Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 29 Μαρτίου 2020

Προϋπολογισμός 2020. -1

Posted by koszig στο 29 Μαρτίου 2020

Τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο. Η δημοτική Αρχή γνώριζε ποιους δημοτικούς συμβούλους εξέλεξε. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει ήταν να ενημερωθούν οι εκλεγμένοι δημοτικού σύμβουλοι για τις υποχρεώσεις διαδικασιών που είχε υποχρέωση να κάνει με την ανάληψη της διοίκησης του δήμου. Πρώτη κίνηση ήταν ο ορισμός των οργάνων διοίκησης και εκείνων των διαδικασιών που είχαν συγκεκριμένη ημερομηνία αποφάσεων όπως ο προϋπολογισμός.

Μετά την εκλογή των οργάνων διοίκησης, Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έπρεπε να οριστούν οι αντιδήμαρχοι που αποτελούν με το δήμαρχο τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η συγκρότηση του δημοτικού συμβουλίου και των άλλων οργάνων έγινε στις 1/9/2019. Στις 2/9/2019 ορίστηκαν και οι αντιδήμαρχοι, επομένως είχε συγκροτηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή.

Παράλληλα έπρεπε να αρχίσουν τη συγκρότηση των επιτροπών, όπως της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Άρθρο 78
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης – Αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 76 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 76
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο
με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. …

Η Επιτροπή Διαβούλευσης ορίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο στις 18-12-2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 189 του νόμου 4555/2018

Άρθρο 189
Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού δήμων
Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 77
Προϋπολογισμός Δήμων

5. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και τη γνώμη της επιτροπής διαβούλευσης του άρθρου 76 του ν. 3852/2010. Η μη διατύπωση γνώμης επί του προϋπολογισμού από την επιτροπή διαβούλευσης, δεν κωλύει τη σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την εκτελεστική επιτροπή. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.
Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους, μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.
6. Η οικονομική επιτροπή, έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας και ειδικότερα αν
α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε κοινότητα,
β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στις κοινότητες,
γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και
ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και, εφόσον απαιτείται, το αναμορφώνει ανάλογα και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.
Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

Συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής

Όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του δήμου έχουν γίνει τρεις συνεδριάσεις  στους 7 μήνες της θητείας της δημοτικής Αρχής με πρόεδρο της το δήμαρχο Σπύρο Βρεττό.

Στη συνεδρίαση της 25/10/2019 θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

  1. Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών.

Στη συνεδρίαση της 13/12/2019 θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

1. Τροποποίηση της με αρ. 07/2019 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην μερική Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών.

 2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Αχαρνών έτους 2020.

Στη συνεδρίαση της 28/2/2020 θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

Μέτρα προφύλαξης και χάραξη στρατηγικής του ∆ήµου, σε περίπτωση εκδήλωσης κρούσματος κορωνοϊού στο ∆ήµο Αχαρνών.

Η μη διατύπωση γνώμης επί του προϋπολογισμού από την επιτροπή διαβούλευσης, δεν κωλύει τη σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την εκτελεστική επιτροπή. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.

Είναι φανερό ότι και αν για κάποιο λόγο  η Επιτροπή Διαβούλευσης, που αποτυπώνει τη γνώμη των δημοτών, δεν εκφέρει γνώμη το προσχέδιο του προϋπολογισμού συντάσσει η Εκτελεστική Επιτροπή, που εκφράζει τις απόψεις της διοίκησης, αφού μέλη της είναι οι 8 αντιδήμαρχοι που διοικούν το δήμο με αρμοδιότητες που τους εκχωρεί ο δήμαρχος.

Είναι φανερό ότι ότι δεν έχει τηρηθεί ο νόμος, με ευθύνη κυρίως του δημάρχου Σπύρου Βρεττού, για το θέμα των προαπαιτουμένων για την έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2020.

Η συνέχεια στην επόμενη ανάρτηση.

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Η κατάσταση χθες, σήμερα, αύριο

Posted by koszig στο 29 Μαρτίου 2020

Είναι γεγονός  ότι η κατάσταση που υπάρχει σήμερα, ειδικά τον τελευταίο μήνα, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Τα ΜΜΕ κάθε μέρα αναφέρονται σε θανάτους στον κόσμο και στην Ελλάδα. Ο φόβος του θανάτου κυριαρχεί παντού. Τα προφυλακτικά μέτρα που λαμβάνονται έχουν ανατρέψει τις οικονομίες στο άμεσο και το μακρινό μέλλον.

Όμως το κράτος λειτουργεί προσαρμοσμένο στην παρούσα κατάσταση, ρυθμίζοντας το σήμερα με το βλέμμα στο αύριο.

Κάτι παρόμοιο κάνει ο δήμος σήμερα. Προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί με την κρατική πολιτική για την αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι κινήσεις και οι αποφάσεις της διοίκηση πρέπει να αντιμετωπίζουν το σήμερα, αλλά να προγραμματίζουν και το αύριο, που δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα.

Σε γενικές γραμμές

Το εκλογικό αποτέλεσμα έγινε γνωστό τον Ιούνιο του έτους 2019, (κλικ εδώ).

Η δημοτική παράταξη Αχαρνές -Υπερήφανος Δήμος  εξέλεξε 10 δημοτικούς συμβούλους. Δεν είχε την αναγκαία πλειοψηφία να διοικήσει το δήμο. Η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τα αποτελέσματα, που ήταν και απόρροια του εκλογικού συστήματος, έδωσε τη δυνατότητα εκλογικών συμπράξεων της πλειοψηφούσας δημοτικής παράταξης με άλλες δημοτικές παρατάξεις. Η πλειοψηφούσα παράταξη δε θέλησε  ή δεν κατάφερε να κάνει σύμπραξη. Θέλησε να διοικήσει μόνη της το δήμο και οι άλλοι να ακολουθούν κατά περίπτωση.

Από τους συμβούλους που εξέλεξε η διοικούσα παράταξη  5 είχαν εκλεγεί στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία και 5 ήταν νεοεκλεγόμενοι. Κανένας από αυτούς δεν ήταν προηγουμένως στην παράταξη του δημάρχου, τρεις ανήκαν στην παράταξη του προηγουμένου δημάρχου Γιάννη Κασσαβού (Γιώργος Σιδηρόπουλος, Στάθης Τοπαλίδης, Λουΐζα Κοσμίδου) και δύο στην παράταξη του Σωτήρη Ντούρου (Μιχάλης Βρεττός , Νίκος Ξαγοράρης). Με τους δύο τελευταίους  ο δήμαρχος είχε συμπλεύσει τα τελευταία χρόνια. Οι πέντε  νεοεκλεγόμενοι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου δεν είχαν εμφανιστεί ως δημότες σε καμία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου πριν τις εκλογές.

Από τις άλλες δημοτικές παρατάξεις  οι δύο τελευταίες σε δύναμη δεν έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη διοίκηση του δήμου με προτάσεις, αφού αποτελούνται από μεμονωμένα άτομα. Η παράταξη του Οδυσσέα Καμπόλη, με τους δύο δημοτικούς συμβούλους, απλώς στα δημοτικά συμβούλια εκφέρει γνώμες ή προτάσεις. Δεν έχει άλλωστε τη δυνατότητα λόγω παραταξιακής δύναμης να κάνει περισσότερα.

Η παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση Αχαρνών με επικεφαλής τον   Βασίλη Τοπαλλιανίδη  απλώς καταψηφίζει τις προτάσεις της δημοτικής Αρχής.

Η παράταξη Αχαρνές Αλλαγή Τώρα, εκτός από την  ενεργή παρουσία του επικεφαλής της παράταξης Θεόφιλου Αφουξενίδη, δεν έχει δείξει συγκροτημένη παρουσία.

Η παράταξη Νέα Δύναμη  με επικεφαλής τον Παναγιώτη Γρηγοριάδη δε δείχνει την παρουσία συγκροτημένης  δημοτικής παράταξης. Απλώς ο επικεφαλής της εκφράζει τις απόψεις του στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μετά αποχωρεί. Τα μέλη της παράταξης εκφράζουν τις απόψεις τους με την ψήφο τους. Υπάρχει παράταξη με συγκεκριμένο πρόγραμμα και γραμμή;

Η παράταξη ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες διαλύθηκε τους πρώτους μήνες μετά τις εκλογές. Ο επικεφαλής της παράταξης  Γιάννης Κασσαβός παρέμεινε με ένα με ένα δημοτικό σύμβουλο, μετά την ανεξαρτητοποίηση των τριών άλλων δημοτικών συμβούλων της παράταξης. Η παρουσία του είναι ανύπαρκτη σε θέσεις και κριτική για θέματα διοίκησης της παρούσας δημοτικής Αρχής, αφού αποχωρεί μετά  τις συζητήσεις εκτός ημερήσιας διάταξης των δημοτικών συμβουλίων.

Η παράταξη Αχαρνές ΞΑΝΑ  άφησε ένα εξάμηνο να δει πως θα  κινηθεί η δημοτική παράταξη για να πάρει θέση ή να κάνει εποικοδομητική κριτική. Δεν έχει εμφανίσει συγκροτημένη αντιπολίτευση σε μη νόμιμες ενέργειες της δημοτικής Αρχής.

Η παράταξη Δ.Ε.Κ.Α. Δημιουργούμε Ένα Καλύτερο Αύριο γρήγορα εμφάνισε διαφοροποιήσεις. Ο επικεφαλής της  παράταξης τήρησε τον τίτλο της παράταξής του. Δημιούργησε, αποχωρώντας από την παράταξη, ένα καλύτερο αύριο για τον εαυτό του. Ένα μέλος της παράταξης ανεξαρτητοποιήθηκε για λόγους προστασίας της παράταξης. Είναι η μόνη παράταξη που εμφάνισε συγκροτημένη και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση.

Η παράταξη ΑΧΑΡΝΕΣ Υπερήφανος Δήμος. Κατά τη γνώμη μου, ο μέχρι σήμερα τίτλος της παράταξης  είναι ΑΧΑΡΝΕΣ Ανύπαρκτος Δήμος, Με στοιχεία που έχουν παρατεθεί και θα παρατεθούν για το εξάμηνο που πέρασε θα φανεί αν έχω δίκιο ή είναι στείρα αντιπολιτευτική κριτική.

Όμως αυτά είναι λόγια. Σημασία έχει το σήμερα και το αύριο.

Για το σήμερα στην επόμενη ανάρτηση.

 

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »