Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘ΑΧΑΡΝΕΣ – Υπερήφανος Δήμος’ Category

Ακύρωση μη νόμιμων αποφάσεων

Posted by koszig στο 3 Ιουνίου 2019

Μετά τις προηγούμενες εβδομάδες  που είχαν στόχο την εκλογή  διοίκηση των Δήμων και των Περιφερειών τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ξαναγυρίζουμε στα προβλήματα των διοικήσεων μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Την 1/3/2019 συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.) και έλαβε την με αριθμό 14 απόφαση.

ΩΣΧΚΟΞΤΩ-794 Αίτημα παράτασης μετακίνησης υπαλλήλων από τον Δήμο Αχαρνών στο ΝΠΔΔ “Δημοτική Φροντίδα

Η απόφαση αυτή αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια στις 21/5/2019.

Νόμος 3861/2010.  «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε.

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.»

Η απόφαση 14/2019 εκδόθηκε στις 1/3/2019 και αναρτήθηκε στις 21/5/2019 δηλαδή 81 ημέρες αργότερα!!

Στις 3/4/2019 εκδόθηκε η εγκύκλιος 14 του Υπουργείου Εσωτερικών:

Υπουργείο Εσωτερικών-Εγκύκλιος-14-Αναστολή-Προσλήψεων-24722-2019

Σε αυτή την εγκύκλιο μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισμό ή την πρόσληψη, καθώς και στην οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των φορέων της Αυτοδιοίκησης, για το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, ήτοι την 1 η Σεπτεμβρίου 2019. Φορείς που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή είναι οι εξής :

  • Οι ΟΤΑ α΄ Βαθμού (Δήμοι, Ιδρύματα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Σύνδεσμοι των ΟΤΑ α΄ βαθμού).

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει μόνο για τους υπαλλήλους των προαναφερόμενων φορέων και όχι για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Με βάση την ανωτέρω εγκύκλιο η απόφαση 14/2019 του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Φ.Α. δεν είναι νόμιμη.

Ακολουθεί ένα κείμενο αναφοράς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για ακύρωση  αυτής της απόφασης και πιθανό καταλογισμό πειθαρχικών ευθυνών σε αρμοδίους.

 

………………….

…………………………..

…………………                                            Αχαρνές 3 Ιουνίου 2019

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Ελεγκτή Νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Κοινοποίηση: Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

 

Στη  Δι@ύγεια  στις 21/5/2019 αναρτήθηκε η παρακάτω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (ΑΔΑ:ΩΣΧΚΟΞΤΩ-794).

Η απόφαση αυτή απευθύνεται στο δημοτικό συμβούλιο  και ζητείται η έγκρισή του για την παράταση για δύο ακόμα χρόνια  23 υπαλλήλων του δήμου Αχαρνών στη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.).

Στην εγκύκλιο 14, 3 Απριλίου 2019, του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:638Σ465ΧΘ7-820) αναφέρεται:

«Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισμό ή την πρόσληψη, καθώς και στην οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των φορέων της Αυτοδιοίκησης, για το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, ήτοι την 1 η Σεπτεμβρίου 2019. Φορείς που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή είναι οι εξής :

  • Οι ΟΤΑ α΄ Βαθμού (Δήμοι, Ιδρύματα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Σύνδεσμοι των ΟΤΑ α΄ βαθμού).

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει μόνο για τους υπαλλήλους των προαναφερόμενων φορέων και όχι για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

 

Με βάση την ανωτέρω εγκύκλιο η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Φ.Α. δεν είναι νόμιμη.

Παρακαλώ να ακυρώσετε την απόφαση 14/2019 του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Φ.Α. η οποία ελήφθη στις 1/3/2019 και αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια στις  21/5/2019.

Παρακαλώ να να ερευνήσετε αν υπάρχουν πειθαρχικές ευθύνες σε αρμόδια όργανα για καταλογισμό

 

                                                                        Με εκτίμηση

 

Την ανωτέρω αναφορά θα υπογράψει ο νεοεκλεγείς δήμαρχος ή άλλος δημοτικός σύμβουλος της παράταξής του για αποκατάσταση της νομιμότητας ή αυτή η ενέργεια θα αφεθεί σε Ενεργό Πολίτη;

 

 

Posted in ΑΧΑΡΝΕΣ - Υπερήφανος Δήμος | Leave a Comment »

Σταυροδοσία υποψηφίων δημοτικών συμβούλων Δήμου Αχαρνών 1

Posted by koszig στο 29 Μαΐου 2019

 

 

 

Θα ακολουθήσουν αναρτήσεις για τις άλλες δημοτικές παρατάξεις.

 

 

Posted in ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες, ΑΧΑΡΝΕΣ - Υπερήφανος Δήμος | Leave a Comment »

ΑΧΑΡΝΕΣ – Υπερήφανος Δήμος. Δελτίο Τύπου

Posted by koszig στο 30 Ιανουαρίου 2019

Posted in ΑΧΑΡΝΕΣ - Υπερήφανος Δήμος, Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Και το όνομα αυτής «ΑΧΑΡΝΕΣ- Υπερήφανος Δήμος»

Posted by koszig στο 17 Δεκεμβρίου 2018

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου. Μια δημοτική παράταξη μετασχηματίζεται.  Διαγράφεται το όνομα » ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ» και μετονομάζεται σε «ΑΧΑΡΝΕΣ – Υπερήφανος Δήμος».

    

Στην αίθουσα ο κόσμος δε χώραγε. Αρκετοί έμειναν στην είσοδο.

    

    

    

    

    

 

 

Μετά την ομιλία, που στόχο είχε μάλλον την αναγγελία του ονόματος της παράταξης, ποιος είχε όρεξη για ανταλλαγή απόψεων.

Αυτά προς το παρόν

 

 

Posted in 1 Δημοτικές Παρατάξεις 2019, ΑΧΑΡΝΕΣ - Υπερήφανος Δήμος | Leave a Comment »