Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 8 Φεβρουαρίου 2020

Τα Ανταποδοτικά Τέλη που τελικά γίνονται φόροι!!

Posted by koszig στο 8 Φεβρουαρίου 2020

Τι ημέρες του μνημονίου ψηφίστηκαν διάφοροι νόμοι. Ένας από αυτούς ήταν : ‘‘Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρα 15 του ν. 4305/2014’’
Με το άρθρο 15 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) ‘‘Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις’’
προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των
δημόσιων φορέων.
Η υποχρέωση δημοσίευσης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών που εισάγεται με τις πρόσφατες διατάξεις καταλαμβάνει το Δημόσιο (ανά υπουργείο), τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού (ΟΤΑ), και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) αυτών.

Έτσι με καθυστέρηση 20 ημερών, λόγω αντικειμενικών συνθηκών αναρτήθηκε  στις 31 Ιανουαρίου η Εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το μήνα Δεκέμβριο 2019.

ΩΩ5ΣΩΨ8-53Ι Υλοποίηση προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2019

6ΜΛΓΩΨ8-Ψ7Ζ Εκτέλεση προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2017

ΨΛ61ΩΨ8-ΛΧ1 Εκτέλεση προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2018

Από τα στοιχεία του προϋπολογισμού συντάχθηκε πίνακας εσόδων και δαπανών για τους Κ.Α.Ε. που αναφέρονται στα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού. Σε συνδυασμό με του μηνιαίους προϋπολογισμούς μηνός Δεκεμβρίου για τα έτη 2017, 2018, 2019 προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:

Ανταποδοτικά τέλη για καθαριότητα και Ηλεκτροφωτισμό για τα έτη 2017, 2018 και 2019

Το τελικό  αποτέλεσμα :

Στην απόφαση 260/2019 του δημοτικού συμβουλίου της 9-12-2019  μεταξύ άλλων αναφέρεται:

2279 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ανταποδοτικά τέλη 2020

Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες και ο καθορισμός των νέων συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2018 και σε συνάρτηση με το κόστος παροχής της υπηρεσίας. Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη να :

    1. καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία,
    2. μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,
    3. καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.

Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το συνολικό ποσό των εσόδων αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 13.472.327,32€.

Η πραγματικότητα όμως διέψευσε τις προβλέψεις, Τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη είναι βεβαιωμένα 16.472.992,97 €

Το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 2020 αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 20.049.814,87 €.

Κατά τη δημοτική Αρχή:

Στον μηνιαίο προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου 2019 για έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) στον Κ.Α.Ε. 3211 ανέρχονται σε

5.606.315,96 € από τα οποία εισπράχθηκαν 2.057.376,63€.  Για το έτος 2020 υπάρχει υπόλοιπο 3.548.939,33 €. Τα 5.847.655,50 πως προέκυψαν;;

Είναι φανερό ότι τα στοιχεία που προϋπολογίζουν  είναι αναξιόπιστα.

Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι το έτος 2019 υπήρξε φόρος 5.634.442,88 €,που διώκεται πειθαρχικά και ποινικά.

Ποιοι θα τρέχουν;

Τα ανώτερα όργανα, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Ελεγκτικό Συνέδριο θα κρίνουν τις αποφάσεις της διοίκησης για τα Ανταποδοτικά τέλη.

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός), Uncategorized | Leave a Comment »