Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ευτυχώς που υπάρχει διαφάνεια

Posted by koszig στο 19 Μαΐου 2020

Σύνδεσμος Πάρνηθας ΣΥΝ-ΠΑ

Ο ΣΥΝΠΑ δημιουργήθηκε το έτος 1994

Σύσταση Συνδέσμου Πάρνηθας

Τη σύσταση Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ανάπτυξη της Πάρνηθας «Σ.Υ.Ν.Π.Α.» αποτελούμενο από τους Δήμους Αχαρνών, Αυλώνας, Κηφισιάς, Ζεφυρίου, Μεταμόρφωσης, Νέας Ερυθραίος και τις Κοινότητες Αφιδνών, Θρακομακεδόνων, Κρυονερίου και Πολυδενδρίου.
2. Σκοποί του Συνδέσμου είναι:
α. Η προστασία, ανάπτυξη και αξιοποίηση του περιβάλλοντος και οικοσυστήματος στην περιοχή της ΠΑΡΝΗθΑΣ, για την οικολογική της βελτίωση και ανάπτυξη.
β. Εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και η ανάπτυξη δραστηριότητας στο χώρο της Πάρνηθας με σκοπό την ορθολογική της ανόρθωση.
γ. Η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο για την οικολογική προστασία και ανάπτυξη της περιοχής της Πάρνηθας.
δ. Η λήψη μέτρων για την εν γένει καθαριότητα της περιοχής.
ε. Η προστασία και ανάπτυξη του δασικού οικοσυστήματος της Πάρνηθας για την οικολογική του βελτίωση και ανάπτυξη.
στ. Ο συντονισμός των ενεργειών και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της Πάρνηθας σε συνεργασία με τους αρμοδίους δημόσιους, συλλογικούς
κλπ. φορείς.
ζ. Η προστασία από την αλλαγή χαρακτήρα και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από aπορρίψεις κάθε είδους φερτών υλικών και σκουπιδιών.
η. Η προστασία από επιχωματώσεις και καταπατήσεις της κοίτης του Κηφισσού και των φυσικών ρευμάτων της περιοχής.
θ. Ο προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων διαδημοτικής έκτασης και η προώθηση της πολιτιστικής, κοινωνικής, ιστορικής και περιβαλλοντικής προβολής της περιοχής του Συνδέσμου.
ι. Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των κατοίκων για την προστασία και ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Πάρνηθας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη της συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.
ια. Η επιστημονικοτεχνική υποστήριξη των μελών του Συνδέσμου στην ανάληψη πρωτοβουλιών διαδημοτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα σε θέματα περιβάλλοντος, χωροταξίας και οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του
Συνδέσμου.
3. Πόροι του Συνδέσμου είναι:
α. Η ετήσια εισφορά των μελών του, η οποία ορίζεται σε 0,5% επί των τακτικών εσόδων τους, του προηγουμένου έτους.
β. Πρόσοδοι από φόρους, τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται υπέρ του Συνδέσμου.
γ. Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές από το δημόσιο και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
δ. Πρόσοδοι από την περιουσία του Συνδέσμου και από την ανάπτυξη τυχόν επιχειρηματικής δραστηριότητας.
4. Έδρα του Συνδέσμου:
Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών.

Μετά την ενοποίηση Δήμων και Κοινοτήτων το έτος 2010, νόμος  3852/2010 «Καλλικράτης» και την αποχώρηση του δήμου Κηφισίας το έτος 2013 ο ΣΥΝΠΑ αποτελείται από 10 δήμους.

Το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΠΑ αποτελείται από 10 μέλη, τα οποία ορίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό των 6 Δήμων που τον συγκροτούν. Σύμφωνα με τους πληθυσμούς των Δήμων στην απογραφή του 2011, ο Δήμος Αχαρνών διαθέτει 4 έδρες στο ΔΣ του ΣΥΝ.ΠΑ, ο Δήμος Φυλής 2 και οι Δήμοι Διονύσου, Ωρωπού, Ασπροπύργου και Μεταμόρφωσης από 1 έδρα.

Το έτος 2019, με την εκλογή νέων δημοτικών Αρχών, έγινε η εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απόφαση δημοτικού συμβουλίου δήμου Αχαρνών για εκλογή 4 μελών του Δ.Σ. του ΣΥΝΠΑ

2170 Εκλογή αντιπροσώπων από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου στο Δ.Σ. του ΣΥΝΠΑ

Η νέα σύνθεση της διοίκησης είναι:
Πρόεδρος: Χρήστος Παππούς (Δήμος Φυλής)
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Χιώτης (Δήμος Διονύσου)

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς (ex officio)
Βασίλης Λαζάρου (δήμος Αχαρνών)–  Νικόλαος Τζεβελέκος (δήμος Ωρωπού) και αναπληρωματικό μέλος Γιώργος Σονίδης (δήμος  Φυλής).

Ο προϋπολογισμός για το έτος 2020 είναι 2,184,459,33 €.

Η συνεισφορά του δήμου Αχαρνών:

Την αντιπυρική περίοδο ο ΣΥΝΠΑ αναθέτει σε επιχειρήσεις τον καθαρισμό από ξερά χόρτα των δήμων του και της Πάρνηθας,

Παράλληλα προσλαμβάνει  προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες

Ω9ΥΛΟΕ04-ΨΔΓ ΣΥΝΠΑ Πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες

 

Στην αρχή του πίνακα είναι βαθμίδας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  για εργασία φύλακα. με σύμβαση τριών μηνών.

 

Μέρος του Τηλεφωνικού  Καταλόγου του δήμου Αχαρνών

Παρατηρούμε ότι η Φωτεινή Αμερικάνου είναι υπάλληλος στο ιδιαίτερο γραφείο του δημάρχου. Θα μπορεί τρεις μήνες να κάνει παράλληλα χρέη φύλακα στο δήμο Αχαρνών για πυροπροστασία;

ΨΕΜΔΟΞΥ5-1ΧΧ Απευθείας ανάθεση στην ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Στις 10/2/2020 ο πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Ιωάννης Νίκας με απευθείας ανάθεση 820,94 € για τις προσφερόμενες υπηρεσίες για την οργάνωση και διεκπεραίωση των εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου της επιχείρησης για το μήνα Φεβρουάριο.

Δεν υπάρχει σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την οργάνωση εκδηλώσεων του Ωδείου.

Το Φεβρουάριο δεν υπήρξε καμία εκδήλωση του Ωδείου.

61ΠΒΟΞΥ5-ΣΩΧ Απευθείας ανάθεση στην ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Στις 4/5//2020 ο πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Ιωάννης Νίκας με απευθείας ανάθεση στην ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ με το ποσό των
εννιακοσίων ευρώ (900,00€) πλέον ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων, για τις υπηρεσίες οργάνωσης των τμημάτων για την ομαλή λειτουργίας της επιχείρησης λόγω μη ύπαρξης προσωπικού λόγω των έκτακτων μέτρων.

Τα τμήματα της ΔΗ.Κ.Ε.Α. δε λειτουργούσαν από  την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου μέχρι σήμερα.

Ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός γνώριζε ότι υπάλληλος του γραφείου του είχε παράλληλη απασχόληση με αμοιβή στη ΔΗ.Κ.Ε.Α. ; 

Ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, και μέλος του ΣΥΝΠΑ, γνωρίζει ότι υπάλληλος του γραφείου του έχει κάνει αίτηση και προσλήφθηκε ως υποχρεωτικής εκπαίδευσης φύλακας πυρασφάλειας με αμοιβή για το τρίμηνο Μαΐου – Αυγούστου;

Στην κατάσταση προσλήψεων κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης φύλακας για ανάγκες πυρασφάλειας υπάρχει η Γκουγκουλίτσα Ειρήνη;

Στις τελευταίες δημοτικές εκλογές η Γκουγκουλίτσα Ειρήνη υπήρξε υποψήφια δημοτική σύμβουλος της δημοτικής παράταξης του δημάρχου Σπύρου Βρεττού.

Ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, και μέλος του ΣΥΝΠΑ, γνωρίζει ότι η εν λόγω υποψήφια δημοτική σύμβουλος, επιχειρηματίας κατ’επάγγελμα, προσλήφθηκε ως υποχρεωτικής εκπαίδευσης φύλακας για ανάγκες πυρασφάλειας για το τρίμηνο Μαΐου – Αυγούστου;

Για θέματα διορισμών υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της παράταξης του δημάρχου Σπύρου Βρεττού έχουν γίνει σχετικές αναφορές στο διαδίκτυο, (κλικ εδώ).  Ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός δεν ενημερώθηκε για αυτό το θέμα και μάλλον δεν έκανε τη σωστή κίνηση για την πρόσληψη στο ΣΥΝΠΑ.

Η αλλαγή των μεθόδων διακυβέρνησης σε σχέση με το παρελθόν είναι ορατή!!

 

Ένα Σχόλιο προς “Ευτυχώς που υπάρχει διαφάνεια”

  1. […] Ευτυχώς που υπάρχει διαφάνεια […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: