Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 25 Μαΐου 2020

PARNES NEWS – Φύλλο 9 Μάιος 2020

Posted by koszig στο 25 Μαΐου 2020

Φύλλο 9 Μάιος 2020

Δύο προηγούμενα Φύλλα

Φύλλο 8 Απρίλιος 2020

Φύλλο 7 Μάρτιος 2020

Posted in Parnes News | Leave a Comment »

Κάθε μέρα και χειρότερα στις διαδικασίες

Posted by koszig στο 25 Μαΐου 2020

Στην πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δύο είναι τα σημεία που χρειάζονται σχολιασμό:

  • Η συνεδρίαση της επιτροπής δια περιφοράς
  • Η έκτακτη συνεδρίαση

Η συνεδρίαση της επιτροπής δια περιφοράς

Το «πράσινο» φως έδωσε η Επιτροπή λοιμωξιολόγων έπειτα από αίτημα της κυβέρνησης και όλα τα καταστήματα εστίασης, δηλαδή καφετέριες, καφενεία, μπαρ και εστιατόρια ανοίγουν ξανά τις πόρτες για να υποδεχτούν τους πολίτες από τη Δευτέρα 25 Μαΐου.

Δημοσιεύθηκε KYA με οδηγίες για την επαναλειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας των ΑΕΙ

Η πρόσκληση για συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, όπως της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής γίνεται με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55, τ. Α’/2020

Άρθρο 10
Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε
πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Με βάση το ανωτέρω άρθρο οι συνεδριάσεις γίνονται είτε δια περιφοράς, είτε με τηλεδιάσκεψη για λόγους προστασίας από τον COVID-19. Όταν η σύγκληση των συμβουλίων γίνεται με φυσική παρουσία των μελών τους οι συνεδριάσεις για λόγους προστασίας γίνονται κεκλεισμένων των θυρών.

Στις  11-5-2020 και 13-5-2020 έγιναν δύο συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής με πρόσκληση που υπογράφει ο πρόεδρος της  επιτροπής δήμαρχος Σπυρίδων Βρεττός δια περιφοράς.

Στις 12-5-2020 έγινε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με πρόσκληση που υπογράφει ο πρόεδρος της  επιτροπής δήμαρχος Σπυρίδων Βρεττός. Στην πρόσκληση αναφέρεται:

Σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να διαφυλαχτεί η προστασία όλων των μελών, θα τηρηθούν οι νόμιμες αποστάσεις των 1,5 – 2,0 μ μεταξύ των παρευρισκομένων.
Επιπροσθέτως, και στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού διάδοσης του Covid19, αν το επιθυμούν τα μέλη, δύναται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Ν. 3852/2010, η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Για τις συνεδριάσεις αυτές έχει γίνει σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Οι αποφάσεις αυτές

2105 Απόφαση 14 της Οικονομικής Επιτροπής της 11-5-2020

Στις Αχαρνές σήμερα στις 11 του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 έγινε δια περιφοράς  η συνεδρίαση της Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 16342/6-5-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020).

Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται επίσης

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

Όπως είναι διατυπωμένη η απόφαση σε κάποιο που δε γνωρίζει τη διαδικασία δια περιφοράς θα μείνει η εντύπωση ότι έγινε κανονική συνεδρίαση με παρόντα τα μέλη της οικονομικής επιτροπής

Ω8ΥΜΩΨ8-0ΑΥ Απόφαση 92 Οικονομικής Επιτροπής της 13-5-2020

Αντίστοιχη διατύπωση υπάρχει και σε αυτή την απόφαση.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής που έχει υπογράψει τις  προσκλήσεις για συνεδρίαση είναι ο δήμαρχος Σπυρίδων Βρεττός.

2045 Απόφαση 25 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 12-5-2020

Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται:

Με πρόταση του Αντιπροέδρου, και σύμφωνη γνώμη όλων των παρισταμένων μελών, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα, στα πλαίσια περιορισμού διάδοσης του Covid-19.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζώη που έχει υπογράψει την  πρόσκληση για συνεδρίαση είναι ο δήμαρχος Σπυρίδων Βρεττός.

Για τις δύο περιπτώσεις είναι ο ίδιος δήμαρχος Αχαρνών; Εφαρμόζει το νόμο για αντίστοιχες επιτροπές με ίδιο αριθμό μελών όπως τον βολεύει;

Όμως η δημοτική Αρχή του δήμου Αχαρνών είναι στο δικό της κόσμο.

Την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 δημοσιεύτηκε πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, δέκα μέρες μετά τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα γίνει δια περιφοράς!!

Την ίδια ημέρα θα έχουν αρχίσει να λειτουργούν τα ΑΕΙ, τα καφενεία και τα εστιατόρια με αποστάσεις μεταξύ ατόμων το 1,5 m.

Η αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου  καλύπτει αυτές τις προδιαγραφές για συνεδριάσεις 9-10 ατόμων.

 

Η έκτακτη συνεδρίαση

Στην πρόσκληση αναφέρεται:

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη λόγω ότι ο προϋπολογισμός Οικ. Έτους 2019 ολοκληρώνεται στις 31/5/2020 για το λόγο αυτό η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει το Σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου Αχαρνών  πριν παρέλθει η ημερομηνία 31/5/2020.

Αυτή είναι η δικαιολογία για την έκτακτη συνεδρίαση. Ο προϋπολογισμός δεν ολοκληρώνεται  στις 31/5/2020, αλλά μέχρι τις 31/5/2020 έχει δοθεί παράταση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 Ν. 3463/06:

«1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον:
α) υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 και
β) των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι τις 31/5/2020 μπορούν να γίνουν εξειδικευμένες δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του έτους 2019, λόγω παράτασης που έχει δοθεί με ΠΝΠ.  Αυτές δε σχετίζονται με το ΟΠΔ του προϋπολογισμού του έτους 2020, που πρέπει να εγκριθεί με την ψήφιση του προϋπολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο.

Αυτή η αιτιολογία για έκτακτη συνεδρίαση οδηγεί σε άγνοια του συντάκτη και του υπογράφοντος την πρόσκληση για την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2020.

Υπάρχει και μία βασικότατη παράληψη του δημάρχου ως προέδρου της οικονομικής Επιτροπής. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1ι του νόμου 4623/2019

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών
1. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 72
Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων
1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:
ι) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.

Πέρασαν 9 μήνες από την αναληψη της εξουσίας από τη δημοτική Αρχή. Είναι νόμιμες οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, όταν δεν έχει συνταχτεί κανονισμός λειτουργίας της; Υπάρχει πειθαρχική ευθύνη;

Οι έκτακτες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, μετά τη έναρξη της συνεδρίασης, θέτουν σε ψηφοφορία αν το θέμα της συνεδρίασης είναι πράγματι έκτακτο και η έγκριση  γίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Με ποιό κανονισμό λειτουργίας της Οικονομικής Επιροπής εγκρίνεται αν η συνεδρίαση πράγματι είναι έκτακτη με το συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης;

Δεν είναι γνωστό ακόμα το αποτέλεσμα της συνεδρίασης της 25-5-2020.

Η συνέχεια αύριο.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Πρόσληψη Γενικού Γραμματέα του δήμου Αχαρνών.

Posted by koszig στο 25 Μαΐου 2020

Σχετικα με τη θέση Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Αχαρνών

ΜΕΡΟΣ 2:
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ I. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΡΘΡΟ 1:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ο Δήμαρχος προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Δήμου και τις διευθύνει. Εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια και σε κάθε Δημόσια Αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στο Δήμο.
Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Δήμου. Προΐσταται όλου του προσωπικού του Δήμου, εκδίδει τις πράξεις διορισμού, ενεργεί τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο.
Ασκεί γενικά όλες τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και κάθε άλλου νόμου.
ΑΡΘΡΟ 2:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται, αμέσως μετά το Δήμαρχο, όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Ευθύνεται έναντι των πολιτικών Οργάνων του Δήμου και ιδιαίτερα του Δημάρχου, για την κανονική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επιμέρους δραστηριότητες των υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της δράσης με βάση τα προγράμματα που αποφασίζει η Δημοτική Αρχή. Υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του, οι οποίες αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

Η εποπτεία του Γενικού Γραμματέα στις υπηρεσίες του δήμου στο οργανόγραμμα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Με τον ορισμό του Γενικου Γραμματέα του δήμου ο δήμαρχος Σπυρίδων Βρεττός όφειλε να τον παρουσιάσει στις δημοτικές παρατάξεις και τους υπαλλήλους του δήμου. Αν αυτό δεν ήταν δυνατόν, λόγω του κορωνοΙου, μια φωτογραφία και ένα βιογραφικό του Γενικού είναι αναγκαίο σε πρώτη φάση.

Έτσι σήμερα φέρεται ένας γενικος γραματέας του δήμου Αχαρνών χωρίς δημοσιευμένη η φωτογραφία του.

Ειναι όμως τυπικά διορισμένος ο γενικός γραμματέας, (κλικ εδώ) ;

Όπως φαίνεται στις 19 Μαΐου 2020 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η παραίτηση του πρώην γενικού γραμματέα Δ. Λάππα και την επομένη αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η αποδοχή παραίτησής του!!

Ο τυπικός ορισμός του γενικού γραμματέα μπορεί να γίνει μετά τις 20 Μαΐου 2020.

Σύμφων με το άρθεο 1 του νόμου 4623/2019

Άρθρο 15
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού  ειδικών θέσεων δήμων και περιφερειών
1.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 161 του ν. 3584/2007
(Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
1. «Δήμοι και σύνδεσμοι δήμων που έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα, μπορούν με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας να συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα. Κατά την πρώτη θητεία των δημοτικών αρχών στους δήμους που συνιστώνται με την παράγραφο 1 του άρθρου 154 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43), μπορεί να διορισθεί Γενικός Γραμματέας ακόμα και αν δεν προβλέπεται θέση στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 161 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα οργάνου ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.»

Ορισμός γενικού γραμματέα του δήμου δεν έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια.

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε με απόφαση δημάρχου Συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη των οικονομικών στοιχείων της ΔΗΦΑ.

Ημερομηνία της απόφασης είναι η 13/5/2020

Ψ0Ν5ΩΨ8-ΦΡ9 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη των οικονομικών στοιχείων της ΔΗΦΑ

Τελικά ορίστηκε νόμιμα γενικός γραμματέας πριν τις 20/5/2020; Ο ορισμός του γενικού γραμματέα έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια  για να ισχύει η απόφαση διορισμού του;

Τελικά ο δήμαρχος Σπυρίδων Βρεττός δεν έχει ένα ειδικό σύμβουλο ή νομικό να τον συμβουλεύει να μην υπογράφει μη νόμιμες αποφάσεις;

Αυτός είναι ο Υπερήφανος Δήμος Αχαρνών;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »