Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Σήμερα είναι 1η Ιουνίου 2020. Όλα καλά;

Posted by koszig στο 1 Ιουνίου 2020

Οι διαδικασίες για την ψήφιση του προϋπολογισμού του έτους 2020.

Ψήφιση Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας από το δημοτικό συμβούλιο. Για την ανταποδοτικότητα των τελών υπήρξε πρόβλημα.

Αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να ακυρωθεί η απόφαση 260/2019 του δημοτικού συμβουλίου, γιατί δεν υπήρχε ανταποδοτικότητα των τελών Καθαριότητας κα Ηλεκτροφωτισμού.

2279 Καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020

Το έτος 2019 υπήρξε πλεόνασμα για τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού  5.634.442,88 €.

Αυτό αντιστοιχεί σε παράνομη φορολογία των δημοτών κατ΄εξακολούθηση.

Μη νόμιμη απόφαση 260 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών

Η αναφορά υπεβλήθη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στις 23-12-2019.

Η  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με έγγραφό της στο δήμο Αχαρνών στις 3-1-2020 ζήτησε αντίγραφο των στοιχείων της αναφοράς και ενημερωτικό σημείωμα.

Ἐγγραφο της 3-1-2020

Ο δήμος Αχαρνών κατά κανόνα δεν απαντάει στα έγγραφα της Αποκεντρωμένης σε αναφορές μου.

Έγγραφο της 23-4-2020

Στις 23-4-2020 η Αποκεντρωμένη με έγγραφό της με ενημέρωσε ότι: σας γνωρίζουμε ότι δεν αποφανθήκαμε επ’ αυτής μέσα στην οριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 αποκλειστική προθεσμία των δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο «αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί»

Ακολούθησε απαντητικό έγγραφο στην Αποκεντρωμένης για μη τήρηση των νόμων

Αναφορά για ενέργειες σχετικές με Ανταποδοτικά Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

Στην αναφορά αυτή υπήρχε η παρατήρηση:

Παρακαλώ,   αν ο δήμος Αχαρνών δεν απάντησε άμεσα στο με αρ. πρωτ. 136313/34329/3-1-2010 έγγραφός σας, να εξετάσετε αν υπάρχει παράβαση του άρθρου 233 του νόμου 3852/2010 και να κινήσετε τη νόμιμη διαδικασία.

 

Αυτή ήταν η πρώτη προϋπόθεση για τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

Η επόμενη κίνηση της δημοτικης Αρχής ήταν η σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος. Το προσχέδιο συντάσει η Εκτελεστική Επιτροπή. Η εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται απο τους 8 αντιδημάρχους και το δήμαρχο ως πρόεδρο.

Η Εκτελεστική Επίτροπή με την απόφαση 9/2019 καθόρισε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεσταίων έργων.

ΨΗΞΘΩΨ8-ΡΣΕ Απόφαση για Τεχνικό Πρόγραμμα από Εκτελεστική Επιτροπή

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου  4623/2019

Άρθρο 8
Τεχνικό Πρόγραμμα δήμων και περιφερειών
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 208 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), τροποποιείται ως εξής:
«5. Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των δήμων πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήμου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.»

Στις στις 13-12-2019 συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή και αποφάσισε με την 9/2019 απόφαση:

ΨΗΞΘΩΨ8-ΡΣΕ Απόφαση για Τεχνικό Πρόγραμμα από Εκτελεστική Επιτροπή

Β. Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή προς ψήφιση το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Αχαρνών έτους 2020, όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμο 4623/2019  ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής δήμαρχος Σπυρίδων Βρεττός έπρεπε να υποβάλει την απόφαση της Εκτελεκτικής Επιτροπής στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση. Όπως φαίνεται στην απόφαση, η διαβίβαση της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή αντί στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν λάθος του προέδρου της δημάρχου Σπυρίδωνος Βρεττού.

Αν το Τεχνικό Πρόγραμμα είχε αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, ίσως είχαν γίνει διορθώσεις ή προσθήκες στο κείμενο του προγράμματος από την αντιπολίτευση, ίσως και τη συμπολίτευση.

Στη συνέχεια το Δημοτικό συμβούλιο έπρεπε να στείλει στην Οικονομική Επιτροπή το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα, όπως έγινε με την απόφαση του Δημοτιοο Συμβουλίου για τα Ανταποδοτικά Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Επειδή η σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε το έτος 2020, ίσως έπρεπε να είχε ζητήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβε απόφαση  για τη διαγραφή των οφειλών του δήμου που έχουν παραγραφεί λόγω παρέλευσης πενταετίας, όπως έγινε την προηγουμενη χρονιά.  Με αυτά τα δεδομένα η Οικονομική Επιτροπή θα μπορουσε να συντάξει το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλάισιο Δράσης  (ΟΠΔ) για το έτος 2020.

Αντί αυτών των νόμιμων διαδικασιών, ο δήμαρχος διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή το Τεχνικό Πρόγραμμα, προκειμένου να συντάξει το προσχέδιο του προϋπολογισμού γισ το έτος 2020.

Εκτός από τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού υπάρχουν και άλλα τέλη , δικαιώματα και εισφορές.

Σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 του νόμου 4623/2019

Άρθρο 10
Έγκριση του προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των δήμων και των περιφερειών
Η συζήτηση και η ψήφιση του ετησίου προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των δήμων και των περιφερειών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

Μισθώματα από αστικά ακίνητα, Μισθώματα περιπτέρων κ.α.

Άρθρο 11
Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

Τέτοια τέλη είναι:

  • Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές, τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων, τέλη από διαφημίσεις κ.α.
  • Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο, δικαιώματα από χρήση Νεκροταφείων
  • Εισφορές είναι τα ποσά που καταβάλει ο δήμος, πχ. σε Νομικά πρόσωπα όπως «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ«, «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» κλπ. που είναι μέλος.

Όταν η Οικονομική Επιτροπή συνέταξε το σχέδιο προϋπολογισμού διαπίστωσε ότι δεν ήταν δυνατόν να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής δήμαρχος Σπυρίδων Βρεττός αντί να διαβιβάσει το προσχέδιο στο δημοτικό συμβούλιο άρχισε διαδικασίες ισοσκέλισης του προϋπολογισμου με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο προϋπολογισμό του δήμου ψηφίζεται με βάση το άρθρο 189 του νόμου 4555/2018

Άρθρο 189
Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού δήμων
Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 77
Προϋπολογισμός Δήμων

8. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται αναλυτικά μέχρι τεταρτοψήφιου κωδικού αριθμού εσόδων και δαπανών και αναπτύξεων αυτού, επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί εναλλακτικών προτάσεων. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας.
9. Εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις ανά κωδικό αριθμό, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς που περιλαμβάνονται στο σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή και σε συνδυασμό με άλλους κωδικούς αριθμούς εσόδων ή/και δαπανών, οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται ανάλογα, ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη για την κατάρτιση των εναλλακτικών προτάσεων. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση  προϋπολογισμού.
Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.

Όπως φαίνεται στο άρθρο 189, που το πνεύμα του εξειδικεύτηκε με το νεότερο νόμο 4623/2019 για τα αρθρα  10 και 11,  το τελικό αποτέλεσμα για την ψήφιση του προϋπολογισμού προκύπτει μετά την ψηφοφορία ενδεχομένως εναλλακτικών προτάσεων στο προσχέδιο της Οικονομικής Επιτροπής με κεντρικό στόχο την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού. Αν τέλικα με τη συζήτηση και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των ενδεχομένως εναλλακτικών προτάσεων δεν επιτευχθεί ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού τότε ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 200 του νόμου 4555/2019.

Άρθρο 200
Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης
Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Γ ως εξής:
«Άρθρο 4Γ
Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης
1. Για τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων κατά το άρθρο 4Α του παρόντος από το Λογαριασμό του προηγούμενου άρθρου συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου φορέα Προγραμματική Συμφωνία, η οποία καταρτίζεται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί με απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου, η διαδικασία προσφυγής του ενδιαφερόμενου φορέα σε δανεισμό κατά το άρθρο 43 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).
2. Στην Προγραμματική Συμφωνία απαραίτητα ορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο αυτής, το περιεχόμενο και η οικονομική αποτίμηση των παρεμβάσεων που έχει αποφασίσει το οικείο δημοτικό, περιφερειακό ή διοικητικό συμβούλιο, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθεί η χρηματοδότηση, το ποσό και η ροή αυτής σε συνάρτηση με την υλοποίηση των παρεμβάσεων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο μερών, το χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης της Συμφωνίας και η διάρκειά της.
3. Το Παρατηρητήριο είναι το αρμόδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Προγραμματικής Συμφωνίας όργανο. Στην Προγραμματική Συμφωνία καθορίζονται η διαδικασία της παρακολούθησης, καθώς και οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου.
4. Οι Προγραμματικές Συμφωνίες της παραγράφου 1 αναρτώνται υποχρεωτικά, με ποινή ακυρότητας, στη «Διαύγεια» του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου, δημοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν υπόκεινται σε προσυμβατικό έλεγχο».

 

Άρθρο 43
1. OTA α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίοι αδυνατούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87) και της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν.4111/2013 (Α΄ 18).

Το προς συνομολόγηση δάνειο δύναται να καλύπτει το σύνολο του ποσού που υπολείπεται για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, ή μέρος αυτού, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη. Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, ανεξαρτήτως του ύψους ποσού του εν λόγω δανείου.

Αυτές τις νόμιμες διαδικασίες δεν τήρησε ο δήμαρχος Αχαρνών Σπυρίδων Βρεττός.

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16-3-2020, χωρίς εφαρμογή των άρθρων 10 και  11 του νόμου 4623/2019, ανακοινώθηκε ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2020 δεν ισοσκελίζεται.

Ο πρόεδρος της Οικονομικήε Επιτροπής  Σπυρίδων Βρεττός δεν υπέβαλε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  ως σχέδιο προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 189 του νόμου 4555/2018, προκειμένου να συζητηθεί το περιεχόμενο του σχεδίου προϋπολογισμού, να συζητηθούν ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις  και αν τελικά δεν υπήρχε δυνατότητα ισοσκελισμού του προϋπολογισμού να προχωρήσουν στις διαδικασίες του άρθρου 200.

Αντιθέτως ζήτησε την σύγκληση δημοτικού συμβουλίου για «Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του δημάρχου Αχαρνών για την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 200 «.

eisigίseis_5 Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αχαρνών σύμφωνα με το άρθρο 200

Σύμφωνα με την εισήγηση:

Παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αχαρνών σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4555/2018 της υπογραφής Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του Δήμου Αχαρνών λόγω μη ισοσκέλισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με τα κάτωθι:

  1. Την υπ’ αριθ. 63/16-03-2020 και με ΑΔΑ 6Ο6ΟΩΨ8-ΗΗΞ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020 ο οποίος δεν ισοσκελίζει στο ποσό των 16.998.797,00€.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα άρθρα. 198, 199 & 200 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση προκειμένου να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Αχαρνών από το Δημοτικό Συμβούλιο για την υπογραφή  Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του Δήμου Αχαρνών λόγω μη ισοσκέλισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Στην εισήγηση γίνεται αναφορά στο άρθρο 189 που αναφέρεται στην ψήφιση του προϋπολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο!!

Δεν υπάρχει αποφαση του δημοτικού συμβουλίου που να διαπιστώνει τη μη ισοσκέλιση του προϋπολογισμού με το ποσό των 16.998.797,00 €.

Στην εισήγηση δεν αναφέρονται οι όροι της συμφωνίας.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε δια περιφοράς λόγω του ΠΝΠ ΦΕΚ τ. Α’55/2020.

2061 Aπόφασης για εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αχαρνών σύμφωνα με το άρθρο 200

Επί 24 παρόντων με e-mail υπέρ ψήφισαν 21 και κατά 3.

Σύμφωνα με το άρθρο 200

συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου φορέα Προγραμματική Συμφωνία, η οποία καταρτίζεται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί με απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου, η διαδικασία προσφυγής του ενδιαφερόμενου φορέα σε δανεισμό κατά το άρθρο 43 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).

και το άρθρο 43 του νόμου 4325/2015

Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, ανεξαρτήτως του ύψους ποσού του εν λόγω δανείου.

η απόφαση ελήφθη με 21 θετικές ψήφους , ενώ η απόλυτη πλειοψηφία είναι 23 ψήφοι.

Επομένως η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου  να συναφθεί Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του δημάρχου Αχαρνών δεν είναι νόμιμη.

Στις 20 Μαΐου 2020 υπογράφτηκε από τον υπουργό Εσωτερικών και το δήμαρχο Αχαρνών η προγραμματική συμφωνία, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

 Προγραμματική Συμφωνία οικονομικής στήριξης για το έτος 2020

Στις 29 Μαΐου 2020 έγιναν δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη.

8h prosklisi 2020 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2020

Συνολικά υπήρχαν 5 θέματα ημερήσιας διάταξης με πρώτο θέμα την ‘¨Εγκριση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων δήμου  Αχαρνών έτους 2020″. Σύμφωνα με την πρόσκληση η συνεδρίαση θα ήταν μεταξύ 16:00 και 19:00.

Η εισήγηση

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Η εισήγηση περιέχει της απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το Τεχνικό Πρόγραμμα.

Στη συνέχεια με τηλεδιάσκεψη έγινε η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

9h prosklisi 2020 9h Ειδική Συνεδρίαση για την ψήφιση του προϋπολογισμού του έτους 2020

θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν:» Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2020.».  Η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη είχει προγραμματιστεί μεταξύ 19:05 και 21:00.

Η εισήγηση:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2020.

Στην εισήγηση που φέρει ημερομηνία σύνταξης 25-5-2020, χωρίς αρ, πρωτοκόλλου, μεταξύ άλλων αναφέρει

Η οικονομική επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού και ειδικότερα εξετάζει εάν:

Πότε συνεδρίσε η οικονομική επιτροπή και ενσωμάτωσε στο προσχέδιο προϋπολογισμού το Τεχνικό Πρόγραμμα,  που ψηφίστηκε πριν λίγα λεπτά και δεν έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια προκειμένου να αποκτήσει υπόσταση και να ενσωματωθεί στο προσχέδιο της οικονομικής επιτροπής, που φέρει ημερομηνία εισήγησης 25-5-2020 και αντιστοιχεί σε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16-3-2020;

Στον προϋπολογισμό  πρέπει να ενσωματωθεί  το ποσό των 16.998.798,11 € που είναι το ποσό της Προγραμματικής Συμφωνίας. Για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 200 του νόμου 4555/2018.

Στο άρθρο 4 αναφέρεται:

  1. Οι Προγραμματικές Συμφωνίες της παραγράφου 1 αναρτώνται υποχρεωτικά, με ποινή ακυρότητας, στη «Διαύγεια» του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου, δημοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν υπόκεινται σε προσυμβατικό έλεγχο».

Μέχρι σήμερα, 1 Ιουνίου 2020, στη Δι@ύγεια του Υπουργείου Εσωτερικών και του δήμου Αχαρνών δεν υπάρχει ανάρτηση που να φαίνεται η προγραμματική συμφωνία  και το ποσό της επιχορήγησης στο δήμο Αχαρνών.

Επομένως ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο δε μπορεί να περιέχει ποσό 16.998.798,11 € προϊόν συμφωνίας που δεν είναι έγκυρη.

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: