Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Κεντρική Πλατεία -1

Posted by koszig στο 11 Δεκεμβρίου 2019

Είναι γεγονός ότι η περίοδος των Χριστουγέννων  είναι ιδιαίτερα εορταστική. Κεντρικό σημείο των εκδηλώσεων είναι η Κεντρική Πλατεία Αχαρνών, η γνωστή πλατεία Αγίου Βλασίου.

Όπως κάθε χρόνο στο χώρο αυτό δραστηριότητα αναπτύσσουν ο δήμο, σύλλογοι, κυρίως όμως εμφανή είναι η παρουσία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αχαρνών, την γνωστή ως ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Μέχρι τα έτη 2011-2016 το δημοτικό συμβούλιο ανέθετε για λογαριασμό του  πολιτιστικές εκδηλώσεις στη ΔΗ.Κ.Ε.Α. Μεταξύ των μελών του δημοτικού συμβουλίου τα έτη αυτά ήταν ο Σπύρος Βρεττός και ο Μιχάλης Βρεττός.

Τα επόμενα έτη δεν έγινε καμία ανάθεση στη ΔΗΚΕΑ για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων, την ανάθεση για τις εκδηλώσεις είχε η Επενδυτική Αχαρνών, η οποία είναι υπό εκκαθάριση εδώ και δύο χρόνια!!.

Για τη διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων υπάρχουν Κανονισμοί που χαρακτηρίζουν ποιοι χώροι είναι κοινόχρηστοι, σε ποιους μπορεί να παραχωρηθούν, με ποιους οικονομικούς όρους.

Στο δήμο Αχαρνών δεν υπάρχει Κανονισμός Κοινοχρήστων Χώρων παρά ειδικός κανονισμός για την τις  θέσεις των περιπτέρων με απόφαση δημοτικού συμβουλίου το έτος 2012

2137 Έγκριση «Κανονισμού περιπτέρων από το 2012 και εφεξής

2137 Έγκριση κανονισμού περιπτέρων

Δύο προσπάθειες έγκρισης Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων από το δημοτικό συμβούλιο, αποφάσεις 62/2018 και 256/2018 ακυρώθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

2080 Kανονισμός Kοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αχαρνών Απόφαση 62

7Ν2ΠΟΡ1Κ-6ΓΣ Ακύρωση Κανονισμού κοινοχρήστων χώρων

2274 Kανονισμός Kοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αχαρνών Απόφαση 256

6Ψ52ΟΡ1Κ-Ω2Γ Ακύρωση Kανονισμού κοινοχρήστων χώρων

Οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που ακυρώθηκαν δεν αποτελούσαν τροποποιήσεις προηγουμένων αποφάσεων. Επομένως δεν υπήρχαν προηγούμενοι Κανονισμοί Κοινοχρήστων Χώρων.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4497
Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής
Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση συγκεκριμένων εμπορικών δραστηριοτήτων σε ανοικτό χώρο.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

21. «Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο»: τα ψυχαγωγικά παιχνίδια, όπως ενδεικτικά, λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που οργανώνονται και διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 39
1. Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων,όπως ενδεικτικά, λούνα πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, απαιτείται αυτοτελής άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι δήμοι της χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από το υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει περιορισμός στη δραστηριοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Με βάση τα ανωτέρω για τοποθετηθούν σε ένα χώρο ψυχαγωγικές δραστηριότητες:

Άρθρο 66 – Νόμος 4483/2017 – Παραχώρηση χρήσης πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων έναντι τέλους, χωρίς δημοπρασία
Στην παρ. 10 του άρθρου 13 του από 24.9/20.10.1958 β.δ., προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής:«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω χώρους κατ΄ εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) μέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή μη χαρακτήρα της εκδήλωσης.».

Στις 29-11-2019 συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Α. με θέμα: Χριστουγεννιάτικες δράσεις 2019.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.:

ΨΑΨΡΟΞΥ5-6Ο6 Απόφαση 55 ΔΗΚΕΑ

Στην απόφαση η εισήγηση αναφέρει

Ο χρόνος πραγματοποίησης των δράσεων ορίζεται σε καθημερινή βάση από τις 6 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 8 Ιανουαρίου 2020 (34 ημέρες). Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν την απασχόληση 5 ατόμων, για 4 ώρες τις καθημερινές και για 7 ώρες τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, με μπαλονοκατασκευές, face painting, ξυλοπόδαρους και Άγιο Βασίλη. Παράλληλα η ενδιαφερόμενη εταιρία θα δημιουργήσει
ένα πάρκο ψυχαγωγίας όπου θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση παγοδρομίου, καρουζέλ, τραμπολίνου και ηλεκτροκίνητου τρένου σε ράγες.
Ο προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης ορίζεται στα 19.400,00€ (δέκα εννιά χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) και αφορά το ημερολογιακό διάστημα που αναφέρθηκε παραπάνω.

Τέλος το Σώμα δίνει την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της επιχείρησης για την σύναψη σύμβασης με την εταιρία καθώς και για την υπογραφή αυτής.

Οι αποφάσεις αναρτήθηκαν στη Δι@ύγεια στις 29-11-2019. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3861 η ισχύς των αποφάσεων αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης.

Στις 29/11/2019 αναρτήθηκε η ανάληψη υποχρέωσης  19.400,00€  για την πληρωμή δαπανών. Η απόφαση αυτή ελήφθη  μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α, ενώ έπρεπε να προϋπάρχει της απόφασης που συζητήθηκε και ελήφθη στις 28-11-2019.

Στις 29 – 11-2019 ο πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α.  Ιωάννης Νίκας υπόγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό Χριστουγεννιάτικων δράσεων στο δήμο Αχαρνών. Στο κείμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού αναφέρεται

9Π30ΟΞΥ5-Δ6Χ Ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης

Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι :

Εφεξής αποκαλουμένων των δύο ως άνω συμβαλλομένων μερών από κοινού «τα Μέρη».
Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι :
Α. Ο Δήμος Αχαρνών με τον αριθ. Πρωτ. 53732/28-11-2019 παραχώρησε την χρήση του κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής πλατείας Αχαρνών – Αγίου Βλασίου για τις ετήσιες ανάγκες των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από την 1 Δεκεμβρίου 2019 έως την 10 Ιανουαρίου 2020.
Β. Η Εταιρεία με την από 55/27-11-2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την παραχώρηση του χώρου της κεντρικής πλατείας Άγιος Βλάσης στην Ανάδοχο, κατόπιν πρότασής της, στα πλαίσια συνεργασίας για την πραγματοποίηση προγράμματος χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 06 Δεκεμβρίου 2019 έως 6 Ιανουαρίου 2020.

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδρίασε στις 28-11-2019, ενώ στη σύμβαση αναφέρεται ημερομηνία 27-11-2019 που σημαίνει ότι η σύμβαση είχε συνταχτεί πριν τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 53732/28-11-2019 αναφέρεται ότι ο δήμος Αχαρνών παραχώρησε τη χρήση του κοινοχρήστου χώρου της κεντρικής πλατείας για τις ετήσιες ανάγκες των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από 1-12-2019 έως 10-1-2020, δηλαδή για διάστημα 40 ημερών.

Η απόφαση παραχώρησης του δήμου δεν υπάρχει. Το ανωτέρω έγγραφο φαίνεται ότι υπογράφει ο Βρεττός Μιχαήλ:

  • Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Αστυνομίας & Πολεοδομίας
  • Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 9-12-2019 ο Βρεττός Μιχαήλ έφερε έκτακτο θέμα για συζήτηση:

Το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει ατελώς την παραχώρηση της πλατείας Αγίου Βλασίου το διάστημα από 1-12-2019 έως 10-1-2020.

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για  το θέμα αυτό.

 

Σχετικά με την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων υπάρχους διαδικασίες.

Με ποια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έχει χαρακτηριστεί κοινόχρηστος χώρος έμπροσθεν της εκκλησίας του Αγίου Βλασίου; Δεν υπάρχει κανονιστική απόφαση, που έχει ισχύ νόμου, χαρακτηρισμού αυτού του χώρου ως κοινόχρηστου.

Σύμφωνα με το νόμο 4497/2017 απαιτείται αυτοτελής άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι δήμοι της χώρας.

Υπάρχει η σχετική άδεια για το παγοδρόμιο και τις άλλες δραστηριότητες  από το δήμο Αχαρνών;

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 13 του Β.Δ 24-9/20.10.1958 (171 Α’/1958), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.1080/80 «επιτρέπεται η υπέρ του Δήμου, επιβολή τέλους εις βάρος των χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ ω ν διαρκώς ή προσκαίρως
πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους», ενώ στην παρ. 2 της ως άνω διάταξης ορίζεται ότι «τα
τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση, καθορίζονται με Απόφαση του Δημοτικού ή
Κοινοτικού Συμβουλίου»

Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ), χορηγεί «σύμφωνη γνώμη» εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της παραλαβής
ερωτήματος της, στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας για την χορήγηση της Άδειας Κατάληψης του
Κοινόχρηστου Χώρου και του Οδοστρώματος. Εάν παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία η άδεια χορηγείται χωρίς
την γνωμάτευση της ΕΛ.ΑΣ

Υπάρχει αίτηση του δήμου στην Ελληνική Αστυνομία για τη  χορήγηση της Άδειας Κατάληψης του Κοινόχρηστου Χώρου;

 

 

 

 

Κεντρική  Πλατεία  5 Δεκεμβρίου 2019

 

 

Κεντρική  Πλατεία  6 Δεκεμβρίου 2019. Το πρώτο ατύχημα. Δύο υπάλληλοι προσπαθούσαν να να τεντώσουν με σκοινί την τέντα πάνω από τα αυτοκινητάκια. Το σκοινί έσπασε και οι δύο υπάλληλοι βρέθηκαν στο έδαφος.ο ένας σηκώθηκε, ο άλλος παρέμεινε στο έδαφος ελαφρά (;) κτυπημένος, Τον σήκωσαν με το ζόρι.  Είναι να είναι το τελευταίο ατύχημα.

Κεντρική  Πλατεία  7 Δεκεμβρίου 2019. 

Φανταστείτε τι θα γίνει όταν αρχίσει να λειτουργεί το παγοδρόμιο.  Δεν υπάρχει σεβασμός στην ιερότητα του χώρου εμπρός από το Ναό!!

 

Ιδιαίτερη τιμή επιφυλάσσεται στο χώρο που είναι η προτομή του ήρωα Μήτρου Λέκκα!!

 

Όπως παρατηρείτε στην πλατεία υπάρχουν περιβάλλοντες δρόμου, που καταργήθηκαν με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς να γίνουν οι απαραίτητες πολεοδομικές ενέργειες  για τη αναγκαία νομιμοποίηση.

Έχουν οριοθετηθεί Κοινόχρηστοι χώροι στην πλατεία;

Στη γωνία Φιλαδελφείας και Θερμοπυλών υπήρχε ένα κτίσμα που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.

Το κτίριο αυτό κατεδαφίστηκε παράνομα χτες, 10-12-2019.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Αστυνομίας & Πολεοδομίας Βρεττός Μιχαήλ θα κινήσει τις διαδικασίες για την τήρηση της νομιμότητας;

 

Η συνέχεια στο επόμενο

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: