Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός)’ Category

Οικονομικές επιτροπές

Posted by koszig στο 23 Ιουνίου 2019

Στις 11 Ιουνίου συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή. τακτικά θέματα ημερήσιας διάταξης:

Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες

1  Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης
Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών
2  A. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ετήσια παροχή ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου.
Β. Έγκριση της με αριθμ. 21/2019 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος  Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού, για την ετήσια παροχή ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 90.000,00 €.
Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Δ. Έγκριση διάθεσης ποσού 15.100,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 20-6252 και 74.900,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 20-6253, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020, για την ανωτέρω παροχή.
Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
3  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο     Αθηνών (ΑΡ. ΚΛ: 14214/2019)
4  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο     Αθηνών (ΑΡ. ΚΛ: 13104/2019)
5  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο     Αθηνών (ΑΡ. ΚΛ: 13710/2019)
6  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο     Αθηνών (ΑΡ. ΚΛ: 12483/2019)
7  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο     Αθηνών (ΑΡ. ΚΛ: 12607/2019)
8  Έγκριση της υπ’ αριθμ.  865/2019 απόφασης Δημάρχου.

Η συνεδρίαση:

 

Στη συνεδρίαση αυτή τη φορά η αντιπολίτευση ήταν παρούσα με δύο τακτικά μέλη το Σπύρο Βρεττό νυν δημοτικό σύμβουλο και αυριανό δήμαρχο, τον Μιχάλη Βρεττό δημοτικό σύμβουλο ως τακτικά μέλη της οικονομικής επιτροπής και το δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Ξαγοράρη ως αναπληρωματικό μέλος της οικονομικής επιτροπής.

Η συνεδρίαση έγινε στις 11/6/2019. Στις 12/6/2019 αναρτήθηκαν στη Δι@ύγεια:

Δύο τακτικά θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο έκτακτα.

Εκτός από αυτά ψηφίστηκαν και 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσαν σε αναθέσεις σε δικηγόρους.

Οι αναρτήσεις αυτών των αποφάσεων δεν υπάρχουν στη Δι@ύγεια και στην ιστοσελίδα του δήμου

Γιατί είναι αναγκαία η ανάρτηση αυτή;

Γιατί μέχρι σήμερα οι νυν δημοτικοί άρχοντες και οι ερχόμενοι δημοτικοί άρχοντες δεν ασχολούνται με την οργάνωση του δήμου Αχαρνών και την τήρηση των διαδικασιών και του νόμου στη  λειτουργία των οργάνων του δήμου.

Η οικονομική επιτροπή είναι το σημαντικότερο, μετά το δημοτικό συμβούλιο, όργανο λήψης αποφάσεων.

Άρθρο 72
Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες
1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..
2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου.

Ενημερωτικά:

Ένδικο βοήθημα ονομάζεται κάθε μέσο που δίνει νόμος στον πολίτη, με το οποίο ο τελευταίος μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια. Με το ένδικο βοήθημα ο πολίτης εισάγει μια διαφορά προς κρίση σε ένα δικαστήριο.

Τα ένδικα βοηθήματα δε θα πρέπει να συγχέονται με τα ένδικα μέσα, τα οποία είναι μέσα για τον έλεγχο ή επανάκριση μιας ήδη εκδοθείσας δικαστικής απόφασης. Τα ένδικα μέσα έπονται συνεπώς των ενδίκων βοηθημάτων.

Σύμφωνα με το νόμο 3681/2010 («Δι@ύγεια»):

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των αρμόδιων Υπουργείων που αυτά διατηρούν. Οι πράξεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου. Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.»
Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου τρίτου Νομ. 4057/14-14 Μαρτ. 2012 (ΦΕΚ Α΄ 54).

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.»
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254)

Με βάση τους ανωτέρω νόμους η αρμόδια υπάλληλος έπρεπε αμελλητί να έχει αναρτήσει τις αποφάσεις για αναθέσεις σε δικηγόρους της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής της 11/6/2019 στην ιστοσελίδα του δήμου.

Για αυτό το λόγο οι 6 αποφάσεις ανάθεσης υποθέσεων σε δικηγόρους δεν ισχύουν εφόσον δεν αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του δήμου. 

Στα θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης η δημοτική Αρχή μέχρι σήμερα δεν αναρτά τις εισηγήσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών, πράγμα το οποίο γίνεται για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου.

Είναι φανερό ότι για την οικονομική επιτροπή δεν υπάρχει διαφάνεια σχετικά με την ενημέρωση των μελών της οικονομικής επιτροπής, των δημοτικών συμβούλων και των δημοτών.

Μέχρι σήμερα κανένας δημοτικός σύμβουλος δεν διαμαρτυρήθηκε για αυτή την παράληψη.

Σχετικά με την ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία.

Η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε κινήσει τη σχετική διαδικασία για την πρόσληψη τριών δικηγόρων με μηνιαία αντιμισθία, αλλά η προσπάθεια δεν τελεσφόρησε για τυπικούς λόγους. Συνέχισε να αποφασίζει η οικονομική επιτροπή για αναθέσεις πρόσληψης πληρεξουσίων δικηγόρων.

Σε κανένα προεκλογικό πρόγραμμα παρατάξεων, μεταξύ των οποίων και του εκλεγέντος δημάρχου, δεν δίνεται βάρος στο ρόλο της οργάνωσης του δήμου με στόχο την αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή του νόμου σε όλες τις αποφάσεις του δήμου.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 12/2/2019 υπάρχουν  34 αναθέσεις σε δικηγόρους.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση της οικονομικής Επιτροπής στο τμήμα που αναφέρεται σε αναθέσεις σε δικηγόρους.

 

Σε δύο λεπτά έγιναν αναθέσεις σε 34 δικηγόρους!!.

Σχετική ανάρτηση (κλικ εδώ)

Στη συνεδρίαση της 11/6/2019 έγιναν αναθέσεις σε 6 δικηγόρους. Η διαδικασία που τηρήθηκε ήταν παρόμοια.

Στην ιστοσελίδα του δήμου δεν αναρτήθηκαν οι σχετικές αποφάσεις και οι εισηγήσεις τους.

Στις  συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής  στις 24/12/2018, 31/12/2018, 22/1/2019, 12/2/2019, 7/3/2019, 22/3/2019, 17/4/2019. 22/4/3019, 17/5/2019 και 11/6/2019, συνολικά σε 10 συνεδριάσεις, ήταν απόντες  ο Σπύρος Βρεττός  και οι Μιχάλης  Βρεττός και Ξαγοράρης Νικόλαος. Στη συνεδρίαση στις 12/2/2019 παρόντες ήταν οι δύο τελευταίοι, οι οποίοι αποχώρησαν όταν έφτασε η συζήτηση για θέματα που αφορούσαν σε αναθέσεις σε 34 δικηγόρους.

Για τη  συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 12/2/2019 αναρτήθηκαν οι αποφάσεις και οι εισηγήσεις σε αυτές, Αυτή είναι μια από τις 34.

 

Στην δημοσιευμένη εισήγηση:

 1. Δεν υπάρχει το όνομα του συντάκτη από το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
 2. Δεν υπάρχει αριθμός e-mail για επικοινωνία
 3. Δεν υπάρχει ημερομηνία και αρ, πρωτοκόλλου διαβίβασης της εισήγησης. Χωρίς αυτά τα στοιχεία οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνει παραποίηση του εγγράφου.
 4. Δεν υπάρχει εισήγηση της Νομικής Συμβούλου του δήμου (η οποία υπάρχει) για τον ορισμό συγκεκριμένου δικηγόρου σύμφωνα με το άρθρο 72, αρ. 2 του  νόμου 3852/2010.

Η ανυπαρξία γνωμοδότησης δικηγόρου συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης

Στη Δι@ύγεια δεν αναρτώνται αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής που αναφέρονται σε αναθέσεις παράστασης σε δικαστήριο. Ως αιτιολογία ήταν τα προσωπικά δεδομένα.  Αντίθετα ο δήμος Φυλής δε σέβεται τα προσωπικά δεδομένα και αναρτά τις αποφάσεις στη Δι@ύγεια !!

Αν έχει δίκιο ο δήμος Φυλής, τότε οι αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής για αναθέσεις σε δικηγόρους δεν είναι έγκυρες, επειδή δεν έχουν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια.

 

Υπάρχει λόγος ανάρτησης αυτού του κειμένου;

Δείχνει ότι κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, σήμερα μέλη της οικονομικής επιτροπής εκ της αντιπολίτευσης, αύριο μέλη της οικονομικής επιτροπής εκ της συμπολίτευσης, δεν έκανα τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να τηρηθούν οι νόμιμες διατάξεις για τις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής.

Η δημιουργία αυτής της κατάστασης ενδεχομένως να δημιουργήσει «σχολή» για τη λειτουργία της οικονομικής επιτροπής την επόμενη τετραετία, πράγμα το οποίο θα βάλει σε περιπέτειες το δήμο.

Όπως λέει και ο λαός:

Ότι μικρομάθαινες, δεν τα γεροντάφηνες

 

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δημοτικού συμβουλίου

Posted by koszig στο 6 Ιουνίου 2019

Το δημοτικό συμβούλιο είναι το κυριότερο όργανο λήψης αποφάσεων για τη λειτουργία του δήμου. Διοικητικά αποτελείται από το πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ο οποίος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και διαχειρίζεται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, τον  αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου που αντικαθιστά τον πρόεδρο όταν δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του έχοντας γνώση για το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και τον ή την γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου που ασχολείται με όλα τα διαδικαστικά θέματα του δημοτικού συμβουλίου, όπως δημοσίευση αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, επιμέλεια των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών και όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Για το χρονικό διάστημα 2014-2017 πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου  εκλέχτηκε η Μαρία Χαριτίδη. Για το διάστημα 2017-2019 πρόεδρος εκλέχτηκε ο Κώστας Ρούσσας.

Για το διάστημα 2014-2019 αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εκλέχτηκε ο Μιχάλης Βρεττός και Γραμματέας η Όλγα Ποιμενίδου.

Σε όλα αυτά τα πέντε χρόνια δεν υπήρξε προεδρείο δημοτικού συμβουλίου ως σώμα.

Οι θέσεις στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου ήταν  Γενικός Γραμματέας, Δήμαρχος, Πρόεδρος, υπάλληλος ως γραμματέας, ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Οργάνων και η Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου.

Ο αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ποτέ δεν πήρε θέση στο προεδρείο, παρά μόνο όταν για λίγες φορές απουσίασε ο πρόεδρος.

Για πέντε χρόνια αναφέρεται ως αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Τα τελευταία χρόνια, επί προεδρίας Κώστα Ρούσσα αρκετές αποφάσεις ακυρώθηκαν, είτε γιατί ο πρόεδρος δεν έκανε ονομαστική ψηφοφορία για αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, είτε γιατί δεν είχαν τον νόμιμο αριθμό θετικών ψήφων. Σε όσες συνεδριάσεις στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου ήταν παρών ο αντιπρόεδρος δεν έκανε παρέμβαση στον πρόεδρο να τηρεί τη νόμιμη διαδικασία.

Μια από τις υποχρεώσεις του προεδρείου είναι η δημοσιότητα των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, είτε με τη ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων, είτε με διατήρηση αρχείου βιντεοσκοπημένων συνεδριάσεων. Το σημαντικότερο όλων είναι η δημιουργία απομαγνητοφωνημένων πρακτικών σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Στην έντυπη μορφή πρέπει να υπάρχουν και υπογραφές των δημοτικών συμβούλων που μετείχαν στη συνεδρίαση.

Το διάστημα 2014-2018 είχαν γίνει δεκάδες αναφορές από Ενεργό Πολίτη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και το Δώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Για αυτές οι ελεγκτικές αρχές ζητούσαν ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με τις αναφορές, μεταξύ των οποίων και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Άρθρο 10
Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
1. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και του δημοτικού υπαλλήλου που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα.
2. Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο » ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο εκτελών χρέη πρακτικογράφου δημοτικός υπάλληλος, τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
3. Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, που αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο», τηρούνται πρόχειρα πρακτικά που αντιγράφονται σε φύλλα
χαρτιού, μονογραφημένα από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα φύλλα αυτά αριθμούνται με τρόπο ώστε η αρίθμησή τους να αποτελεί συνέχεια της αρίθμησης των απομαγνητοφωνημένων ή απομαγνητοσκοπημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με αυτά.
5. Η μη τήρηση των πρακτικών σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής από Δημοτικό Σύμβουλο και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.
7. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφασης, λαμβάνουν αύξοντα αριθμό. Κάθε χρόνο ξεκινάει νέα αρίθμηση των πρακτικών.
8. Οποιοσδήποτε Δημοτικός Σύμβουλος ζητήσει, μπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι
δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

Αυτή είναι η διαδικασία για την τήρηση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου.

Επειδή το διάστημα 2014-2018 δεν υπήρχαν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά  ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κώστας Ρούσσας και ο γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου Όλγα Ποιμενίδου έχουν παραπεμφθεί στο πειθαρχικό για παράβαση καθήκοντος που είναι η μη ύπαρξη απομαγνητοφωνημένων πρακτικών.

Στις 26/6/2018 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή με θέμα: «Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 10.075,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την απομαγνητοφώνηση και επιμέλεια έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου», (κλικ εδώ).

Ακολούθησε πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποστολή οικονομοτεχνικής προσφοράς και η  µε αριθµ. 485 και µε αριθµ. πρωτ. 32807/27-07-2018 απόφαση Δηµάρχου που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην απευθείας ανάθεση της απομαγνητοφώνησης και επιμέλειας έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στον κ, Νικόλαο Τσακίρη.

Η απόφαση δημάρχου δεν αναρτήθηκε:

Στις 27/8/2018 υπογράφτηκε από το δήμαρχο η σχετική σύμβαση με το δεύτερο των συµβαλλομένων «Πάροχο», την απομαγνητοφώνηση και επιμέλεια έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 6.820,00 €, συµπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % µε τους κατωτέρω όρους:

ΣΥΜΒΑΣΗ 35910_27-8-2018 ΑΠΟΜΑΓΜΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ

Στο άρθρο 5 της σύμβασης αναφέρεται:

Άρθρο 5.
Ο «Πάροχο̋» υποχρεούται να προσφέρει τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 εργασίες απομαγνητοφώνησης και επιμέλειας έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ηχητικά αρχεία που θα του παραδώσει το Αυτοτελές Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

Άρθρο 6.
Ο «Πάροχος» πρέπει για κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ειδοποιείται την ίδια μέρα µε τους Συμβούλους, µε αποδεικτικό επίδοσης  ή µε αποστολή Fax στο 210 6993781. Εάν προσκληθεί σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν προσέλθει, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Όπως προκύπτει από το άρθρο 5, η σύμβαση είναι για τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του έτους 2018.

Για τις 11 συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του έτους 2018 ο «Πάροχος» έλαβε υπόψη του, σύμφωνα με το άρθρο 5 έλαβε υπόψη του τα ηχητικά αρχεία που  του παρέδωσε το Αυτοτελές Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

Μετά τη σύμβαση στις 27/8/2018, σύμφωνα με το άρθρο 6 της σύμβασης, για κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ειδοποιείται την ίδια μέρα µε τους Συμβούλους, µε αποδεικτικό επίδοσης  ή µε αποστολή Fax στο 210 6993781. Εάν προσκληθεί σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν προσέλθει, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Προφανώς μετά τη σύμβαση ο «Πάροχος» θα έπρεπε να ειδοποιείται να παρίσταται στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και με δικά του μέσα, ηχητικά ή οπτικά, να καταγράφει τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης  στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου δεν εμφανίστηκε ο «Πάροχος» να καταγράφει τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Εξεταστέον αν το αρμόδιο Τμήμα ειδοποιούσε  τον ΄»Πάροχο» με αποδεικτικό επίδοσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης:

Άρθρο 4.
Τα πρακτικά θα παραδίδονται στο Δήμο σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες  από την ημέρα παραλαβής του ηχητικού αρχείου του εκάστου Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που ζητηθεί η έκδοση μιας επείγουσας απόφασης η παράδοση θα γίνεται αυθημερόν.

Σε δημοτικούς συμβούλους  διανεμήθηκαν CD μα περιεχόμενο τις απομαγνητοφωνημένες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Είναι φανερό ότι στου δημοτικούς συμβούλους δόθηκαν απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά συνεδριάσεων που δεν συμφωνούν με τις διατάξεις του άρθρου 4 της σύμβασης. Τα πρακτικά 4,5,7,10,11 και 12 – 20 είναι περισσότερες από 15 ημέρες  της συνεδρίασης της 21/12/2018 που είναι το πρακτικό 27 στις 21/12/2018.

Τα CD με  απομαγνητοφωνημένα πρακτικά  δόθηκαν στους δημοτικούς συμβούλους  το Φεβρουάριο του 2019, (κλικ εδώ).

Στη συνεδρίαση της 20/12/2018  και 16/4/2019 υπήρξε εισήγηση από την επιτροπή παραλαβής  «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για υπηρεσίες Απομαγνητοφώνησης & επιμέλειας έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου».  για ποσά   1.445,84  και  540,60 €.

Στις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου  δεν υπάρχει έγκριση δαπάνης για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε:

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δαπάνη, δεσμεύουμε και διαθέτουμε πίστωση ύψους Εννέα Χιλ. Τριακόσια Ευρώ (9.300,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 10-6615.002, οικονομικού έτους 2019 για Απομαγνητοφώνηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών

Η σύμβαση στο άρθρο 6 καθορίζει ότι αν δεν προσέλθει ο «Πάροχος» σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο «Πάροχος» δεν παρουσιάστηκε σε καμία συνεδρίαση.

Πως προκύπτει για πληρωμή το ποσό των 9.300 €,  εφόσον για 25 συνεδριάσεις η σύμβαση αναφέρει ποσό 6.820,00 €, συµπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου για το έτος 2018 ήταν 27, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον δεν έγιναν ελλείψει απαρτίας ή δε φέρουν  (17,18) απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Επειδή ο δήμαρχος δεν έθεσε θέμα παράβασης της σύμβασης από τον «Πάροχο» στο δημοτικό συμβούλιο προκείμενου να κηρυχθεί έκπτωτος.

Επειδή ο πρόεδρος δεν έχει λάβει θέση για τις παρατυπίες που γίνονται με τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου και ειδικά για τη μη τήρηση της σύμβασης

Επειδή η γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου, που στα καθήκοντά της είναι και η τήρηση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου, δεν ζήτησε την τήρηση της νομιμότητας

Επειδή ο αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου  Βρεττός Μιχάλης δεν έχει λάβει θέση για τις παρατυπίες σχετικά με τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και κυρίως ως μέλος της οικονομικής επιτροπής δεν έχει πάρει θέση για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης μεγαλύτερης από εκείνη που προβλέπεται  στη σύμβαση, που υπέγραψε ο δήμαρχος. .

Επειδή ο δημοτικός σύμβουλος  Βρεττός Σπύρος δεν έχει λάβει θέση για τις παρατυπίες για τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά  και κυρίως ως μέλος της οικονομικής επιτροπής δεν έχει πάρει θέση για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης μεγαλύτερης από εκείνη που προβλέπεται  στη σύμβαση, που υπέγραψε ο δήμαρχος.

Υποχρέωσή τους είναι να ζητήσουν από το δημοτικό συμβούλιο να ζητήσει διοικητική εξέταση για το θέμα των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών ή να ζητήσουν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να επιληφθεί του θέματος.

Για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του έτους 2019 υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά;

Επειδή στα προγράμματα των υποψηφίων παρατάξεων και δημάρχων δεν γίνεται αναφορά στην τήρηση των νόμων στις αποφάσεις των οργάνων, πράγμα που είναι συνταγματική υποχρέωση, υποψήφιοι δήμαρχοι που έχουν λόγο οφείλουν να ζητήσουν εγγράφως τον έλεγχο για  την τήρηση των νόμων από τα αρμόδια εποπτικά όργανα. Αν δεν το κάνουν τότε:

 

Ενεργοί Πολίτες, που έχουν λόγο, θα κινήσουν  τις διαδικασίες για την τήρηση των νόμων 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | 1 Comment »

Η ανατροπή!!

Posted by koszig στο 23 Μαΐου 2019

Πριν ένα μήνα, στις 22 Απριλίου 2019 το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε τον προϋπολογισμό του έτους 2019, μετά την προγραμματική συμφωνία που έγινε μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του δημάρχου Αχαρνών, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο όλοι περίμεναν τη σχετική έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Αναφορά που είχε γίνει από Ενεργό Πολίτη για μη νόμιμη ψήφιση του προϋπολογισμού καθυστερούσε την έγκριση.

Αναφορά για συνεδριάσεις Οργάνων Δήμου Αχαρνών στις 22-4-2019

Στην αναφορά αυτή σημαντικό σημείο ήταν:

Σύμφωνα με το νόμο 4555/2018 (Κλεισθένης Ι )

Άρθρο 200
Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης
Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Γ ως εξής:
«Άρθρο 4Γ
Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης
1. Για τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων κατά το άρθρο 4Α του παρόντος από το Λογαριασμό του προηγούμενου άρθρου συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου φορέα Προγραμματική Συμφωνία, η οποία καταρτίζεται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί με απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου, η διαδικασία προσφυγής του ενδιαφερόμενου φορέα σε δανεισμό κατά το άρθρο 43 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).
2. Στην Προγραμματική Συμφωνία απαραίτητα ορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο αυτής, το περιεχόμενο και η οικονομική αποτίμηση των παρεμβάσεων που έχει αποφασίσει το οικείο δημοτικό, περιφερειακό ή διοικητικό συμβούλιο, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθεί η
χρηματοδότηση, το ποσό και η ροή αυτής σε συνάρτηση με την υλοποίηση των παρεμβάσεων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο μερών, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Συμφωνίας και η διάρκειά της.
3. Το Παρατηρητήριο είναι το αρμόδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Προγραμματικής Συμφωνίας όργανο. Στην Προγραμματική Συμφωνία καθορίζονται η διαδικασία της παρακολούθησης, καθώς και οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου.
4. Οι Προγραμματικές Συμφωνίες της παραγράφου 1 αναρτώνται υποχρεωτικά, με ποινή ακυρότητας, στη «Διαύγεια» του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου, δημοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν υπόκεινται σε προσυμβατικό έλεγχο».

Ο δήμος δεν έχει προσφύγει σε δανεισμό σύμφωνα με το άρθρο 43.

Σύμφωνα με το νόμο 3861/2010:

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους

Στις αναρτήσεις στη Δι@ύγεια του Υπουργείου Εσωτερικών στο διάστημα 17 Απριλίου 2019 – 23 Απριλίου 2019 δεν υπάρχει ανάρτηση για την Προγραμματική Συμφωνία με το δήμο Αχαρνών.

Αντίστοιχη ανάρτηση στη Δι@ύγεια το ίδιο διάστημα δεν υπάρχει και από το δήμο Αχαρνών. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα  του δήμου Αχαρνών δεν υπάρχει.

Σύμφωνα με τους ανωτέρω νόμους, επειδή δεν υπάρχει ανάρτηση στη Δι@ύγεια η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργού Εσωτερικών Αλέξανδρου Χαρίτση και του δημάρχου Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβού στις 18 Απριλίου 2019 είναι άκυρη.

 

Σήμερα 23 Μαΐου 2019 έγιναν δύο αναρτήσεις στη Δι@ύγεια.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ. 4 του νόμου 4555/2018, (Κλεισθένης Ι) και το άρθρο 4, παρ. 2 του νόμου 3861/2010 μετά τις 11:22:54 της Πέμπτης ισχύει η προγραμματική συμφωνία μεταξύ Υπουργού Εσωτερικών και δημάρχου Αχαρνών.

Πριν δεν υπάρχει τυπικά νόμιμος προϋπολογισμός

Σύμφωνα με το νόμο από αύριο μπορεί να αρχίσει η διαδικασία για την ψήφιση του προϋπολογισμό  του έτους 2019, δηλαδή:

 • να γίνει απ το δημοτικό συμβούλιο «Έγκριση προγραμματικής συμφωνίας οικονομικής υποστήριξης Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2019»
 • να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση του προϋπολογισμού
 • να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο με θέμα: »   Έγκριση Προϋπολογισμού 2019 Δήμου Αχαρνών και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2019.»
 • να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση

Μετά την έγκριση να αρχίσει το δημοτικό συμβούλιο την έγκριση των προηγουμένων αποφάσεων, που δεν είναι έγκυρες, για τη νομιμοποίηση τους.

Αυτά μετά τις εκλογές, που η νέα δημοτική αρχή  όποια και να είναι, θα αρχίσει να κάνει προετοιμασία για τον προϋπολογισμό  του έτους 2020!!

 

Αν αυτά τα κάνει ένας Ενεργός Πολίτης, φανταστείτε που θα μπορούσε να είναι ο δήμος αν υπήρχαν περισσότεροι Ενεργοί Πολίτες.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Οι απαράδεκτοι!!

Posted by koszig στο 23 Μαΐου 2019

Σχεδόν πάντοτε ο έχων την εξουσία προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί για ίδιους σκοπούς.

Ο εκάστοτε δήμαρχος σχεδόν πάντοτε, κάνει αυτό που είναι απαράδεκτο, χρησιμοποιεί του δημοτικούς υπαλλήλους για προεκλογικούς σκοπούς.

Αυτό τυπικά μπορεί να το κάνει όταν οι υπάλληλοι είναι εκτός υπηρεσίας.

Δεν είναι θεμιτό όμως να χρησιμοποιεί χώρους του δήμου για παραταξιακές συγκεντρώσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Δεν είναι θεμιτό επίσης να χρησιμοποιεί υπαλλήλους για τη διαχείριση προεκλογικού υλικού στο χώρο του δημαρχείου.

Είναι εντελώς απαράδεκτο να χρησιμοποιεί υπηρεσία του δήμου να καλεί με e-mail να παρακολουθήσουν την τελευταία προεκλογική του συγκέντρωση στην Κεντρική Πλατεία.

81 ηλεκτρονικές προσκλήσεις από υπηρεσία του δήμου Αχαρνών σε δημοτικούς υπαλλήλους να παρακολουθήσουν την προεκλογική ομιλία του δημάρχου.

Ποιος ανεύθυνος υπάλληλος ή ποιος διοικητικός παράγοντας έχουν την ευθύνη για αυτή την ηθικά απαράδεκτη και πειθαρχικά κολάσιμη ενέργεια;

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Εγκαίνια ΚΕΠ Ολυμπιακού Χωριού

Posted by koszig στο 22 Μαΐου 2019

Τετάρτη 22 Μαΐου 2019. Σημαντική ημέρα για το Ολυμπιακό Χωρίο γιατί έγιναν τα εγκαίνια του Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών  (ΚΕΠ).

 

Τυπικά έγιναν τα εγκαίνια, αλλά η λειτουργία του ΚΕΠ θα αργήσει, αφού διοικητικά δεν είναι έτοιμο με τους κατάλληλους υπαλλήλους. Προς το παρόν για τους  κατοίκους του Ολυμπιακού Χωριού η εξυπηρέτηση γινόταν από το ΚΕΠ Θρακομακεδόνων.

Φαίνεται οι Έλληνες για να δουν άσπρη ημέρα, (120 δόσεις. διόδια, ελάττωση του ΦΠΑ από 24 % σε 13%, κ.α.) πρέπει να γίνονται τακτικά εκλογές!!

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η περιφορά

Posted by koszig στο 21 Μαΐου 2019

 

Κου κου !!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Εφαρμογή των νόμων κατά το δοκούν

Posted by koszig στο 19 Μαΐου 2019

Στις 13/3/2017 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο ένα από τα θέματά του ήταν:

«Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.).»

Σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης της ΔΗ.Κ.Ε.Α. 45/19-1-2009, παρ.10 «Η Επιχείρηση διοικείται από (11) ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Π.Δ. 410/95:

Αρθρο 278 ( `Αρθρο 261 Π . Δ . 323/1989) Διοίκηση

1. Οι δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως έντεκα μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με αναπληρωτές, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον δύο είναι αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου ή της κοινότητας, ένας είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους και ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του δήμου ή της κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

2. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προσλαμβάνεται διευθυντής της ή ορίζεται ως διευθυντής ένα από τα μελή του. Στον κανονισμό προσωπικού της παραγράφου 2 του όρθρου 283 καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής της επιχείρησης.

Με βάση τις προτάσεις το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

 

Στο δημοτικό συμβούλιο υπάρχουν τα τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη. Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας κάθε τακτικό μέλος έχει και ένα αναπληρωματικό, για λόγους διοικητικής τάξης.

Όταν ένα τακτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να είναι στο διοικητικό συμβούλιο, είτε γιατί παραιτείται, είτε γιατί  δεν συμμετέχει κανονικά στις συνεδριάσεις χωρίς αιτιολογία, αντικαθίσταται από το όργανο που το διόρισε, δηλαδή το δημοτικό συμβούλιο. Αν ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου διορίστηκε με ειδική αιτιολόγηση, είτε ως μέλος της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, είτε ως δημότης αντικαθίσταται με μέλος με την ίδια ιδιότητα.

Στην ανωτέρω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίστηκαν οι κ. Δασκαλάκης και Σταύρου ως μέλη του δημοτικού συμβουλίου που εκπροσωπούν την πλειοψηφία. Η πρόεδρος Μαρία Ναυροζίδου  και ο αντιπρόεδρος Αντώνης Παλιούρας ορίστηκαν ως μέλη του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς να υπάρχει ειδικός χαρακτηρισμός ότι προέρχονται εκ της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου.

Ο κ. Δασκαλάκης παραιτήθηκε από πρόεδρος της ΔΗ.Φ.Α. και από την παράταξη της πλειοψηφίας.  Ο κ. Παλιούρας παραιτήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας, αλλά στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου φέρεται ως αιρετό μέλος του Δημοτικού συμβουλίου. Η κα Ευθυμιάδου-Τουμανίδη που φέρεται προερχόμενη εκ της πλειοψηφίας παραιτήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας. Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 όταν δημοτικός σύμβουλος ανεξαρτητοποιηθεί δε μπορεί να κατέχει αντίστοιχη θέση που έχει εκλεγεί ως εκπρόσωπος της πλειοψηφίας, την μείζονος μειοψηφίας ή της ελάσσονος μειοψηφίας. Για το λόγο αυτό η δημοτική Αρχή έπρεπε να αντικαταστήσει τους κ. Δασκαλάκη, κ. Παλιούρα, κα. Ευθυμιάδου.

Η Μαρία Ναυροζίδου είχε την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου και της προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Υπέβαλλε την παραίτησή της ως πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Το δημοτικό συμβούλιο συζήτησε την αίτηση παραίτησης της κ. Ναυροζίδου στη συνεδρίαση της 19/3/2010 (11η συνεδρίαση) με θέμα:

 1. «Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α) και ορισμός νέου Προέδρου.»

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 93/2019 ακυρώθηκε με τις ΩΦ10ΟΡ1Κ-0ΙΥ και 6ΕΤ0ΟΡ1Κ-ΗΔ0 απόφασεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στις 11/4/2019.

Ο δήμαρχος έθεσε εκ νέου το θέμα στη συνεδρίαση της 22/4/2019.

6  «Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. ‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης  Αχαρνών’ (ΔΗ.Κ.Ε.Α) και ορισμός νέου Προέδρου.»

Με την απόφαση 104/2019 του δημοτικού συμβουλίου έγινε η εκλογή της Όλγας Ποιμενίδου ως προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Στην απόφαση αυτή. στο μέρος της εισήγησης. αναφέρεται:

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών ώστε να ληφθεί απόφαση για την Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α) και ορισμός νέου Προέδρου, όπου με την υπ.αριθμ. 10480/04-03-19 αίτησή της στο πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών, η Πρόεδρος του Ν.Π.Ι.Δ Κα Ναυροζίδου Μαρία υπέβαλλε την παραίτησή της από το Δ.Σ. της επιχείρησης

Στο κείμενο της παραίτησης τη κας. Ναυροζίδου

Παραίτηση Ναυροζίδου

αναφέρεται:

«Κατά συνέπεια η παραίτησή μου και από τη θέση της Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών κρίνεται σκόπιμο να γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο»

Στο κείμενο της παραίτησης η κα. Ναυροζίδου δεν αναφέρει ότι παραιτείται από μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Η απόφαση 104/2019 του δημοτικού συμβουλίου, που ελήφθη στις 22/4/2019:

 

Όπως φαίνεται στην απόφαση  το δημοτικό συμβούλιο

 • Δεν έλαβε απόφαση που να κάνει δεκτή την παραίτηση της κας. Ναυροζίδου από την ΔΗ.Κ.Ε.Α.
 • Δεν υπήρξε παραίτηση της κας, Ναυροζίδου από μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.
 • Δεν ορίστηκε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α  η Όλγα Ποιμενίδου

Το δημοτικό συμβούλιο όρισε την κα. Ποιμενίδου πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. χωρίς να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 255 παρ. 3 και 4 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) όπως ισχύει «Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

Στο άρθρο 94, παρ. 4 αναφέρεται:

4. Το συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά.

Η άλλη διάταξη  είναι του άρθρου 255 που λαμβάνεται με στην απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή με 23 ψήφους.

 

Μετά από αναφορά που έγινε στις 30/4/2019 στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητήθηκαν από το δήμο Αχαρνών στοιχεία

Μετά από αυτό το έγγραφο αναμένεται η απόφαση νομιμότητας της φερόμενης ως προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Γιατί τόσο μεγάλη αναφορά στο θέμα;

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν μετά τις 11/4/2019 που ακυρώθηκε ο ορισμός της προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Η απόφαση 9 που μεταξύ άλλων:

• Να εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία έναντι των Τραπεζών διενεργώντας όλες τις συναλλαγές (αναλήψεις, καταθέσεις, πληρωμές, υπεύθυνη διαδικτυακών συναλλαγών – web banking-, άνοιγμα νέων λογαριασμών και κατάργησή τους, έκδοση επιταγών και υπογραφή τους ή οπισθογράφηση τους , φέροντας την υπογραφή της στην εταιρική σφραγίδα.)
• Να υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να διενεργεί εμπορικές συναλλαγές που αφορούν το αντικείμενο της εταιρείας.

Και η απόφαση 10  που αποτελεί πρόταση αποζημίωσης προέδρου με 900,00€ (εννιακόσια ευρώ) μικτές αποδοχές για έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο.

Απόφαση διοικητικού  συμβουλίου για συμμετοχή μουσικού σχήματος καθηγητών δημοτικού Ωδείου δεν υπάρχει. 

Αυτούς τους ανθρώπους  που διαχειρίζονται υποθέσεις  του δήμου, όπως τους συμφέρει προεκλογικά, πρέπει να ψηφίσετε;;

 

Ο καθένας όπως στρώνει κοιμάται 

 

 

Posted in ΔΗΚΕΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Χάθηκε η πολιτική ντροπή!!

Posted by koszig στο 19 Μαΐου 2019

 

Το σκοπευτήριο Αχαρνών μετά από χρόνια λειτουργίας και προβλήματα με την αδειοδότησή του  επαναλειτούργησε, (κλικ εδώ). τον Ιούνιο του έτους 2018.

Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα ο δήμαρχος Αχαρνών και ο πρόεδρος του του Σκοπευτικού συλλόγου κάνουν του Σκοπευτηρίου που δεν έχει άδεια λειτουργίας.

Το σκοπευτήριο παραχώρησε η ΔΗΦΑ στο σύλλογο «Πάρνης». Το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό ποιος το πληρώνει, ο σύλλογος ή ο δήμος;

Τα εγκαίνια ποιου πράγματος γίνονται, του χώρου ή της άδειας λειτουργίας; Αν υπάρχει τέτοια άδεια πότε εκδόθηκε;

Ο πρόεδρος του συλλόγου είναι δημότης Αχαρνών;  Υπάρχει συγγένεια με συνονόματη υποψήφια της παράταξης του δημάρχου;

Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 τα εγκαίνια του σκοπευτηρίου Αχαρνών. Μερικές  6 ημέρες μετά γίνονται δημοτικές εκλογές.

 

Στις 22/10/2018 σε έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκε μετά από εισήγηση:

«Μετά από την 121/11-04-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών όπου εγκρίθηκε η δημιουργία Κ.Ε.Π. στην περιοχή του Ολυμπιακού Χωριού και την από 29-05-2017 σύμβαση χρησιδανείου του ΟΑΕΔ με τον Δήμο Αχαρνών, όπου προκύπτει η παραχώρηση κτιρίου για την δημιουργία Κ.Ε.Π. στην περιοχή του Ολυμπιακού Χωριού, παρακαλούμε όπως:

  To Δ.Σ. να αναθέσει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών, να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στην περιοχή του Ολυμπιακού Χωριού.

Τελικά το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1. Δέχεται το κατεπείγον του θέματος.
 2. Τη δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στην περιοχή του Ολυμπιακού Χωριού.
 3. Αναθέτει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών, να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στην περιοχή του Ολυμπιακού Χωριού.

Στην επίπλωση βοήθησε μια Τράπεζα, το κτίριο υπήρχε από ενέργειες που είχαν αρχίσει πριν χρόνια. Πρόβλημα υπήρχε με την πινακίδα μπροστά στο κτίριο. Επειδή δεν υπήρχε εγκεκριμένος προϋπολογισμός, τη δαπάνη προθυμοποιήθηκε να κάνει υψηλόβαθμο αιρετό στέλεχος του δήμου.

Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 εγκαίνια λειτουργίας του ΚΕΠ Ολυμπιακού Χωριού. Κυριακή 26 Μαΐου, τέσσερις ημέρες αργότερα, δημοτικές εκλογές. 

Το ΚΕΠ δεν έχει υπαλλήλους. Η μετακίνηση υπαλλήλων δε μπορεί να γίνει πριν οριστεί η νέα δημοτική Αρχή το Σεπτέμβριο.

 

Υπενθύμιση στο δήμαρχο και τον πρόεδρο της ΔΗ.Φ.Α.

Ξεχάσατε να κάνετε τα εγκαίνια του Βρεφονηπιακού σταθμού στην Αγία Παρασκευή, (κλικ εδώ).

Μένουν πέντε μέρες πριν τις εκλογές. Προλαβαίνετε.

 

Αυτοί οι πολιτικοί  παίζουν το τελευταίο τους χαρτί, πριν χάσουν την εξουσία.

Οι πολιτικοί που ευαγγελίζονται νέα πολιτικά ήθη που είναι;

 

Φαίνεται ότι χάθηκε η πολιτική ντροπή

 

Ο λαός όπως στρώνει κοιμάται!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Ποιοι χτίζανε και ποιοι εγκαινιάζανε ή δεν εγκαινιάζανε.

Posted by koszig στο 17 Μαΐου 2019

Από το προεκλογικό φυλλάδιο των 64 σελίδων.

Τα εγκαίνια παιδικού σταθμού που είχε σχεδιαστεί ως βρεφονηπιακός σταθμός.

Αύξηση KVA σε σταθμό Αγριλέζα

Σε αυτή την απόφαση της οικονομικής επιτροπής στις 3/12/2014 τρεις μήνες μετά την ανάληψη της δημοτικής Αρχής από τον Ιωάννη Κασσαβό ζητήθηκε η αύξηση της ισχύος του κτιρίου που είχε σχεδιαστεί ως βρεφονηπιακός σταθμός προκειμένου να λειτουργήσει ως παιδικός.

Δύο χρόνια αργότερα, το έτος 2016, εγκαινιάστηκε ο παιδικός σταθμός που είχε αρχίσει να κτίζεται από το έτος 2013.

Ο Βρεφονηπιακός σταθμός στην Αγ. Παρασκευή

Ξεκίνησε από το 2007, (κλικ εδώ).

17/9/2016

22/7/2018

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίας Παρασκευής  αναμένει την ημέρα των εγκαινίων!!  Από τον επόμενο δήμαρχο.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Που είναι αυτοί που χτίσανε μαζί;

Posted by koszig στο 17 Μαΐου 2019

Από την έκδοση των 64 σελίδων

Μεγάλα έργα που τα έκαναν άλλοι, (κλικ εδώ).

Έργο της Χρύσας Δουρίδα. Αποχώρησε από την παράταξη του Γιάννη Κασσαβού μετά το έργο,

Ποιοι κάνουν τα έργα και ποιοι τα δείχνουν

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | 1 Comment »