Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός)’ Category

Είμαστε για τα πανηγύρια;

Posted by koszig στο 25 Αυγούστου 2019

Όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις πρέπει να έχουν κάποιους κανόνες. Οι εμποροπανηγύρεις και αυτές αποτελούν δημόσιες εκδηλώσεις και αυτές έχουν κάποιους κανόνες. Οι εμποροπανηγύρεις στο δήμο Αχαρνών έχουν το Θρησκευτικό μέρος και το εμπορικό μέρος.

Για το Θρησκευτικό μέρος:

Οι Ενοριακοί Ι. Ναοί λογίζονται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά τα εις το άρθρο 1 παρ. 4 του Νόμου 590/77 και διοικούνται από το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον.

1. Την διαχείρισιν, διοίκησιν και την εν γένει αξιοποίησιν της περιουσίας του Ιερού Ναού έχει το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον, αποτελούμενον :
α) Εκ του Εφημερίου, ως Προέδρου, οριζομένου κατά τας διατάξεις της παρ. 8 του άρθρ. 37 του Νομ. 590/77.
β) Εκ τεσσάρων λαϊκών μελών, εκλεγομένων και διοριζομένων εκ του Καταλόγου των ενοριτών υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου τη προτάσει του οικείου Μητροπολίτου.

Το Εμπορικό μέρος:

Πολλές μπορεί να είναι οι οικονομικές δραστηριότητες του Εκκλησιαστικού συμβουλίου για τα οικονομικά θέματα του νομικού προσώπου. Ειδικά για τις εμποροπανηγύρεις υπάρχουν οι παρακάτω διαδικασίες:

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του νόμου 4497/2017

Άρθρο 38
Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές
1. Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του παρόντος λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. 
Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
Η διάρκεια λειτουργίας των θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανηγύρεων και των λοιπών οργανωμένων αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, με εξαίρεση τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο και δύνανται να διαρκούν μέχρι επτά (7) ημέρες, τις πασχαλινές αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι δέκα (10) ημέρες και τις χριστουγεννιάτικες αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι είκοσι (20) συναπτές ημέρες. Σε περίπτωση λειτουργίας εμποροπανηγύρεως σε χώρο που στο σύνολό του ανήκει αποκλειστικά σε νομικό πρόσωπο της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγματος Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, το νομικό πρόσωπο μπορεί, είτε να αποφασίζει το ίδιο τη λειτουργία της αναλαμβάνοντας παράλληλα την οργάνωση και διεξαγωγή αυτής, είτε να παραχωρεί το χώρο στον οικείο δήμο με σύμβαση μίσθωσης. Αν η  εμποροπανήγυρη οργανώνεται από το ίδιο νομικό πρόσωπο, αυτό εκδίδει υποχρεωτικά Κανονισμό Λειτουργίας με τα στοιχεία που προβλέπονται στο παρόν (όπως ιδιότητα συμμετεχόντων πωλητών, ποσόστωση και τρόπος απόδοσης θέσεων κ.τ.λ.), τον οποίο κοινοποιεί υποχρεωτικά στον οικείο δήμο πριν την έναρξη της εμποροπανηγύρεως.

3. Στις αγορές του παρόντος άρθρου συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.
Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει:
α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,
β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,
γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,
δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,
ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
Ο δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος.

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 39
1. Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά, λούνα πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, απαιτείται αυτοτελής άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι δήμοι της χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από το υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει περιορισμός στη δραστηριοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
3. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, εκτός από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τις ως άνω δραστηριότητες, εξακολουθούν να ισχύουν και οι περιπτώσεις α΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 12/2005 (Α΄ 10).

Με βάση τα ανωτέρω το πανηγύρι ή πιο σωστά η εμποροπανήγυρις κατά το εορτασμό της Παναγίας Σουμελά μπορεί να γίνει σε δύο φάσεις.

Το ένα μέρος είναι το τμήμα του πανηγυριού που μπορεί να γίνει στους χώρους της «διαχείρισης» του χώρου γύρω από το ναό της Παναγίας Σουμελά

Για τους χώρους αυτούς τη διαχείριση μπορεί να έχει το Νομικό Πρόσωπο της Εκκλησίας, Για τη διαχείριση του χώρου πρέπει να να εκδοθεί ανακοίνωση που θα καλεί τους έχοντες τις προϋποθέσεις για τοποθέτηση πάγκων και πάροχους ψυχαγωγικών εκδηλώσεων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Για την τοποθέτηση πάγκων στην οδό Σαμψούντος έπρεπε μέχρι σήμερα να έχουν γίνει:

Κανονισμός Λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων. Δεν υπάρχει, γιατί η ψήφισή του από το δημοτικό συμβούλιο ακυρώθηκε στην αρχή του χρόνου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τυπικούς λόγους, (Ω0ΜΞΟΡ1Κ-5ΜΚ).

Κανονισμός εμποροπανηγύρεων. Έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Δεν έχει εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο, επομένως δεν ισχύει.

Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη διοργάνωση της εμποροπανήγυρις. Απόφαση δεν υπάρχει.

 

¨Ο Θεός να βάλει το χέρι του»!! Αν το βάλει Ενεργός Πολίτης, τότε!!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | 1 Comment »

Τα μπάζα και τα σκουπίδια σήμερα

Posted by koszig στο 24 Αυγούστου 2019

Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα  ]της παρούσας δημοτικής Αρχής. Καλοκαίρι, με τις άδειες του προσωπικού στο φόρτε, τα μέσα ελλειπή, οι δημοτικοί άρχοντες διάγουν τις τελευταίες διοικητικές ημέρες. Η εγκατάλειψη της αποκομιδής σκουπιδιών εμφανής, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Η εικόνα αυτή επαναλαμβάνεται σε άλλες θέσεις.

23 Αυγούστου 2019. Οδός Πηγαδά και Βλάχου, δίπλα στο γήπεδο του Αχαρναϊκού και στη λαϊκή της Παρασκευής

 

23 Αυγούστου 2019. Εθνικής Αντίστασης και Κονίτσης, στη Νεάπολη

18 Αυγούστου 2019. Οδός Νέας Φιλαδελφείας

23 Αυγούστου 2019. Οδός Νέας Φιλαδελφείας. Τα σκουπίδια είναι εκεί!!

Δεν έμεινε παραπονεμένη η περιοχή δίπλα στην Κεντρική Πλατεία.

24 Αυγούστου 2019. Οδός Παύλου Μελά. Κεντρικό Μενίδι

Δεν υπάρχει χρόνος για την εκκαθάριση της περιοχής;

Το πρόβλημα είναι να τακτοποιηθούν κάποιες εκκρεμότητες πριν την παράδοσή της εξουσίας. Τα σκουπίδια  είναι λεπτομέρειες.

Όλες αυτές οι παρουσιάσεις έχουν στόχο να δείξουν την ποιότητα της παρούσας δημοτικής Αρχής; Αυτό το έκριναν πριν λίγους μήνες οι δημότες.

Οι παρουσιάσεις στόχο έχον να πληροφορήσουν το νέο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, και όπως αλλιώς θα λέγεται, για το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στο δήμο.

Και μια τελευταία απορία. Πριν από μήνες, προεκλογικά, κάποιοι από τους συμβούλους της παράταξης του δήμαρχου έγραφαν για σκουπίδια στην περιοχή Λεκάνες. Σήμερα με αυτή την κατάσταση έχασαν τη φωνή τους;  Μήπως δε θέλουν να αντιπαρατεθούν με την προηγούμενη δημοτική Αρχή, γιατί υπάρχει πρόβλημα συμπαράταξης μελλοντικά; Ο καιρός θα το δείξει.

Λείπουν εικόνες από την περιοχή της Αγίας Άννας. Ίσως είναι η επόμενη ανάρτηση.

 

8 ημέρες έμειναν. Ο καιρός δε γίνεται εγγύτερος!!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Αχαρνές Υπερήφανος Δήμος;

Posted by koszig στο 21 Αυγούστου 2019

Η οδός Κωνσταντινουπόλεως  δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές στη Λυκότρυπα

Θέση 1

Θέση 2

Θέση 3

Θέση 4

Θέση 5

Θέση 6

Θέση 7

Θέση 7

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι η περιοχή και τα σπίτια τους έχουν γεμίσει ποντίκια από τα σκουπίδια.

Η παλαιά δημοτική Αρχή είναι λογικό για τους λόγους που εκείνη γνωρίζει να μη μπορεί να καθαρίσει την περιοχή. Δέκα μέρες έμειναν!!

Η νέα δημοτική Αρχή είναι λογικό να μη  μπορεί να καθαρίσει σε 10 ημέρες την περιοχή. Το μόνο αποτελεσματικό μέτρο για να αντιμετωπισθούν  οι πληθυσμοί από τα ποντίκια  είναι οι νέοι δημοτικοί άρχοντες να μοιράσου, ποντικοφάρμακο στους κατοίκους της περιοχής!!!

Σύμφωνα με τις προεκλογικές δηλώσεις της παράταξης σε τρεις μήνες οι Αχαρνές θα είναι Υπερήφανος Δήμος. Αν λειτουργεί η χωματερή!!

 

Αχαρνές Υπερήφανος Δήμος. Οι δημότες τι γνώμη έχουν;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Σκουπίδια: Παράδοση – Παραλαβή !!

Posted by koszig στο 18 Αυγούστου 2019

Λόφος 40 Μαρτύρων

Η Ιστορία.

Οι αγώνες για το λόφο των 40 Μαρτύρων άρχισαν 10 χρόνια πριν, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Για το λόφο 40 Μαρτύρων έχουν γραφεί από το Ελεύθερο Βήμα  αρκετά, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

 

Η κατάσταση σήμερα 18 Αυγούστου 2019. Δέκα χρόνια αργότερα,

Ο σκουπιδότοπος του Λόφου των 40 Μαρτύρων

Θέση 1

Θέση 2

Θέση 3

Θέση 3

Θέση 4

Θέση 4

Κυριακή 18 Αυγούστου 2019. Αυτή είναι η κατάσταση στο λόφο των 40 Μαρτύρων. Αυτή την κατάσταση θα παραδώσει η προηγούμενη δημοτική Αρχή.

Η Νέα δημοτική Αρχή προφανώς δε γνωρίζει αυτή την κατάσταση. Σε 10 ημέρες μαζί με την ορκωμοσία των δημοτικών συμβούλων και τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Αχαρνών θα παραλάβουν αυτή την κατάσταση.

Σε αυτή την περιοχή, σύμφωνα με το προεκλογικό πρόγραμμα της παράταξης της δημοτικής Αρχής θα δημιουργηθεί «Πάρκο αναψυχής και Πολιτισμού«.

Λόφος 40 Μαρτύρων. Πριν, (κλικ εδώ). Νεότερες φωτογραφίες προσεχώς!!

Να πάρουμε και μια γεύση από τον Κόκκινο Μύλο.

Μια από τις εισόδους στις Αχαρνές.

Αυτά προς το παρόν

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Έρχεται η μεγάλη ημέρα!!

Posted by koszig στο 11 Αυγούστου 2019

Μια εβδομάδα διακοπές ακόμα. Τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019 η δημοτική Αρχή και οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους στο δήμο Αχαρνών. Μετά από μία εβδομάδα θα είναι η ορκωμοσία των νέων δημοτικών αρχόντων. Πρέπει να γίνουν οι σχετικές προετοιμασίες. Την ευθύνη έχει η παλαιά διοίκηση.

Παράλληλα ο δήμος θα πρέπει να συνεχίζει τη λειτουργία του. Υπάρχουν θέματα για την οικονομική επιτροπή που έχει να συνεδριάσει από τις 20/6/2019!!

Η 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αχαρνών έχει εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή από τις 20/6/2019.

H  Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, οικ. Έτους 2019, έχει συζητηθεί στη συνεδρίαση του Πνευματικού κέντρου στις 3/2/2019.

Αυτά δεν έχουν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο μέχρι σήμερα!!

Υπάρχουν τα τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία του Β΄τριμήνου που έπρεπε να έχουν συζητηθεί μέχρι 10 Ιουλίου στην Οικονομική Επιτροπή και να έχουν εγκριθεί μέχρι 20 Ιουλίου από το δημοτικό συμβούλιο. Ενδεχομένως και να αποφασιστεί να γίνει  η Β΄Αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Αυτές είναι ενέργειες που έπρεπε να έχουν γίνει ώστε:

Κατάρτιση προϋπολογισμού 2020
Στάδια – Προθεσμίες

  • Έως την 20η Ιουλίου:

– Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας

– Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

– Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

  • Έως την 5η Σεπτεμβρίου:

  – Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής

– Ενσωμάτωση του σχεδίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΥΠ.ΕΣ. – Παρατηρητήριο.

Η νέα δημοτική Αρχή τι λέει;

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Ο ανύπαρκτος δήμος !!

Posted by koszig στο 4 Αυγούστου 2019

Όλα ήρθαν μαζεμένα. Βουλευτικές εκλογές, δημοτικές εκλογές με αλλαγή της δημοτικής Αρχής. Από την προηγούμενη δημοτική Αρχή μόνο ο δήμαρχος και ένας αντιδήμαρχος είναι στην επόμενη. Από τη νέα δημοτική Αρχή μόνο 6 δημοτικοί σύμβουλοι ήταν δημοτικοί σύμβουλοι την προηγούμενη περίοδο.

Αποτέλεσμα μετά τις εκλογές ο δήμος Αχαρνών να μη μπορεί να λειτουργήσει.

Πρώτη προσπάθεια λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου 2 Ιουλίου – 4 Ιουλίου, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Παρόντες στις συνεδριάσεις:

2 Ιουλίου 2019. Παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 9. Για απαρτία απαιτούνται 23

3 Ιουλίου 2019. Παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 4. Για απαρτία απαιτούνται 23

4 Ιουλίου 2019. Παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 15. Για απαρτία απαιτούνται 15

Η συνεδρίαση της 4/7/2019 μπορούσε να ακυρωθεί για τυπικούς λόγους αν είχε γίνει προσφυγή.

Στην πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 4/7/2019 δεν υπάρχει πρόσκληση για την πρόεδρο τη;Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών.

Άρθρο 67
Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

8. Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα, που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για τα θέματα αυτά, τα ανωτέρω πρόσωπα μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη.

Θέμα της ημερήσια διάταξη ήταν:

2  «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα καθώς και στους συνδυασμούς για την προβολή τους».

Οι διατιθέμενοι χώροι κατά την προεκλογική περίοδο ανήκουν και στην Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών και όχι μόνο στη Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων.

Μετά την συνεδρίαση της 4/7/2019 έγιναν προσπάθειες λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου  στις 16 , 17 και 18 Ιουλίου, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Παρόντες στις συνεδριάσεις

16 Ιουλίου 2019. Παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 19. Για απαρτία απαιτούνται 23

17 Ιουλίου 2019. Παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 22. Για απαρτία απαιτούνται 23

18 Ιουλίου 2019. Παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 13. Για απαρτία απαιτούνται 15

Τρεις προσπάθειες να γίνει συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου χωρίς αποτέλεσμα.

Πρόσκληση για συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου στις 24 Ιουλίου 2019, (κλικ εδώ)

Παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 19. Για απαρτία απαιτούνται 23

Το δημοτικό συμβούλιο δε συνεχίστηκε ελλείψει απαρτίας.

Το δημοτικό συμβούλιο δε μπορεί να συνεδριάσει νόμιμα, αλλά αφήνει σημαντικές εκκρεμότητες. Στην τελευταία συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2019 μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν:

: Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Ήταν ένα θέμα που οι περισσότεροι δήμοι λαμβάνουν αποφάσεις αμέσως μετά την ψήφιση των προϋπολογισμών στην αρχή κάθε χρόνου. Η Αναμόρφωση πρέπει να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο. Αυτό όμως δε μπορεί να συνεδριάσει!!

Στις 17/5/2019 η οικονομική επιτροπή ενέκρινε:

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019

Η έκθεση αυτή έπρεπε να έχει υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση το πρώτο εικοσαήμερο του Απριλίου. Απόφαση έγκρισης από το δημοτικό συμβούλιο δεν υπάρχει.

Στην οικονομική επιτροπή έπρεπε να έχει εγκριθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου και το πρώτο εικοσαήμερο του Ιουλίου να έχει εγκριθεί:

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

 Απόφαση εισήγησης από την οικονομική επιτροπή και έγκρισης από το δημοτικό συμβούλιο δεν υπάρχει.

Η Οικονομική Επιτροπή έχει να συνεδριάσει εδώ και ενάμισι μήνα!!

Το ρεκόρ το έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  Έχει να συνεδριάσει  4.5 μήνες!!.

Στη συνεδρίαση της 15/2/2019 μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν:

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείμενο Κανονισμού
 
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:

  1. Τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας της Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων στα πλαίσια εορτασμού των κάτωθι εορτών:
    • της θρησκευτικής εορτής της πολιούχου της πόλεως Αχαρνών «Ζωοδόχου Πηγής»

1.2)    της θρησκευτικής εορτής «Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης» Άνω Αχαρνών
1.3)    της θρησκευτικής εορτής «Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης» Κάτω Αχαρνών
1.4)    της θρησκευτικής εορτής «Παναγίας Σουμελά Αχαρνών»
1.5)    της θρησκευτικής εορτής «Αγίας Παρασκευής»
 1.6)    της θρησκευτικής εορτής «Προφήτη Ηλία»
 1.7)    της θρησκευτικής εορτής «Αγίου Πέτρου»
 1.8)    της θρησκευτικής εορτής «Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου»
 1.9)    της θρησκευτικής εορτής «Πανμεγίστων Ταξιαρχών»
 1.10)  της θρησκευτικής εορτής «Αγίας Τριάδας Πάρνηθας»
 1.11)  της θρησκευτικής εορτής «Αγίας Τριάδας Λαθέας»
 1.12)  της θρησκευτικής εορτής «Αγίας Τριάδας Θρακομακεδόνων»
 1.13)  της θρησκευτικής εορτής «Αγίας Άννης Κάτω Αχαρνών»

  1. Τις προϋποθέσεις διεξαγωγής της Ανθοκομικής έκθεσης του Δήμου Αχαρνών
  2. Τους κανόνες οι οποίοι θα ρυθμίζουν την αισθητική, υγιεινή και την τάξη στο χώρο της Εμποροπανήγυρης και της Ανθοκομικής έκθεσης.

Το θέμα αυτό δεν έχει εισαχθεί για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο μέχρι σήμερα.  !!

Οι θρησκευτικές εορτές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν είναι νόμιμες, εφόσον δεν υπάρχει έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων.

Τα πανηγύρια έχουν πάγκους με εμπορεύματα και συγκροτήματα με τραπεζοκαθίσματα.

Έχει γίνει η είσπραξη νομίμων τελών;

Εισπράχθηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019 43,65 € !!

20 από τους 45 δημοτικούς συμβούλους της προηγουμένης διοίκησης  επανεξελέγησαν στη νέα δημοτική περίοδο.

Έχουν άποψη για τα ανωτέρω;

 

Ήτανε στραβό το κλήμα, τό ‘φαγε κι ο γάιδαρος!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Οι ανεύθυνοι

Posted by koszig στο 26 Ιουλίου 2019

Κάθε φορά που έχει συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου καταγράφεται η ανευθυνότητα ανθρώπων που φέρουν την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου.

Είναι οι δημότες που εξέλεξαν οι υπόλοιποι δημότες να εργαστούν για την πρόοδο του τόπου.

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 24-7-2019.

Αυτά είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στις 20/6/2017 η οικονομική επιτροπή αποφάσισε την «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αχαρνών».

Η απόφαση έπρεπε να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο. Από την ημερομηνία αυτή το δημοτικό συμβούλιο προσπάθησε να συνεδριάσει «ανεπιτυχώς«. Οι 4 τελευταίες συνεδριάσεις από τις 16/7/2019  είχαν ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης το θέμα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Η συνεδρίαση της 24/7/2019.

 

Μετά την  εκφώνηση του καταλόγου των δημοτικών συμβούλων ευρέθησαν 21 παρόντες, Για την απαρτία προκειμένου να λειτουργήσει το δημοτικό συμβούλιο χρειάζονται 23 παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι. Για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο δε συνεδρίασε ελλείψει απαρτίας.

Η τελευταία συνεδρίαση είχε χαρακτηριστεί έκτακτη και κατεπείγουσα για διοικητικά και οικονομικά θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Π΄ρωτο θέμα ήταν:

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αχαρνών.

Αυτό το θέμα  ήταν εισήγηση της οικονομικής επιτροπής που είχε αποφασιστεί στις 26/6/2019. Σε αυτή την αναμόρφωση υπήρχε και ένα θέμα της Εκτελεστικής Επιτροπής:

Αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών και παρεμβάσεις βελτίωσης ασφάλειας σε σημεία που έχουν συμβεί ατυχήματα στους δημοτικούς δρόμους του Δήμου Αχαρνών ποσού 620.000 € με χρηματοδότηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ.

Στην απόφαση αυτή υπάρχει δέσμευση:

«Η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει, εφόσον εντός δώδεκα μηνών από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα  Δι@ύγεια η σχετική εργολαβία δεν έχει συμβασιοποιηθεί«.

Υπάρχουν και θέματα οικονομικής φύσης που «θα δένουν τα χέρια» της επόμενης δημοτικής Αρχής.

3  Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, οικ. Έτους 2019.
 4  Έγκριση ή μη  προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2019 του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων των Αυτιστικών Παιδιών ‘’SOS”.

Χωρίς προϋπολογισμό έτους 2019 δε μπορούν να γίνουν δαπάνες για τη λειτουργία τους.

Δεν υπάρχει απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την αποδοχή ή μη της χρηματοδότησης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ» με ανώτατο όριο χρηματοδότησης, 600.000 €.

Με τη μη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου δεν υπάρχει έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης 347.328,22 €, από το Υπουργείο  Εσωτερικών  και κατανομή   αυτών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Αχαρνών  για  επισκευή και συντήρηση σχολικών  διδακτηρίων του Δήμου Αχαρνών.

Με τη μη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου δεν υπάρχει έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Τμήματος Ένταξης σε ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και δύο γυμνάσια στο δήμο Αχαρνών.

Η δημιουργία και λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης αποτελεί µία απαραίτητη και εξειδικευμένη δομή υποστήριξης στους μαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ε.Ε.Α.), ώστε να τους παρασχεθεί η ενδεικνυόμενη διδακτική παρέμβαση στο μαθησιακό αντικείμενο, αλλά και η καταλληλότερη παιδαγωγική αντιμετώπιση ανάλογα µε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο.

Ο δήμος Αχαρνών έχει 7 αντιδημάρχους, αφού ο 8ος παραιτήθηκε στις 18/7/2019. Από αυτούς μόνο τρεις ήταν παρόντες στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 24/7/2019 που δεν έγινε ελλείψει απαρτίας, αφού βρέθηκαν μόνο 21 παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι. Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ένας πρόεδρος ΝΠΔΔ που αποχώρησε πριν εκφωνηθεί ο κατάλογος των παρόντων δημοτικών συμβούλων. Όλοι αυτοί έχουν αντιμισθία και όφειλαν να είναι παρόντες.

 

Ένας μήνας έμεινα πριν να αναλάβει την εξουσία η νέα δημοτική Αρχή. Αυτή είναι η παράδοση της εξουσίας της προηγούμενης δημοτικής Αρχής.

Ο Δήμος Αχαρνών τραβάει  μπροστά με γοργά βήματα!!

 

Το δεύτερο μέρος του τραγουδιού είναι στα τούρκικα, όχι στα ποντιακά.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | 1 Comment »

Οι ενέργειες μετά το σεισμό

Posted by koszig στο 25 Ιουλίου 2019

Δελτίο Τύπου Δήμου Αχαρνών

 

Αυτό είναι το κείμενο του δελτίου τύπου. Μερικές παρατηρήσεις. Από τις 24 Απριλίου ο γενικός Γραμματέας του δήμου Θανάσης Κατσιγιάννης παραιτήθηκε, επειδή ήταν υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος.

Η απόφαση αυτή δε φέρεται αναρτημένη στη Δι@ύγεια

Η απόφαση της παραίτησης εμφανίστηκε για λίγο και μετά χάθηκε!!

Στις  24/4/2019, (ένα μήνα πριν τις εκλογές της 26ης Μαΐου), υπήρχε πρόσκληση  της 15ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για τον κ. Κατσιγιάννη, ενώ στην 16η συνεδρίαση δε φαίνεται το όνομα του στην πρόσκληση.

Και αν η παραίτηση δεν φαίνεται επιβεβαιώνεται από αδιάψευστα στοιχεία.

Το Σάββατο 20 Ιουλίου ο κ. Κατσιγιάννης, ως πολιτικός μηχανικός, επισκέφτηκε το νεκροταφείο με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο Σπύρο Βρεττό, (κλικ εδώ)

Η απουσία του δημάρχου, λόγω καλοκαιρινών διακοπών, που ίσως επιβεβαιώνεται  από  την απουσία του από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18/7/2019, (κλικ εδώ), δε χρειαζόταν να καλυφθεί με εικονική παρουσία στις 19 ή 20 Ιουλίου.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ο ανύπαρκτος δήμος ξύπνησε

Posted by koszig στο 21 Ιουλίου 2019

Ο τελευταίος σεισμός έγινε την Παρασκευή 19 Ιουλίου στις 14:13.

Την επόμενη ημέρα 20 Ιουλίου 2019,  (κλικ εδώ).

Τη μεθεπόμενη ημέρα 21 Ιουλίου 2019.

Άμεση αντίδραση. Ο δήμος Αχαρνών υπάρχει!!  Δεν είναι ανύπαρκτος Δήμος.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ενός σεισμού μύρια έπονται!!

Posted by koszig στο 20 Ιουλίου 2019

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  εξέδωσε ενημερωτική ανακοίνωση για δηλώσεις ζημιών από το σεισμό, (κλικ εδώ).

Δήμος Αχαρνών. Υπάρχει Πολιτική Προστασία; 

Ο Δήμος Αχαρνών είναι ένας ξεχωριστός δήμος. Είναι ανύπαρκτος!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »