Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός)’ Category

Θα βάλουν μυαλό;

Posted by koszig στο 15 Φεβρουαρίου 2019

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 18/5/2018. Θέμα συνεδρίασης: Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αχαρνών

Απόφαση 62/2018, ΑΔΑ: ΩΗΧΜΩΨ8-ΕΕΠ

Στην απόφαση δεν αναφέρεται ονομαστική ψηφοφορία και ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων που ψήφισαν υπέρ.

Η απόφαση υποβλήθηκε για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. ίσως μια αναφορά Ενεργού Πολίτη επιτάχυνε την απόφαση της.

7Ν2ΠΟΡ1Κ-6ΓΣ Κανονισμός κοινοχρήστων χώρων

-Επειδή, από την υπό στοιχείο 10 απόφαση, προκύπτει ότι αν και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του Δημοτικού Συμβουλίου για την έναρξη συνεδρίασης, δεν υπήρξε η απαραίτητη εκ του νόμου πλειοψηφία για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση του κανονισμού χρήσης των κοινόχρηστων χώρων. Ειδικότερα, το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 18/5/2018 και η υπό εξέταση απόφαση ελήφθη με τη θετική ψήφο 13 δημοτικών συμβούλων και τον Πρόεδρο του Σώματος εκ των 45 μελών του δημοτικού συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης απαιτείται η ύπαρξη της απόλυτης πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου, ήτοι η θετική ψήφος 23 εκ των 45 δημοτικών συμβούλων.
Επειδή, η αριθ. 62/2018 απόφαση ελήφθη κατά παράβαση του άρθρου 79 του ν. 3463/2006, πρέπει να ακυρωθεί

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής φέρει ημερομηνία 3/7/2018 και κοινοποιήθηκε στο δήμο μερικές ημέρες αργότερα.

Η συνέχεια!!

Η υπηρεσίες του δήμου μετά την ακύρωση της απόφασης ζήτησαν την εκ νέου συζήτησή της και τη λήψη απόφασης.

2274 Απόφαση 256 Κανονισμός κοινοχρήστων χώρων

Μετά από δύο περίπου μήνες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  απάντησε, μετά από αναφορά Ενεργού Πολίτη.

6Ψ52ΟΡ1Κ-Ω2Γ Ακύρωση απόφαση  256  Kανονισμού κοινοχρήστων χώρων

Η απόφαση καταλήγει:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ακυρώνουμε την αριθ. 256/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών αναφορικά με την έγκριση του κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αχαρνών, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Δεν είναι μόνο αυτά Τα ίδια έγιναν σε αντίστοιχες ημέρες συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων.

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 18/5/2018

2079 Απόφαση 61 Kανονισμός Υπαίθριας Διαφήμισης

Ακύρωση από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 2/7/2018

62ΠΦΟΡ1Κ-62Ο Ακύρωση απόφασης 61 Kανονισμού Υπαίθριας Διαφήμισης

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 30/11/2018

2275 Απόφαση 257 Kανονισμός Υπαίθριας Διαφήμισης

Ακύρωση από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 14/1/2019

Ω0ΜΞΟΡ1Κ-5ΜΚ Ακύρωσης απόφασης 257 Κανονισμού Υπαίθριας Διαφήμισης

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε στις 18/5/2018 και έλαβε αποφάσεις για τους κανονισμούς Κοινοχρήστων Χρόνων  και Υπαίθριας Διαφήμισης, στις 2/7/2018 οι αποφάσεις αυτές ακυρώθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Ένας από  τους λόγους  ακύρωσης ήταν ότι δεν συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή 23 θετικές ψήφους.

Έξη μήνες μετά από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  και  5 μήνες μετά τις ακυρώσεις των αποφάσεων ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας επανέφερε τα θέματα για συζήτηση.στις 30/11/2018. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν είχε 23 θετικές ψήφους. Ο πρόεδρος στα κείμενα των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου γράφει ότι εγκρίνονται Ομόφωνα. Οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι που αναγράφονται στις αποφάσεις ήταν 17. Πως είναι δυνατόν να αναγράφει ότι οι κανονισμοί εγκρίνονται, όταν έπρεπε να έχουν 23 θετικές ψήφους..

Αυτό δείχνει ότι δεν έχει κατανοήσει το ρόλο του. Είναι το «δεύτερο τη τάξει» πρόσωπο στη διοίκηση του δήμου Αχαρνών και με τις παραλήψεις του στο δημοτικό συμβούλιο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του δήμου.

Έχει παραπεμφθεί στο πειθαρχικό, επειδή στο δήμο δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται από το δήμαρχο και τους 8 αντιδημάρχους μεταξύ των αρμοδιοτήτων της είναι και:

Άρθρο 63
Αρμοδιότητες
Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Αν είχε αίσθηση της ευθύνης της θα έπρεπε να ελέγξει τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, αν εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του και ενδεχομένως να ζητήσει την αντικατάστασή του.

 

Αυτά όμως δεν συμβαίνουν στο δήμο Αχαρνών γιαυτό  είναι σήμερα στην κατάσταση που είναι.

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις

Posted by koszig στο 15 Φεβρουαρίου 2019

Στις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής ένα μέρος αφορούσε σε αναθέσεις σε δικηγόρους. Οι αναθέσεις ήταν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στις παραστάσεις στα δικαστήρια και στο δικηγορικό σύλλογο τα παράβολα πληρώνουν οι δικηγόροι από την τσέπη τους, τουλάχιστον όσο είναι γνωστό.

Κάθε μήνα αναρτάται στη δι@ύγεια η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Σε αυτές τις αναρτήσεις φαίνονται ενταλματοποιηθέντα έξοδα, που είναι τα έξοδα που έγιναν και υπάρχουν παραστατικά στοιχεία για να πληρωθούν, υπάρχουν οι αναλήψεις υποχρεώσεων, δηλαδή τα χρήματα που δεσμεύονται να πληρωθούν οι δαπάνες και οι αποφάσεις πληρωμής. Τα πληρωθέντα έξοδα είναι εκείνα που  καταβλήθηκαν τα οφειλόμενα ποσά.

Όπως φαίνονται από τα πραγματικά στοιχεία οι δικηγόροι μέχρι τον Ιούλιο  «δεν πήραν μία», που λέει και ο λαός. Ο λόγος είναι ότι δεν υπήρχε εγκεκριμένος προϋπολογισμός μέχρι τον Απρίλιο του έτους 2018.

Και ένα περίεργο φαινόμενο παρατηρείται, που εμείς οι άσχετοι δε μπορούμε να καταλάβουμε. Εκδόθηκαν εντάλματα 92.382,27 € το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο τα εντάλματα ήταν 68.827,23 €.  Δηλαδή εντάλματα 23.555,04 € ακυρώθηκαν;  Υπάρχει κάποιο να δώσει μια εξήγηση;

Ο δήμος  είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στους δικηγόρους που αναθέτει υποθέσεις;

Αυτή είναι η μια όψη του νομίσματος

Και η άλλη όψη.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 12//2019 υπάρχουν  32 αναθέσεις σε δικηγόρους.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση της οικονομικής Επιτροπής στο τμήμα που αναφέρεται σε αναθέσεις σε δικηγόρους.

 

Σε δύο λεπτά έγιναν αναθέσεις σε 34 δικηγόρους!!.

Με ποια διαδικασία προβλέπεται από το νόμο ο ορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του δήμου;

Άρθρο 72
Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες
1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..

2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου.
3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.
4. Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Ενημερωτικά:

Ένδικο βοήθημα ονομάζεται κάθε μέσο που δίνει νόμος στον πολίτη, με το οποίο ο τελευταίος μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια. Με το ένδικο βοήθημα ο πολίτης εισάγει μια διαφορά προς κρίση σε ένα δικαστήριο.

Τα ένδικα βοηθήματα δε θα πρέπει να συγχέονται με τα ένδικα μέσα, τα οποία είναι μέσα για τον έλεγχο ή επανάκριση μιας ήδη εκδοθείσας δικαστικής απόφασης. Τα ένδικα μέσα έπονται συνεπώς των ενδίκων βοηθημάτων.

Παρόμοιο θέμα είχε αναρτηθεί μερικούς μήνες πριν, (κλικ εδώ).

Στις εισηγήσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο διαδίκτυο δεν υπάρχουν εισηγήσεις. Μοναδική πληροφορία για το θέμα είναι όσα αναφέρονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Όπως  φαίνεται στο ανωτέρω βίντεο, η γραμματέας της οικονομικής επιτροπής και προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας , αναφέρει μόνο τον αριθμό του θέματος της ημερήσιας διάταξης και το όνομα το δικηγόρου.

Αυτή είναι μια εισήγηση για ανάθεση σε δικηγόρο από το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας. Στο έγγραφο αυτό που αποτελεί εισήγηση  στην οικονομική επιτροπή για ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.

Στο έγγραφο αυτό δεν υπάρχει όνομα συντάκτη που φέρει την ευθύνη του κειμένου

Δεν υπάρχει ημερομηνία και αριθμός πρωτοκόλλου.  Στην ουσία δεν υπάρχει επίσημο έγγραφο.

Στο όνομα του δικηγόρου, υπάρχει μόνο το επώνυμο. Ποια Πουραΐμη είναι η δικηγόρος; Η Αναστασία ή η Μαρία;

Το έγγραφο αυτό δεν αναρτάται στη Δι@ύγεια, επομένως μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξουν δεδομένα.

Στο θέμα αναφέρεται:Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο    Αθηνών (ΓΑΚ:1020/2018 ), κατά τη δικάσιμο της  22/2/2019 .

Στη Δι@ύγεια δεν αναρτώνται αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής που αναφέρονται σε αναθέσεις παράστασης σε δικαστήριο. Ως αιτιολογία ήταν τα προσωπικά δεδομένα.  Αντίθετα ο δήμος Φυλής δε σέβεται τα προσωπικά δεδομένα και αναρτά τις αποφάσεις στη Δι@ύγεια

 

Αν έχει δίκιο ο δήμος Φυλής, τότε οι αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής για αναθέσεις σε δικηγόρους δεν είναι έγκυρες, επειδή δεν έχουν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια.

Αρμόδιοι θα κρίνουν την εγκυρότητα των αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής για αναθέσεις σε δικηγόρους χωρίς τεκμηριωμένη πρόταση νομικού Συμβούλου, που διαθέτει σήμερα ο δήμος Αχαρνών.

Για τα θέματα αυτά γνώστης πρέπει να είναι η Νομική Σύμβουλος του δήμου Αχαρνών, ο δήμαρχος Αχαρνών και οι δημοτικοί σύμβουλοι  μέλη της οικονομικής επιτροπής που ψήφισαν ομόφωνα τις 34 αναθέσει σε δικηγόρους. Αν παρατηρήσετε το σχετικό βίντεο τα μέλη της οικονομικής επιτροπής προβληματίζονται για αυτές τις αναθέσεις!! Τα παρόντα μέλη της αντιπολίτευσης στην οικονομική επιτροπή αποχώρησαν όταν άρχισε η συζήτηση του θέματος, επειδή παγίως διαφωνούν με τον τρόπο των αναθέσεων σε δικηγόρους.

Αυτά προς το παρών

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η νεκρανάσταση

Posted by koszig στο 14 Φεβρουαρίου 2019

Μια φορά και ένα καιρό έγινε ένας νόμος δια την τοπική Αυτοδιοίκηση, ο νόμος 3852/2010. Με το νόμο αυτό συνενώθηκαν οι δήμοι Αχαρνών και Θρακομακεδόνων. Τότε στο θεσμικό πλαίσιο, στον ενιαίο δήμο Αχαρνών δημιουργήθηκαν οι τοπικές κοινότητες Αχαρνών και Θρακομακεδόνων,        (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ).

Αυτές ήταν οι απόπειρες συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων.

Μέχρι την συνεδρίαση  στις 20/3/2017 θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν «Χορήγηση άδειας Μουσικής -Μουσικών Οργάνων»

Αυτά είναι μερικά θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως στη χορήγηση άδειας  Μουσικής – Μουσικών οργάνων στην κυρία Παπαδοπούλου το Μάρτιο το έτους 2017.

Παρόμοια άδεια ζητούσε η κα. Παπαδοπούλου από την έναρξη της θητείας του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού το έτος 2014!!

Τελικά άλλαξε ο νόμος και με άλλο τρόπο αποκτούσαν άδεια Μουσικής-Μουσικών οργάνων τα καταστήματα.

Το έτος 2018 άλλο ήταν το πρόβλημα. Ο Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων Δήμου Αχαρνών. Έπρεπε να υπάρχει έγκριση ή μη γνώμης για την ψήφιση του Κανονισμού.  Στον ορίζοντα ήταν το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής, η Ανθοκομική Έκθεση Θρακομακεδόνων το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά κ.α. Η Διοίκηση του δήμου ψήφισε ένα Κανονισμό Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων στις 18/5/2018.

Απόφαση δεν ελήφθη ελλείψει απαρτίας.

Ο Κανονισμός συντάχτηκε χωρίς έγκριση ή μη της δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών. εισήχθει στο δημοτικό συμβούλιο στις 18/5/2018 με 15 ψήφους Υπέρ. Επειδή ήταν κανονιστική απόφαση χρειαζόταν 23 ψήφους. Ενεργός Πολίτης με αναφορά του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ήταν η αιτία ακύρωσης της απόφασης.

Την Τετάρτη, 26/9/2018  συνεκλήθη το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης. Το αποτέλεσμα ήταν παρόμοιο.

Την Δευτέρα, 11/2/2019  συνεκλήθη το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης. Το αποτέλεσμα ήταν παρόμοιο.

Ένα σημαντικό θεσμικό όργανο, όπως είναι  η Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών, που είναι κοντά στο δημότη έχει εξαφανιστεί. Η δημοτική Αρχή κυρίως, αλλά και οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις έχουν την ίδια ευθύνη, γιατί ποτέ δεν ασχολήθηκαν με τη δημοτική Κοινότητα Αχαρνών.

Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο προεκλογικά άτομα να αποχωρούν από τη διοίκηση της Δημοτικής Κοινότητα Αχαρνών, που στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν!!

Αντίστοιχα προβλήματα παρουσίασε και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων. Συνηθισμένα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν η έγκριση ή μη για κοπή δέντρων και Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων.

Για το θέμα των εμποροπανηγύρεων  στις 13 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4497 για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Στο άρθρο 59 παρ. 16 αναφέρει:

16. Για όλες τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος αγορές του άρθρου 38 ο οικείος δήμος εκδίδει με απόφαση δημοτικού συμβουλίου εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμό Λειτουργίας εναρμονισμένο με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής τα αρμόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α΄87).

Μετά τις 13/1/2018 έπρεπε να έχει ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο ο Κανονισμός Εμποροπανηγύρεων στο δήμο Αχαρνών. Μέχρι σήμερα δεν έχει ψηφιστεί αντίστοιχος Κανονισμός.

Αναρωτιέται κανείς υπάρχει  νεκρανάσταση για τη Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών, προκειμένου να ψηφιστεί Κανονισμός  Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων.

Μπορεί να ψηφιστεί Κανονισμός  Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων σε ένα δημοτικό συμβούλιο που για την ψήφισή του απαιτούνται 23 θετικές ψήφοι;

Μπορούν  να γίνουν νόμιμες εμποροπανηγύρεις στο δήμο Αχαρνών;

 

Στις αρχές Ιανουαρίου 2019 παραιτήθηκε η πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων. Η Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων είναι ακέφαλη.

Μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων που διεκδικούν την ηγεσία του δήμου  φέρει το όνομα «ΑΧΑΡΝΕΣ – Υπερήφανος Δήμος»

Για τους επόμενους 6 μήνες στο δήμο Αχαρνών πάει γάντι:

«ΑΧΑΡΝΕΣ – Ανύπαρκτος Δήμος»

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τα πρακτικά που δεν απομαγνητοφωνήθηκαν!!

Posted by koszig στο 12 Φεβρουαρίου 2019

Άρθρο 10
Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
1. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Γραμματέα του Δημοτικού
Συμβουλίου και του δημοτικού υπαλλήλου που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα.
2. Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο » ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο εκτελών χρέη πρακτικογράφου δημοτικός υπάλληλος, τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
3. Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, που αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο», τηρούνται πρόχειρα πρακτικά που αντιγράφονται σε φύλλα
χαρτιού, μονογραφημένα από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα φύλλα αυτά αριθμούνται με τρόπο ώστε η αρίθμησή τους να αποτελεί συνέχεια της αρίθμησης των απομαγνητοφωνημένων ή απομαγνητοσκοπημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με αυτά.
5. Η μη τήρηση των πρακτικών σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής από Δημοτικό Σύμβουλο και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.
7. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφασης, λαμβάνουν αύξοντα αριθμό. Κάθε χρόνο ξεκινάει νέα αρίθμηση των πρακτικών.
8. Οποιοσδήποτε Δημοτικός Σύμβουλος ζητήσει, μπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι
δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

Αυτή είναι η διαδικασία για την τήρηση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου.

Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά έχουν σημαντικότατη αξία για το δημοτικό συμβούλιο, γιατί :

Σε αυτά αναγράφονται οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι

Στα  πρακτικά διατυπώνονται  τα κείμενα των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου

Στα πρακτικά καταγράφονται τα αποτελέσματα των ονομαστικών ψηφοφοριών και οι ψηφίσαντες δημοτικοί σύμβουλοι

Στα πρακτικά καταγράφεται αν μια συνεδρίαση δεν έγινε ελλείψη απαρτίας

 

Στις 26/6/2018 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή με θέμα: » Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 10.075,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την απομαγνητοφώνηση και επιμέλεια έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10-6615.002, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2018

 

Σε 50 δευτερόλεπτα η οικονομική επιτροπή ενημερώθηκε και αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της πίστωσης  για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου. για το έτος 2018.

Ακολούθησε η προκήρυξη και η απευθείας ανάθεση από το δήμαρχο. Ακολούθησε η σύμβαση με το μειοδότη.

ΣΥΜΒΑΣΗ 35910_27-8-2018 ΑΠΟΜΑΓΜΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ

Τμήμα της σύμβασης:

Άρθρο 4.
Τα πρακτικά θα παραδίδονται στο Δήμο σε δεκαπέντε (15) εργάσιμε̋ς ημέρες από την ημέρα παραλαβή του ηχητικού αρχείου του εκάστου Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που ζητηθεί η έκδοση μια επείγουσα απόφαση η παράδοση θα γίνεται αυθημερόν.
Άρθρο 5.
Ο «Πάροχος» υποχρεούται να προσφέρει τις αναφερόμενες το άρθρο 2 εργάσιμες απομαγνητοφώνηση και επιμέλεια έκδοση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ηχητικά αρχεία που θα του παραδώσει το Αυτοτελέ̋ς Τμήμα Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων.
Άρθρο 6.
Ο «Πάροχο̋» πρέπει για κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ειδοποιείται την ίδια μέρα με του Συμβούλου̋, με αποδεικτικό επίδοση ή με αποστολή Fax στο 2106993781Εάν προσκληθεί σε δύο συνεχεί̋ς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν προσέλθει, κηρύσσεται έκπτωτο̋ με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αυτή η σύμβαση υπογράφτηκε στις 27/8/2018. Μερικούς μήνες αργότερα υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων, που έχει οριστεί και επιτροπή παραλαβής μοίρασε σε δημοτικούς συμβούλους ένα CD.

 

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 18/1/2019 ένα από τα 57 θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

44 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για υπηρεσίες Απομαγνητοφώνησης & επιμέλειας έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο δημοτικός σύμβουλος Στέργιος  Πεδιαδίτης αναφέρθηκε στο θέμα που υπήρχε στην ημερήσια διάταξη  και ρώτησε το δήμαρχο Ιωάννη Κασσαβό που είχε υπογράψει τη σύμβαση, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνο Ρούσσα, την γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου  Όλγα Ποιμενίδου ( οι δύο τελευταίοι έχουν παραπεμφθεί στο πειθαρχικό για τη μη ύπαρξη απομαγνητοφωνημένων πρακτικών), και του παρισταμένους δύο υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων, που είχαν οριστεί ως επιτροπή παραλαβής αν παρίσταται ο εκπρόσωπος της εταιρείας που είναι εντεταλμένη για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών.

 

Όπως φαίνεται και στο βίντεο κανένας από τους ανωτέρω αναφερόμενους δεν έδωσε καμία απάντηση στον ερωτώντα.

Για τη συνεδρίαση της 18/1/2019 υπάρχει σχετική εισήγηση της επιτροπής παραλαβής.

Εισήγηση επιτροπής παραλαβής για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται:

Σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016: «Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσιών εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια

Ημερομηνία πρωτοκόλλησης του εγγράφου είναι η  14/12/2018.  Στις 18.1.2019 έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.

Στο έγγραφο αυτό ακόμα αναφέρεται:

Η Επιτροπή Παραλαβής  των υπηρεσιών Απομαγνητοφώνησης & επιμέλειας έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2018 , που συγκροτήθηκε με την με αρ. 164/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΤΒΕΩΨ8-ΠΙΠ), προέβη στην παραλαβή των υπηρεσιών Απομαγνητοφώνησης & επιμέλειας έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες απορρέουν από την με αρ. πρωτ. 35910/27-08-2018 (ΑΔΑ:6ΜΘΡΩΨ8-8ΛΦ) Απόφασης απευθείας ανάθεσης μεταξύ του Δήμου και  του αναδόχου «Νικόλαου Τσακίρη» και συνέταξε το από 06/12/2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, ποσού 1.445,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο υποβάλουμε συνημμένα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να εγκριθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης:

Άρθρο 4.
Τα πρακτικά θα παραδίδονται στο Δήμο σε δεκαπέντε (15) εργάσιμε̋ς ημέρες από την ημέρα παραλαβή του ηχητικού αρχείου του εκάστου Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο CD που παραδόθηκε υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά για τις 23/1/2018, 13/2/2018, 30/3/2018 και 3/7/2018.

τι να υποθέσουμε;

Αυτά τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά υπάρχουν στο δήμο Αχαρνών;

Η επιλογή των πρακτικών έγινε για ειδικούς λόγους;

Αν εφαρμόσουμε τη σύμβαση η συνολική τιμή για 25 συνεδριάσεις είναι 6.820 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.. Για κάθε συνεδρίαση η τιμή προκύπτει 6.820/25 ίσον με 251,2 ανά συνεδρίαση. Για τις 4 απομαγνητοφωνημένες συνεδριάσεις το κόστος είναι  251,2 *4= 1004,80 €. Το ποσό των 1.445,84 πως προκύπτει;

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18/1/2019  δεν συζητήθηκε η  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για υπηρεσίες Απομαγνητοφώνησης & επιμέλειας έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο ανωτέρω βίντεο ο δημοτικός σύμβουλος Στέργιος Πεδιαδίτης ρώτησε αν στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου μετά την υπογραφή της σύμβασης στις 27/8/2018 μεταξύ του δημάρχου και του «πάροχου» παρίσταται εκπρόσωπος της εταιρείας ή έχει παρασταθεί σε συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ουδείς από τους εμπλεκόμενους στο θέμα, δήμαρχο, πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τα δύο μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου της απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να κηρύξει  έκπτωτο τον προμηθευτή των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών  σύμφωνα με τη σύμβαση. Αν ο δήμος Αχαρνών δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του, όπως να ενημερώνει έγκαιρα τον «πάροχο» σύμφωνα με το άρθρο 6;

Ο «Πάροχο̋» πρέπει για κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ειδοποιείται την ίδια μέρα με τοu «Συμβούλου̋, με αποδεικτικό επίδοση̋ ή με αποστολή Fax στο 2106993781.

Αν δεν υπάρχουν οι σχετικές ειδοποιήσεις τότε θα υπάρχει πρόβλημα που θα κληθεί να λύσει η δικαιοσύνη.

Τις πταίει; 

 

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλος του δήμου Αχαρνών, μέλος της επιτροπής παραλαβής απομαγνητοφωνημένων πρακτικών περιέφερε έντυπα που περιείχαν κείμενα απομαγνητοφωνημένων πρακτικών για το έτος 2018 και ειδικά για τις 23/1/2018, 13/2/2018, 30/3/2018 και 3/7/2018. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έβαζαν την υπογραφή τους στο τέλος του πρακτικού, χωρίς να διαβάζουν το περιεχόμενο της απομαγνητοφώνησης. Με την υπογραφή τους νομιμοποιούσαν το περιεχόμενο του πρακτικού. Θυμόντουσαν με λεπτομέρεια τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν σε αυτή τη συνεδρίαση, τι είπαν οι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, τι έγραφαν για όσα είπαν οι υπογράφοντες, ποιες ήταν οι αποφάσεις που ελήφθησαν.

Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν, ή είχαν απόλυτη  εμπιστοσύνη στην εταιρεία απομαγνητοφώνησης και τα ηχογραφημένα αρχεία που παρέδωσε ο δήμος Αχαρνών και υπόγραψαν το πρακτικό, ή δεν κατάλαβαν τι σημαίνει πρακτικό συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου και τι συνέπειες μπορεί να έχει με την υπογραφή τους.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δημοτικό συμβούλιο. Δεν υπάρχει πάτος!!

Posted by koszig στο 8 Φεβρουαρίου 2019

Σήμερα το πρωί ήθελα να πω την καλημέρα μου στο δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό και στον Αντιδήμαρχο Διοίκησης Αναστάσιο Χίο.

Ευτυχώς δεν πρόλαβα. Την ώρα που κοίταγα στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών ένα τηλέφωνο περίπου στις 11:30 με ενημέρωσε ότι για τις 13:00 ανακοινώθηκε η σύγκληση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου.

Ακολούθησε και  e-mail.

 

Υπήρχε και η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι έγινε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 5/2/2019. Στην πρόσκληση αναγράφεται ότι η συνεδρίαση δεν έγινε λόγω έλλειψης απαρτίας..

Στην πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση στις 6/2/2019 δεν αναφέρεται ότι η προηγούμενη συνεδρίαση στις 5/2/2019 δεν έγινε ελλείψη απαρτίας.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                                                  

       Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην ΕΚΤΑΚΤΗ (5η) Δημόσια συνεδρίαση του  Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) σήμερα Τετάρτη 06/02/2019 και ώρα 13:00  για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα επειδή υπάρχουν επείγοντα διοικητικά, οικονομικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως επίσης και θέματα άμεσης ανταπόκρισης του Δήμου στις απαιτήσεις Κοινοτικών Προγραμμάτων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Σε κανένα επίσημο στοιχείο δεν αναφέρεται ότι η συνεδρίαση της 6/2/2019 δεν έγινε ελλείψη απαρτίας.

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δεν υπάρχουν. Που έχει καταγραφεί το γεγονός ότι συγκεντρώθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2019. Πόσοι και ποιοι ήταν. Έχουν καταγραφεί επίσημα; Αν ένας δημοτικός σύμβουλος έχει σκοτώσει σε τροχαίο ένα άτομο μπορεί να ισχυριστεί ότι ήταν στη συνεδρίαση που δεν έγινε ελλείψη απαρτίας;

Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου συγκλήθηκαν δύο δημοτικά συμβούλια στις 13:00.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου:

  1. Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγονται , εκτός εξαιρέσεων, κατά τις απογευματινές έως βραδινές ώρες.

 

 

Για τη συνεδρίαση της 6/2/2019 η πρόσκληση στάλθηκε στις 10:16:44 για τις  13:00, δηλ σε διάστημα 2 ώρες και 14 λεπτά να προσέλθουν στη συνεδρίαση οι δημοτικοί σύμβουλοι.

Για τη συνεδρίαση της 8/2/2019 η πρόσκληση στάλθηκε στις 11:34:55 για τις  13:00, δηλ σε διάστημα 1 ώρα και 24 λεπτά να προσέλθουν στη συνεδρίαση οι δημοτικοί σύμβουλοι.

 

Η συνεδρίαση της 5/2/2019.

 

Παρόντες 19 δημοτικοί σύμβουλοι.

Έκτακτη συνεδρίαση της   6/2/2019.

 

Παρόντες 5 δημοτικοί σύμβουλοι.

 

Έκτακτη συνεδρίαση της   8/2/2019.

 

Μετά την εκφώνηση του καταλόγου των παρόντων ο πρόεδρος του δημοτικού  συμβουλίου ανακοινώνει ότι ευρέθησαν 18 παρόντες και αυτή η συνεδρίαση είναι η τρίτη και συνεχίζει τη διαδικασία.  Από το χώρο την δημοσιογράφων ακούγεται ότι η συνεδρίαση είναι έκτακτη και χρειάζονται 23 ψήφοι για απαρτία.

Όπως φαίνεται στην πρόσκληση της 8/2/2019 η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται ως Έκτακτη. και κρίνεται κατεπείγουσα.

Σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 5 του νόμου 3852/2010:

Άρθρο 67
Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο της συνεδρίασης της 8/2/2019 μετά την εκφώνηση του καταλόγου των παρόντων ο  πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου διαβάζει το τμήμα της πρόσκλησης που αναφέρεται στην τρίτη συνεδρίαση. Ο εξ αριστερών του υπάλληλος του επισημαίνει να διαβάσει το τμήμα της πρόσκλησης που αναφέρει  ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, πράγμα το οποίο κάνει.

Μετά από αυτό πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν ζητάει να αποφανθούν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για το κατεπείγον των θεμάτων και να επιβεβαιωθεί το κατεπείγον με ψηφοφορία, που σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 7 πρέπει να έχει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Στη συνέχεια δεν κάνει ονομαστική ψηφοφορία, αλλά ανακοινώνει ότι εγκρίνεται ομόφωνα, χωρίς να αναφέρει πόσοι ήταν οι θετικοί ψήφοι

Για τους λόγους αυτούς η αποφάσεις που ελήφθησαν δεν είναι έγκυρες.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εκφωνεί το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1  «Έγκριση Προϋπολογισμού & Προγράμματος Δράσης  του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών» οικονομικού έτους 2019.»

Ο πρόεδρος: «Ψηφίζετε κύριοι συνάδελφοι.  Ομόφωνα ως η εισήγηση»

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου:

12. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.

Επομένως η απόφαση δεν ελήφθη νόμιμα.

Επειδή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι κ. Τσάτσης,  κ. Γρηγοριάδης και κ. Κοσμίδης είχαν απομείνει 15 δημοτικοί σύμβουλοι.

Το έτος 2018 ακυρώθηκε ο προϋπολογισμός της ΔΗΚΕΑ επειδή δεν έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία  των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

6945ΟΡ1Κ-ΕΩΝ Ακύρωση προϋπολογισμού ΔΗΚΕΑ

Το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Άλλοι λόγοι είναι ότι δεν έκανε ονομαστικές ψηφοφορίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου:

12. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.

Εδώ μου ήρθε στο μυαλό μια ιστορία.

Όταν έφτασε ο βασιλιάς Όθωνας στο Ναύπλιο είχαν προγραμματιστεί να ριφθούν 21 κανονιοβολισμοί. Αυτό δεν έγινε για 12  λόγους. Τελευταίος λόγος ήταν ότι τα κανόνια δεν είχαν μπαρούτι.

Γιατί το θυμήθηκα;

Υπάρχουν 12 λόγοι να ακυρωθούν οι αποφάσεις αυτής της συνεδρίασης.

Αυτό είναι ένα τμήμα από τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία που ενημέρωναν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

antidty@acharnes.gr  antid σημαίνει αντιδήμαρχος, ty σημαίνει τεχνικών υπηρεσιών @acharnes.gr είναι τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των κτιρίων του δήμου Αχαρνών. Αυτό ήταν το e-mail του τέως αντιδημάρχου Παναγιώτη Πολυμενέα στο γραφείο του. Ο κ. Πολυμενέας αποπέμφθηκε από αντιδήμαρχος και παραιτήθηκε.  Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του απεστάλη σε ηλεκτρονική διεύθυνση, αλλά δεν είναι πια εκεί!!

Ο κ. Πολυμενέας δεν έλαβε προσκλήσεις στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου για τις 6/2/2019 και 8/2/2019.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, άρθρο 7, παρ. 1.

Άρθρο 7
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία. Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να έχουν κληθεί νόμιμα και έγκαιρα όλα τα μέλη του οργάνου να μετάσχουν στη συνεδρίαση. Η έλλειψη και η μη έγκαιρη κλήση θεραπεύονται μόνον με την προσέλευση και τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του μη κληθέντος.

Ο κ. Πολυμενέας δεν εκλήθη νόμιμα και επομένως δεν υπήρξε απαρτία και για τις δύο συνεδριάσεις.

Υπάρχου αρκετές αιτίες να ακυρωθούν οι ανωτέρω συνεδριάσεις, αλλά το μπαρούτι είναι μια!!

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Αν ήμουνα …

Posted by koszig στο 8 Φεβρουαρίου 2019

Ο Δήμαρχος Αχαρνών παρέδωσε τις υποτροφίες «Ιωάννης Στριφτός» στους αριστούχους φοιτητές του Δήμου Αχαρνών

Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 στο Δημαρχείο Αχαρνών, ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός παρέδωσε τις υποτροφίες «Ιωάννης Στριφτός» στους αριστούχους φοιτητές του Δήμου Αχαρνών.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, υποδέχτηκε τους αριστούχους φοιτητές στο Δημαρχείο Αχαρνών, όπου  υπογράφτηκε το συμφωνητικό των υποτροφιών μεταξύ του Δημάρχου Αχαρνών και των αριστούχων φοιτητών του Ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015 κ.κ

Τον Οκτώβριο του έτους 2018 ο δήμαρχος, ως διαχειριστής του  Κληροδοτήματος «Ροδία Στριφτού» παρέδωσε τις υποτροφίες σε δικαιούχους φοιτητές και σπουδαστές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τα έτη 2011, 2012, 2013, (κλικ εδώ)

Για το  Κληροδότημα Ροδίας Στριφτού έχουν γίνει σχετικές αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Τα κληροδοτήματα στο δημόσιο και τους ΟΤΑ αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Διοικούνται από διοικητικά συμβούλια ή έχουν διαχειριστές. Για το Κληροδότημα «Ροδίας Στριφτού»  διαχειριστής είναι ο εκάστοτε δήμαρχος Αχαρνών.

Για τις υποτροφίες ορίζεται επιτροπή.

Σύμφωνα με την  Κ.Υ.Α. 1048152/1834/Α0011/9-6-2004 η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από επιτροπή υποτροφιών αποτελούμενη από τους εκάστοτε : α) Δήμαρχο, β)Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών , γ) Πρόεδρο Επιτροπής Παιδείας , δ) Επικεφαλή της πλειοψηφούσας παράταξης της αντιπολίτευσης.»

Η διαδικασία είναι η προκήρυξη υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος, η υποβολή υποψηφιοτήτων, η επιλογή τους από επιτροπή και η αποστολή της απόφασης για έγκριση από την υπηρεσία της Αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ )

7ΚΥΖΟΡ1Κ-Ζ2Υ Υποτροφίες 2013 για έτη 2010-11

Αν ήμουνα δημοτικός σύμβουλος θα ρώταγα το δήμαρχο:

Για τους εικονιζόμενους κάθε φορά με το δήμαρχο υποτρόφους έχουν γίνει η νόμιμες διαδικασίες;  Που αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των διαγωνισμών, των επιτροπών επιλογής υποτρόφων και οι αποφάσεις  της αρμόδιας επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής;

Αν ήμουνα δημοτικός σύμβουλος θα ρώταγα το δήμαρχο:

Με βάση το άρθρο 59 του νόμου 4182/ΦΕΚ Α/185/10.09.2013 :

Άρθρο 59

Προϋπολογισμοί ιδρυμάτων

   1. Τα ιδρύματα υποβάλλουν κάθε έτος στην αρμόδια αρχή προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό. Συντάσσουν επίσης ανά διετία σχέδια διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας.

   2. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός των εσόδων και εξόδων των ιδρυμάτων, καθώς και ισολογισμός τους συντάσσονται με βάση τις ρυθμίσεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 3 του άρθρου 34. Αν εκτελούνται περισσότεροι σκοποί, εμφανίζονται στον προϋπολογισμό σε ιδιαίτερα κεφάλαια. Μαζί με τον απολογισμό καταρτίζεται και υποβάλλεται γενικός ισολογισμός της περιουσίας του ιδρύματος, στον οποίο περιλαμβάνεται η γενική κατάσταση του ενεργητικού και παθητικού κατά τη λήξη του οικονομικού έτους και όλες οι μεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, που αναγράφονται σε ιδιαίτερες απολογιστικές καταστάσεις. Ο προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, εφόσον υπάρχει και αποστέλλονται για ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής. Η παράλειψη ανάρτησης στο διαδίκτυο αποτελεί παράβαση υποχρέωσης, η οποία τιμωρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 71.

   3. Η οικονομική διαχείριση των ιδρυμάτων είναι ετήσια και συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Για ορισμένες κατηγορίες ιδρυμάτων μπορεί με απόφαση της αρμόδιας αρχής να ορίζεται διαφορετική διαχειριστική περίοδος, αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι.

   Ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων υποβάλλεται τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, ο δε απολογισμός μαζί με τον ισολογισμό μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη του. Αν διαπιστώνεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή άρνηση υποβολής των ετήσιων προϋπολογισμών και απολογισμών, η αρμόδια αρχή εκδίδει άμεσα και κοινοποιεί ειδοποίηση στα πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία υπάρχουν καταθέσεις των ιδρυμάτων, τα οποία υποχρεούνται να αρνούνται την απόδοση των καταθέσεων, όπως και την εκτέλεση εντολής πληρωμής σε βάρος των καταθέσεων αυτών, ευθύνονται δε έναντι του ιδρύματος για κάθε ζημιά, που υπέστη από την παράλειψή τους. Την αγωγή στην περίπτωση αυτή μπορεί να εγείρει και το Δημόσιο.

Οι αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών:

Από αυτή την ανάρτηση προκύπτει ότι δεν έχει εγκριθεί ο ισολογισμός και απολογισμός του έτους 2017, δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός του έτους 2019.

Επειδή δεν είμαι δημοτικός σύμβουλος, αλλά Ενεργός Δημότης με αναφορά έκανα τα ανωτέρω ερωτήματα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κοινοποίησε την αναφορά στη αρμόδια υπηρεσία η οποία:

Αν ήμουνα δημοτικός σύμβουλος, θα ρώταγα, τώρα που ενημερώθηκα, με ποια έγγραφα ενημερώθηκε η υπηρεσία της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής από το δήμο Αχαρνών για το εν λόγω θέμα.

Προφανώς θα έπαιρνα απάντηση όπως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής !!

Αν ρώταγα το δήμαρχο,  τον αναπληρωτή δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο οικονομικών θα έπαιρνα απάντηση;

Και μια τελευταία απορία.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών παρέδωσε τις υποτροφίες. Ήταν έγγραφα ή επιταγές;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Είμαστε πρώτοι στα λόγια!!

Posted by koszig στο 7 Φεβρουαρίου 2019

Η πραγματικότητα.

Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών  «Μάρκος Δραγούμης» ή ΚΕΦίΜ

Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών «Μάρκος Δραγούμης» (ΚΕΦίΜ) είναι είναι μια ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης, με στόχο τη δυναμική διάδοση πολιτικών προτάσεων που προάγουν την ατομική ελευθερία και την ελεύθερη οικονομία.

Μία έρευνα του ΚΕΦίΜ είναι ο  δείκτης αποτελεσματικότητας των Δήμων.

Οι τρεις πρώτες Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions ή FAQ) του δείκτη αποτελεσματικότητας των Δήμων, (κλικ εδώ),.

1. Ο δείκτης παρέχει μια πλήρη κατάταξη των Δήμων, σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους;

Όχι. Ο δείκτης είναι πιλοτικός, κατατάσσει τους Δήμους βάσει της επίδοσής τους στους επιμέρους δείκτες που επιλέξαμε, οι οποίοι δίνουν μια καλή, αλλά όχι πλήρη εικόνα της αποτελεσματικότητάς τους. Ο δείκτης κάθε χρόνο εμπλουτίζεται με νέους επιμέρους δείκτες και στοιχεία.

2. Γιατί επιλέξατε τους συγκεκριμένους επιμέρους δείκτες;

Οι επιμέρους δείκτες επελέγησαν με τη λογική ότι οι Δήμοι δεν καθορίζουν οι ίδιοι τη χρηματοδότησή τους και, για το λόγο αυτό, πρέπει να κριθούν βάσει του πώς διαχειρίζονται τους πόρους τους. Επίσης, επειδή τα στοιχεία γι’ αυτούς ήσαν αξιόπιστα (προερχόμενα από το Οικονομικό Παρατηρητήριο ή από ενδελεχή έρευνα στις πηγές που αναφέρονται στην ίδια τη μελέτη). Έγινε προσπάθεια συλλογής περισσότερων στοιχείων με αποστολή ερωτηματολογίου και στους 325 Δήμους, αλλά ανταποκρίθηκαν απαντώντας σε όλα τα ερωτήματα μόλις 18 Δήμοι.

3. Δεν θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερο βάρος στο δείκτη οι υπηρεσίες που παρέχονται στους Δήμους;

Κανονικά ναι. Αλλά επειδή δεν είχαμε επαρκή διαθέσιμα στοιχεία (έχοντας, όπως προαναφέρθηκε, απαντήσεις από μόλις 18 Δήμους) και δεν μπορούσαν ποιοτικές σταθμίσεις να εισέλθουν στο δείκτη, η βαρύτητά τους στον πιλοτικό δείκτη είναι μειωμένη.

 

Τα διαθέσιμα στοιχεία στον Πιλοτικό Δείκτη Αποτελεσματικότητας των Δήμων ήταν για 18 δήμους σε σύνολο 325.

Αν πάμε στο Δείκτη Αποτελεσματικότητας για τους δήμους, μια υποδιαίρεση είναι «μεγάλους Δήμους», όπως ο δήμος Αχαρνών.

Ο Δείκτης Αποτελεσματικότητας των Δήμων που συνέταξε πιλοτικά και παρουσιάζει για πρώτη φορά φέτος το ΚΕΦίΜ «Μάρκος Δραγούμης» αξιολογεί τις δημοτικές αρχές της χώρας βάσει των επιδόσεών τους σε τρία βασικά πεδία: την Οικονομική Διαχείριση, τη Διαφάνεια και Λογοδοσία, και τις Υπηρεσίες προς τους Δημότες, (κλικ εδώ).

Αναλυτικά

Α. Οικονομική διαχείριση (0-70 μονάδες)
Για τον υπολογισμό της επίδοσης αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα των προϋπολογισμών και απολογισμών των δήμων.
Ως προς τα δημοτικά έσοδα, αξιοποιούνται τα στοιχεία που αφορούν τα ανταποδοτικά τέλη για ηλεκτροφωτισμό και καθαριότητα, για τον καθορισμό των οποίων οι δήμοι έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες. Οι κύριες μεταβιβαστικές πληρωμές, όπως για παράδειγμα τα προνοιακά επιδόματα, για τις οποίες ο ρόλος των δήμων περιορίζεται στο να αποδίδουν τα σχετικά ποσά προς τους δικαιούχους για λογαριασμό της κεντρικής διοίκησης, μολονότι εμφανίζονται στους δημοτικούς προϋπολογισμούς δεν λαμβάνονται υπόψη για τις ανάγκες της μελέτης.

Στους πρώτους 10 μεγάλους δήμους δεν εμφανίζεται ο δήμος Αχαρνών.

2. Εκτέλεση Προϋπολογισμού (15 βαθμοί)
Εκτιμάται η αξιοπιστία του οικονομικού προγραμματισμού κάθε δήμου μέσω της σύγκρισης του προϋπολογισμού με τον απολογισμό του. Στη συνέχεια εκτιμώνται οι επιμέρους αποκλίσεις μεταξύ των δαπανών που προϋπολογίστηκαν και των αντίστοιχων που πραγματοποιήθηκαν ως προς
το κόστος του προσωπικού και τις επενδύσεις.

Στους πρώτους 10 μεγάλους δήμους δεν εμφανίζεται ο δήμος Αχαρνών.

3. Κόστος προσωπικού ως ποσοστό των συνολικών δαπανών (15 βαθμοί)

Με υψηλότερη βαθμολογία επιβραβεύονται οι δήμοι που διατήρησαν τις δαπάνες του προσωπικού τους χαμηλά.

Στους πρώτους 10 μεγάλους δήμους δεν εμφανίζεται ο δήμος Αχαρνών.

 

4. Δαπάνες για επενδύσεις ως ποσοστό των συνολικών δαπανών (15 βαθμοί)
Με υψηλότερη βαθμολογία επιβραβεύονται οι δήμοι που αφιέρωσαν μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών τους δαπανών για την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές, δρόμους, πεζοδρόμια, πάρκα κλπ.

Στους πρώτους 10 μεγάλους δήμους δεν εμφανίζεται ο δήμος Αχαρνών.

5. Ανταποδοτικά τέλη ανά κάτοικο (15 βαθμοί)
Με υψηλότερη βαθμολογία επιβραβεύονται οι δήμοι που επιβαρύνουν λιγότερο τους δημότες τους με ανταποδοτικά τέλη, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν χωρίς παρέμβαση του κεντρικού κράτους

Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2017.  Δαπάνες  11.022.141,46 €. Κάτοικοι 106.943.

Ανταποδοτικά τέλη ανά κάτοικο 11.022.141,46/106.943= 103

Στους πρώτους 10 μεγάλους δήμους δεν εμφανίζεται ο δήμος Αχαρνών.

Γ. Υπηρεσίες προς τους Δημότες (20 βαθμοί)
Για τον υπολογισμό της επίδοσης εκτιμήθηκαν οι υπηρεσίες που προσφέρει ο εκάστοτε δήμος στους δημότες του. Δεδομένου ότι οι δημοτικοί προϋπολογισμοί (εξαιρουμένων των πόρων για τον ηλεκτροφωτισμό και την καθαριότητα) βασίζονται στην απευθείας χρηματοδότηση από το κράτος, ο
βαθμός στον οποίο οι δήμοι αξιοποιούν τους περιορισμένους πόρους τους συνιστά ασφαλές μέτρο της αποτελεσματικότητας τους.

Η συνολική βαθμολογία συντίθεται από τις επιδόσεις στους παρακάτω υποτομείς:
1. Υπηρεσίες προς για τις γυναίκες, τους νέους και την εκπαίδευση (10 μονάδες)
Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν δομές για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών,
δημοτικά ωδεία, κοινωνικά φροντιστήρια, κέντρα δια βίου μάθησης και παιδικούς/βρεφονηπιακούς/βρεφικούς σταθμούς.

2. Υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους (5 μονάδες)
Επιβραβεύονται με υψηλότερη βαθμολογία οι δήμοι που φροντίζουν για τη λειτουργία Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), καθώς και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.

Ο δήμος επιβραβεύεται  με 15 μονάδες

3. Λειτουργία συσσιτίου (5 μονάδες)

Επιβραβεύονται με υψηλότερη βαθμολογία οι δήμοι που φροντίζουν για τη λειτουργία συσσιτίων, μια λειτουργία βαρύνουσας σημασίας υπό της παρούσες συνθήκες της κρίσης.

Επιτέλους μια μεγάλη διάκριση!!

ΔΤ – Μεγάλη Διάκριση του Δήμου Αχαρνών

 

Για τις υπηρεσίες προς τους δημότες η προσφορά του δήμου Αχαρνών είναι γνωστή.

Για τα άλλα τα αριθμητικά στοιχεία από την υλοποίηση του προϋπολογισμού μιλάνε μόνα τους.

 

Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα «Δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών – θυμάτων βίας»

Έσοδα  Προϋπολογισθέντα

Έτος 2016   232.000 €   Έτος 2017  223.000 €    Έτος 2018  230.000 €

Έσοδα Πληρωθέντα

Έτος 2016   150.000 €   Έτος 2017  120.000 €    Έτος 2018  0 €

 

Έξοδα Προϋπολογισθέντα

Έτος 2016   232.000 €   Έτος 2017  223.000 €    Έτος 2018  230.000 €

Έξοδα Πληρωθέντα

Έτος 2016   108.502 €   Έτος 2017  140.670 €    Έτος 2018  83.525 €

 

Η βαθμολογία  είναι 15 μονάδες για την Υπηρεσία προς τις γυναίκες, νέους και στην εκπαίδευση (10 μονάδες) και  υπηρεσίες για ηλικιωμένους (5 μονάδες).

Για τη λειτουργία συσσιτίων ( 5 μονάδες)  ο δήμος Αχαρνών  παίρνει 0 μονάδες, γιατί από το έτος 2014  έπαψαν να υπάρχουν συσσίτια στο δήμο.

Οι 15 μονάδες Αχαρνών!!

Ο δήμος είναι στο μοναδικό πίνακα που αναφέρεται και είναι δεύτερος κατ’ αλφαβητική σειρά αφού έχει την ίδια βαθμολογία με άλλους 8 δήμους.!!!

Αυτή είναι η μεγάλη διάκριση του δήμου Αχαρνών που προβάλει ο δήμαρχος.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δε ντρεπόσαστε;;

Posted by koszig στο 7 Φεβρουαρίου 2019

Δελτίο Τύπου -Δυναμική νίκης για την παράταξη του Γιάννη Κασσαβού

Δε βρέθηκε κανένας από του περίπου 60 παρευρισκόμενους  να  εξηγήσει στο δήμαρχο ότι η αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου δεν είναι μαγαζί του δημάρχου να χρησιμοποιείται για παραταξιακή φιέστα; Και καλά νέοι οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι δε γνωρίζουν τους σχετικούς νόμους παραχώρησης δημόσιων χώρων. Οι αντιδήμαρχοι δεν έχουν γνώση;

Ο αντιδήμαρχος Διοίκησης Αναστάσιος Χίος που παρευρέθη  στην οργανωτική σύσκεψη δε γνώριζε ότι δεν παραχωρούνται, κυρίως η αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για παραταξιακές συγκεντρώσεις;

Οι άλλοι υποψήφιοι δήμαρχοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν την αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου για παραταξιακές συγκεντρώσεις;

Δεν υπάρχει κανένας δημότης να υποθέτει ότι αν αυτά γίνονται δημόσια χωρίς  άδεια, τι μπορεί να συμβαίνει όταν εκδηλώσεις δε βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Φανταστείτε κάτι αντίστοιχο. Ο Τσίπρας να καλέσει τους υποψηφίους βουλευτές του κόμματός του σε προεκλογική συγκέντρωση και φωτογράφιση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Βουλής των Ελλήνων!!  Ποια θα είναι τότε τα σχόλιά σας;

Και ένα τελευταίο. Είναι «πρέπον» σε παραταξιακή συγκέντρωση του δημάρχου να συμμετέχουν υπάλληλοι του δήμου Αχαρνών;

Παρόντες στη συγκέντρωση και 8 μέλη της πρώην παράταξης του δημάρχου, 4 αντιδήμαρχοι με αντιμισθία. Ένας που φέρεται να συμμετείχε και δεν εμφανίζεται στη φωτογραφία φαίνεται ότι ήπιε γκαζόζα και ήταν στην τουαλέτα.!!

Και ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχουν κάποιοι από τους συγκεντρωμένους που συγγενικά τους πρόσωπα έχουν οικονομικές επιχειρηματικές δραστηριότητες με το δήμο Αχαρνών και τις δημοτικές του επιχειρήσεις;

Τα σχόλια δικά σας

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ρεκόρ !! Το πιο σύντομο δημοτικό συμβούλιο !!

Posted by koszig στο 6 Φεβρουαρίου 2019

Σχετικά με την πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 6 Φεβρουαρίου 2019 έγινε ανάρτηση στο διαδίκτυο, (κλικ εδώ)

 

Συνολική διάρκεια συνεδρίασης  3 λεπτά παρά  κάτι!

Παρόντες: Αναστάσιος Χίος Αντιδήμαρχος, Ηλίας Ζητούνης, Αντιδήμαρχος, Οδυσσέας Καμπόλης, Σοφία Χριστοπούλου και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου  Κωνσταντίνος Ρούσσας.

Χτες 5-2-3019 δεν έγινε τακτική συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρτίας.

Σήμερα 6-2-2019 δεν έγινε τακτική συνεδρίαση λόγο έλλειψης απαρτίας

Δευτέρα 11-2-2019 θα μπορούσε να επιχειρηθεί να γίνει τρίτη συνεδρίαση με απαιτούμενη πλειοψηφία για απαρτία το 1/3 του συνόλου των δημοτικών συμβούλων. Δεν τους βγαίνει, λόγω εορτής  Αγίου Βλασίου που είναι αργία.

Μένει η Τρίτη 12-2-2019. Λέτε να έχει προλάβει να παρέμβει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής;

 

Δε μπορεί να πέσει παρακάτω η λειτουργία του δήμου Αχαρνών !!

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τρελαθήκατε;

Posted by koszig στο 6 Φεβρουαρίου 2019

Χτες έγινε δημοτικό συμβούλιο που δεν είχε απαρτία.

 

Το πρωί η ημέρα φαινόταν βροχερή, αλλά καλή για βόλτα. Συνεδρίαση  οικονομικής Επιτροπής δεν υπήρχε. ΌΛΑ ΚΑΛΑ.

Ώρα     10:16:44  . Οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι στη δουλεία τους.

Πρόσκληση για συνεδρίαση  στις 10:16:44

 

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                                                  

       Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην ΕΚΤΑΚΤΗ (5η) Δημόσια συνεδρίαση του  Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) σήμερα Τετάρτη 06/02/2019 και ώρα 13:00  για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα επειδή υπάρχουν επείγοντα διοικητικά, οικονομικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως επίσης και θέματα άμεσης ανταπόκρισης του Δήμου στις απαιτήσεις Κοινοτικών Προγραμμάτων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. 

Ποια είναι τα Κοινοτικά Προγράμματα και τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία;

Η ιστορία επαναλαμβάνεται!!  Κάνουμε  δύο συνεδριάσεις χωρίς απαρτία για να πάμε στην τρίτη με μειωμένη απαρτία με 15 δημοτικούς συμβούλους!!

Αυτός είναι ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »