Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Λειτουργικότητα ή δημοκρατία; – 3

Posted by koszig στο 12 Οκτωβρίου 2020

Σε προηγούμενες αναρτήσεις διατυπώθηκαν οι πρώτες απόψεις για τα όργανα διοίκησης του δήμου, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Ένα από τα αιρετά όργανα του δήμου είναι η Εκτελεστική Επιτροπή.

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1985. Είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και φορέων της Κεντρικής Διοίκησης σε θέματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην Τοπική Ανάπτυξη.

Με τη δημοσίευση του νόμου 3852/2010, γνωστού ως «Καλλικράτη», για τη υποβοήθηση των δήμων η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. συνέταξε κανονισμούς λειτουργίας των διοικητικών οργάνων των δήμων. Ένας από αυτούς του κανονισμούς ήταν ο Κανονισμός Συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Κανονισμός Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπή Δήμων

Ο κανονισμός ήταν ένας πρότυπος κανονισμός και  και οι δήμοι είχαν το δικαίωμα να τον αναπροσαρμόσουν στα μέτρα και τις συνθήκες κάθε δήμου. Από το έτος 2010  μέχρι σήμερα ο κανονισμός δεν ήταν σε χρήση στο δήμο Αχαρνών. Στον κανονισμό μεταξύ άλλων στο άρθρο 2 αναφέρεται:

Συγκρότηση της εκτελεστικής επιτροπής
1. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον δήµαρχο ως πρόεδρο και τους αντιδηµάρχους ως µέλη.
2. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό, συντονιστικό και εκτελεστικό  όργανο του δήµου και παρακολουθεί την εφαρµογή της δηµοτικής πολιτικής σε όλους τους τοµείς καθώς και την εφαρµογή του επιχειρησιακού σχεδίου
του δήµου, του µεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράµµατος δράσης.
Η λειτουργία της παρακολούθησης της εφαρµογής της πολιτικής και των προγραµµάτων συνίσταται στην συνεχή συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της διοίκησης που αφορούν την υλοποίηση προγραµµατικών
στόχων, την αντιστοιχία τους σε εγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα, στην ροή και την απόδοση των διατιθέµενων πόρων και την επιτάχυνση διαδικασιών ή την τροποποίησή τους προκειµένου να υλοποιηθούν οι προγραµµατισµένοι
στόχοι εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων.

Άρθρο 5ο
Συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής
1. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα του ∆ήµου. Μπορεί να συνεδριάζει εκτάκτως και εκτός της έδρας σε τόπο που ορίζει ο ∆ήµαρχος.
2. Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής µπορούν να είναι δηµόσιες, εφόσον αποφασίσει σχετικά η ίδια η Επιτροπή.

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική, έκτακτη ή κατεπείγουσα συνεδρίαση. Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται µία φορά κάθε δέκα πέντε ηµέρες. Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεµάτων που έχουν ειδικό ενδιαφέρον και απαιτούν εξειδικευµένη διαχείριση η δε συζήτησή τους δεν µπορεί για αντικειµενικούς λόγους να γίνει στην τακτική συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση συνέρχεται η Επιτροπή για την εξέταση θεµάτων που απαιτούν άµεση απόφαση η οποία πρέπει να ληφθεί πριν από την εποµένη τακτική συνεδρίαση.

Αυτή είναι η λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής τα δύο τελευταία χρόνια.

Σε εφαρμογή της διάταξης για συνεδριάσεις κάθε δεκαπέντε ημέρες ο δήμαρχος τις εφάρμοσε αναλόγως. Σε ένα χρόνο όφειλε να έχει κάνει τουλάχιστον 24 συνεδριάσεις. Όμως έχει κάνει μόνο 5 !!

Άρθρο 6ο
Σύγκληση της εκτελεστικής επιτροπής
Η εκτελεστική επιτροπή συγκαλείται µε γραπτή πρόσκληση από τον δήµαρχο ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος από τον αναπληρωτή του .
1. Η πρόσκληση, µε τον ορισµό της ηµέρας, της ώρας και του τόπου της συνεδρίασης , αναφέρει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Αποστέλλεται δύο πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης.

Συνεδρίαση 13-12-2019.

Σε αυτή τη συνεδρίαση πόσοι από τους αντιδημάρχους γνώριζαν τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τα εκτελεστέα έργα του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2020; Ψηφίστηκαν οι προτάσεις ομόφωνα, δεδομένου ότι οι 8 αντιδήμαρχοι είχαν αντιμισθίας περίπου 1.800 € το μήνα και δύσκολα μπορούσαν να διαφωνήσουν.

Από τις 3 συνεδριάσεις της Εκτελεστικης Επιτροπής το έτος 2020  οι δύο ήταν έκτακτες και μία για την υποχρεωτική ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος.

Έτσι εφάρμοσε το νόμο και τον κανονισμό της Εκτελεστικής Επιτροπής ο δήμαρχος.

Άρθρο 62
Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής
1. Σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο συνιστάται εκτελεστική επιτροπή
στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και
εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την ε
φαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς
καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς
προγράμματος δράσης
.

Άρθρο 63
Αρμοδιότητες
Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και
εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.
γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη
της υλοποίησής του.
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για
την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
στ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια: i) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
ζ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
η) Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης.
θ) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
ι) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.

Αυτές τις αρμοδιότητες άσκησε ο δήμαρχος Αχαρνών και οι αντιδήμαρχοι μέλη της  Εκτελεστικής Επιτροπής. !!

Σήμερα όμως υπάρχει η σύμπραξη «Αχαρνές- Υπερήφανος Δήμος Αχαρνών – Δ.Ε.Κ.Α.»

Στην Εκτελεστική Επιτροπή μετά τη σύμπραξη παραμένει επικεφαλής ο δήμαρχος με 7 από τους 8 πριν τη σύμπραξη αντιδημάρχους. Σήμερα ανισχύεται με 3 αντιδημάρχους ακόμα από την πρώην παράταξη Δ.Ε.Κ.Α.

Σύντομα θα φανεί αν αλλάξει κάτι.

Αύριο πάλι με τις Επιτροπές και όχι μόνο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: