Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 2 Δεκεμβρίου 2019

Υπερήφανες παρατυπίες

Posted by koszig στο 2 Δεκεμβρίου 2019

Black Monday   Μαύρης Δευτέρας συνέχεια.

Τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών με 53 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Για τη συνεδρίαση αυτή έχει γίνει σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Θέμα: 27. Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανανέωση σύμβασης παραχώρησης χρήσης υπό μορφή χρησιδανείου 46 καταστημάτων στον οικισμό ΟΕΚ «ΜΕΝΙΔΙ Ι>>, ιδιοκτησίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Παρακολουθείστε τη σχετική συνεδρίαση.

 

Εισηγητής για την οικονομική υπηρεσία εκλήθη ο υπογράφων την εισήγηση Μιχάλης Βρεττός αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Αστυνομίας & Πολεοδομίας και Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ψάχνει να βρει στοιχεία για τον τίτλο και το θέμα της εισήγησης. Τελικά διαβάζει το κείμενο της εισήγησης που είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου.

Κάποιος δημοτικός σύμβουλος ρώτησε που είναι αυτά τα καταστήματα αλλά δεν πήρε απάντηση από τον αντιδήμαρχο ή το δήμαρχο.

2251 Λήψη απόφασης για την ανανέωση σύμβασης παραχώρηση χρήσης υπό μορφή χρησιδανείου

Τελικά η απόφαση 232/2019 ήταν ομόφωνη, χωρίς ονομαστική ψηφοφορία.

Οι φερόμενοι ότι ψήφισαν γνωρίζουν;:

  • Που βρίσκονται τα 46 καταστήματα
  • Ποια καταστήματα έχει στη χρήση του ο δήμος
  • Πόσα καταστήματα έχει ενοικιάσει ο δήμος Αχαρνών, αν καταβάλλονται τα μισθώματα
  • Πόσα καταστήματα είναι κενά

Επειδή δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία και επειδή δεν καθορίζεται αν η απόφαση αυτή περιέχει καταστήματα με μίσθωση που χρειάζεται ανανέωση των συμβάσεων, όπου για την ανανέωση των συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 196 του νόμου 4555/2018 που τροποποίησε το άρθρο 192 του νόμου 3463/2006, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου η απόφαση 232 δεν είναι σύννομη.

Συζήτηση για επόμενο θέμα:

25. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6/18-01-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των Δημοτικών Εκλογών, αλλαγής Δημάρχου και σύστασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η απόφαση 6/18-1-2019 του δημοτικού συμβουλίου αφορούσε την  Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, για την εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων του Δήμου για το έτος 2019

 

Στο βίντεο παρατηρούμε πως εφαρμόστηκε ο νόμος. Η αντικατάσταση των δύο μελών του δημοτικού συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους γίνεται με κλήρωση του συλλογικού οργάνου που είναι το δημοτικό συμβούλιο όπως ορίζεται από το νομό.

Η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, για την εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων του Δήμου είναι ένα σημαντικό όργανο του δήμου, όπου οι μετέχοντες δημοτικοί σύμβουλοι έχουν ιδιαίτερη ευθύνη. Η αντικειμενικότητα στις αποφάσεις επιτυγχάνεται με την κλήρωση για την εκλογή των μελών της επιτροπής.

Ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός, που διαβάζει την εισήγηση και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής. Αστυνομίας και Πολεοδομίας Μιχάλης Βρεττός φαίνεται στο βίντεο ότι συμμετέχουν σε συνεδρίαση που μοιάζει  με καφενείο, αφού παρεμβαίνει όποιος θέλει, προτείνει όποιους θέλει, χωρίς να τηρείται η επιλογή των δημοτικών συμβούλων με κλήρωση όπως στο νόμο και στην εισήγηση αναφέρεται.

Τελικά στην απόφαση αναφέρονται τα ονόματα δημοτικών συμβούλων που προτείνονται. Στη συνέχεια η πρόεδρος δεν κάνει τον κόπο να κάνει ονομαστική ψηφοφορία ούτε να πει το τυπικό ότι «εγκρίνεται ως εισήγηση¨.

Για τους ανωτέρω λόγους η απόφαση 231/2019 δεν είναι έγκυρη

Η αντικατάσταση των μελών είναι για το έτος 2019.

2250 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6/18-01-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Το θέμα 28 ήταν:

28. Ορθή Επανάληψη της 193/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη Σύσταση της Επιτροπής Εκτιμήσεων για το 2019.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Δεν γίνεται ανάγνωση της εισήγηση που να φαίνονται τα σημεία που διορθώνονται με την ορθή επανάληψη.

Η απόφαση

2212 Απόφαση 193 Σύσταση Επιτροπής Εκτιμήσεων έτους 2019

Στην απόφαση αυτή ακολουθήθηκε η μέθοδος της ανωτέρω απόφασης 25 της ημερήσιας διάταξης.

Η απόφαση με αρ. 233/2019  κάνει ορθή επανάληψη στην απόφαση 193/2019 μόνο ως προς το όνομα του μηχανικού.

Εφόσον δεν έγινε κλήρωση για τα 2 μέλη του δημοτικού συμβουλίου η αποφάσεις 193 και 233 δεν είναι έγκυρες.

 

Επόμενο θέμα ήταν:

29. Σύσταση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων του Δήμου για το έτος 2020.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η δημοτική Αρχή το απέσυρε.

Για τις μη σύννομες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου βασική ευθύνη φέρει ο εισηγητής Μιχάλης Βρεττός και ο  δήμαρχος Σπύρος Βρεττός που άφησαν την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να εγκρίνει  μη νόμιμες διαδικασίες.

Τι να πούμε, τι; 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »