Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Οι εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων – 1

Posted by koszig στο 13 Ιανουαρίου 2020

Οι γιορτές τελείωσαν και έφτασε η ώρα του απολογισμού.

Τις εορταστικές εκδηλώσεις των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σήκωσε στους ώμους της η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Αχαρνών, ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Στις 28 Νοεμβρίου 2019 συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε..Α.

ΨΑΨΡΟΞΥ5-6Ο6 Απόφαση 55 Διοικητικού συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Προτείνεται από τον Πρόεδρο η υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια των εκδηλώσεων τα οποία θα έχουν σκοπό την δημιουργική απασχόληση παιδιών καθώς και την διασκέδαση μεγαλύτερων ηλικιών για το μήνα Δεκέμβριο και λόγω των εορτών των Χριστουγέννων. Ο χρόνος πραγματοποίησης των δράσεων ορίζεται σε καθημερινή βάση από τις 6 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 8 Ιανουαρίου 2020 (34 ημέρες). Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν την απασχόληση 5 ατόμων, για 4 ώρες τις καθημερινές και για 7 ώρες τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, με μπαλονοκατασκευές, face painting, ξυλοπόδαρους και Άγιο Βασίλη. Παράλληλα η ενδιαφερόμενη εταιρία θα δημιουργήσει ένα πάρκο ψυχαγωγίας όπου θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση παγοδρομίου, καρουζέλ, τραμπολίνου και ηλεκτροκίνητου τρένου σε ράγες.
Ο προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης ορίζεται στα 19.400,00€ (δέκα εννιά χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) και αφορά το ημερολογιακό διάστημα που αναφέρθηκε παραπάνω.

Για τους λόγους αυτούς ο Πρόεδρος προτείνει στο Σώμα την υλοποίηση της δράσης, η οποία περιλαμβάνεται στις δράσεις της επιχείρησης, για τον μήνα Δεκέμβριο όπως αυτές έχουν προβλευτεί στον προϋπολογισμό της επιχείρησης.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα με μόνη διαφωνία από τη Μαρία Ναυροζίδου στο ποσό.

Πρώτη Παρατήρηση.

Από τη περιγραφή της εκδήλωσης με ακρίβεια στη δαπάνη, την ημερομηνία εκτέλεσης των δράσεων και τις λοιπές λεπτομέρειας είναι φανερό ότι πρόεδρος τη ΔΗ.Κ.Ε.Α. και εισηγητής του θέματος είχε βρει την εταιρεία που θα έκανε αυτές τις εκδηλώσεις.

Επόμενη κίνηση. Την επόμενη ημέρα ο πρόεδρος  δημοσίευσε την ανάληψη υποχρέωσης σύμφωνα με το νόμο.

6ΧΓΤΟΞΥ5-0ΙΨ Ανάληψη υποχρέωσης για 19.400

Ο πρόεδρος ενέκρινε δέσμευση ποσού 19.400 € από τον κωδικό 64.02.099.000 που η οικονομική υπηρεσία βεβαιώνει ότι υπάρχει πίστωση 1.000 € και υπόλοιπο 8,18 €.

Παρόμοιες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης εκδίδει καθημερινά ο δήμος Αχαρνών.

Από τη σύγκριση των δύο αποφάσεων προκύπτει ότι ο κωδικός 64.02.099 της ΔΗ.Κ.Ε.Α. δεν είχε 19.400 € για ανάληψη υποχρέωσης,  αλλά μόνο 1.000 € και έμειναν και 8,18 € !!

Επόμενο βήμα ήταν  η ανάθεση στην  εταιρεία για την εκτέλεση των δράσεων.

6Ε7ΙΟΞΥ5-4Μ2 Ανάθεση για Εκδηλώσεις
Έχοντας λάβει υπ’ όψιν:
6. Τη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.
8. Την σχετική προσφορά που αφορά τις ανάγκες της εκδήλωσης.
10. Την απόφαση 55/28-11-19 του Διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.
11. Τον αριθ. Πρωτ. 53732/28-11-19 του δήμου Αχαρνών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

I. Την απευθείας ανάθεση στην ΜΑΤΑΚΟΥ ΣΤΕΡ. ΜΑΡΘΑ με το ποσό των δέκα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (19.400,00) πλέον ΦΠΑ 24%, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων βάσει συμφωνητικού.
II. Η δαπάνη που προγραμματίζεται από τη συγκεκριμένη ανάθεση, θα καλυφτεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Λ.Σ. 64.02.099 του προϋπολογισμού χρήσης 2019.

Δεύτερη Παρατήρηση

Τη  σχετική προσφορά που αφορά τις ανάγκες της εκδήλωσης. Δεν αναφέρεται το έγγραφο της προσφοράς (ημερομηνία κατάθεσης και προσφορά).

Δεν αναφέρεται στο με αριθ. Πρωτ. 53732/28-11-19  έγγραφο του δήμου Αχαρνών ποιο είναι το περιεχόμενό του.

Στην αποφαση 55 του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. δεν αναφέρεται «πλέον ΦΠΑ 24%»,  που το ποσό των 19.400 € γίνεται 24.056 €.

Η δαπάνη που προγραμματίζεται από τη συγκεκριμένη ανάθεση, θα καλυφτεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Λ.Σ. 64.02.099 του προϋπολογισμού χρήσης 2019. Στο κώδικό 64.02.099 εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με την ανάληψη υποχρέωσης υπήρχαν 1.000 + 8,19 €. Που θα βρεθούν τα 24.056 € ;

Ποια ήταν η έγγραφη προσφορά της  Ματάκου Τερ. Μάρθσ για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων;

Η σύμβαση με την εταιρεία.

9Π30ΟΞΥ5-Δ6Χ Σύμβαση για εκδηλώσεις

Στο κεί΄μενο της σύμβασης αναφέρεται:

Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι :
Α. Ο Δήμος Αχαρνών με τον αριθ. Πρωτ. 53732/28-11-2019 παραχώρησε την χρήση του κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής πλατείας Αχαρνών – Αγίου Βλασίου για τις ετήσιες ανάγκες των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από την 1 Δεκεμβρίου 2019 έως την 10 Ιανουαρίου 2020.
Β. Η Εταιρεία με την από 55/27-11-2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την παραχώρηση του χώρου της κεντρικής πλατείας Άγιος Βλάσης στην Ανάδοχο, κατόπιν πρότασής της, στα πλαίσια συνεργασίας για την πραγματοποίηση προγράμματος χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 06 Δεκεμβρίου 2019 έως 6 Ιανουαρίου 2020

Τρίτη Παρατήρηση.

Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. συνεδρίασε στις 28-11-2019 και όχι στις 27-11-2019.

Άρθρο 66 – Νόμος 4483/2017 – Παραχώρηση χρήσης πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων έναντι τέλους, χωρίς δημοπρασία

Στην παρ. 10 του άρθρου 13 του από 24.9/20.10.1958 β.δ., προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής:

«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω χώρους κατ΄ εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) μέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή μη χαρακτήρα της εκδήλωσης.».

Δεν υπάρχει απόφαση του δημοτικου συμβουλίου για παραχώρηση της πλατείας Αγίου Βλασίου στη ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Για τοο θέμα αυτό έχουν γίνει σχετικές Αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Στη σύμβαση αναφέρεται:

Παράλληλα θα υπάρχει η υποχρέωση τοποθέτηση ενός παγοδρομίου 8*20m, του ψυκτικού μηχανήματός του 3*5,5m, ενός καρουζέλ διαμέτρου 6,5m, ενός ηλεκτροκίνητου τρένου σε ράγες 7*13m και ενός τραμπολίνου. Τα ανωτέρω παιχνίδια θα φέρουν υποχρεωτικά πιστοποιήσεις καθώς και την ασφάλιση αστικής ευθύνης που τα συνοδεύει. Υπόχρεος για την σωστή λειτουργία και την σωστή συντήρηση των μηχανημάτων ψυχαγωγίας φέρει η «Ανάδοχος». Το τίμημα για την είσοδο στα ψυχαγωγικά παιχνίδια το ορίζει η
«Ανάδοχος» και η «Εταιρία».

Με ποιά απόφαση  Το τίμημα για την είσοδο στα ψυχαγωγικά παιχνίδια το ορίζει η «Ανάδοχος» και η «Εταιρία», ορίστηκε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) το τίμημα της εισόδου στα παιχνίδια.

Συνέχιση της σύμβασης:

Άρθρο 1β : Υποχρεώσεις της Εταιρίας ( ΔΗ.Κ.Ε.Α. )
• Μικροφωνική εγκατάσταση
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τα παιχνίδια
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για το παγοδρόμιο
• Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για το στολισμό
• Στολισμός Χριστουγεννιάτικου δένδρου και πλατείας
Φύλαξη του χώρου
Επιπλέον σπιτάκια για ενοικίαση και εκμετάλλευση
• Φωτισμός του χώρου με προβολείς

Ο μηχανησμός ψύξης του παγοδρομίου.

Αν υπολογίσουμε 30 ημέρες *24 ώρες* 60.38 kWh  με 0,15 € ανά  kWh  έχουμε 6.521,04 €.

Αν υπολογιστουν και οι άλλες καταναλώσεις για τα παιχνίδια φτάνουμε περίπου στις 7.000 €.

Με ποιά απόφαση δημοτικού συμβουλίου εξουσιοδοτήθηκε η ΔΗ.Κ.Ε.Α. να τροφοδοτήσει το παγοδρόμιο με ηλεκτρικό ρεύμα  αξίας 7.000 € που θα καταβληθεί από το δήμο;

 

 

Άλλα δύο σπιτάκια χρησιμοποιήθηκαν για ταμείο και για ενημέρωση για την ανακύκλωση. Απο τα άλλα 8 το ένα χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες του παγοδρομίου, ένα δίπλα στο παγοδρόμιο για μικροαντικείμενα  όλο το διαστημα λειτουργίας των εκδηλώσεων και ένα που χρησιμοποιήθηκε (μισθωθηκε;) για δύο ημέρες.

Τα σπιτάκια ανήκουν στη ΔΗ.Κ.Ε.Α ή τα έφερε ο .;

Σχετικά με τους κωδικούς για τις δαπάνες

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμος της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

2067 Προϋπολογισμός ΔΗ.Κ.Ε.Α. 2019

Στον προϋπολογισμό υπάρχει ο κωδικός 64.02.990.000 και ο κωδικός 64.02.990.001. Στις αποφάσεις αναθέσεων και αναλήψεις υποχρεώσεων χρησιμοποιούν τους κωδικούς 64.02.099 και 64,02.099.001 που δεν υπάρχουν στον προϋπολογισμό. !!!

Επομένως για τυπικούς λογους οι δαπάνες δεν έιναι νόμιμες.

Στή συνεδριάση του δημοτικού συμβουλίου της 9-12-2019 έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν:

: «Ατελώς χρέωση  της ΔΗ.Κ.Ε.Α. για παραχώρηση χρήσης ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ) και ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ στις Αχαρνές για τις ετήσιες ανάγκες των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  έως 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 βάση της παρ. 1 άρθρο 82Β.δ.24.9/20.10.58(ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α)»

«Άρθρο 82 : Απαλλαγές από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιωματα και εισφορές
1. Απαλλάσσονται από κάθε δημοτικό ή κοινοτικό φόρο, τέλος, δικαίωμα και εισφορά:α) το ελληνικό δημόσιο και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, β) οι ιεροί ναοί και γ) εκείνοι οι οποίοι έχουν φορολογικές απαλλαγές από συμβάσεις που έχουν συνάψει με το δημόσιο, εφόσον οι συμβάσεις αυτές κυρώθηκαν με νόμο και αναφέρουν ρητά την απαλλαγή από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη ,
δικαιώματα και εισφορές.
2. Από τα ανταποδοτικά τέλη, που επιβάλλουν οι δήμοι και οι κοινότητες, δεν απαλλάσσονται αυτοί που αναγράφονται στις περ. β’ και γ’ της προηγούμενης παραγράφου καθώς και το ελληνικό δημόσιο από το τέλος ύδρευσης.
3. Από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριοτητας και φωτισμού απαλλάσσονται αγωνιστικοί χώροι που ανήκουν σε αθλητικά σωματεία ή φίλαθλες οργανώσεις και άλλοι αγωνιστικοί χώροι, εφόσον η είσοδος στους τελευταίους ειναι ελεύθερη και δεν εισπράττεται δικαίωμα εισόδου.
4. Ειδικές διατάξεις που θεσπίζουν απαλλαγές από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές καταργούνται» (αντικ. του άρθρου 82 από το άρθρο 60 του Ν. 1416/84, ΦΕΚ Α’ 18).

Με βάση αυτό το άρθρο το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε, (κλικ εδώ),:

2278 Απόφαση 259 του Δ.Σ. για απαλλαγή από τέλη η ΔΗΚΕΑ

Την Ατελώς χρέωση  της ΔΗ.Κ.Ε.Α. για παραχώρηση χρήσης ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ) και ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ στις Αχαρνές για τις ετήσιες ανάγκες των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  έως 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020.

Έται λοιπόντο δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του έκρινε ότι ήταν νόμιμη η παραχώρηση της πλατείας Αγίου Βλασίου σε εταιρεία Λιανικού Εμπορίου να λάβει «ἑπιχορήγηση» από τη ΔΗ.Κ.Ε.Α. με το ποσό των 24.056 €, με χορήγηση ρεύματος περίπου 7.000 €, με δαπάνες φύλαξης του χώρου, με έσοδα από την λειτουργία του παγοδρομίου,  ενός καρουζέλ  ενός ηλεκτροκίνητου τρένου σε ράγες  και ενός τραμπολίνου, χωρίς να καταβάλει αντιστοιχα τέλη, όπως καταβάλει ένας εμπορικό πάγκος στην εμποροπανήγυρη του Αγίου Βλασίου.

Μπορεί ο δήμαρχος να παρίσταται και να μην ψηφίζει τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, έχει όμως ενδεχόμενη ευθύνη αν τα όργανα διοίκησης λαμβάνουν μη νόμιμες αποφάσεις παρουσία του,

Η συνέχεια σε επόμενη ανάρτηση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: