Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Προϋπολογισμός 2020. -5

Posted by koszig στο 31 Μαρτίου 2020

Η κρίσιμη ημέρα.

Σήμερα Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 υπάρχει πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικ συμβουλίου δια περιφοράς, λόγω του κορωνοϊού.

Η εισήγηση.

Εισήγηση για σύμβαση

ΑΔΑ: 6Ο6ΟΩΨ8-ΗΗΞ – Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2020.

Η αποφαση της οικονομικης επιτροπής που είχε θέμα:

Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2020.

κατέληγε:

Είναι φανερό ότι ο δήμαρχος έπρεπε να υποβάλει για ψήφιση το σχέδιο προϋπολογισμού που εισηγείται η οικονομική ειτροπή στο δημοτικο συμβούλιο. Εκεί το συμβουλιο θα ψήφιζε την προταση της επιτροπής ή όποια άλλη πρόταση θα υπύρχε από άλλη παράταξη  ή δημοτικό σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4623/2019

Άρθρο 12
Ρύθμιση θεμάτων ψήφισης προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού
1 α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9.»

Η οικονομική επιτροπή στην εισήγησή της θεωρεί ότ ο προτεινόμενος προϋπολογισμός δεν είναι ισοσκελισμένος με έλλειμμα 16.998.798,11€. Μπορεί άλλη πρόταση να εγκριθεί με σχέδιο ισοσκελισμένου προύπολογισμού.

Αν ψηφιστεί η εισήγηση της οικονομικής επιτροπής,  τότε το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από τον Υπουργό Εσωτερικών την υπογραφή Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης και να εξουσιοδοτήσει το δήμαρχο να την υπογράψει.

Στην εισήγηση των διοικικών παραγόντων αναφερεται:

Στις 24-3-2020 ο δήμαρχος ενημερώθηκε για το έγγραφο του Παρατηρητηρίου.  Τι περιέχει αυτό το έγγραφο κανείς δε γνωρίζει.

Την Παρασκευή 27-3-2020 με εισήγηση του δημάρχου απεστάλει πρόσκληση για σύγκληση δημοτικου συμβουλίού με περιφορά για τις 31-3-2020.

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 ο δήμαρχος έστειλε δελτίο τύπου

Σε αυτό το δελτίο τύπου αναφέρεται:

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός και οι συνεργάτες του εξασφάλισαν τη δέσμευση χρηματοδότησης περίπου 17 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ερώτηση: Πως ήταν σίγουρος ότι αν θα γίνει συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου, ότι δε θα εγκριθεί εναλλακτική προταση για τον προύπολογισμό και θα  ανατεθεί από το συμβούλιο σε αυτόν και τους συνεργάτες του να προχωρήσουν σε προγραμματική συμψωνία;

«στην συνέχεια το Υπουργείο αναλαμβάνει να αποπληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου, τις οποίες ήδη τις γνωρίζει και τις έχει καταγεγραμμένες.»

Ερώτηση: Πως γνωρίζει το Υπουργείο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές; Με ποιό έγγραφο ενημερώθηκε; Ποιό όργανο του δήμου γνωρίζει τις οφειλές και τα χρέη του δήμου;

Το επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμαρχος Αχαρνών θα υπογράψει προγραμματική σύμβαση με τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο ενώ θα χρειαστεί την έγκριση του προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου για να επισπευσθεί η διαδικασία.

Ερώτηση: Ο δήμρχος το επόμενο χρονικό διαστημα θα υπογράψει Προγραματική Σύμβαση, ομώς χρειάζεται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να επισπευθεί η διαδικασία!!!

Στην εισήγηση αναφέρονται τα άρθρα 199, 200 του νόμου 4555/2019.
Άρθρο 199
Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Β ως εξής:
«Άρθρο 4Β
Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
1. Συνιστάται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμός, για τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. με στόχο την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την ονομασία «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.» (εφεξής «Λογαριασμός»), τον οποίο διαχειρίζεται η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Ο Λογαριασμός χρηματοδοτείται σε ετήσια βάση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και συγκεκριμένα σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί αυτών που αποδίδονται στους δήμους και τις περιφέρειες και εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, με χρηματοδότη-
ση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, πέραν αυτής που προορίζεται για την ενίσχυση των ΚΑΠ και ανάλογα με τις δυνατότητες αυτού. Το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να διαφοροποιείται συνολικά ή ανά βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έως τον Νοέμβριο κάθε έτους και ισχύει για το επόμενο οικονομικό έτος, μετά από εισήγηση του Παρατηρητηρίου και αφού ληφθεί υπόψη το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού.
3. Ο Λογαριασμός είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο και αντιστοιχεί με το ποσοστό της απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Για τα ποσά που κινούνται μέσω του Λογαριασμού, δεν προβλέπεται προμήθεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
4. Ο «Λογαριασμός Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.» που είχε συσταθεί με το άρθρο 76 της παρ. 8 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) καταργείται, το δε υφιστάμενο υπόλοιπό του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μεταφέρεται, από τη δημοσίευση του παρόντος, στον «Λογαριασμό
Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.».

Άρθρο 200
Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης
Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Γ ως εξής:
«Άρθρο 4Γ
Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης
1. Για τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων κατά το άρθρο 4Α του παρόντος από το Λογαριασμό του προηγούμενου άρθρου συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου φορέα Προγραμματική Συμφωνία, η οποία καταρτίζεται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί με απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου, η διαδικασία προσφυγής του ενδιαφερόμενου φορέα σε δανεισμό κατά το άρθρο 43 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).
2. Στην Προγραμματική Συμφωνία απαραίτητα ορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο αυτής, το περιεχόμενο και η οικονομική αποτίμηση των παρεμβάσεων που έχει αποφασίσει το οικείο δημοτικό, περιφερειακό ή διοικητικό συμβούλιο, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθεί η χρηματοδότηση, το ποσό και η ροή αυτής σε συνάρτηση με την υλοποίηση των παρεμβάσεων, τα δικαιώματα
και οι υποχρεώσεις των δύο μερών, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Συμφωνίας και η διάρκειά της.

Ο νόμος 4325/2015 τροποποιήθηκε με άρθρο 9 του  νόμου 4350/2015,

1. OTA α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίοι αδυνατούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87) και της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν.4111/2013 (Α΄ 18).

Το προς συνομολόγηση δάνειο δύναται να καλύπτει το σύνολο του ποσού που υπολείπεται για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, ή μέρος αυτού, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη. Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, ανεξαρτήτως του ύψους ποσού του εν λόγω δανείου.

Ο δήμος Αχαρνών για να συνομολογήσει δάνειο από το  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  πρέπει να έχει εγκεκριμένους ισολογισμούς των τριών προηγουμένων ετών. Ο τελευταίος ισολογισμός του δήμου Αχαρνών είναι του έτους 2012!!

Άρθρο 197
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4111/2013
To άρθρο 4 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 4
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

9. Οι περιπτώσεις 1 έως 7 της υποπαραγράφου ΣΤ3 της παραγράφου ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργούνται.».

Οι ανωτέρω περιπτώσεις είναι εκείνες που έβαλαν το δήμο Αχαρνών υπό τον έλεγχο του Παρατηρητηρίου τα έτη 2016-2018.

Από τις 19 Ιουλίου 2018 δεν υπαρχει Παρατηρητήριο αυτού του τύπου.

Αυτά για ενημέρωση του δημάρχου και των δημοτικων συμβούλων.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: