Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα προβλήματα της σύμπραξης -4α

Posted by koszig στο 4 Νοεμβρίου 2020

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε αναφορά στην κατάσταση μετά τη σύμπραξη των δύο πρώτων δημοτικών παρατάξεων και ειδικότερα στην υπάρξη της δημοτικής παράταξης Δ.Ε.Κ.Α. και του προεκλογικός συνδυασμός Δ.Ε.Κ.Α. , (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Η συνέχεια των σχολίων για τη δημοσίευση του Πρακτικού Σύμπραξης Δημοτικών Παρατάξεων.

Να ξεκινήσουμε με την πρώτη γραμμή «Πιστοί στις αρχές της Νομιμότητας».

Στην προηγουμενη ανάρτηση έγινε για τις μεταβολές στο άρθο 72 που σχετίζεται με την Οικονομική Επιτροπή. Μερικά σημεία για το άρθρο αυτό σχετιζόμενα διαχρονικά με τις αναθέσεις σε δικηγόρους.

Άρθρο 72 του νόμου 3852/7-6-2010.

ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 72, άρθρο 3 του νόμου 2463/9-8-2019

ιζ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.
ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.
ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον
δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία.
Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ.

2. Για τις περιπτώσεις ιζ΄, ιη΄, ιθ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης ιβ’ της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 72, άρθρο 40 του νόμου 4735/12-10-2020.

θ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016.
ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.

Στις 5-10-2020 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή. Για τη συνεδρίαση αυτή διατυπώθηκαν απόψεις σχετικά με τη νομιμότητα της σύνθεσής της,(κλικ εδώ).

Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν και οι αναθέσεις σε δικηγόρους για παραστάσεις σε δικαστήρια.

30η πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 5-10-2020

30η ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Οικονομικής Επιτροπής 5-10-2020

Η συνεδρίαση έγινε «Δια περιφοράς», δηλαδή με ψηφοφορία μέσω e-mail.

13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: » 13 ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 »

Όπως φαίνεται στις εισηγήσεις σε καθε υπόθεση για το δίκαστήριο δεν υπήρχε το όνομα του προτεινόμενου δικηγόρου.

Για τις 30 αναθέσεις σε δικηγόρους πως και πότε προτάθηκαν τα ονόματα των δικηγόρων;

Για κάθε εισήγηση δεν υπήρχε εισήγηση δικηγόρου που να αναλύει την υποθεση και να προτείνεται η διατύπωση της εισήγησης, που θα  κάνει ο δικηγόρος που του ανατίθεται η υποθεση στο δικαστήριο.

Στην ανωτέρω ανάρτηση, στις 13-10-2020,  για αυτές τις αναθέσεις επισημάνθηκαν οι μη νόμιμες αποφάσεις ελλείψει εισήγησης δικηγόρων.

Στις 19-10-2020, ένα μήνα μετά τη σύμπραξη, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή. Η συνεδρίαση έγινε «δια περιφοράς»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31η

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 31ης

Στο 17ο θέμα της πρόσκλησης, σε σύνολο 19 θεμάτων, αναγράφεται:

17 Λήψη Απόφασης για τον Διορισμό Δικηγόρων στους οποίους θα  δοθεί εντολή και πληρεξουσιότητα ώστε να εκπροσωπήσουν τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων  και να παραστούν κατά την δικάσιμο που έχει ορισθεί, είτε σε κάθε  μετ΄ αναβολής συζήτηση για τον χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων.

Στις εισηγήσεις για αναθέσεις 34 υποθέσεων σε δικηγόρους υπήρχε για πρώτη φορά το όνομα του δικηγόρου που προτείνει με εισήγησή της η Νομική Υπηρεσία.

Στην απόφαση αυτή δεν αναφέρεται ποιο είναι το κείμενο της αγωγής το ποσό των μισθωμάτων και η θέση  του χώρου για τον οποίο οφείλονται μισθώματα. Τελικά ποιές προτάσεις προτείνει η Οικονομικη Επιτροπη να καταθέση ο δικηγόρος;

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε με ψήφο σε e-mail να εξουσιοδοτηθεί δικηγόρος να ασκήσει έφεση χωρίς να ξέρει την απόφαση του Πρωτοδικείου και τη «γραμμή» που θα τηρήσει ο δικηγόρος στο δικαστήριο.

Η απόφαση για τις αναθέσεις σε 34  δικηγόρους:

2260 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για διορισμό δικηγόρων

Στο κείμενο της απόφασης δίνεται η εντύπωση ότι πρόκειται για «ζωντανή» συνεδρίαση και όχι «δια περιφοράς», όπου απλά συγκεντρώνουν ηλεκτρονικές ψήφους με ενδεχόμενες παρατηρήσεις που αναγράφονται.

Διατύπωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής είναι σε διαφορετικο πνεύμα της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου «δια περιφοράς»

2059 Συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς

Στις αποφάσεις που ψηφίζει η οικονομική επιτροπή σχεδόν καμία δεν έχει τεκμηριωμένη εισήγηση δικηγορου στις εισηγήσεις για ψήφιση.

Επομένως οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής κατά το γράμμα του νόμου, που αναγράφεται στο άρθρο 72 με όλες τις τροποποιήσεις. δεν είναι έγκυρες.

Ας δούμε μερικές αποφάσεις της οικονομικής Επιτροπής του γειτονικού δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ_0

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΚΕΠ)

Σε όλες τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπή Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας υπάρχει εισήγηση δικηγόρου, ως ο νόμος ορίζει. Οι οριζόμενοι δικηγόροι είναι υπάλληλοι του δήμου με αντιμισθία.

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής γίνονται  «κεκλισμενων των θυρών» και όχι «δια περιφοράς» όπως στο δήμο Αχαρνών.

Για την παρ. 3 του Πρακτικού Σύμπραξης Παρατάξεων συνέχεια στην επόμενη ανάρτηση.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

 
Αρέσει σε %d bloggers: