Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα προβλήματα της σύμπραξης -5

Posted by koszig στο 9 Νοεμβρίου 2020

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε αναφορά στην κατάσταση μετά τη σύμπραξη των δύο πρώτων δημοτικών παρατάξεων και ειδικότερα στην υπάρξη της δημοτικής παράταξης Δ.Ε.Κ.Α. και του προεκλογικός συνδυασμός Δ.Ε.Κ.Α. , (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Η συνέχεια των σχολίων για τη δημοσίευση του Πρακτικού Σύμπραξης Δημοτικών Παρατάξεων.Έτσι θα μπορούσε να άρχιζε αυτή ανάρτηση αν δεν άρχιζε σε λίγες ώρες το Lockdown για ένα διάστημα.

Σε κατάσταση πανδημίας είναι λογικό να ενδιαφέρεται κάποιος πως θα επιζήσει και όχι αν υπάρχουν κάποια προβλήματα στο δήμο Αχρνών .

Όμως η πανδιμία κάποια στιγμή θα περάσει. Σε όλο αυτό το διάστημα που υπάρχει, όλα λειτουργούν, με όποιο τρόπο και θα συνεχίσουν και έπειτα να λειτουργούν. Πρέπει όμως να μην αφήσουμε να στρεβλώσει η λειτουργία του δήμου.

Μετά την πανδημία, πρέπει για παράδειγμα, να υπάρχει προϋπολογισμός για να λειτουργήσει σωστά ο δήμος και αυτός πρέπει να συνταχτεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας για να υπάρχει μετά από αυτή.

Με αυτές τις σκέψεις θα συνεχιστεί για  λίγο ο σχολιασμός της λειτουργίας του δήμου.

Όπως φαίνεται και στο προοίμιο του άρθρου 4 του πρακτικού της σύμβασης για το συντονισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής συμφωνείται η συγκρότηση εποπτικού οργάνου με τη συμμετοχή των επιοκεφαλής των παρατάξεων και ενός ακόμη προσώπου. Αν καταλαβαίνουμε καλά για τα οικονομικά θέματα την εποπτεία, για παράδειγμα των οικονομικών προβλημάτων, το τριμελές όργανο εποπτείας θα είναι ο δημαρχος Σπύρος Βρεττός, ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης  Αναγνωστόπουλος και ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Βρεττός.

Με την ορκωμοσία στον αντιδήμαρχο Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο ανατέθηκαν καθηκοντα επικουρείας του δημάρχου:

Αν θελήσετε να δείτε τα καθήκοντα του κ. Αναγνωστόπουλου δεν υπάρχουν στην ιστοσελίδα του δήμου, Υπάρχουν μόνο τα παλαιά ονόματα των αντιδημάρχων!! 40 ημέρες μετά τη σύμπραξη!!

Οι αρμοδιότητες του κ. Αναγνωστόπουλου από την απόφαση δημοσίευσης που αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια.

Β. ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ
1. Τον κ. Αναγνωστόπουλο Παναγιώτη του Σπυρίδωνα καθ΄ ύλην ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Υποστηρίζει επιχειρησιακά τον Δήμαρχο για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον συντονισμό του δημοτικού έργου, σε όλους τους τομείς πολιτικής, ώστε να διασφαλίζεται η συνεκτικότητα και η αποτελεσματική εφαρμογή του.
Προτείνει στην Εκτελεστική Επιτροπή σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου.
Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του ∆ήμου κατά την άσκηση του έργου τους.
Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των Νομικών Προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων της δραστηριοποίησής τους με τους στόχους του ∆ήμου.
Προτείνει στον Δήμαρχο τη συγκρότηση ομάδων έργου από υπαλλήλους του δήμου, υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους

Στις αρμοδιότητες του κ. Αναγνωστόπουλου είναι: «Υποστηρίζει επιχειρησιακά τον Δήμαρχο για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον συντονισμό του δημοτικού έργου, σε όλους τους τομείς πολιτικής,».

Στις αρμοδιότητες του αντιδημαρχου Μιχάλη Βρετού μεταξύ άλλων είναι και «Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού,»

Τελικά ποιος ήταν ο πολιτικός σχεδιασμός τον ένα χρόνο που περασε;

Από τις αρχές του έτους έπρεπε ο υπεύθυνος του πολιτικού σχεδιασμού να είχε αρχίσει τη μελέτη του Τετραετούς Επιχειρησιακού  Προγράμματος 2020-2023 και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για τα έτη 2020  και 2021, σύμφωνα με το άρθρο 175 του νόμου 4555/2018.

Άρθρο 175
Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα – Ετήσια Προγράμματα Δράσης Δήμων –
Τροποποίηση άρθρου 266 του ν. 3852/2010
1. Η παρ. 1 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων, εκπονείται Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται σε αυτό, ως παράρτημα.
Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται η κατάρτιση τεχνικού προγράμματος για το έτος αυτό. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εκάστου έτους, καθώς και το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα, πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις παραδοχές του αντίστοιχου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, καθώς και με το Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ειδικά για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του πρώτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου, δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Για το πρώτο έτος κάθε δημοτικής περιόδου, ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα λογίζονται ως προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μέχρι την κατάρτιση και έγκριση αυτού. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου οριστικοποιείται με την κατάρτιση και έγκριση του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 

2. Στο άρθρο 266 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:
«1Α. Σκοπός των τετραετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού είναι η προώθηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου χωρικού σχεδιασμού και η παρακολούθηση υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο, καθώς και η συμβολή στην ανατροφοδότηση και προσαρμογή του σχεδιασμού, στο πλαίσιο των υφιστάμενων κάθε φορά συνθηκών.
Τα Tετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ενιαία δομή και συγκρότηση, που διέπει το σύνολο των διοκητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων του Δήμου και περιλαμβάνουν:
α) στρατηγικές επιλογές,
β) επιχειρησιακό σχέδιο και
γ) δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Για την κατάρτισή τους, λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η μακροπεριφερειακή και διαπεριφερειακή στρατηγική, οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν
τη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου του δήμου, ενώ απαιτείται εναρμόνιση με τον υφιστάμενο θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού επιπέδου και συμβατότητα με το θεσμοθετημένο σχεδιασμό τοπικού επιπέδου.
Κατά την κατάρτιση και υλοποίησή τους, αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες μορφές δημοσιοποίησης και δημόσιας διαβούλευσης, με σκοπό την ενίσχυση της
διαφάνειας και της συμμετοχής. Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτυπώνονται σε ηλεκτρονική μορφή και τα γεωχωρικά τους δεδομένα δημιουργούνται και διατίθενται ελεύθερα και διαδικτυακά σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ν. 3882/2010 και του ν. 4305/2014.».

Μετά τη σύμπραξη δεν έχει φανεί η στρατιγική και οι στόχοι της. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι   προτεραιότητες της νέας δημοτικής Αρχής.

Σύμφωνα με το άρθρο 189 του νόμου 4555/2018 στην παρ. 7 αναφέρεται:

Άρθρο 189
Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού δήμων

7. Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι’ αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Σήμερα ο μήνας έχει 9 !!  

Η συνέχεια σε επόμενη ανάρτηση.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

 
Αρέσει σε %d bloggers: