Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 9 Ιανουαρίου 2020

Δεν είναι δυνατόν!!

Posted by koszig στο 9 Ιανουαρίου 2020

Πριν λίγες ώρες αναρτήθηκε, (κλικ εδώ).

Η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής:

 

Ο προεδρεύων Μιχάλης Βρεττός αναφέρει, (χρονική στιγμή στο βίντεο 2:37), «να γραφεί στα πρακτικά η επισήμανση του κ. Κωφού».

Στη διαύγεια αναρτήθηκε η απόφαση:

Φαίνεται καταγεγραμμένη η διαφωνια του κ Κωφού;

Είναι  η δεύτερη φορά που σημβαίνει αυτό.

Ακριβές Απόσπασμα. Από που;;

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής 9-1-2020

Posted by koszig στο 9 Ιανουαρίου 2020

Σύμφωνα με το νόμο 4623/2019

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών
1. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 72
Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων
1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:
α) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
ι) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.
vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου.

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο η οικονομική επιτροπή μετά τη συγκρότησή της σε σώμα έπρεπε να καταρτίσει τον κανονισμό λειτουργίας της.

Η οικονομική επιτροπή τέσσερις μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της δεν έχει καταρτίσει Κανονισμό Λειτουργίας της

Οι προϋπολογισμοί του έτους 2020  έπρεπε να έχουν συνταχτεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2019, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει προϋπολογισμός έτους 2020 για το δήμο Αχαρνών.

Μέχρι σήμερα το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.)

Στις 27/12/2019 συνεδρίασε η ΔΗΦΑ και ενέκρινε την κατάρτισης Προϋπολογισμού και ΟΠΔ του Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών».

Σχετικά με την επιχορήγηση του δήμου Αχαρνών στη ΔΗΦΑ:

Η ΔΗΦΑ δεν τηρεί τις  διατάξεις του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρα 15 του ν. 4305/2014’’.
Με το άρθρο 15 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) ‘‘Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις’’ προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων.
Η υποχρέωση δημοσίευσης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών που εισάγεται με τις πρόσφατες διατάξεις καταλαμβάνει το Δημόσιο (ανά υπουργείο), τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού (ΟΤΑ), και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) αυτών.

Επειδή δεν υπάρχου στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΔΗΦΑ δεν είναι γνωστό αν έχει κατατεθεί το ποσό 1.800.000 € ή το εκτιμώμενο ποσό των 2.000.000 €.

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2019 του δήμου Αχαρνών σχετικά με την καταβολή της επιχορήγησης των 1.700.00 € στη ΔΗΦΑ.

Όπως φαίνεται ο δήμος Αχαρνών έχει τηρήσει την υποχρέωσή του από τον Οκτώβριο του έτους 2019, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του από τον Απρίλιο του έτους 2019.

Τη Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020, μετά το απόγευμα, αναρτήθηκε πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής.

Η εισήγηση:

 

Λογικά η εισήγηση πρέπει να ήταν η αιτία της πρόσκλησης για συνεδρίαση, που ζήτησε «να παρθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση». Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής έκρινε ότι έπρεπε να γίνει πρόσκληση για «Έκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση» την επόμενη ημέρα.

Η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής:

 

Όπως φαίνεται στο βίντεο η συνεδρίαση είχα διάρκεια 2:50 λεπτών.

Παρατηρήσεις για αυτή τη συνεδρίαση:

Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος Μιχάλης Βρεττός δεν ενημέρωσε το σώμα για την απουσία του προέδρου της επιτροπής Σπύρου Βρεττού.

Επειδή δεν έχει ψηφιστεί Κανονισμός Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής εφαρμόζονται κατ’αναλογία οι διατάξεις του Κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο με αριθ. 7079/25.02.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ), στο κεφάλαιο «Κατεπείγουσα συνεδρίαση (άρθρο 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010)» αναφέρεται:

Στην περίπτωση της συζήτησης κατεπειγόντων θεμάτων  το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει δύο αποφάσεις, με τη συνήθη, όμως, για τη λήψη αποφάσεων πλειοψηφία (απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων). Α) Αν τα θέματα που εισάγονται για συζήτηση δικαιολογούν την κατεπείγουσα πρόσκληση – συνεδρίαση, Β) αν κρίνει ότι τα θέματα της πρόσκλησης είναι πράγματι κατεπείγονταλαμβάνει απόφαση επί των συγκεκριμένων θεμάτων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο της συνεδρίασης ο προεδρεύων της επιτροπής δεν έθεσε σε ψηφοφορία τη κατεπείγουσα πρόσκληση, αν υπήρχε λόγος να γίνει εκτάκτως την επόμενη ημέρα της πρόσκλησης ή μετά τρεις ημέρες ως κανονική συνεδρίαση.

Ο προεδρεύων της επιτροπής δεν έθεσε σε ψηφοφορία  αν το θέμα της επιχορήγησης ήταν κατεπείγον.

Στο κείμενο της εισήγησης ή στην ομιλία του εισηγητή δεν έγινε αναφορά για άμεσο οικονομική πρόβλημα της ΔΗΦΑ, που απαιτεί οικονομική βοήθεια από το δήμο Αχαρνών.

Στη συνεδρίαση δεν παρέστη κανένα μέλος της οικονομικής υπηρεσίας της ΔΗΦΑ ή του δήμου Αχαρνών.

Επειδή δεν υπάρχει θέμα κατεπείγουσας πρόσκλησης για συνεδρίαση και πρόβλημα κατεπείγουσας επιχορήγησης 1.700.000 € ενδεχόμενη αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ίσως οδήγησει στην ακύρωση της απόφασης της οικονομικής επιτροπής.

 

Οι διαδικασίες προσδιορίζουν το προφίλ των προσώπων

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »