Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 19 Μαΐου 2020

Ευτυχώς που υπάρχει διαφάνεια

Posted by koszig στο 19 Μαΐου 2020

Σύνδεσμος Πάρνηθας ΣΥΝ-ΠΑ

Ο ΣΥΝΠΑ δημιουργήθηκε το έτος 1994

Σύσταση Συνδέσμου Πάρνηθας

Τη σύσταση Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ανάπτυξη της Πάρνηθας «Σ.Υ.Ν.Π.Α.» αποτελούμενο από τους Δήμους Αχαρνών, Αυλώνας, Κηφισιάς, Ζεφυρίου, Μεταμόρφωσης, Νέας Ερυθραίος και τις Κοινότητες Αφιδνών, Θρακομακεδόνων, Κρυονερίου και Πολυδενδρίου.
2. Σκοποί του Συνδέσμου είναι:
α. Η προστασία, ανάπτυξη και αξιοποίηση του περιβάλλοντος και οικοσυστήματος στην περιοχή της ΠΑΡΝΗθΑΣ, για την οικολογική της βελτίωση και ανάπτυξη.
β. Εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και η ανάπτυξη δραστηριότητας στο χώρο της Πάρνηθας με σκοπό την ορθολογική της ανόρθωση.
γ. Η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο για την οικολογική προστασία και ανάπτυξη της περιοχής της Πάρνηθας.
δ. Η λήψη μέτρων για την εν γένει καθαριότητα της περιοχής.
ε. Η προστασία και ανάπτυξη του δασικού οικοσυστήματος της Πάρνηθας για την οικολογική του βελτίωση και ανάπτυξη.
στ. Ο συντονισμός των ενεργειών και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της Πάρνηθας σε συνεργασία με τους αρμοδίους δημόσιους, συλλογικούς
κλπ. φορείς.
ζ. Η προστασία από την αλλαγή χαρακτήρα και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από aπορρίψεις κάθε είδους φερτών υλικών και σκουπιδιών.
η. Η προστασία από επιχωματώσεις και καταπατήσεις της κοίτης του Κηφισσού και των φυσικών ρευμάτων της περιοχής.
θ. Ο προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων διαδημοτικής έκτασης και η προώθηση της πολιτιστικής, κοινωνικής, ιστορικής και περιβαλλοντικής προβολής της περιοχής του Συνδέσμου.
ι. Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των κατοίκων για την προστασία και ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Πάρνηθας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη της συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.
ια. Η επιστημονικοτεχνική υποστήριξη των μελών του Συνδέσμου στην ανάληψη πρωτοβουλιών διαδημοτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα σε θέματα περιβάλλοντος, χωροταξίας και οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του
Συνδέσμου.
3. Πόροι του Συνδέσμου είναι:
α. Η ετήσια εισφορά των μελών του, η οποία ορίζεται σε 0,5% επί των τακτικών εσόδων τους, του προηγουμένου έτους.
β. Πρόσοδοι από φόρους, τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται υπέρ του Συνδέσμου.
γ. Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές από το δημόσιο και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
δ. Πρόσοδοι από την περιουσία του Συνδέσμου και από την ανάπτυξη τυχόν επιχειρηματικής δραστηριότητας.
4. Έδρα του Συνδέσμου:
Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών.

Μετά την ενοποίηση Δήμων και Κοινοτήτων το έτος 2010, νόμος  3852/2010 «Καλλικράτης» και την αποχώρηση του δήμου Κηφισίας το έτος 2013 ο ΣΥΝΠΑ αποτελείται από 10 δήμους.

Το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΠΑ αποτελείται από 10 μέλη, τα οποία ορίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό των 6 Δήμων που τον συγκροτούν. Σύμφωνα με τους πληθυσμούς των Δήμων στην απογραφή του 2011, ο Δήμος Αχαρνών διαθέτει 4 έδρες στο ΔΣ του ΣΥΝ.ΠΑ, ο Δήμος Φυλής 2 και οι Δήμοι Διονύσου, Ωρωπού, Ασπροπύργου και Μεταμόρφωσης από 1 έδρα.

Το έτος 2019, με την εκλογή νέων δημοτικών Αρχών, έγινε η εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απόφαση δημοτικού συμβουλίου δήμου Αχαρνών για εκλογή 4 μελών του Δ.Σ. του ΣΥΝΠΑ

2170 Εκλογή αντιπροσώπων από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου στο Δ.Σ. του ΣΥΝΠΑ

Η νέα σύνθεση της διοίκησης είναι:
Πρόεδρος: Χρήστος Παππούς (Δήμος Φυλής)
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Χιώτης (Δήμος Διονύσου)

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς (ex officio)
Βασίλης Λαζάρου (δήμος Αχαρνών)–  Νικόλαος Τζεβελέκος (δήμος Ωρωπού) και αναπληρωματικό μέλος Γιώργος Σονίδης (δήμος  Φυλής).

Ο προϋπολογισμός για το έτος 2020 είναι 2,184,459,33 €.

Η συνεισφορά του δήμου Αχαρνών:

Την αντιπυρική περίοδο ο ΣΥΝΠΑ αναθέτει σε επιχειρήσεις τον καθαρισμό από ξερά χόρτα των δήμων του και της Πάρνηθας,

Παράλληλα προσλαμβάνει  προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες

Ω9ΥΛΟΕ04-ΨΔΓ ΣΥΝΠΑ Πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες

 

Στην αρχή του πίνακα είναι βαθμίδας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  για εργασία φύλακα. με σύμβαση τριών μηνών.

 

Μέρος του Τηλεφωνικού  Καταλόγου του δήμου Αχαρνών

Παρατηρούμε ότι η Φωτεινή Αμερικάνου είναι υπάλληλος στο ιδιαίτερο γραφείο του δημάρχου. Θα μπορεί τρεις μήνες να κάνει παράλληλα χρέη φύλακα στο δήμο Αχαρνών για πυροπροστασία;

ΨΕΜΔΟΞΥ5-1ΧΧ Απευθείας ανάθεση στην ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Στις 10/2/2020 ο πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Ιωάννης Νίκας με απευθείας ανάθεση 820,94 € για τις προσφερόμενες υπηρεσίες για την οργάνωση και διεκπεραίωση των εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου της επιχείρησης για το μήνα Φεβρουάριο.

Δεν υπάρχει σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την οργάνωση εκδηλώσεων του Ωδείου.

Το Φεβρουάριο δεν υπήρξε καμία εκδήλωση του Ωδείου.

61ΠΒΟΞΥ5-ΣΩΧ Απευθείας ανάθεση στην ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Στις 4/5//2020 ο πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Ιωάννης Νίκας με απευθείας ανάθεση στην ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ με το ποσό των
εννιακοσίων ευρώ (900,00€) πλέον ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων, για τις υπηρεσίες οργάνωσης των τμημάτων για την ομαλή λειτουργίας της επιχείρησης λόγω μη ύπαρξης προσωπικού λόγω των έκτακτων μέτρων.

Τα τμήματα της ΔΗ.Κ.Ε.Α. δε λειτουργούσαν από  την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου μέχρι σήμερα.

Ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός γνώριζε ότι υπάλληλος του γραφείου του είχε παράλληλη απασχόληση με αμοιβή στη ΔΗ.Κ.Ε.Α. ; 

Ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, και μέλος του ΣΥΝΠΑ, γνωρίζει ότι υπάλληλος του γραφείου του έχει κάνει αίτηση και προσλήφθηκε ως υποχρεωτικής εκπαίδευσης φύλακας πυρασφάλειας με αμοιβή για το τρίμηνο Μαΐου – Αυγούστου;

Στην κατάσταση προσλήψεων κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης φύλακας για ανάγκες πυρασφάλειας υπάρχει η Γκουγκουλίτσα Ειρήνη;

Στις τελευταίες δημοτικές εκλογές η Γκουγκουλίτσα Ειρήνη υπήρξε υποψήφια δημοτική σύμβουλος της δημοτικής παράταξης του δημάρχου Σπύρου Βρεττού.

Ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, και μέλος του ΣΥΝΠΑ, γνωρίζει ότι η εν λόγω υποψήφια δημοτική σύμβουλος, επιχειρηματίας κατ’επάγγελμα, προσλήφθηκε ως υποχρεωτικής εκπαίδευσης φύλακας για ανάγκες πυρασφάλειας για το τρίμηνο Μαΐου – Αυγούστου;

Για θέματα διορισμών υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της παράταξης του δημάρχου Σπύρου Βρεττού έχουν γίνει σχετικές αναφορές στο διαδίκτυο, (κλικ εδώ).  Ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός δεν ενημερώθηκε για αυτό το θέμα και μάλλον δεν έκανε τη σωστή κίνηση για την πρόσληψη στο ΣΥΝΠΑ.

Η αλλαγή των μεθόδων διακυβέρνησης σε σχέση με το παρελθόν είναι ορατή!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | 1 Comment »

19η Μαΐου, επέτειος της Γενοκτονίας των Ποντίων

Posted by koszig στο 19 Μαΐου 2020

Μήνυμα Δημάρχου Αχαρνών για τη 19η Μαΐου, επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων

Η 19η Μαΐου είναι η μέρα που έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Μέρα μνήμης αλλά και τιμής.

Κάθε κομμάτι του Ελληνισμού έχει γράψει τις δικές του σελίδες ιστορίας που περιλαμβάνουν πόνο, δυσκολίες, εμπόδια, καταστροφές. Ο Ποντιακός Ελληνισμός όμως τις δικές του σελίδες δυστυχώς έμελλε να τις γράψει με βαθύ άλικο χρώμα, από το αίμα των αδικοχαμένων προπατόρων.

Αυτές τις σελίδες γυρίζουμε και τις διαβάζουμε ξανά και ξανά όχι ως απλή καταγραφή, όχι ως ταξίδι στο χρόνο, αλλά ως το δράμα που βίωσε κάθε οικογένεια μέσα από την κάθε μορφής απώλεια: την απώλεια του πατέρα και του αδερφού, την απώλεια της γενέτειρας και της αλησμόνητης πατρίδας, την απώλεια της εστίας και της ζωής.

Όχι όμως και την απώλεια της μνήμης. Ο Ποντιακός Ελληνισμός έμαθε να ζει με τη θύμηση και να τη ζωντανεύει μεταλαμπαδεύοντας το θάρρος, την ψυχική δύναμη, τις πατρικές αξίες και τις παραδόσεις από γενιά σε γενιά. Όχι ως φόρο τιμής, αλλά ως θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο δομήθηκε η νέα ζωή.

Ο Δήμος των Αχαρνών με τιμή αγκαλιάζει τους Πόντιους συμπολίτες μας, οι οποίοι αποτέλεσαν από την πρώτη στιγμή ένα από τα πιο δραστήρια και ζωντανά κύτταρά του. Για πολλούς η πόλη μας ήταν η δική τους Ιθάκη, στην οποία έστησαν ένα καινούριο σπιτικό, μια νέα ζωή. Με υλικά τις μνήμες και τις παραδόσεις και εργαλεία τους την εργατικότητα, την πίστη στα ιδανικά και την αφοσίωση στις αρχές τους βοήθησαν στην εξέλιξη της πόλης και την έκαναν πατρίδα τους.

Μόνιμη φροντίδα τους από τότε να μεταδώσουν αυτά ακριβώς τα υλικά και τα εργαλεία στις επόμενες γενιές και να τις μάθουν να πορεύονται έτσι και στο μέλλον με απαράβατο κανόνα να μην ξεχάσουν ποτέ.

Αυτή η μνήμη μένει άσβεστη και η 19η Μαΐου είναι η μέρα που όλος ο κόσμος γυρίζει το βλέμμα του πίσω και μέσα από τη θυσία των Ποντίων τιμά την ανθρώπινη ύπαρξη, στέλνει μήνυμα για την εξάλειψη εγκλημάτων και πιστοποιεί την αδιάλειπτη συνέχεια.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ

 

 

Κ. Ο. Βορειοδυτικής Αττικής

Για την 19η Μάη, ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΔΕ ΣΒΗΝΕΙ

Το ΚΚΕ, καλεί το λαό και τη νεολαία να μάθει την ιστορική αλήθεια για την 19η Μάη, ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, κόντρα στο αντικομουνιστικό δηλητήριο και στις ανιστόρητες αντιλήψεις.

Η πορεία της συγκρότησης του έθνους-κράτους της τουρκικής αστικής τάξης συνοδεύτηκε από διώξεις των διαφόρων μειονοτήτων, ανάμεσά τους και οι Έλληνες του Πόντου. Τα πλήγματα δεν ήταν ίδια σε όλους, αφού ο φτωχός λαός ήταν αυτός που υπέστη τις μεγαλύτερες συνέπειες. Δεν είχαν απέναντί τους γενικά και αόριστα τους Τούρκους, αλλά την αστική τάξη της Τουρκίας, που με το γενικευμένο αιματοκύλισμα επεδίωκε να βγάλει από τη μέση το ελληνικό κεφάλαιο, καθώς και την αστική τάξη της Ελλάδας, η οποία τους άφησε στη μοίρα τους. Την ίδια ώρα χιλιάδες πρόσφυγες από τον Πόντο, διασώθηκαν στο έδαφος της Σοβιετικής Ρωσίας.

Ο ποντιακός ελληνισμός έζησε στο πετσί του την προσφυγιά και έμαθε τι θα πει να μετακινείσαι σε εμπόλεμες ζώνες, τι θα πει εξαθλίωση, αρρώστιες, ρατσισμός. Ερχόμενοι στην Ελλάδα, μια μεγάλη μερίδα τους την εγκατέστησαν με πολιτικά κριτήρια, προκειμένου να εξασφαλιστούν βενιζελικές πλειοψηφίες σε μια σειρά εκλογικών περιφερειών. Πολλές από αυτές τις περιοχές, δεν είχαν τη δυνατότητα να συντηρήσουν τους πληθυσμούς αυτούς, που ένα μέρος τους σταδιακά αποδεκατίστηκε από την πείνα και τις αρρώστιες. Άλλοι ρίχτηκαν στους προσφυγικούς συνοικισμούς, βορά των εργοδοτών, που τους χρησιμοποίησαν ως φτηνό εργατικό δυναμικό και ένα μέρος ως απεργοσπαστικό μηχανισμό για πολλά χρόνια μετά την «αποκατάστασή» τους.

Μέσα σε όλα αυτά είχαν να αντιμετωπίσουν την περιφρόνηση και το μίσος μιας μερίδας εθνικιστών – φασιστοειδών, που τους στιγμάτιζαν ως «τουρκόσπορους», απαιτούσαν να απαλλαχθεί η χώρα από την παρουσία τους και άλλα. Οι απόγονοι αυτών των φασιστών, όπως οι φασίστες της Χρυσής Αυγής, κόμματα τύπου Βελόπουλου και άλλοι, σήμερα προκλητικά προσπαθούν να καπηλευτούν τα γνήσια αισθήματα του ποντιακού ελληνισμού.

Οι κομμουνιστές έδωσαν και τότε μια τιτάνια μάχη καταγγέλλοντας τις διαχωριστικές γραμμές που ήθελε να επιβάλει ο αστικός κόσμος μεταξύ προσφύγων και γηγενών εργαζομένων στη λογική του «διαίρει και βασίλευε».

«Η Ελλάδα δεν διαιρείται σε ντόπιους και πρόσφυγες», έγραφε ο «Ριζοσπάστης» στις 7 Σεπτεμβρίου 1929. «Η Ελλάδα διαιρείται σε πλούσιους και φτωχούς, σε ανθρώπους που δεν δουλεύουν και ζουν και σε ανθρώπους που ολημερίς και ολονυχτίς δουλεύουν και δεν μπορούν να ζήσουν …ο καθένας πρέπει να διαλέξει μεταξύ του πλουσίου πρόσφυγα που συνδυάζεται με τον πλούσιο ντόπιο και του φτωχού πρόσφυγα που σύντροφό του θα έχει το φτωχό ντόπιο εργάτη ή αγρότη».

Σήμερα, 101 χρόνια μετά τη Γενοκτονία των Ποντίων, ο ιμπεριαλισμός συνεχίζει να γεννά πολέμους, σφαγές, ξεριζωμούς και προσφυγιά. Ο λαός, μπορεί σήμερα  να αντιληφθεί ότι οι ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, δεν νοιάζονται για την ασφάλεια και την ειρήνη των λαών, αντίθετα τους εμπλέκουν σε νέους κινδύνους για τα δικά τους κέρδη και συμφέροντα.

Σήμερα, η Τουρκική προκλητικότητα στα πλαίσια του ανταγωνισμού των αστικών τάξεων Τουρκίας και Ελλάδας συνεχίζεται, και περιλαμβάνει την αμφισβήτηση των συνόρων στο Αιγαίο, έρευνες ή και γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αμφισβήτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Στο φόντο των επικίνδυνων παζαριών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ με την Τουρκία επιχειρείται συνδιαχείριση του Αιγαίου σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας με την εποπτεία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Σήμερα στην Ελλάδα, συνεχίζονται να βρίσκονται εγκλωβισμένοι, κάτω από άθλιες συνθήκες, χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, ξεριζωμένοι από τις πατρίδες τους εξαιτίας των ιμπεριαλιστικών πολέμων που διεξάγονται με ευθύνη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Οι ελληνικές Κυβερνήσεις έχουν τεράστιες ευθύνες γιατί παίρνουν ενεργά μέρος στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, μετέτρεψαν τη χώρα μας σε μια απέραντη αμερικανοΝΑΤΟική βάση, δίνοντας γη και ύδωρ στους φονιάδες των λαών. Ο ελληνικός λαός και οι γειτονικοί λαοί πρέπει να επαγρυπνούν απέναντι στις επικίνδυνες εξελίξεις, κόντρα ‘εθνική ομοψυχία’ που καλλιεργεί η ελληνική κυβέρνηση .

Το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει κάθε δίκαιη διεκδίκηση του οργανωμένου ποντιακού κινήματος, όπως και όλες τις διεκδικήσεις του λαού κόντρα στις επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλούμε τους εργαζόμενους, τους ανέργους και τη νεολαία του ποντιακού πληθυσμού της περιοχής μας μαζί  με τη μάχη για να μείνουν δυνατοί και γεροί μέσα στην πανδημία, να παλέψουν μαζί με την υπόλοιπη εργατική τάξη και να διεκδικήσουν να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας, να μην πληρώσει ξανά ο λαός την κρίση, αρκετά ματώσαμε και αρκετά πληρώσαμε.

Να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, για  να ανοίξει ο δρόμος της Αντεπίθεσης για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση – πολέμους και προσφυγιά.

                                                                                                 Μάης 2020

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Επέτειος Γενοκτονίας των Ποντίων

Posted by koszig στο 19 Μαΐου 2020

Για την επέτειο ο δήμος Αχαρνών φωταγώγησε το δημαρχείο

Η Βουλή των Ελλήνων για την Επέτειος Γενοκτονίας των Ποντίων.

 

 

Posted in Ιστορία | Leave a Comment »