Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Εγώ καλά σου τάλεγα;

Posted by koszig στο 29 Ιουνίου 2020

Εδώ συμβαίνουν πρωτόγνωρα πράγματα.

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με 26 θέματα. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής ePreseπce.goν.gr), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

16. Καθορισμός τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αχαρνών για το έτος 2020 και εφεξής.
Εισηγητής: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αν καταλαβαίνω καλά θα καθορισθούν τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και για τα έτη μετά το 2020!!

Στις  12 Ιουνίου 2020 δημοσιεύτηκε η συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2020, (κλικ εδώ).

Με έγγραφο του δήμου Αχαρνών ανακοινώθηκε:

ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ για το έτος 2020

Ο πίνακας τελείωνε: Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2020 επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ.
44572/11673/10-06-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με την ανακοίνωση επισημάνθηκε: Αυτό το έγγραφο έχει αρ. πρωτοκόλλου του δήμου Αχαρνών.  Το έγγραφο υπ’ αριθ. 44572/11673/10-06-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής τι αναφέρει; Γιατί δεν δημοσιεύτηκε;

Μέχρι σήμερα , 15 ημέρες μετά, το έγγραφο αυτό δεν έχει δημοσιοποιηθεί!!

Η αντιπολίτευση το έχει ζητήσει εγγράφως;

Συνήθως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση σε σύντομο διάστημα ακολουθεί αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης στο δημοτικό συμβούλιο  Καθορισμός τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού είναι το πρώτο βήμα για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού;

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012,  οι  ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δηλαδή  πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, προς το Δημοτικού Συμβούλιο.

Μετά τη λήξη της χρήσης 2019 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2020, οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2020 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2019, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. (παρ.1 άρθρο 6 ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β’).

Η εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο της  29 Ιουνίου 2020  για το θέμα των δημοτικών τελών.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2020

Στα πληρωθέντα του Μαΐου 2020 οι αριθμοί με μαύρο χρώμα απεικονίζουν τα ποσά που πληρώθηκαν μέχρι το Μάιο του έτους 2020.

Όπως φαίνεται μέχρι το Μάιο του έτους 2020 δαπανήθηκε ποσό 1.911.353,24 € που είναι το 10% του ποσού 19.146.583,50 € που είχε προϋπολογιστεί.

Με κόκκινο χρώμα τα ποσά που αντιστοιχούν στα 5/12 του προϋπολογισμού.

Από τα προϋπολογισθέντα 19.146.583,50 € δαπανήθηκαν 1.911.353,24 €, ενώ με υποθετική ισοκατανομή δαπανών θα είχαν δαπανηθεί 7.977.743,13 € !!

Τα έσοδα με βάση το κείμενο της εισήγησης

Στα εισπραχθέντα το Μαΐου 2020 οι αριθμοί με μαύρο χρώμα απεικονίζουν τα ποσά που εισπράχθηκαν μέχρι το Μάιο του έτους 2020.

Με κόκκινο χρώμα τα ποσά που αντιστοιχούν στα 5/12 του προϋπολογισμού που έπρεπε να έχουν εισπραχθεί το Μάιο του έτους 2020. Είναι φανερό ότι από τους 5 μήνες, σε σύνολο 12 μηνών, εισπράχθηκε για ανταποδοτικά τέλη 6.824.277,74 €, δηλαδή το 42%  των προϋπολογισθέντων  16.426.575,86 €.

 

Τα πραγματικά έσοδα το Μάιο 2020 με το πλεόνασμα του έτους 2019 ήταν 11.104.970,47 €.

Τα έσοδα που έπρεπε να εισπράξουν αναλογικά για 5 από 12 μήνες ήταν 6.824.277,74 €.

Πραγματικά έσοδα στο ταμείο 11.104.970,47 €Πραγματικές δαπάνες το Μάιο 2020  1.911.353,24 €  Πλεόνασμα το Μάιο  9.193.617,23 €. !!

Αν δεν ληφθεί υπόψη και το περυσινό πλεόνασμα, τότε το πλεόνασμα μέχρι το Μάιο 2020 είναι 5.293.044,51 €-1.911.353,24 € = 3.381.691,27

 

Αν διαβάσει κανείς την εισήγηση θα διαπιστώσει μερικά περίεργα πράγματα.  Αφού γίνεται  αναφορά για τη νομολογία που ισχύει για τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, γίνεται αναφορά για τον προϋπολογισμό και παρουσιάζει τα ανωτέρω στοιχεία, (πίνακες εκτός από τα στοιχεία Μαΐου 2020), καταλήγει:

Η απόφαση 80/2020:

Η συνεδρίαση του δημοτικόυ συμβουλίου έγινε στις 29-5-2020 και η ανάρτηση της απόφασηση στις 1-6-2020. Από εκείνη την ημερομηνία ισχύει η απόφαση 80/2020.

Η απόφαση 80

2100 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου της 29-5-2020 υπ’αρ. 80

Στις 29-5-2020, αμέσως μετά τη συνεδρίαση που ελήφθη η απόφαση 80 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε:

 

Στην απόφαση 80 αναφέρεται ότι  αποτελεί  συμπλήρωμα της απόφασης 260/2019 με:

Γίνεται αναφορά στο συντελεστή και όχι στο τελικό ποσό εσόδων, όπως στην απόφαση 260/2019

Επειδή στον προϋπολογισμό αναγράφονται ποσά ως έσοδα, η απόφαση 80 δε μπορεί να ενταχθεί στην απόφαση 260 για τα δημοτικά τέλη χωρίς τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων κοινωφελών χώρων.

Εκτός από αυτό το λόγο η απόφαση 80 δε μπορεί να ενταχθεί στον προϋπολογισμό, γιατί η ψήφιση του προϋπολογισμού έγινε στις 29-5-2020, ενώ η ισχύς της αποφασης 80 ισχύει από την 1-6-2020 ημερομηνία που αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια.

Επομένως στον προϋπολογισμό που αποφασίστηκε με την αποφαση 81/2020, στις 29-5-2020, δεν καταχωρήθηκε κανένα ποσό που πρόκειται να εισπραχθεί από Κοινωφελείς επιχειρήσεις.

Σήμερα το δημοτικό συμβούλιο καλείται να ψηφίσει ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού που θα τα εντάξει σε ποιό προϋπολογισμό;

Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2020 αναγράφεται:

Με ποιό τρόπο θα μεταβληθεί;

Θα αλλάξει το ποσό που αναγράφεται ως χρηματικό υπόλοιπο προηγουμενης χρήσης 4.142.329,35 σε 5.811.925,96,   που είναι το πλεόνασμα για τα ανταποδοτικά τέλη το έτος 2019 χωρίς τη διαδικασία της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με τις νομιμες διαδικασίες;

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: