Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Γενικά’ Category

Τάπα στη βία και την παρανομία, όπως στο ρατσισμό.

Posted by koszig στο 17 Μαΐου 2018

 

Φανταστείτε από τις παρουσιάσεις να λείπει ένα αστέρι, επειδή θα έχει παραπεμφθεί στον Αθλητικό Δικαστή.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί και χωρίς αυτόν.

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

18 Μαΐου ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ.

Posted by koszig στο 16 Μαΐου 2018

18 Μαΐου ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ.

Ομιλία του Βουλευτή Αττικής κ. Γιάννη Δέδε, ως Ειδικού Αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ στην Ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

 

Για την ημέρα μνήμης σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και το ΚΚΕ.

Για την 19η Μάη –  Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού ελληνισμού

 

 

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2018

Posted by koszig στο 15 Μαΐου 2018

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Σκέψου ..

Posted by koszig στο 15 Μαΐου 2018

Σκέψου πριν γράψεις κάτι στο Facebook

Γιατί θα μετατεθείς στα σκουπίδια

Γιάννης

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ -ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Posted by koszig στο 9 Μαΐου 2018

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΓΕ.Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΔΙΗΜΕΡΊΔΑ 11 &12 ΜΑΙΟΥ 2018

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Ιστορίες διοικητικής τρέλας !!!

Posted by koszig στο 30 Απριλίου 2018

Ας υποθέσουμε ότι ένα διοικητικό όργανο  ενός δήμου λαμβάνει μια απόφαση,  που κατά τη γνώμη  ενός αιρετού ή ενός δημότη δεν είναι σύννομη.

Στις  11-5-2017 απευθύνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  και ζητάει την ακύρωση της απόφασης του οργάνου.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 151 Ν. 3463/2006, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με τη διάταξη του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 «Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γ. Γ., που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 150, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του επόμενου όρθρου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής«.

Με τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 3463 / 2006 θεσπίζεται ειδική διοικητική διαδικασία για τον, εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα αρχικώς και της Ειδικής Επιτροπής εν συνεχεία, έλεγχο των αποφάσεων των οργάνων των Δήμων από άποψη νομιμότητας και μόνον, κατόπιν ασκήσεως αντιστοίχων προσφυγών από τον διοικούμενο.

Με βάση αυτά ο προσφεύγων ζήτησε στις 11-5-2017 ακύρωση κάποιας απόφασης οργάνου.

Η προθεσμία της ως άνω προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής αρχίζει μετά την πάροδο της διμήνου προθεσμίας που τάσσεται στον Γενικό Γραμματέα να αποφανθεί, εκτός αν εκδοθεί και κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο απορριπτική απόφαση επί της προσφυγής η εάv ο ενδιαφερόμενος λάβει γνώση της απορριπτικής αποφάσεως πριν από την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών.

Σύμφωνα με αυτά στις 12-7-2017 τελείωσε η δίμηνη προθεσμία που δίνεται στο Γενικό Γραμματέα να αποφανθεί για την προσφυγή.

Ο προσφεύγων δεν ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα της προσφυγής του. Στον ενδιαφερόμενο δεν κοινοποιήθηκε απορριπτική απόφαση επί της προσφυγής και ο ενδιαφερόμενος δεν έλαβε γνώση της απορριπτικής αποφάσεως πριν από την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών.

Σε περίπτωση σιωπής των οργάνων – η κοινοποιήσεως στον ενδιαφερόμενο η γνώσεως εκ μέρους του της αποφάσεώς τους, απορριπτικής της προσφυγής, σε χρόνο  μεταγενέστερο της οριζόμενης από το νόμο προθεσμίας αποφάσεως – η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής κατά της σιωπηρής απόρριψης της προσφυγής καθώς και κατά της αποφάσεως κατά της οποίας είχε ασκηθεί η προσφυγή αρχίζει από την επομένη της συμπληρώσεως των ανωτέρω προθεσμιών που τάσσονται στον Γενικό Γραμματέα προκειμένου να αποφανθεί. Εξάλλου, μετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, οι οποίες εiναι αποκλειστικές, τα αρμόδια όργανα (Γενικός Γραμματέας και Ειδική
Επιτροπή)  στερούνται πλέον της εξουσίας να αποφανθούν επί της ασκηθείσας ενώπιον τους προσφυγής.

Κανονικά ο προσφεύγων έπρεπε  εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της να προσφύγει κατά της απόφασης του Γ.Γ. στην επιτροπή του άρθρου 152.

Εκδόθηκε η υπ. αριθμ. οικ.69974/25696/24-8-17 σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής από την ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η προθεσμία του
ενός μηνός που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 151 του Ν. 3463/ 2006 για να ασκηθεί εμπροθέσμως προσφυγή στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/06, αρχίζει στις 12/7/2017 και λήγει στις 12/8/2017.

Εφόσον όμως η κρινόμενη προσφυγή κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της ανωτέρω Ειδικής Επιτροπής στις 14-9-2017 με αρ . πρωτ.: 142/14-9-2017, αυτή ασκήθηκε εκπρόθεσμα, δηλ. πέραν του νομίμου χρόνου του ενός μηνός και κατά συνέπεια ασκήθηκε απαραδέκτως και θα πρέπει για το λόγο αυτό να απορριφθεί.

Αυτό το πρακτικό υπογράφει Πάρεδρος Ν.Σ.Κ., ως Πρόεδρο της επιτροπής 152, μία δικηγόρος και ένας δήμαρχος.

Αυτά αποφάσισε  η Επιτροπή του άρθρου 152.

Υπάρχουν κάποιες απορίες σχετικά με αυτή την απόφαση.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

Άρθρο 4
Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση

Άρθρο 4.- «1. α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την
κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του  συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10), ακόμη, ημέρες.

Η ιστορία με λίγα λόγια.

Ένα όργανο διοίκησης, όπως είναι η οικονομική επιτροπή εξέδωσε κάποια απόφαση.

Ένας δημοτικός σύμβουλος έκανε ένσταση κατά της απόφασης στο Γενικό Γραμματέα της αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής στις 11-5-2017 για ακύρωση της απόφασης.

Ο Γενικός Γραμματέας δεν ασχολήθηκε με την προσφυγή στο διάστημα των δύο μηνών που δίνει το δικαίωμα ο νόμος.

Στο άρθρο 10 του Συντάγματος ορίζονται τα εξής: «1. Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύννομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το Νόμο. 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, σε εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου του Συντάγματος, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έπρεπε να ενημερώσει τον προσφεύγοντα για την τύχη της προσφυγής μέσα στο διάστημα των 50 ημερών.

Στις 24-8-2017 η ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εξέδωσε απόφαση σιωπηρής απόφασης της προσφυγής. Το δίμηνο μετά την προσφυγή έληξε στις  12-7-2017.!!!

Ο προσφεύγων πληροφορήθηκε τη σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής όταν παρέλαβε το έγγραφο στις 2-9-2017.

Μέσα σε προθεσμία ενός μηνός, και ειδικά στις 14-9-2017, ο προσφεύγων  έκανε προσφυγή, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο στην επιτροπή του άρθρου 152.

Η επιτροπή του άρθρου 152, με πρόεδρο Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και μέλος δικηγόρο, εκπρόσωπο – αντικαταστάτη του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών απεφάνθη:

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η προθεσμία του ενός μηνός που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 151 του Ν. 3463/ 2006 για να ασκηθεί εμπροθέσμως προσφυγή στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/06, αρχίζει στις 12/7/2017 και λήγει στις 12/8/2017.

Εφόσον όμως η κρινόμενη προσφυγή κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της ανωτέρω Ειδικής Επιτροπής στις 14-9-2017 με αρ . πρωτ.: 142/14-9-2017, αυτή ασκήθηκε εκπρόθεσμα, δηλ. πέραν του νομίμου χρόνου του ενός μηνός και κατά συνέπεια ασκήθηκε απαραδέκτως και θα πρέπει για το λόγο αυτό να απορριφθεί.

Αυτό είναι απόσπασμα της απόφασης που  που ελήφθη στις 20-3-2018 από την Επιτροπή του άρθρου 152.

Η προσφυγή εξετάστηκε 5 μήνες αργότερα!!!

Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στην Αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής, στο δήμο Αχαρνών και τον προσφεύγοντα ένα μήνα αργότερα από την απόφαση της επιτροπής του άρθρου 152 και 6 μήνες μετά την προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 152.

Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι μετά τη σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής το δημοτικό συμβούλιο έκρινε η συμμετοχή μέλους του δημοτικού συμβουλίου στις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής δεν ήταν νόμιμη, όπως απεφάνθη η Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης  Διοίκηση Αττικής, και το δημοτικό συμβούλιο με την 259/2017 απόφασή του τον αντικατέστησε.

Τελικά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής «ξέχασε» να ακυρώσει τις μη νόμιμες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Αυτές ήταν η λειτουργίες των εποπτικών οργάνων  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  πριν λίγο καιρό.

Φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να διορθώνονται προς το νόμιμον!!

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Έχει σημασία η πραγματικότητα ή ο μύθος;

Posted by koszig στο 28 Απριλίου 2018

Σε στιγμές δύσκολες για ένα έθνος είναι αναγκαία η υπερβολή για αναπτερωθεί το φρόνημα του λαού να αντεπεξέλθει σε δύσκολες στιγμές. Σε αυτές τις στιγμές ένας μύθος αναπτερώνει το ηθικό του κόσμου.

Ένα; τέτοιος μύθος δημιουργήθηκε με την είσοδο των χιτλερικών στρατευμάτων στην Αθήνα στις 17  Απριλίου 1941.

Αυτό το μύθο αναπαράγουν 77 χρόνια μετά, (κλικ εδώ).

Όμως άλλη είναι η πραγματικότητα, (κλικ εδώ).

Καλό είναι να γνωρίζουν οι Έλληνες, κυρίως οι νέοι, να μη ζουν με ιστορικές ψευδαισθήσεις.

Η Αλήθεια μερικές φορές πονάει, αλλά δε βλάπτει

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Η Κεντρική Πλατεία σήμερα

Posted by koszig στο 22 Απριλίου 2018

Η Κεντρική Πλατεία είναι ένας χώρος που έχει κατοικίες, εμπορικά καταστήματα.  καφενεία και παγκάκια.

Σε αυτό το χώρο  συνυπάρχουν και θαμώνες στα καφενεία και ελεύθεροι χώροι που μπορούν να παίζουν ελεύθερα τα παιδιά.

Στην Πλατεία περνούν και ποδήλατα και σε τμήματα της πλατείας μερικοί μικροί παίζουν και ποδόσφαιρο.

 

Όπως παρατηρείτε η πόρτα του καταστήματος παίζει το ρόλο τέρματος. Δίπλα είναι η βιτρίνα του καταστήματος που δίπλα της κάθονται κάποια άλλα παιδιά.

Έχει φανταστεί κανείς αν σπάσει η βιτρίνα του καταστήματος τι θα συμβεί;

Μήπως πρέπει να υπάρχει προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας να λάβει τα αναγκαία μέτρα, γιατί από ότι φαίνεται οι θαμώνες της Πλατείας μερικοί αγανακτούν, αλλά σιωπούν.  Μέχρι να γίνει κάποιο κακό.

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Οι παραστάσεις αρχίζουν

Posted by koszig στο 18 Απριλίου 2018

Σήμερα Τετάρτη 18 Απριλίου 2018. Όλοι στην Αίθουσα Εκθέσεων Δημαρχείου Αχαρνών

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής άρχισε – Δεύτερη ημέρα

Posted by koszig στο 12 Απριλίου 2018

    

    

    

    

    

Παρουσίαση

 

Σύλλογος Κρητών Αχαρνών 

 

Σύλλογος Παραδοσιακή Αναβίωση-Αχαρναϊκή Κληρονομιά

 

Εύξεινη Λέσχη Αχαρνών & Αττικής «Καπετάν Ευκλείδης

 

Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος » Ο Κόκκινος Μύλος».

 

Συναυλία με το Δημήτρη Γιώτη

 

Συναυλία με το Γιώργο Τσαλίκη

 

Κάπως έτσι τελείωσε η δεύτερη ημέρα του πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής για το έτος 2018

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »