Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται !!

Posted by koszig στο 18 Μαρτίου 2020

Είναι γεγονός ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μία έκτακτη κατάσταση, που για να αντιμετωπιστεί χρειάζονται διαδικασίες που πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, Για παράδειγμα προκειμένου οι δημόσιες υπηρεσίες να προμηθευτούν τα απαραίτητα υλικά για απολυμάνσεις μπορούν να γίνουν απευθείας αναθέσεις χωρίς καθορισμένο ποσό από το νόμο. Με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ρυθμίζονται θέματα που δεν είχαν προβλεφτεί με νόμο ή με  υπέρβαση του νόμου.

Με βάση τις ΠΝΠ ο δήμος Αχαρνών εφάρμοσε όλες τις διατάξεις για την προστασία των δημοτών από τον κορονοϊό. Όρισε τη δημοτική αστυνομία για έλεγχο των εισερχομένων στο δήμο και τις δημόσιες υπηρεσίες, έδωσε άδεια σε υπαλλήλους, που είχαν παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο λόγω  των μέτρων. Ανέβαλλε ή ακύρωσε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων προκειμένου να μην υπάρχει συνωστισμός για μετάδοση του ιού.

Για τις μη έκτακτες περιπτώσεις ο νόμος ισχύει.

Συλλογικά όργανα του δήμου Αχαρνών που συνεδριάζουν είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή, η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Με πρόσκληση που πρωτοκολλήθηκε στις 6-3-2020 ενημερώθηκαν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και οι δημότες για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 12-3-2020

Πρόσκληση δημοτικού συμβουλίου για συνεδρίαση στις 12-3-2020

Στις 11-3-2020 με πράξη ΠΝΠ έκλεισαν τα σχολεία και ελήφθησαν μέτρα για αποφυγή συγκεντρώσεων πολιτών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.  Ο δήμαρχος αποφάσισε να ματαιώσει τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 12-3-2020.

Η ματαίωση της συνεδρίασης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου. Με τον τρόπο αυτό ενημερώθηκαν οι δημότες για την ανοιχτή δημόσια συνεδρίαση. Στους δημοσιογράφους έγινε σχετική ενημέρωση ηλεκτρονικά.

Στις 9-3-2020 ανακοινώθηκε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής την Παρασκευή 13-3-2020. Με βάση την ανωτέρω ανακοίνωση του δημάρχου μετά τις 10-3-2020 κάθε συνεδρίαση αναβάλλεται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  9-3-2020 για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13-3-2020

Στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών για τις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής δεν ανακοινώθηκε ότι η συνεδρίαση που ήταν να γίνει στις 13-3-2020 ματαιώνεται ή αναβάλλεται, όπως έγινε στις αναρτήσεις συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Στις 10-3-2020 δημοσιεύτηκε μια πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της  οικονομικής επιτροπής για τις 10-3-2020.

Μετά την ανακοίνωση  της πράγματι έκτακτης συνεδρίασης της 10-3-2020 δεν αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου η ματαίωση ή αναβολή της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής  που είχε προγραμματιστεί για τις 13-3-2020.

Στη στήλη Ημ/νια κατά πάγια τακτική αναγράφεται η ημερομηνία συνεδριάσεων της οικονομικής επιτροπής, όπως και στις αναρτήσεις των άλλων οργάνων.

Την Τετάρτη 11-3-2020, την ημέρα που είχε ανακοινωθεί η ματαίωση της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 12-3-2020 δεν υπήρχε καμία ανακοίνωση για συνεδρίαση οργάνων. Άλλωστε όπως είπε και ο δήμαρχος «Ήρθε η ώρα που ως  Έλληνες πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα«.

Την ίδια ημέρα (11-3-2020) μετά το μεσημέρι ο δήμαρχος υπόγραψε την κατωτέρω πρόσκληση

Ιστορικό σημείο της πρόσκλησης: Στην αρχή προσκαλούνται  τα μέλη της επιτροπής σε δημόσια συνεδρίαση. Στο τέλος της πρόσκλησης αναγράφεται ότι η συνεδρίαση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών. Την πρόσκληση φέρεται να υπογράφει  ο δήμαρχος Αχαρνών. !!

Στην ιστοσελίδα του δήμου, στη στήλη ημερομηνίας συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής, αναγράφεται 11-3-2020, που είναι η ημερομηνία της πρόσκλησης, αντί να αναγράφεται 16-3-2020 που ήταν η ημέρα της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής.

Προφανώς για τις 16-3-2020 δεν είχε ισχύ η ΠΝΠ, βάση της οποίας δεν έγινε η συνεδρίαση της 12-3-2020. !!

Την Δευτέρα 16-3-2020  φέρεται να έγιναν δύο συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής. Η μία στις 9:00 που ήταν εξ αναβολής της συνεδρίασης της 13-3-2019 που δεν έγινε. Στη συνεδρίαση αυτή υπήρξαν 12 θέματα ημερήσιας διάταξης. Τελευταίο θέμα ήταν η ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου προγράμματος Δράσης έτους 2020 της ΔΗ.Κ.Ε.Α..

Η επόμενη συνεδρίαση ήταν στις 9:30. Μοναδικό θέμα  η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του δήμου Αχαρνών έτους 2020.

Η εισήγηση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών:

Εισήγηση για _Κατάρτιση_προϋπολογισμού του έτους 2020

Στην εισήγηση δεν αναφέρεται το κείμενο του σχεδίου του προϋπολογισμού. !!

Η διαδικασία που έπρεπε να είχε τηρηθεί για την ψήφιση του προϋπολογισμού ήταν:

Μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2019 έπρεπε να είχε ενσωματωθεί το σχέδιο προϋπολογισμού από την Οικονομική Υπηρεσία στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Επόμενη κίνηση ο Έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Μετά τον έλεγχο ακολουθεί η Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Η γνώμη του Παρατηρητηρίου, οι σχετικές οδηγίες του Υπ. Εσωτερικών και η αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού

Το σχέδιο προϋπολογισμού και η γνώμη του Παρατηρητηρίου ανακοινώνονται στα μέλη της οικονομικής επιτροπής προκειμένου  εγκρίνουν και να εισηγηθούν στο δημοτικό συμβούλιο την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Στο άρθρο 12 του νόμου 4623/2019 αναφέρεται:

Άρθρο 12
Ρύθμιση θεμάτων ψήφισης προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού
1 α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9.»
β. Η παράγραφος 9 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων».

Όταν δεν  δεν έχει εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο η Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019, όταν δεν έχει εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τα τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, όταν δεν έχει γίνει γνωστό το σχέδιο προϋπολογισμού και η γνώμη του Παρατηρητηρίου, πως να γίνει εναλλακτική πρόταση από δημοτικές παρατάξεις ή δημοτικούς συμβούλους.

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε η απόφαση της οικονομικής επιτροπής για τον προϋπολογισμό.

ΑΔΑ: 6Ο6ΟΩΨ8-ΗΗΞ – Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2020.

 

Οι παρόντες και απόντες στην ψήφιση του  προϋπολογισμού.

Για τις διαδικασίες ψήφισης και έγκρισης του σχεδίου του προϋπολογισμού του έτους 2020 σε επόμενη ανάρτηση.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: