Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 20 Μαΐου 2020

Ο δήμος Αχαρνών ή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δε λειτουργεί σωστά;

Posted by koszig στο 20 Μαΐου 2020

Οι διαδικασίες για διορισμούς. 

Στις 9-9-2019 με απόφαση δημάρχου ορίστηκε μετακλητός Γενικός Γραμματέας του δήμου Αχαρνών ο Δημήτριος Λάππας.

9Κ26ΩΨ8-30Ι Απόφαση διορισμού Γεν. Γραμματέα Δημητρίου Λάππα

Η απόφαση εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση νομιμότητας και διαβίβαση της έγκρισης για ανάρτηση σε Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 2459  31 Δεκεμβρίου 2019

Με την 227/06-9-2019 απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 161 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 167 του ν. 3584/2007 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 διορίζεται ο ΛΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών.
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αχαρνών: 3791/6-9-2019).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1281051860/09-09-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 90687/23882/23-12-2019).

Όπως προκύπτει η απόφαση του δήμου ελήφθη 6-9-2019, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (ΑΔΑ) ενέκρινε τη νομιμότητα της απόφασης στις 23-12-2019, δηλαδή τρεις μήνες μετάκαι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 31-12-2019.

Την 1-11-2019 ο Δ. Λάππας υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του δήμου Αχαρνών

9ΒΡΥΩΨ8-ΧΛ0 Παραίτηση Γενικού Γραμματέα Δημητρίου Λάππα

Στις 7-11-2019 αναρτήθηκε η αποδοχή της παραίτησης στη Δι@ύγεια

Υποτίθεται ότι το έγγραφο της παραίτησης θα είχε διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη για έγκριση νομιμότητας και αποστολή για δημοσίευση σε ΦΕΚ

Δύο γεγονότα μπορεί να έχουν συμβεί:

  • Ο δήμος δεν έστειλε την απόφαση παραίτησης έγκαιρα και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στις 5-5-2020, μετά από επτά μήνες, ενέκρινε την παραίτηση κα την έστειλε για δημοσίευση σε ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 19-5-2020.
  • Ο δήμος έστειλε την απόφαση παραίτησης έγκαιρα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και η Αποκεντρωμένη έκανε τις νόμιμες ενέργειες επτά μήνες μετά.

Το πρόβλημα φαίνεται να παρουσιάστηκε όταν ο δήμος έστειλε στην Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Αττικής τον διορισμό του νέου Γενικού Γραμματέα στο δήμο και διαπιστώθηκε (;) ότι δεν είχε δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η παραίτηση του πρώην Γενικού Γραμματέα.

Αυτό ενδεχομένως δείχνει η εκ νέου ανάρτηση στη Δι@ύγεια της απόφασης παραίτησης του πρώην Γενικού Γραμματέα.

Σύμφωνα με το νόμο 3861/2010

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους

Επομένως το διάστημα από 6-9-2019 έως 19-5-2020 Γενικός Γραμματέας του δήμου Αχαρνών ήταν ο Δημήτριος Λάππας;

Ποιος έχει την ευθύνη θα φανεί προσεχώς

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Πολιτική προστασία Δήμου Αχαρνών. Οι Θρακομακεδόνες;

Posted by koszig στο 20 Μαΐου 2020

ΣΧΕΔΙΟ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΩΝ-ΑΝΑΓΚΩΝ-ΕΞΑΙΤΙΑΣ-ΔΑΣΙΚΩΝ-ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Το έτος 2019, η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, έχοντας υπόψη ότι από τη 3η έκδοση του σχεδίου επήλθαν εκ νέου διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο φορείς της κεντρικής διοίκησης (μετονομασία υπουργείων, αλλαγές υπαγωγής φορέων, νέοι οργανισμοί τα έτη 2014 και 2017, κλπ), έκρινε αναγκαία την επικαιροποίηση και αναθεώρηση του ανωτέρω σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ προχώρησε στην παρούσα 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.

Στο σχέδιο αυτό εκτός από τις γενικές πληροφορίες  αναφέρεται και στο δήμο Αχαρνών.

Στην τελευταία σελίδα του σχεδίου γίνεται αναφορά για  Χώρους Καταφυγής, Συγκέντρωσης και απομάκρυνσης Πολιτών.

Θα μπορούσε να πει κανείς μπράβο για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας δήμου Αχαρνών. Δείχνει σοβαρότητα στην οργάνωση.

Με μια λεπτομέρεια. Λείπει η Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων.

Ποτέ δεν είναι αργά για την απαραίτητη διόρθωση.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Τι θ γίνουμε χωρίς τις ευχές για το Πάσχα!!

Posted by koszig στο 20 Μαΐου 2020

Δυό μέρες μετά από αυτή την ανάρτηση για τις ευχές για το Πάσχα, (κλικ εδώ), μείναμε χωρίς ευχές!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »