Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα προβλήματα της σύμπραξης -1

Posted by koszig στο 31 Οκτωβρίου 2020

Σε προηγούμενη ανάρτηση, (κλικ εδώ), έγινε αναφορά για το Πρακτικό Σύμπραξης δημοτικών παρατάξεων

Πρακτικό Σύμπραξης δημοτικών παρατάξεων

Πρόκειται για ένα σημαντικό κείμενο που αναφέρεται στο άμεσο μέλλον του δήμου και ίσως χρειάζεται ένας πρώτος σχολιασμός.

Στην πρώτη παράγραφο γίνεται αναφορά στο άρθρο 1 του νόμου 4623/2019.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 1
Σύμπραξη δημοτικών
και περιφερειακών παρατάξεων
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 73 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Δύο ή περισσότερες δημοτικές παρατάξεις μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος. Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της δημοτικής αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών κάθε παράταξης που συμπράττει και κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το πρακτικό υποβάλλεται στον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του πρακτικού συντελείται αμελλητί από τον πρόεδρο του συμβουλίου ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Από την κατάθεση του πρακτικού, οι συμπράττουσες παρατάξεις λογίζονται ενιαία παράταξη, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.
Σε περίπτωση αναπλήρωσης δημοτικού συμβούλου, ο οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία συνέπραξε, τη θέση του καταλαμβάνει κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 του ν. 3852/2010, ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός δημοτικός σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, ο οποίος και καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας παράταξης».

Σημαντικά είναι δύο έγγραφα για το θέμα των συμπράξεων.

Σε εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 21-8-2019, Αριθμός Εγκυκλίου: 91 ΑΠ: 59851/21-8-2019  γίνεται αναφορά για τη λειτουργία δημοτικών παρατάξεων.

69ΒΖ465ΧΘ7-Λ65 Λειτουργία Δημοτικών Παρατάξεων

Στις 18-9-2020 αναρτήθηκε η Πράξη Επικύρωσης  σύμπραξης.

9ΟΣΟΩΨ8-ΡΙΗ Πράξη επικύρωσης

Στην απόφαση της προέδρου του δημοτικού συμβούλιου αναφέρεται ο αρ. πρωτοκόλλου του πρακτικού σύμπραξης, που διαβιβάστηκε στην πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, προκείμενου να εκδόσει την απόφαση επικύρωσης, χωρίς να δημοσιευτεί το κείμενο της σύμπραξης.

Στην ανωτέρω απόφαση για τη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Σημειώνεται ειδικά ότι δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση περαιτέρω τυπικού ή ουσιαστικού ελέγχου στο πρακτικό σύμπραξης  δεν ασκείται, ιδίως, έλεγχος στους όρους συνεργασίας των παρατάξεων που συμπράττουν, τους οποίους δύναται να περιλαμβάνει το πρακτικό της σύμπραξης, εν είδη προγραμματικών δηλώσεων. 

Επομένως μετά την υπογραφή της σύμβασης στο δήμο Αχαρνών η παράταξη Δ.Ε.Κ.Α (οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης) παύει να υπάρχει διοικητικά.

Επομένως η Συμπαράταξη, μετά τη συγκρότησή της, πρέπει να παρουσιάσει ένα κοινό πρόγραμμα δράσης. Αυτό δεν έγινε μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου 3852/2010:

Άρθρο 18 – Υποψηφιότητες
1. Η εκλογή του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας γίνεται κατά συνδυασμούς.

Άρθρο 19 – Κατάρτιση συνδυασμών
1. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν.

7. Η δήλωση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία των προσώπων που την υποβάλουν ή ενός εκλογέα δημότη ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

Είναι φανερό ότι η δημοτική παράταξη (συνδυασμός) αποκτάει νομική υπόσταση μετά τη ανακήρυξη της από το πρωτοδικείο.

Μετά τις εκλογές ένα μέρος των υποψηφίων του συνδυασμού εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι.

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο:

1. Έννοια συνδυασμού και δημοτικής παράταξης
Σε αντιστοιχία με όσα γίνονταν δεκτά και υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, επί τη βάσει των διατάξεων των άρθρων 34 και 94 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (κυρωτ. ν. 3463/2006), η εκλογή δημάρχου και δημοτικών συμβούλων λαμβάνει χώρα αποκλειστικά κατά συνδυασμούς, με τρόπο ώστε το εκλογικό σώμα να δύναται να επιλέξει τους αντιπροσώπους του στη διοίκηση του δήμου με βάση το πρόγραμμα, το πρόσωπο του επικεφαλής, αλλά και το σύνολο των προσώπων που απαρτίζουν το συνδυασμό και τη δυνατότητα της μεταξύ τους συνεργασίας.
Οι δημοτικές παρατάξεις απαρτίζονται από τα μέλη των συνδυασμών που έλαβαν μέρος στις εκλογές και αναδείχθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ αποκτούν υπόσταση κατά την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών.

Επομένως μετά τη σύμπραξη της παράταξης Δ.Ε.Κ.Α. με την παράταξη του δημάρχου η δημοτική παράταξη Δ.Ε.Κ.Α. δεν υπάρχει.

Υπάρχει όμως ο προεκλογικός συνδυασμός Δ.Ε.Κ.Α. ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τη σύμπραξη.

Αν κάποιος δημοτικός σύμβουλος της πρώην παράταξης Δ.Ε.Κ.Α. θελήση να αποχωρήση από τη σύμπραξη παραμένει ανεξάρτητος.

Αν κάποιος δημοτικός σύμβουλος της πρώην παράταξης Δ.Ε.Κ.Α. για κάποιο λόγο χάσει την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου πρέπει να αναπληρωθεί.

Πριν τη σύμπραξη για αυτό το γεγονός, στην παράταξη Δ.Ε.Κ.Α.  τη θέση του  συμβούλου που έχασε την ιδιότητα αυτή (π.χ. λόγω θανάτου) καταλάμβανε ο πρώτος αναπληρωματικός του συνδυασμού.

Αν αυτό το γεγονός γίνει μετά τη σύμπραξη πως θα γίνει η αναπληρωση; Επιλαχών υποψήφιος του συνδυαμού της παράταξης Δ.Ε.Κ.Α. θα καταλάβει θέση δημοτικού συμβούλου της σύμπραξης;

Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν που θα συζητηθουν σε επόμενη ανάρτηση.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

 
Αρέσει σε %d bloggers: