαν ένα μεγάλο μέρος πάσχουν!!

Ημέρα  συνεδρίασης Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί

Black Monday

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: