Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Διοικητικά ανύπαρκτος προϋπολογισμός στο δήμο Αχαρνών;

Posted by koszig στο 11 Μαΐου 2020

Διαδικασία σύνταξης του προϋπολογισμού του δήμου Αχαρνών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 276 του ν.3463/2006 (Α΄  114), για την παραγραφή των αξιώσεων κατά των ΟΤΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν την παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου.

Ο δήμος πρέπει να έχει προβεί στην διαγραφή των ποσών για αξιώσεις κατά του δήμου Αχαρνών.

2099 Διαγραφή λόγω παρέλευσης πενταετίας

Το έτος 2019 η δημοτική Αρχή διέγραψε οφειλές του δήμου Αχαρνών, που είχαν παραγραφεί λόγω παρέλευσης πενταετίας, σύμφωνα με το νόμο το αρ. 90 παρ. 1. του Ν. 2362/1995, συνολικό ποσό 932.144,59 €.

Προφανώς τελευταία ημέρα της πενταετίας  ήταν η 31.12.2018. 

Στη συνεδρίαση αυτή απών ήταν ο Σπύρος Βρεττός, αλλά παρών ο Μιχάλης Βρεττός, σήμερα αντιδήμαρχος οικονομικών, που όφειλε να γνωρίζει αυτή τη διάταξη και να έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες πριν την ψήφιση του σχεδίου προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή στις 16-3-2020.

Με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.7/8783/07.02.2020 καλούνται οι Δήμοι όπως προβούν στη διαγραφή των παραγεγραμμένων υποχρεώσεών τους, καθώς όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, η συνέχιση της εγγραφής τους στον προϋπολογισμό, έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται εσφαλμένα δαπάνες, οι οποίες ως μη κανονικές, δεν είναι δυνατόν να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν, καθιστώντας αδύνατη την μείωση των υποχρεώσεων και την υλοποίηση της δέσμευσης της χώρας μας, ως προς το βαθμό που βεβαίως αναλογεί στον υποτομέα των ΟΤΑ. Περαιτέρω, δεσμεύονται πόροι των ΟΤΑ, οι οποίοι θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τη διενέργεια άλλων κρίσιμων δαπανών για την λειτουργία ή την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το δημοτικό συμβούλιο, μετά από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, θα έπρεπε να έχει λάβει απόφαση για την πενταετία με τελευταία ημέρα την 31/12/2019. Αυτή η απόφαση δεν ελήφθη πριν τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού  στις 16-3-2020.

Στις  27/2/2020 δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ 123, τ. Β’ η Υπουργική Απόφαση 4025 με θέμα:

«Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Σύμφωνα με αυτή την Υπουργική Απόφαση ο δήμος για τις τελεσίδικες αποφάσεις που αναφέρονται στην απόφαση έπρεπε να υποβάλει αίτημα για επιχορήγηση μέχρι 30 Απριλίου 2020, όπως είχαν κάνει άλλοι δήμοι, (κλικ εδώ)

Επομένως, αν είχαν γίνει νόμιμες ενέργειες, η οικονομική υπηρεσία θα γνώριζε ακριβώς τι οφείλει για τελεσίδικες αποφάσεις.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία επιχορήγηση αυτού του είδους στο δήμο Αχαρνών,

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διέπονται από τις ακόλουθες αρχές:

1.Αρχή της ετήσιας διάρκειας

Σύμφωνα με την αρχή της ετήσιας διάρκειας, ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

2.Αρχές της ενότητας και της καθολικότητας

Σύμφωνα με τις αρχές της ενότητας και της καθολικότητας, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες εγγράφονται και εμφανίζονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Το Σεπτέμβριο 2019 υπήρχε εγκύκλιος με θέμα:  Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εκείνη την περίοδο η νέα δημοτική Αρχή είχε διαλύσει την υπάρχουσα οικονομική υπηρεσία με μετακινήσεις προσωπικού. Προφανώς δε συντάχτηκε σχέδιο προϋπολογισμού.Το Δεκέμβριο 2019 οι περισσότεροι δήμοι είχαν εγκρίνει Τεχνικό Πρόγραμμα , είχαν συντάξει προσχέδιο προϋπολογισμού 2020 οι οικονομικές επιτροπές, το είχαν υποβάλει για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο. Το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής είχε προσαρμοστεί στις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου.

Στο δήμο Αχαρνών η ψήφιση από την Eκτελεστική Eπιτροπή του Τεχνικού Προγράμματος έγινε στις 13 Δεκεμβρίου 2019

Το κείμενο του Τεχνικού Προγράμματος ενσωματώθηκε στο σχέδιο του προϋπολογισμού που ψηφίστηκε στην οικονομική επιτροπή στις 16 Μαρτίου 2020. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που ψηφίστηκε από την οικονομική επιτροπή  με πέντε ψήφους υπέρ και ένα λευκό, διαπιστώθηκε ότι ο προϋπολογισμός δεν ήταν ισοσκελισμένος και είχε έλλειμμα 16.998.798,11 €.

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής:

 

Ο δήμαρχος έπρεπε να συγκαλέσει το δημοτικό συμβούλιο σε συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθεί η έγκριση του προϋπολογισμού.

Σχετικά με την απόφαση της οικονομικης επιτροπής για το σχέδιο προϋπολογισμου του έτους 2020 υπαρχου οι εξης παρατηρήσεις:

Όπως φαίνεται στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής ελήφθη υπόψη το Τεχνικό Πρόγραμμα με προϋπολογισμένη δαπάνη 5.514.939,44 €. Το ποσό εμπεριέχεται στις δαπάνες του προϋπολογισμού

Για τη συζήτηση και έγκριση του προϋπολογισμού η διαδικασία προβλέπεται στα άρθρα 8 και  12 του νόμου 4623/2019.

Άρθρο 8
Τεχνικό Πρόγραμμα δήμων και περιφερειών
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 208 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), τροποποιείται ως εξής:
«5. Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των δήμων πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήμου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.»

Από τη διατύπωση του άρθρου 8 φαίνεται το Τεχνικό Πρόγραμμα εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

Η έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού του έτος 2020, που περιέχει τις δαπάνες για το Τεχνικό Πρόγραμμα, που δεν έχει ψηφιστεί από το δημοτικό συμβουλιο, σύμφωνα με το αρθρο 8, δεν είναι σύνομη.

Στις 31-3-2020 αναρτήθηκε πρόσκληση συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα:

«Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αχαρνών σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4555/2018 για την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης, μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του Δήμου Αχαρνών λόγω μη ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

Η ψήφιση του προύπολογισμου γίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. Συνεδρίαση δημοτικου συμβουλίου με θέμα έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2020 δεν είχε γίνει.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν;oμου 4623/2019

Άρθρο 12
Ρύθμιση θεμάτων ψήφισης προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού
1 α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της
κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9.»
β. Η παράγραφος 9 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον  εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων».

Στο δημοτικό συμβούλιο της 31-3-2020,  που εγινε δια περιφοράς,  η οικονομική επιτροπή διαβίβασε   σχέδιο προϋπολογισμού που παρουσίαζε έλλειμμα ισοσκέλισης 16.998.798,11.

Στο δημοτικό συμβούλιο μετά την εισήγηση του σχεδίου προϋπολογισμού της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 12, μπορούν να κατατεθούν εναλλακτικές προτάσεις που ενδεχομένως τροποποιούν την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής και μπορεί να γίνει ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, Αν μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμος δεν είναι δυνατόν να ισοσκελιστεί, το δημοτικο συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει σε δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή να ζητήσει  της υπογραφής Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του Δήμου Αχαρνών λόγω μη ισοσκέλισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Στη συνεδρίαη της 31-3-2020 θεωρήθηκε δεδομένο ότι δεν ισοσκελίζεται ο προϋπολογισμός με γνώμη των πέντε μελών της οικονομικής επιτροπής και αποφασίστηκε χωρίς συζήτηση, μόνο με επιστολική ψήφο, να εξουσιοδοτήσουν το δήμαρχο να υπογράψει συμφωνία με τον υπουργό για την ισοσκέλιση του προύπολογισμού, το περιεχόμενο της οποίας δε γνώριζαν.

Επειδή το Τεχνικό Προγραμμα του δήμου Αχαρνών, κόστους 5.514.939,44 €, δεν εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, όπως το άρθρο 8 του νόμου 4623/2019 ορίζει.

Επειδή δεν έχει γίνει εκτίμηση του ποσού που προκύπτει από την παραγραφή οφειλών του δήμου Αχαρνων, που έπρεπε να έχει γίνει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πριν τη σύνταξη του σχεδιου προϋπολογισμού έτους 2020 στις 16-3-2020.

Επειδή δεν υπάρχει απόφαση του δημοτικου συμβουλιου, σύμφωνα με το άρθρο 12,  που να διαπιστώνει ότι είναι αδύνατος ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού του έτους 2020

Η σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του Δήμου Αχαρνών, λόγω μη ισοσκέλισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, δεν είναι σύννομη.

 

Η ανικανότητα της δημοτικής Αρχής  τα συντάξει έγκαιρα σχέδιο προϋπολογισμού με τις νόμιμες διαδικασίες έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο δήμο. Για παράδειγμα τα τεχνικά έργα.

Κωδικός 30- . Υπηρεσία Τεχνικών Έργων

ΚΑΕ 30 Σύνολο δαπανών

Οι προϋπολογισμένες δαπάνες  το Μάρτιο του έτους 2020 ήταν 6.525.089,46 € και οι δαπάνες που είχαν γίνει, κυρίως για μισθοδοσία υπαλλήλων και εισφορές ήταν 360.187,25 €.  Αν αφαιρεθούν αυτές οι  κατηγορίες τότε

ΚΑΕ 30 Σύνολο μηδενικών δαπανών

οι προϋπολογισμένες δαπανες είναι  5.412.654,83 € και οι δαπάνες ήταν μόνο 66.470,73 € που καταβληθηκαν για χρέη της ΔΕΤΕΔΑ.

Τελικά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020 οι δαπάνες της υπηρεσίας Τεχνικών Έργων ήταν το 1,2% του προϋπολογισμού του κωδικού 30-.

Παρόμοια κατάσταση ήταν τον Απριλιο, ίσως και το Μάιο. Το τέλος Ιουνίου θα πρέπει να αποσταλούν τα στοιχεία στο Υπουργείο που θα αποτελούν τη βάση για τον προϋπολογισμό του έτους 2021.

Για το περιεχόμενο του σχεδιού προϋπολογισμού θα διαβασετε τις επόμενες ημέρες.

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: