Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός)’ Category

Ανοιχτή επιστολή για ενημέρωση -2

Posted by koszig στο 27 Απριλίου 2017

Προς το Σεβαστόν Παρατηρητήριον Οικονομικής Εξυγίανσης του Δήμου Αχαρνών

Προς την Σεβαστήν Απικεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Προς του αξιοτίμους δημοτικούς συμβούλους

Προς τον αξιότιμον Κύριο Δήμαρχο Αχαρνών

 

Συνεχίζονται οι παρατηρήσεις για την νομιμότητα της σύνταξης του προϋπολογισμού του έτους 2017, (κλικ εδώ)

Το Πρακτικό της 115ης Συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. διαβιβάστηκε στο δήμο Αχαρνών με τους σχετικούς πίνακες Σ.Ο.Ε. προκειμένου αυτό να ψηφιστεί άμεσα από το δημοτικό συμβούλιο.

Μαζί με το πρακτικό του Παρατηρητηρίου κινήθηκε η διαδικασία για την ψήφιση του προϋπολογισμού του έτους 2017.

Στη σελίδα 11 του πρακτικού του Παρατηρητηρίου αναφέρεται:

«Επίσης, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος της τήρησης της ανταποδοτικότητας στις υπηρεσίες «Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» και «Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης» . Κατά τον έλεγχο αυτό δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις σχετικά με το ύψος των δαπανών και των αντίστοιχων εσόδων»

Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα για τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται οι προϋπολογισμοί και οι δαπάνες που σχετίζονται με καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό, όπως προσδιορίζονται οι κωδικοί στις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής.

6ΒΖΣΩΨ8-40Η Οικ. Επ. Εισήγηση για ανταποδοτικά τέλη 2016

Στους πίνακες αυτούς με κόκκινο χρώμα επισημάινονται οι δαπάνες που φαίνονται πολύ μεγάλες σε σχέση με τα δαπανηθέντα ποσά τα έτη 2015 και 2016.

Ο προϋπολογισμός συντάχτηκε ή εγκρίθηκε από το Παρατηρητήριο και είναι σε πλήρη αντίθεση σε όσα αναφέρονται για τις δαπάνες του προϋπολογισμού του έτους 2017 στην Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών για περιορισμό των δαπανών.

Οι δαπάνες σε δήμο που είναι σε Οικονομική Εξυγίανση θα έπρεπε να ήταν ουσιαστικά περιορισμένες.

Το Παρατηρητήριο δεν τηρεί τις Υπουργικές αποφάσεις και κάποιο ανώτερο όργανο θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτή την παρατυπία.

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται  τα έσοδα και οι δαπάνες για τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Στον πίνακα αυτό φαίνεται ότι τά έσοδα απο τις δαπάνες για τα ανταποδοτικά τέλη είναι περισσότερα.

Στην εγκύκλιο

kya23976-22072016 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,

αναφέρεται:

Β.3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών

Β.3.1.Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον Π/Υ 2017 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2016. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2016 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2016, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2017, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από:
– την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2015
– την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2016 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2017
– την εκτέλεση του Π/Υ 2015 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2017 καταρτίζεται Ιούλιο 2016, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2015 και 2016) 11
– την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2016, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2015. Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να :
α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία.
β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας
γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου.

Τα έτη 2015 και 2016 τα υπάρχοντα πλεονάσματα πρέπει να θεωρηθουν έσοδα για το έτος 2017 και να μειωθούν αντίστοιχα τα ποσά που θα πρέπει να πληρώσουν οι δημότες για ανταποδοτικά τέλη. Το πλεόνασμα είναι  4.341.606,88 €.

Το Πρατηρητήριο στο έγγραφό του αναφέρει «Κατά τον έλεγχο αυτό δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις σχετικά με το ύψος των δαπανών και των αντίστοιχων εσόδων».

Ως έσοδο από ανταποδοτικά τέλη είναι το ποσό των 11.065.000 €. Το πλεόνασμα είναι  4.341.606,88 € έγινε φόρος; 

Είναι φανερό ότι στο πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγίανσης που προτείνει το Παρατηρητήριο παρουσιάζει προβλήματα νομιμότητας στην υλοποίησή του.

Υπάρχουν και μερικά άλλα σημεία του προϋπολογισμού που είναι για γέλια!!

Για σίτηση αδέσποτων ζώων 20.871,36 € !!

Για συσσίτια ανθρώπων  5.000 €

Για ταϊστρες και ποτίστρες αδέσποτων ζώων 1,500 €

Για είδη διαβίωσης και περίθαλψης ανθρώπων 3.000 €

 

Αυτή είναι η επιτροπή του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Αυτά προτείνουν και επιβάλλουν στο δήμο Αχαρνών

Αυτά κλήθηκε να εγκρίνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Αυτά ενέκριναν οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας (όσοι παρέμειναν και μπορούν να ψηφίσουν)

Αυτά αρχίζει να υλοποιεί σχετικά με τις δαπάνες ο δήμαρχος.

 

Να τους χαιρόμαστε όλους αυτούς.

Σχόλια για τον προϋπολογισμό σε επόμενη ανάρτηση.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δήμος Αχαρνών – Πρόσκληση για αιμοδοσία

Posted by koszig στο 26 Απριλίου 2017

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ανοιχτή επιστολή για ενημέρωση -1

Posted by koszig στο 26 Απριλίου 2017

Προς το Σεβαστόν Παρατηρητήριον Οικονομικής Εξυγίανσης του Δήμου Αχαρνών

Προς την Σεβαστήν Απικεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Προς του αξιοτίμους δημοτικούς συμβούλους

Προς τον αξιότιμον Κύριο Δήμαρχο Αχαρνών

 Μερικά Οικονομικά στοιχεία

Έτος 2015: Εισπραχθέντα έσοδα  48.049.329,77 €    Πληρωθέντα 48.664.482,14 €       Προϋπολογισμός ισοσκελισμένος

Έτος 2016: Εισπραχθέντα έσοδα  61.697.681,22 €     Πληρωθέντα  47.185.533,35 €        Προϋπολογισμός  μη ισοσκελισμένος

 

Μη ισοσκελισμένος προϋπολογισμός σημαίνει λιγότερα προϋπολογισμένα  έσοδα από τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες. Δηλαδή κάποια ποσά που τοποθετούνται δίπλα σε κωδικούς ΚΑΕ. Τα ποσά αυτά βάζει η οικονομική υπηρεσία με βάση την εγκύκλιο που ανακοινώνεται για τον τρόπο σύνταξης του προϋπολογισμού και ειδικά με τα ποσά προκύπτουν απο συσχετισμό των ποσών των δύο προηγουμένων ετών.

Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που υπογράφουν ο υπουργός Εσωτερικών και ο υπουργός Οικονομικών μεταξύ άλλων αναφέρεται:

kya23976-22072016 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,

8. Ενόψει της υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικών Π/Υ, με εγγραφή σε αυτούς μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που
αναμένεται να εισπραχθούν, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω δαπάνες στις οποίες θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πρόβλεψης χαμηλότερου ύψους ποσών σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος:
– οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας,

 

Από τον ανωτέρω πίνακα που συντάχθηκε με τα δημοσιευμένα στοιχεία προϋπολογιμών των ετών 2015,2016,2017 προκύπτεί ότι το έτος 2017 οι δαπάνες για υπερωρίες προσωπικού προϋπολογίζονται κατά  555.074 €  περισσότερες από εκείνες του προηγουμένου έτους 2016.

Τον προϋπολογισμο έχει συντάξει το παρατηρητήριο και κάλεσε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και το δήμο Αχαρνών να τον ψηφίσουν.

Μήπως το Παρατηρητήριο πρέπει να ελεγθεί γιατί δεν τήρησε την ανωτέρω εγκύκλιο, που υπογράφεται από τους Υπουργους Εσωτερικών και Οικονομικών;

Πως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ατικής δέχθηκε να εγκρίνει τον προϋπολογισμό που σύνταξε το Παρατηρητήριο (ή ο δήμος Αχαρνών με την εποπτεία του Παρατηρητηίου), που δεν τηρεί την ανωτέρω εγκύκλιο.

Για τους δημοτικούς συμβούλους που ψήφισαν το προϋπολογισμό χωρίς να είναι ενημερωμένοι για το περιεχόμενό του κανένα σχόλιο.

Ο δήμαρχος που θα εκτελέσει τον προϋπολογισμό, όπως φάνηκε χτες, ενδιαφέρεται  κυρίως για τις δαπάνες με τις ληξηπρόθεσμες υποχρεώσεις που θεωρεί ότι είναι πρώτης προτεραιότητας.

Η συνέχεια στο επόμενο!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Παρατηρητήριο. Μια από τα ίδια

Posted by koszig στο 24 Απριλίου 2017

Λογικό είναι να γίνεται όταν αναλαμβάνει μια νέα δημοτική Αρχή την εξουσία να ζητάει να ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις που μεταβιβάζει η προηγούμενη δημοτική Αρχή, Αυτό δεν έγινε από την δημοτική Αρχή υπό τον κ. Κασσαβό με την παρουσίαση της οικονομικής κατάσταση του δήμου από τον Δρ. Γεώργιο Γαλανό, Λέκτορα του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, (κλικ εδώ).

Για τον προγραμματισμό του  έργου του δήμου το πρώτο εξάμηνο της νέας δημοτικής Αρχής έπρεπε να συνταχτεί το  Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Επιχειρησιακά προγράμματα Δήμων

Μια γεύση Επιχειρησιακού προγράμματος είναι αυτό που συντάχθηκε και ψηφίστηκε στο δήμο Τρικάλων

Στρατηγικός Σχεδιασμός – Τρίκαλα

Ο δήμος Αχαρνών για την περίοδο 2011-2014 είχε Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Ο δήμος Αχαρνών για την περίοδο 2014-2019 δεν έχει Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός μάλλον το θεωρεί επουσιώδες, Άλλωστε το κείμενο δεν προσφέρεται για φωτογράφηση.

Κάθε χρόνο ο δήμος έπρεπε δια της Εκτελεστικής Επιτροπής να συντάσσει Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, που αποτελεί την εξειδίκευση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη χρονιά που έρχεται. Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός.

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης δεν υπήρξε για τα έτη 2015, 2016. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης δεν υπάρχει και για το 2017.

Κάθε χρόνο τον Οκτώβριο πρέπει το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίζει για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και στη συνέχεια να αποστέλλει στη ΔΕΗ το σχετικό κατάλογο για την είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων του δήμου. Το έτος 2014 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο και αποφάσισε για τα ανταποδοτικά τέλη του επόμενου έτους 2015. Το ίδιο έγινε και το έτος 2015  για τα ανταποδοτικά τέλη  του έτους 2016. Το έτος 2016 σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έγινε επικαιροποίηση για τα ανταποδοτικά τέλη, λόγω αλλαγής του νόμου για τριτέκνους και άλλες κατηγορίες ευπαθών ομάδων.

Για το έτος 2017 δεν έχει ληφθεί απόφαση για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

 

Τι είναι προϋπολογισμός;

Όπως αναλύεται και η λέξη υπολογίζονται κάποια πράγματα, κυρίως οικονομικής φύσεως,  προκειμένου να γίνονται στη συνέχεια σωστές ενέργειες;

Προϋπολογισμός κυρίως αναφέρεται στα έσοδα που έχει ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων, οικογένεια, επιχείρηση ή μια κρατική οντότητα και στα έξοδα  που μπορεί να κάνουν αυτοί σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Οικογενειακός προϋπολογισμός είναι ένας υπολογισμός που κάνει μια οικογένεια για το τι έσοδα και έξοδα θα έχει για ένα χρονικό διάστημα στο μέλλον.

Πρέπει να γνωρίζει ή να εκτιμά τα έσοδα, τακτικά ή έκτακτα, που υπολογίζει να έχει και με βάση αυτά προγραμματίζει τις δαπάνες που θα έχει τη δυνατότητα να κάνει. Για να μην υπάρχουν οικονομικά προβλήματα πρέπει τα έξοδα να μην είναι περισσότερα από τα έξοδα που πρόκειται να γίνουν. Να υπάρχει ένα ισοσκελισμένος προϋπολογισμός.

Μερικές φορές λόγω εκτάκτων αναγκών ( π.χ. μια αρρώστια) ή προκειμένου να γίνουν «επενδύσεις» (π.χ. αγορά ενός αυτοκινήτου ή μιας οικίας) γίνεται προσφυγή σε δανεισμό.

Η ίδια λογική πρέπει να υπάρχει σε μια επιχείρηση ή μια κρατική οντότητα (Κράτος, Περιφέρεια, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομικά Πρόσωπα).

Ο δήμος έχει στις αρμοδιότητές του την παροχή υπηρεσιών στους δημότες και τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης τους.

Ο δήμος έχει συνέχεια, οι δημοτική Αρχή διαδέχεται η μία την άλλη, αλλά οι υπηρεσίες του δήμου συνεχίζουν να λειτουργούν.

Στην οικονομική διαχείριση του δήμου υπάρχουν έσοδα και δαπάνες,  (κλικ εδώ).

Στον παρακάτω πίνακα είναι καταχωρημένα τα έσοδα του δήμου για τα έτη 2011-2016, Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται τα έσοδα που στοιχεία τους έχουν δοθεί από τους τριμηνιαίους απολογιστικούς πίνακες του Δ’ τριμηνου κάθε έτους.

Το το Δ’ τρίμηνο του έτους 2016 δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία, τα οποία,σύμφωνα με το νόμο, έπρεπε να έχουν δημοσιευτεί τον Ιανουάριο του έτους 2017 και να έχους συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο. Με αυτά τα στοιχεία οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολιτευση θα μπορούσαν να εκφράσουν άποψη για τον προϋπολογισμο του έτους 2017,

Σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης του προύπολογισμού από το υπουργείο Εσωτερικών λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τα δύο προηγούμενα έτη.

kya23976-22072016 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,

Το πως προέκυψαν τα στοιχεία των προϋπολογισμών τα χρόνια που πέρασαν πρέπει κάποιος να τα εξηγήσει. Τα στοιχεία που έχουν άμεσο ενδιαφέρον είναι εκείνα των ετών 2015 και 2016, που καθορίζουν τον προϋπολογισμό του έτους 2017.

Το έτος 2015 στο ταμείο «μπήκαν» 48.049.329,22 € και «βγήκαν» 48.664.482,14 €. Πως έγινε αυτό θέλει ερμηνεία.

Για το έτος 2016 στο ταμείο έμειναν 14.512.147,87 € !!

Ας δούμε ένα σηματικό έσοδο του δήμου που δεν οφείλεται σε επιχορηγήσεις αλλά σε έσοδα από τέλη και δικαιώματα.

Τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμου είναι ανταποδοτικά, δηλαδή οι κωδικοί εσόδων και εξόδων που αναφέρονται στα έσοδα και τα έξοδα πρέπει να έχουν ισοσκελισμένο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με το νόμο και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικώ που αναφέρονται στον προϋπολογιασμό αν εισπραχθούν επιπλέον έσοδα των εξόδων το επιπλέον ποσό αποτελει φόρο και δεν επιτρέπεται. Αν για κάποιο λόγο τα εισπραχθέντα έσοδα είνα περισσότερα των εσόδων το επιπλέον ποσό θεωρείται έσοδο για τα ανταποδοτικά τέλη του επομένου έτους. Αν συμβεί αυτό, τότε πρέπει να μειωθούν αντίστοιχα τα ανταποδοτικά τέλη του επομένου έτους.

Για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οι δαπάνες είναι είναι καθορισμένες.

Από τους ανωτέρω πίνακες  οι δαπάνες για τα ανταποδοτικά τέλη είναι: Έτος 2015: 10.160.859,18 €.  Έτος 2016: 8.820.967,95 €

Τα έσοδα για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμου είναι:

Το έτος 2015 εισπράχθηκαν για ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  12.072.699,90 €  και δαπανήθηκαν 10.160.859,18 €.

Περισσότερες εισπράξεις από τις αντίστοιχες δαπάνες το έτος 2015 κατά  1.911.840,72 €.

Το έτος 2016 εισπράχθηκαν για ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  13.217.733,27 €  και δαπανήθηκαν 8.820.967,95 €.

Περισσότερες εισπράξεις από τις αντίστοιχες δαπάνες το έτος 2016 κατά 4.396.765,37 €.

Επομένως ως έσοδο για το έτος 2017 πρέπει να θεωρηθούν τα 1.911.840,72 € + 4.396.765,37 € = 6.308.606,09 €  ως εισπραχθέν έσοδο  και να μειωθούν αντίστοιχα τα προϋπολογισθέντα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Αν θεωρηθούν ότι για «παράπλευρες δαπάνες» δαπανήθηκε το 10% το υπόλοιπο «περίσσευμα» είναι   5.677.745,48 €.

Αυτό το έλαβε υπόψη του το Παρατηρητήριο το οποίο επέβαλε τον προϋπολογισμό του έτους 2017 στο δήμο Αχαρνών και μάλιστα στον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο και στάλθηκε της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, (κλικ εδώ).

Οι προτάσεις του Παρατηρητηρίου είναι σύννομες;

Και για να δούμε και μερικές δαπάνες καθαραριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Σύμφωνα με την Υπουργική αποφαση για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2017  kya23976-22072016

8. Ενόψει της υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικών Π/Υ, με εγγραφή σε αυτούς μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που
αναμένεται να εισπραχθούν, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω δαπάνες στις οποίες θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πρόβλεψης χαμηλότερου ύψους ποσών σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος:
– οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών
αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας,

Πως τηρεί το Παρατηρητήριο αυτή την απόφαση στη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2017;

Επειδή το Παρατηρητήριο με τον προϋπολογισμό που ενέκρινε σε σχέση με τις δαπάνες που δεν είναι σύμφωνες με την ανωτέρω υπουργική απόφαση.

Επειδή η ψήφιση του Σ.Ο.Ε. στο δημοτικό συμβούλιο έγινε με τη σχετική πλειοψηφία των 18 θετικών ψήφων και όχι την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου που είναι 23 θετικές ψήφοι.

Επειδή οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου της 8 Απριλίου 2017 δεν είναι σύμφωνες με το άρθρο 75 του νόμου  4316/2014 και τις υπουργικές εγκυκλίου θα ζητηθεί και πάλι η ακύρωση της απόφασης  65/2017 για το Σ.Ο.Ε. και της 67/2017 για την έγκριση του προϋπολογισμου του έτους 2017.

Σε δουλειά να βρισκόμαστε!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Πανηγύρι της Ζωοδόχου πηγής – Παρασκευή 21 Απριλίου 2017

Posted by koszig στο 23 Απριλίου 2017

Το Πανηγύρι της εορτής της Ζωοδόχου Πηγής  συνεχίστηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 10:15 προσήλθαν οι επίσημοι στον Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου,

 

Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

    

    

    

    

    

Η Λιτάνευση της Εικόνος της Ζωοδόχου Πηγής

 

Ακολούθησε το γνωστό «κέρασμα».

    

    

Επόμενο γεγονός η εγκαινίαση της έκθεσης «Αχαρναϊκή Γη: Ο δρόμος του κρασιού» στη Δημοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς»

    

Τελετή Βράβευσης νικητών του διαγωνισμού ‘Εκθεση για το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών σε συνεργασία με το Επισκήνιο.

Ακολούθησαν τα χορευτικά συγκροτήματα:

Λύκειο Ελληνίδων – Παράρτημα Αχαρνών

Σύλλογος Κρητών Αχαρνών 

 

Εύξεινη Λέσχη Αχαρνών «Ο Καπετάν Ευκλείδης»

 

Συναυλία με τη Χαρά Βέρα

 

Άρχισε το τραγούδι, ο χορός μεταξύ της εξέδρας και των επισήμων…

Μετά έγινε το έλα να δεις, όχι μεταξύ των θεατών, αλλά μεταξύ θεσμικών παραγόντρων!!!

Πάντα τέτοια!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | 1 Comment »

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν

Posted by koszig στο 19 Απριλίου 2017

Στο δήμο Μαραθώνα περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Ο νυν δήμαρχος Ηλίας Ψινάκης τα έβαλε με τον πρώην δήμαρχο Ιορδάνη Λοϊζου για θέματα κακοδιαχείρισης. Πέρα από τα ποινικά θέματα υπήρξαν και πειθαρχικές διώξεις, (κλικ εδώ)

Για το θέμα των πειθαρχικών διώξεων υπήρξε εκτενής αναφορά στο διαδίκτυο, (κλικ εδώ).

Ακολουθεί η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης:
 Σύμφωνα με τη συνεδρίαση στις 25/11/2016 και την απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου επιβάλλεται ποινή αργίας 6 μηνών από δόλο στους εγκαλούμενους Ιορδάνη Λουίζο και Καλλιόπη Πατεράκη (κατά πλειοψηφία).

Τι μου θυμίζει αυτή η ημερομηνία, τι μου θυμίζει;  Μήπως αρχίζω να γερνάω;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του έτους 2017

Posted by koszig στο 19 Απριλίου 2017

Στην έκτακτη  συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 8 Απριλίου 2017, μετά την ψήφιση ή μη ψήφιση του Σ.Ο.Ε. συζητήθηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2917.

Η συζήτηση αντί στις 20:00 που είχε οριστεί στην πρόσκληση άρχισε στις 23:01 του Σαββάτου. Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση,

 

Τη Δευτέρα 10 Απριλίου δημοσιεύτηκε η απόφαση.

6Η78ΩΨ8-Ε6Β Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 και ΟΠΔ

Η απόφαση

Έγινε κάτι από αυτά που αναγράφει το κείμενο της απόφασης;

Τι ψήφισαν όσοι παρέμειναν

Ότι ψήφισαν στο δημοτικό συμβούλιο ήταν άνευ σημασίας αφού το κείμενο του προϋπολογισμού είχε εγκριθεί από την ελέγχουσα τη νομιμότητα της απόφασης Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής!!

Για ποιο λόγο ζητήθηκε η ψήφιση του προϋπολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο; Για να βιντεοσκοπηθεί η ξεφτίλα του; 

Για να δούμε πόσο νόμιμη είναι η συνταγή από το Παρατηρητήριο

Για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017 δεν υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που να τα καθορίζει. Τελευταία απόφαση ελήφθη στις 29/7/2016, με την οποία καθορίζονται τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  για το έτος 2016.

2132 Απόφαση για ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2016

Οι δαπάνες για τα έτη 2015 και 2016 είναι:

Από τους ανωτέρω πίνακες είναι φανερό ότι τα έσοδα που εισπράχθηκαν  το έτος 2015 ήταν 12.072.699,90 € και οι δαπάνες  ήταν 8.852.988,20 €

Η διαφορά τους 3.219.711,79 € έπρεπε να μεταφερθεί ως έσοδο των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού το έτος 2016.

Η διαφορά εσόδων- εξόδων το έτος 2016 ήταν 4.901.423,82 € (13.217.733,27-8.316.309,45). Σε αυτό ποσόν έπρεπε να προστεθεί το πλεόνασμα του έτους 2015. Επομένως το πλεόνασμα των δύο προηγουμένων ετών, που ανέρχεται σε 8.121.135,52 €, έπρεπε να αποτελέσει έσοδο για το έτος 2017.

Για τα ανωτέρω τέλη θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η είσπραξη των τελών πρέπει να είναι ανάλογη με το κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών. Η μη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νομιμότητας.(κλικ εδώ).

Στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του έτους 2017, στον Κ.Α.Ε. 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89), αναγράφεται το ποσό 10.960.000,00 € χωρίς να λαμβάνεται το πλεόνασμα του προηγουμένου έτους 2016.

Τελικά εκείνοι που συνέταξαν τον προϋπολογισμό του έτους έχουν ευθύνη για αποφάσεις που στερούνται νομιμότητας;

Αν δημότες προσφύγουν αρμοδίως και ζητήσουν επιστροφή χρημάτων που κατέβαλαν για ανταποδοτικά τέλη σε ποιους θα καταλογιστεί η ευθύνη;

 

Είμαστε χαρούμενοι με το Παρατηρητήριο. Και μη χειρότερα!!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η μεγάλη εορτή τελείωσε. Επιστροφή στην καθημερινότητα.

Posted by koszig στο 17 Απριλίου 2017

Η εορτή του Πάσχα τελείωσε. Ας ξαναγυρίσουμε στην καθημερινότητα. Δικαιωματικά η αρχή ανήκει στο δήμαρχο.

Με Δελτίο Τύπου έγινε η ενημέρωση των δημοτών για τα εκτελούμενα έργα. (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Επίβλεψη εργασιών πεζοδρόμησης στον Κόκκινο Μύλο από τον Δήμαρχο Αχαρνών.

Τις εργασίες επισκευής πεζοδρόμων, κρασπέδων και διαμόρφωσης χώρων στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου επέβλεψε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός.

Πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών έχει προχωρήσει  στην αποκατάσταση, πεζοδρόμων και κρασπέδων εκατέρωθεν της οδού Φιλαδελφείας στο ύψος της περιοχής του Κόκκινου Μύλου.

         

Η ανακατασκευή των πεζοδρομίων ήταν ένα σοβαρό έργο που γίνεται με προσωπικό από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα το οποίο υλοποιείται στον Δήμο Αχαρνών και σε άλλους 33 δήμους της Ελλάδος.

Ένα από τα έργα(;) ήταν και η επίβλεψη του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου  και Ελένης στην περιοχή του  Κόκκινου Μύλου.

Αυτό «επιβλέπει» ο δήμαρχος.

Τελικά πότε έγινε το έργο αυτό;

Στο κάτω μέρος της φωτογραφίας φαίνεται η ημερομηνία λήψεως  11/2014, Νοέμβριος του έτους 2104. Από τότε έχουν περάσει δυόμισι χρόνια με δήμαρχο τον Ιωάννη Κασσαβό.

Το συντριβάνι το έτος 2014.

Το συντριβάνι σήμερα.

Άλλαξε κάτι αυτά τα δυόμισι χρόνια;

Αν ο δήμαρχος έκανε μερικά βήματα βόρεια θα μπορούσε να βγάλει ακόμα μερικές φωτογραφίες.

Πριν το έτος 2014

    

Μετά το έτος 2014

Η παιδικά χαρά έγινε χώρος Parking.

Και ένα τελευταίο. Η  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών έχει προχωρήσει  στην αποκατάσταση, πεζοδρόμων και κρασπέδων.

Δεν υπάρχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Παναγιώτης Πολυμενέας να συνοδεύει το δήμαρχο στις φωτογραφήσεις.

Άλλοι σχεδιάζουν τα έργα και άλλοι τα επιβλέπουν!!

Τη Ύφος και το  Ήθος της εξουσίας

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Θα εξυγιανθεί ο δήμος ή οι δημότες;

Posted by koszig στο 12 Απριλίου 2017

Μετά την πρωινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  της 8 Απριλίου 2017 το βράδυ της ίδιας ημέρας έγιναν δύο συνεδριάσεις του Δημοτικό Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών.

prosklisi_6

prosklisi_7

Στις προσκλήσεις ως αιτιολογία της έκτακτης σύγκλισης ήταν το με  αρ. πρωτ. 296/2017 πρακτικού 115 συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Πουθενά δεν έγινε γνωστό αυτό το πρακτικό, ούτε στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, ούτε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ούτε σε κάποια εισήγηση.

Παρόλα αυτά οι σύμβουλοι δέχτηκαν, χωρίς να ρωτήσουν για το πρακτικό, ότι η συνεδρίαση ήταν έκτακτη και έπρεπε να γίνει το Σάββατο του Λαζάρου!!

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση.

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις σε αυτή τη συνεδρίαση.

Με την έναρξη της συνεδρίασης άρχισε η ανακατανομή των θέσεων των δημοτικών συμβούλων της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης.

Αυτοί που πέρασαν «επίσημα» στις απέναντι σειρές από εκείνες που καθόντουσαν πριν μερικές συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου:

  1. Αναστάσιος Χίος, 2. Στέργιος Πεδιαδίτης, 3. Ελενη Σαχσανίδη, 4. Σπύρος  Κατσούρος, 5. Χαράλαμπος Ορφανίδης, 6. Μαρία Χαριτίδη, 7. Θεόφιλος Αφουξενίδης.

Πρωτοπόρος στην ανεξαρτητοποίηση ο Παναγιώτης Κοσμίδης, της παράταξης ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ του Παναγιώτη Γρηγοριάδη, (κλικ εδώ)

Η υπόλοιπη παράταξη του δημάρχου μέχρι σήμερα.

1.Θεόδωρος Συρινίδης, 2. Γεωργία Ευθυμιάδου-Τουμανίδη, 3. Λουίζα Κοσμίδου, 4. Κωνσταντίνος Σασσαρίδης, 5. Παναγιώτης Πολυμενέας. 6. Ηλίας Τσουκαλάς, 7. Μαρία Ναυροζίδου, 8, Γεώργιος Δασκαλάκης, 9. Ευστάθιος Τοπαλίδης, 10. Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, 11. Αντώνιος Παλιούρας, 12. Γεώργιος Σταύρου.

Οι με αριθμούς 1,3,5,9,10,11,12, 14 είναι Αντιδήμαρχοι. Οι 6 . πρόεδρος της Επενδυτικής, 7. πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ, 8. πρόεδρος της ΔΗΦΑ, 2. Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παιδείας.

Από την παράταξη του δημάρχου απουσίαζαν ο Γεώργιος Σιδηρόπουλος, Δημήτριος Γιανακόπουλος (εμφανίστηκε και αποχώρησε), Δημήτριος Μιχαηλίδης και Γεώργιος Ποιμενίδης. Εμφανίστηκε και η Αφροδίτη Μηλιώρη με μια ζωντανή κούκλα στην αγκαλιά της και μετά από λίγο αποχώρησε.

Από την παράταξη της πλειοψηφίας ήταν παρατεταγμένοι 14 δημοτικοί σύμβουλοι.

Ο πρώην δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος στην ομιλία του είπε ότι δεν υπήρξε αρκετός χρόνος για ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων, πράγμα για το οποίο συμφώνησε όλη η αντιπολίτευση,  και ζήτησε να αναβληθεί η συνεδρίαση για δυό-τρεις μέρες προκειμένου να γίνει η αναγκαία ενημέρωση. Ζήτησε μάλιστα να τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία. Ο δήμαρχος δε δέχτηκε την πρόταση, παρότι φαινόταν ότι δεν υπήρχε η αναγκαία πλειοψηφία να ψηφιστεί η πρόταση για το Σ.Ο.Ε. .

Οι παριστάμενοι δημοτικοί σύμβουλοι φαίνεται ότι δεν πρόλαβαν να ενημερωθούν για αυτά που καλούνταν να ψηφίσουν, που θα δέσμευαν το δήμο Αχαρνών για τρία χρόνια, με αποτέλεσμα οι μεν της συμπολίτευσης και όσοι για τους δικούς τους λόγους συμφώνησαν με την πρόταση, ενώ οι άλλοι με το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για ενημέρωση διαφώνησαν.

Για εκ των υστέρων ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων που κλήθηκαν να ψηφίσουν:

Παρατηρητήριο – ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΣΟΕ_ΑΧΑΡΝΩΝ

Στη σελίδα 12 του ανωτέρω εγγράφου αναφέρεται:

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.4 του ν.4316/2014, ο Δήμος Αχαρνών θα πρέπει να υποβάλλει το εν λόγω σχέδιο άμεσα για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2017.

Τι αναφέρει το άρθρο 75, παρ, 4 του νόμου 4316/2014;

Μετά την ένταξη του Ο.Τ.Α. σε πρόγραμμα εξυγίανσης, το Παρατηρητήριο καλεί τον Ο.Τ.Α., εντός προθεσμίας που αυτό ορίζει, να συντάξει Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσής του (Σ.Ο.Ε.), το οποίο ψηφίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Εάν ο Ο.Τ.Α. δεν καταθέσει εγκαίρως το Σ.Ο.Ε. ή αυτό που καταθέσει δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ή κρίνεται ανεπαρκές, αυτό συντάσσεται ή τροποποιείται αναλόγως από το Παρατηρητήριο και με την προσθήκη ενδεχομένως παρεμβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 6, αποστέλλεται στον Ο.Τ.Α. προκειμένου να ψηφισθεί χωρίς καθυστέρηση από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

ΩΘ86ΩΨ8-33Β Έγκριση Σχεδίου Οικονομικού Εξυγίανσης Σ.Ο.Ε Δήμου Αχαρνών

Εδώ εξαρτάται κανείς πως διαβάζει το νόμο. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι μετά την ένταξη σε πρόγραμμα εξυγίανσης το πρόγραμμα εξυγίανσης ψηφίζεται και η απόφαση εγκρίνεται με 23 ψήφους.

Αν για κάποιο λόγο η απόφαση δεν εγκριθεί το Παρατηρητήριο κάνει τις αναγκαίες παρεμβάσεις και αποστέλλεται την πρόταση να ψηφιστεί χωρίς καθυστέρηση από το δημοτικό συμβούλιο. Είναι φανερό ότι δεν κρίθηκε αναγκαίο ο νομοθέτης να επαναλάβει τον αριθμό των θετικών ψήφων που πρέπει να λάβει η νέα πρόταση.

Σε διαδοχικές ψηφοφορίες για ψήφιση πρότασης, όπως στην εκλογή οργάνων (εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου), άρθρο 64 του νόμου 3852/2010, ο νομοθέτης καθορίζει τον αριθμό των ψήφων για την πρώτη ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία και τις επόμενες ψηφοφορίες με απόλυτη τη δεύτερη και σχετική την τρίτη.

Επειδή η απόφαση για έγκριση του προγράμματος εξυγίανσης δέσμευε αρχικά το δήμο για τα έτη 2016,2017,2018 και με τη νέα πρόταση τον δεσμεύει για τα έτη 2017,2018,2019, είναι φανερό ότι η πρόταση πρέπει να ψηφιστεί με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή των 23 ψήφων που αντιστοιχεί στο 50% των θετικών ψήφων των δημοτικών συμβούλων και όχι της απλής πλειοψηφίας των παρόντων, που σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, που είναι 13 θετικές ψήφου, δηλαδή το 29% του αριθμού των δημοτικών συμβούλων.

Αντίστοιχη λογική υπάρχει στην ψήφιση κανονιστικών αποφάσεων, που απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία και δεν καθορίζεται σε επόμενη ψηφοφορία η σχετική πλειοψηφία.

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εξωτερικών να αποφασίσει ποια ερμηνεία θα δώσει στους νόμους και την κοινή πρακτική.

Και το ερώτημα παραμένει. Πρέπει να είμαστε σήμερα σε Πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγίανσης;

Και ένα τελευταίο ερώτημα:

Το παρατηρητήριο με τις εισηγήσεις που κάνει μήπως δεν τηρεί του νόμους που υπάρχουν σήμερα;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Uncategorized | Leave a Comment »

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 8 Απριλίου 2017

Posted by koszig στο 11 Απριλίου 2017

Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2017, στις 11 το πρωί συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή. Θέμα ήταν:

«Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών και του ΟΠΔ για το έτος 2017, όπως διαμορφώθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 296/17 Πρακτικό της 115ης Συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ«.

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού ενός δήμου υπάρχουν μια σειρά από διαδικασίες που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να καταλήξουν σε σχέδιο προϋπολογισμού για ψήφιση από το δημοτικό συμβούλιο και υποβολή για τελική έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Αυτή είναι η σειρά διαδικασιών:

Κατάρτιση προϋπολογισμού: Στάδια – Προθεσμίες

Έως την 31 Ιουλίου: Έκδοση ΚΥΑ για παροχή οδηγιών κατάρτισης
Έως την 20η Ιουλίου:
– Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας
– Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
– Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Έως την 5η Σεπτεμβρίου:
– Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής
– Ενσωμάτωση του σχεδίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΥΠ.ΕΣ. – Παρατηρητήριο

Έως το τέλος Οκτωβρίου:
– Γνώμη Παρατηρητηρίου – παροχή οδηγιών από ΥΠ.ΕΣ.
– Ψήφιση ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων
– Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Έως την 15η Νοεμβρίου:
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης)
Αποστολή στη ΔΕΗ της απόφασης  για τα ανταποδοτικά τέλη για είσπραξη τους το έτος 2017.

Έως την 31η Δεκεμβρίου έλεγχος προϋπολογισμού και ΟΠΔ από Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού για το έτος 2017 δεν έγινε τίποτα από αυτά!!

Ο λόγος είναι ότι για το έτος 2016 δεν υπήρχε εγκεκριμένος προϋπολογισμός, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα ισοσκέλισης.

Το ποσό για το οποίο ο Δήμος δε μπορούσε  να καταρτίσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό ανερχόταν  σε 19.885.490,04 €. Το παρατηρητήριο χορήγησε εικονικά το ποσό αυτό, ο προϋπολογισμός ισοσκελίστηκε και άρχισε η εκτέλεσή του.

Το ποσό των 19.885.490,04 €  ήταν «μαϊμού » για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, γιατί ποτέ δεν εισπράχθηκε από το δήμο Αχαρνών το έτος 2016.

Οι ανωτέρω διαδικασίες για τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2017 δεν έγινα, γιατί η οικονομική υπηρεσία ήταν σε συνεχή διαβούλευση με το παρατηρητήριο.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2016 συζητήθηκε το Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης (Σ.Ο.Ε.), αλλά η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, γιατί η απόφαση δε συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων, δηλαδή 23 θετικές ψήφους, (κλικ εδώ).

Ο ΟΤΑ που τίθεται σε πρόγραμμα εξυγίανσης, χάνει το δικαίωμα να καταρτίσει προϋπολογισμό, καθώς με την νέα ρύθμιση  η δυνατότητα αυτή παραχωρείται  στην αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ. Δηλαδή το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ θα καταρτίσει και θα επικυρώσει μη ισοσκελισμένο προϋπολογισμό του υπό εξυγίανση ΟΤΑ.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 296/17 Πρακτικό της 115ης Συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ που αναφέρεται ως θέμα συζήτησης στην οικονομική επιτροπή δε γνωστοποιήθηκε ως ενημερωτικό έγγραφο στα μέλη της οικονομικής επιτροπής,κυρίως της αντιπολίτευσης.

Πιθανόν είναι αυτό το πρακτικό να περιέχει το σχέδιο-απόφαση του παρατηρητηρίου για τον προϋπολογισμό του έτους 2017 του δήμου Αχαρνών.

Για τη σύνταξη αυτού του σχεδίου-απόφαση κάποιος έπρεπε να αποφασίσει για τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα που είναι βασικό στοιχείο για τα έσοδα του δήμου. Είναι φανερό ότι το παρατηρητήριο τους τρεις μήνες που πέρασαν το έτος 2017 συνεργάστηκε με το δήμο Αχαρνών, δηλαδή τα θεσμικά όργανα που είναι η οικονομική υπηρεσία και τα παραθεσμικά που είναι οι διάφοροι σύμβουλοι.

Αυτά είναι εισαγωγικά στοιχεία. Ας δούμε όμως τι έγινε λίγο πριν από τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 11:00  π.μ.της 8η Απριλίου του έτους 2017.

Λίγο πριν τη συνεδρίαση, στις 10:4ο π.μ. , πέρασα από τον πρώτο όροφο του δημαρχείου, όπου είναι ο προθάλαμος του γραφείου του δημάρχου. Εκεί συνάντησα του κ.κ. Παλιούρα και Δασκαλάκη. Η πόρτα του γραφείου του δημάρχου ήταν ανοιχτή. Ανέβηκα στον δεύτερο όροφο όπου επρόκειτο να συνεδριάσει η οικονομική επιτροπή.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση

 

 

Στην σύνταξη του προϋπολογισμού απαραίτητη προϋπόθεση είναι το κείμενο του Τεχνικού Προγράμματος. Της σύνταξης του Τεχνικού προγράμματος πρέπει να προϋπάρχει το  Πενταετές  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης δεν υπάρχουν στο δήμο Αχαρνών.

Στη Δι@ύγεια στις 8/4/2017 αναρτήθηκε:

 

Στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών αναρτώνται οι συνεδριάσεις  οργάνων.

Είναι φανερό ότι η ημερήσια διάταξη αναρτήθηκε λίγο πριν ή λίγο μετά της συνεδρίασης  της Εκτελεστικής Επιτροπής

Στις 11:45 δημοσιεύτηκε η ανάρτηση της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής για το Τεχνικό Πρόγραμμα

ΩΗΝΚΩΨ8-ΟΒΗ Εκτελεστική Επιτροπή για Τεχνικό Πρόγραμμα

Ως ώρα συνεδρίασης φέρεται η 10:30 π.μ.

Αστραπή τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ενημερώθηκαν και συγκεντρώθηκαν  στις  10:30, αναγνώστηκε η εισήγηση από το δήμαρχο, πρόεδρο της επιτροπής και αποφασίστηκε το πρακτικό να διαβιβαστεί στο δημοτικό συμβούλιο για ψήφιση.

Με όλα αυτά δημιουργούνται απορίες σε κακόβουλους δημότες, γιατί στην ιστοσελίδα του δήμου αναρτάται κατόπιν εορτής η ημερήσια διάταξη, πως εξαφανίστηκαν δια μαγείας από το χώρο συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής τα μέλη της  που δεν ήταν μέλη της οικονομικής επιτροπής;

Το σχέδιο του προϋπολογισμού  που ψηφίστηκε στην οικονομική επιτροπή αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια λίγες ώρες αργότερα.

ΩΝΓ7ΩΨ8-ΧΩ2 Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών και του ΟΠΔ για το έτος 2017

Το ερώτημα είναι αν ο δήμος πρέπει να είναι στο παρατηρητήριο;  Σχόλια για αυτό σε επόμενη ανάρτηση.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »