Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός)’ Category

Και για τα ΝΠΔΔ πρέπει να τηρείται ο νόμος

Posted by koszig στο 18 Οκτωβρίου 2017

Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου είναι φορείς που η λειτουργία τους  καθορίζεται από κανόνες.

Με την ψήφιση του νόμου 3852/2010, «Καλλικράτης» τα διάφορα Νομικά Πρόσωπα που είχαν δημιουργηθεί υποχρεώθηκαν να συγχωνευτούν σε ένα ή να κλείσουν (λυθούν).

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών συνεδρίασε στις 17/3/2011 και με βάση το άρθρο 103 το νόμου 3852/2010  αποφάσισε τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ΚΑΠΗ Δήμου Αχαρνών, Δημοτικοί Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Αχαρνών, Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αχαρνών (ΑΟΔΑ) και  Αθλητικό Κέντρο Κοινότητας Θρακομακεδόνων Αττικής σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μα το όνομα «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» με συνοπτικό τίτλο ΔΗ.Φ.Α.

 1. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ NEOY ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Α. Το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αχαρνών διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη και συγκεκριμένα:

 1. Εννέα (9) Δημοτικοί Σύμβουλοι με τους νόμιμους αναπληρωτές τους από τους οποίους δύο (2) τακτικοί και δύο (2) αναπληρωματικοί ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου.
 • Πέντε (5) δημότες Αχαρνών .

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο, δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 1722/2 Αυγούστου 2011, τ.Β’.

Μέχρι και την τελευταία συνεδρίαση της ΔΗ.Φ.Α. στις 29/8/2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Φ.Α. είχε πρόεδρο και αντιπρόεδρο.

7ΤΑΙΟΞΤΩ-0Β7 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΗ.Φ.Α. . 29-8-2014

Στις 1/9/2014 άλλαξε η δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Ιωάννη Κασσαβό.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 19/9/2014 αποφασίστηκε η αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Φ.Α.

2214 Πρώτη Συγκρότηση Διοικητικού συμβουλίου ΔΗΦΑ 19-9-2014

Σύμφωνα με το άρθρο 240 του νόμου 3463/2006

Άρθρο 240
Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2)
τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τoν ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 19/9/2014 την πρόταση για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Φ.Α. έκανε ο δήμαρχος.

 

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο δήμαρχος προτείνει τον κ. Σασσαρίδη ως αντιπρόεδρο και τον κ. Ρούσσα ως αντιπρόεδρο.

Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  της 19/9/2014 εμφανίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο Β’ Αντιπρόεδρος.

Σύμφωνα με το άρθρο 240 δεν προβλέπεται Δεύτερος Αντιπρόεδρος στη Διοίκηση των ΝΠΔΔ.

Από τη νέα δημοτική περίοδο με πρόταση του δημάρχου διορίζεται και Β’ αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Φ.Α.

69ΚΟΟΞΤΩ-ΑΛΞ Διοικητικό Συμβούλιο ΔΗ.Φ.Α. 17-10-2014

Ο τίτλος, και τα όποια καθήκοντα, του Β’ αντιπροέδρου δεν είναι σύννομος και πρέπει στο μέλλον να απαλειφθεί.

2197 Εκλογή ως αντιπροέδρου της Αφροδίτης Μηλιώρη

Ω931ΟΞΤΩ-56Β Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Φ.Α.

Δύο σχόλια.

 1. Η πρόταση-ορισμός τιμητικού τίτλου Β’ Αντιπροέδρου είναι για κατ’ όνομα δημοτικό σύμβουλο, εφόσον δεν τιμά με την παρουσία του τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, που αν τηρείται η νομιμότητα θα έπρεπε να έχει διαγραφεί πριν δύο χρόνια.
 2. Για τον ορισμό της οικογενειακού βοηθού μήπως θα πρέπει να οριστεί το όνομα της οικογένειας ή των οικογενειών που θα παρέχει βοήθεια για 8 μήνες για να μην υπάρχουν κακόβουλα  σχόλια;

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Περιοχή Αγίου Πέτρου. Ένα πολεοδομικό πρότυπο!!

Posted by koszig στο 17 Οκτωβρίου 2017

Περιοχή Αγίου Πέτρου. Ένα πολεοδομικό πρότυπο!!

Αυτός ήταν ο χώρος της «Πλατείας» το έτος 2014.

Και δρόμοι δίπλα στην πλατεία.

Με κόκκινο χρώμα η οριοθέτηση τς οδού Αγίου Σπυρίδωνος. Με πράσινο χρώμα η οριοθέτηση της πλατείας.

Το έτος 2017 έγινε η πλακόστρωση της πλατείας.

    

    

Η πλατεία εφαπτόμενη της οδού Αγίου Σπυρίδωνος.

Αν ένα φορτηγό έχει σταθμεύει αριστερά του δρόμου, τότε ο υπόλοιπος δρόμος (πορεία δυτικά) καταλήγει πάνω στην πλατεία.

Αντίστοιχη είναι η κατάληξη του δρόμου (πορεία ανατολικά) στην κολόνα της ΔΕΗ και το χωράφι!!

Μήπως αυτή η διευθέτηση με μεταφορά του ορίου της πλατείας βόρεια και με ένα μεταλλικό τείχος (μαύρη γραμμή) θα μπορούσε να προλάβει ενδεχόμενο ατύχημα;

Την πλακόστρωση της πλατείας επιθεώρησε ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός, (κλικ εδώ)

Εκδηλώνοντας την ικανοποίησή του για την πορεία των εργασιών διαμόρφωσης της πλατείας στην περιοχή του Αγίου Πέτρου ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
«Η συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα μας δίνει τη δυνατότητα μικρών και μεγαλύτερων παρεμβάσεων, με εργασίες πεζοδρόμησης και διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών και μάλιστα χωρίς να επιβαρύνεται ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αχαρνών

 

Ερώτηση: Αν γίνει κάποιο τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της πλατείας ποιος θα έχει την ευθύνη;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Έτσι ψηφίζουν στην Οικονομική Επιτροπή

Posted by koszig στο 17 Οκτωβρίου 2017

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε η με αριθμό 665/22-9-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το κείμενο της απόφασης

ΩΦΖΩΩΨ8-ΣΙΣ Απόφαση 665 Οικονομικής Επιτροπής για αντλιοστάσια

Αυτό είναι το κείμενο της απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της το θέμα και την πρόταση του Προέδρου, την εισήγηση της ∆/νσης
Οικονομµικών Υπηρεσιών, είδε το σχετικό φάκελο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ), όπως ισχύουν.
2. Τις Διατάξεις του άρθρου 58 & 72, του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22, του Ν. 4441/2016.
6. Το µε αριθµ. πρωτ. 79289/4622/04-07-2017 (και µε αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 44991/13-07-2017) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
7. Το µε αριθµ. πρωτ. 53407/01-09-2017 έγγραφο του Τµήματος Εξωτερικών Συνεργείων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, που αφορά στην ανάγκη των εργασιών ελέγχου και επισκευής αντλιών γεωτρήσεων του ∆ήµου.
8. Το µε αριθµ. πρωτ. 53955/05-09-2017 έγγραφο προς το Τµήµα Σύνταξης Μελετών & Τευχών ∆ημοπράτησης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη σύνταξη μελέτης.
9. Την µε αριθµ. 102/2017 μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
10. Το µε αριθµ. πρωτ. 57064/15-09-2017 αίτημα στο Τµήµα Προϋπολογισμού – Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 4.960,00 €, συµπεριλαμβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, για τις εργασίες ελέγχου και επισκευής αντλιών γεωτρήσεων του ∆ήµου, σε βάρος του Κ.Α. 30-6262.002, προϋπολογισμού εξόδων του ∆ήµου, οικονομικού έτους 2017.
Β. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήμαρχο.

Όπως αναγράφεται στην απόφαση «Ακολούθησε διαλογική συζήτηση». Παρακολουθείστε την.

 

Διάρκεια της συζήτησης και της ψηφοφορίας 1 λεπτό!!

Η ενημέρωση του δημάρχου μετά από ερώτηση του δημοτικού συμβούλου Σπύρου Βρεττού. «Η αντλία στην πλατεία. Αυτή που πετάει νερό είναι και νερό και τώρα πετάει. Για να πετάξει νερό πρέπει να υπάρχει αντλία. Σίγουρα αυτό είναι το ένα, είναι και κάποιες άλλες. Ψηφίζουμε ομόφωνα. πάμε και σε κάποιες άλλες.»  !!!

Αυτή είναι η διαλογική συζήτηση.

Η οικονομική επιτροπή «Αφού έλαβε υπόψη της το θέμα και την πρόταση του Προέδρου, την εισήγηση της ∆/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, είδε το σχετικό φάκελο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: »

Η οικονομική επιτροπή, δηλ. ο δήμαρχος οι κ.κ. Η. Ζητούνης, Θ. Συρινίδης, Π.Παπαδόπουλος, Κ. Σασσαρίδης και Γ. Δασκαλάκης αφού έλαβαν υπόψη τους τη σχετική νομοθεσία και το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής…

Αν τους ρωτήσετε σήμερα τι έλεγε το έγγραφο αυτό και γιατί εμπλέκεται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σίγουρα δε θα πάρετε απάντηση.

Για ενημέρωση των ανωτέρω παραγόντων η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής χορηγεί άδειες χρήσης νερού από γεωτρήσεις.

Δε ρώτησαν ο ανωτέρω δημοτικοί παράγοντες πόσες γεωτρήσεις υπάρχουν και από αυτές πόσες είναι ενεργές και έχουν άδεια λειτουργίας, ποια η χρήση τους, αν το νερό που προμηθεύεται από την ΕΥΔΑΠ μπορεί για ορισμένες χρήσεις να αντικατασταθεί από το νερό των γεωτρήσεων, αν υπάρχουν αρκετά αυτοκίνητα  για τη μεταφορά του για πότισμα ή άλλες χρήσεις.

Δε ζήτησαν να πληροφορηθούν  τι  αναφέρει η μελέτη 102/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία αναφέρεται σε τρεις γεωτρήσεις στο Ολυμπιακό Χωρίο και όχι για την πλατεία την αντλία που πετάει νερό κατά το δήμαρχο!!!

Έτσι οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα από τη συμπολίτευση «μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λάβουν υπόψη την εισήγηση του προέδρου» !!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Επενδυτική Αχαρνών. Ένα βήμα πριν …

Posted by koszig στο 16 Οκτωβρίου 2017

Φαίνεται ότι η δημοτική Αρχή δε διαβάζει το μέλλον της. Ένα από τα δεκάδες προβλήματα που έχει είναι και η διαχείριση της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε.

Για την Επενδυτική Αχαρνών  έχουν γίνει δεκάδες αναρτήσεις,  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ) (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 19/9/2017  κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων τέθηκε θέμα από τη δημοτική σύμβουλο Σοφία Χριστοπούλου  για την κατάσταση που βρίσκεται η Επενδυτική Αχαρνών.

 

Ποιο το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες.

Με το νόμο  4443/9 Δεκεμβρίου 2016.

Άρθρο 76

Η παρ. 7 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. ή ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ενενήντα τοις εκατό (90%) του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο Ο.Τ.Α., το προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτού, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη λύση της εταιρείας ή της επιχείρησης ή ύστερα από ειδική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση για τη λύση της και εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31.3.2017….

Η κατάσταση της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε. ήταν γνωστή στη δημοτική Αρχή, αλλά δεν έκανε καμία συζήτηση για εφαρμογή του  ανωτέρω άρθρου του νόμο 4443.

Στις  31/07/2017 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4483  με αντικείμενο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων …»

Στο άρθρο 15 αναφέρεται:

Άρθρο 15

 Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

 1. Οι παράγραφοι 7, 7α, 7β, 8 και 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

……………..

1 γ. Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης β΄ εφαρμόζονται αναλόγως και για οφειλές των:

αα. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. και νομικά τους πρόσωπα ή

ββ. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών στις οποίες οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31.10.2017. Το ύψος των οφειλών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε φορέας προκύπτει από το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Αν μέτοχος είναι περιφέρεια ή ήταν τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν γίνεται, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.».

2.α. Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ή τους οικείους φορείς Τοπικής  Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις αυτών, το προσωπικό της με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μπορεί να μεταφέρεται σε έναν εκ των οικείων Ο.Τ.Α., ένωση ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με την ίδια σχέση εργασίας, με την απόφαση λύσης της εταιρίας ή με ειδική απόφαση του οικείου Δημοτικού, Περιφερειακού ή Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι 31.10.2017. Ο χρόνος λύσης δεν μπορεί να είναι προγενέστερος της έναρξης ισχύος του ν. 3852/2010.

 β. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη.

γ. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο Ο.Τ.Α., μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Στις 13/10/2017  αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση 206/27-9-2017 του δημοτικού συμβουλίου με θέμα: » Αναδοχή των οφειλών της εταιρίας µε την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» από τον ∆ήµο Αχαρνών για το Ι.Κ.Α. και την εφορία. »

Ω3ΚΣΩΨ8-Ζ53 Αναδοχή των οφειλών της εταιρίας µε την επωνυμία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. στη ΔΟΥ και το ΙΚΑ

Αιτία για αυτή την απόφαση ήταν οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών διοικούντων της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε.

Για οφειλές σε εργαζομένους της Επενδυτικής καταδικάστηκε σε 7 μήνες φυλάκιση πρόεδρος της για θέμα του παρελθόντος που δεν έφερε καμία ευθύνη ο ίδιος.

Επειδή η Επενδυτική έχει σοβαρά οικονομικά και διοικητικά προβλήματα που προμηνύουν ένα αβέβαιο μέλλον.

Επειδή δεν έχουν γίνει νόμιμες διαδικασίες για καταχωρήσεις στο ΓΕ.Μ.Η.

Επειδή, το σημαντικότερο, δεν έχει εγκεκριμένους τρεις ισολογισμούς και οικονομικές καταστάσεις.

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 265
Σύσταση – Λειτουργία

8. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου.

Τελευταία ευκαιρία για το αξιοπρεπές τέλος της Επενδυτικής η λύση της εταιρείας μέχρι 31/10.2017.

Αν χαθεί αυτή ευκαιρία το τέλος θα είναι οδυνηρό για πολλούς.

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Κωλοτούμπα και στις Αχαρνές;

Posted by koszig στο 15 Οκτωβρίου 2017

Στο δημοτικό συμβούλιο της 19/9/2017 στις προ ημερήσιας διάταξης ανακοινώσεις δημιουργήθηκε ένα θέμα για την Επενδυτική Αχαρνών, (κλικ εδώ).

Ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός  για να αποφύγει την ουσία του θέματος που ήταν η λύση και εκκαθάριση της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε. έκανε ένα ελιγμό και ζήτησε από το  δημοτικό συμβούλιο να λάβει  απόφαση «για ανάθεση έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου για την Επενδυτική.»

Αργότερα φαίνεται ότι ξανασκέφτηκε το θέμα και  διευκρίνισε ότι η πρόταση είναι να ληφθεί πολιτική απόφαση για το θέμα, γιατί κανονικά την απόφαση  πρέπει να λάβει το διοικητικό συμβούλιο της Επενδυτικής.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας  άρχισε την ονομαστική ψηφοφορία για το θέμα, το οποίο ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα.

Την επομένη από το γραφείο τοπυ δημάρχου εκδόθηκε Δελτίο Τύπου.

Από τότε  κανένα νέο δεν υπήρξε για την υλοποίηση τής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για «Έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο στη Δημοτική Επιχείριση Επενδυτική Αχαρνών από της Ιδρύσεώς της το 2010 μέχρι σήμερα.»

Με το Αρ. Πρωτ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ/Φ.l/ΕΜΠ 1246/8 Οκτωβρίου 2015  έγγραφό του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης γνωστοποίησε μτο πόρισμά του την έκθεση επιθεώρησης ελέγχου για την Επενδυτική Αχαρνών, το δήμο Αχαρνών σχετικά με τα Νεκροταφεία του δήμου Αχαρνών. Μοναδικό έσοδο της Επενδυτικής Αχαρνών ήταν από τη διαχείριση των Νεκροταφείων. Ο διαχειριστικός έλεγχος  αφορούσε στα έτη 2011, 2012 και 2013.

Η Επενδυτική ιδρύθηκε με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στις 16/3/2010. Το καταστατικό της εγκρίθηκε τον Ιούνιο του έτους 2010. Ακολούθησε η προεκλογική περίοδος  για τις δημοτικές εκλογές 2010  και τυπικά η Επενδυτική δε λειτούργησε κανονικά για το διάστημα μέχρι το έτος 2011.

Για τα έτη 2011, 2012 κι 2013 έγινε διαχειριστικός έλεγχος από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Διοικητικά δημοσιεύτηκαν οι οικονομικές καταστάσεις των ετών αυτών.

Αν γίνει διαχειριστικός  έλεγχος  αυτός θα γίνει για τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017.

Η διοίκηση Σωτήρη Ντούρου και του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής  έγινε τα έτη 2011, 2012,2013 και το έτος 2014 από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάρτιο, γιατί μετά μέχρι το τέλος Μαΐου ήταν προεκλογική περίοδος και το διάστημα Ιουνίου-Αυγούστου 2014 υπολειτουργούσε ο δήμος  λόγω της διάλυσης της δημοτικής παράταξης  του δημάρχου Σωτήρη Ντούρου και των προβλημάτων που μεταφέρθηκαν και στην Επενδυτική Αχαρνών.

Για την διαχείριση των Νεκροταφείων σε συνδυασμό με τη λειτουργία της Επενδυτικής  από 1/9/2014 μέχρι  26-8-2015, όπου το δημοτικό συμβούλιο απεφάνθη ότι η διαχείριση του νεκροταφείου από την Επενδυτική δεν είναι σύννομη, την ευθύνη έχει η δημοτική Αρχή υπό τον Ιωάννη Κασσαβό.

Διαχειριστικός έλεγχος για την Επενδυτική πρέπει να διαταχθεί από το δημοτικό συμβούλιο για τα έτη 2014,2015,2016 και 2017.

Διοικητικά έλεγχος πρέπει να διαταχτεί για τη νομιμότητα των ενεργειών και των διοικητικών παραλείψεων από τα όργανα διοίκησης της Επενδυτικής, που ορίστηκαν από το διοικητικό συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση, που είναι ο ίδιος ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός.

Η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής Αχαρνών, που είναι ο δήμαρχος Αχαρνών, δεν ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις των ετών 2014,2015,2016, γιατί δεν υπήρξαν.

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920

(Με την υπ΄αριθµ. Κ2-17998/02 (ΦΕΚ 23 Β΄) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Υφυπουργού Ανάπτυξης, ορίζεται ότι:
«1. Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» προβλεπόμενη χρηματική
ποινή ορίζεται, κατ’ ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.»)

Αρθρο 57 :
Τιμωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηματικής ποινής μέχρις «300.000» δραχμών ή δια της ετέρας των ποινών τούτων:
α) όστις εκ προθέσεως παρέλειψεν την σύνταξιν του ετησίου ισολογισμού πέραν της υπό του καταστατικού οριζομένης προθεσμίας,
β) όστις εν γνώσει συνέταξεν ή ενέκρινεν ισολογισμόν εναντίον των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή του καταστατικού,
γ) όστις δολίως άνευ ισολογισμού ή εναντίον του ισολογισμού ή δυνάμει ψευδούς ή παρανόμου ισολογισμού επεχείρησε την διανομήν κερδών ή τόκων προς τους μετόχους, µη ληφθέντων εκ πραγματικών κερδών,
δ) όστις εκ προθέσεως παρέλειψε να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου ή καταστατικού,

Μέχρι σήμερα δεν έγινε γνωστή καμία ενέργεια του δημάρχου να εφαρμόσει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για  «Έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο στη Δημοτική Επιχείριση Επενδυτική Αχαρνών από της Ιδρύσεώς της το 2010 μέχρι σήμερα.» που είναι δική του ευθύνη ως Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής Αχαρνών.

Παλαιότερα ο λαός έλεγε: «Το στρίβειν δια του αρραβώνος»

Σήμερα καθιερώθηκε πανευρωπαϊκά : «kolotumba» α λα Τσίπρα

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Πως να εκφέρουν γνώμη με λάθος δεδομένα; -1

Posted by koszig στο 13 Οκτωβρίου 2017

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε σχολιασμός για την εισήγηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης σχετικά με την «Αναπροσαρμογή ή µη τελών και δικαιωμάτων Νεκροταφείων οικ. Έτους 2017-Οικονομική τεκμηρίωση», (κλικ εδώ).

Σήμερα σχολιασμός του δεύτερου μέρους της εισήγησης για τα έξοδα.

Στον κωδικό 45-6011  μπερδεύουν τους  μόνιμους υπαλλήλους με τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)

Στον Κ.Α. 45-6011 υπάρχει αναφορά για αποδοχές συμβασιούχων ΙΔΑΧ το έτος 2017 με ποσό 132.161,24 € και με τον ίδιο Κ.Α., τρεις γραμμές παρακάτω στο πίνακα,για αποδοχές συμβασιούχων ΙΔΟΧ (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου)  το έτος 2017 με ποσό 13.298,16 €. 

Το έτος 2017 στο νεκροταφείο δεν απασχολούνται μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι.

Ποιος είναι ο μόνιμος υπάλληλος που μισθοδοτείται με 1.232 € το μήνα;   Για ποιους υπαλλήλους είχαν προβλεφτεί  τα 26.013,96 €;

Το ποσό των 76.070,24 € είναι μέχρι σήμερα για τη μισθοδοσία 9 υπαλλήλων ΙΔΑΧ. Προφανώς στους 9 υπαλλήλους του δήμου δεν περιλαμβάνονται εκείνοι που έχουν τα κλειδιά της εισόδου του παλαιού Νεκροταφείου, γιατί ασχολούνται ιδιωτικά με την αφή των καντηλιών!! Φύλακας για το παλαιό Νεκροταφείο δεν υπάρχει!!

Σήμερα το βράδυ άνθρωπος που ανάβει καντήλια στο Παλαιό Νεκροταφείο έναντι αμοιβής, είναι ένα από τα δύο άτομα, ιδιώτες, που έχουν τα κλειδιά της εξώπορτας του Παλαιού Νεκροταφείου, κλείδωσε μέσα στο Νεκροταφείο άλλο άτομο μέλος της Κοιν.Σ.Επ. («Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση») που δραστηριοποιείται νομίμως στο Νεκροταφείο για την αφή των καντηλιών.

Η δημοτική Αρχή τι λέει για το γεγονός αυτό;

Η Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να ισοσκελίσει τα έσοδα εισάγει στον προϋπολογισμό δαπάνη 180.000 € για αγορά γης για επέκταση των Νεκροταφείων. Αν το ποσό αυτό δε δαπανηθεί για αγορά γης και οι εισπράξεις των εσόδων είναι μεγαλύτερες των δαπανών, τότε το επιπλέον ποσό αποτελεί φορολογία και δεν επιτρέπεται!!

Για το τέλος Αυγούστου οι εισπράξεις  ήταν  234.825,26 € , ενώ οι δαπάνες  129.587,61 € . Υπήρχε πλεόνασμα εσόδων   105.237,65 €.

Το ποσό των 105.237,65 € αποτελεί φορολογία των δημοτών για υπηρεσίες των Νεκροταφείων. 

Για το έτος 2018 πρέπει να μειωθούν οι δαπάνες των δημοτών για τις υπηρεσίες των δημοτικών Νεκροταφείων.

Με το παγκάρι του Ιερού Ναού του Νέου Νεκροταφείου τι γίνεται;

Αυτά για τα έσοδα, έξοδα και τα συμβαίνοντα στα Νεκροταφεία, που καλούνται να εκφέρουν γνώμη για το ύψος και το είδος των δημοτικών τελών για τα Νεκροταφεία τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης !!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Πως να εκφέρουν γνώμη με λάθος δεδομένα;

Posted by koszig στο 12 Οκτωβρίου 2017

Για τις 19/10/2017 υπάρχει πρόσκληση για σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Θέματα για συζήτηση και έκφραση γνώμης:

1. «Αναπροσαρμογή ή µη τελών και δικαιωμάτων Νεκροταφείων οικ. Έτους 2017-Οικονομική τεκμηρίωση»
2. «Κανονισμός κοινοχρήστων χώρων»

Για τη συγκρότηση της Επιτροπής υπάρχει ένσταση για την απόφαση συγκρότησής της, (κλικ εδώ).

Ας υποθέσουμε ότι η συνεδρίαση θα γίνει σύμφωνα με το νόμο. Ενδιαφέρον έχει να δούμε την εισήγηση για το πρώτο θέμα. Υπάρχει ένας πίνακας για τα έσοδα του Νεκροταφείου. Αναφέρεται στα έσοδα που βεβαιώθηκαν το έτος 2016 μέχρι 30/6/3016 και εκείνα που προϋπολογίστηκαν  για το έτος 2017.

 

Έσοδα έως 30/6/2016  Προϋπολογισθέντα 274.680 € . Βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα 352.071 €.  

Εισπράχτηκαν  77.391 € περισσότερα από όσα είχαν προϋπολογιστεί.

Ο πίνακας της εισήγησης που έχει ως βεβαιωθέντα έσοδα μέχρι 30/6/2016 το ποσό των 215.048,06 € δεν είναι ακριβής!!!

Για τον προϋπολογισμό του έτους 2017  προϋπολογισθέντα έσοδα  328.200 €,

Έσοδα έως 30/6/2017. Προϋπολογισθέντα 328.200 € . Βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα 175.914 €.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016 εισπράχτηκαν 176.157 € περισσότερα  από όσα εισπράχτηκαν το πρώτο εξάμηνο το έτους 2017

Το αντίστοιχο διάστημα το έτος 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το έτος 2016 είχε τις μισές εισπράξεις!!

Το μόνο θετικό σημείο για τις εισπράξεις είναι οι πωλήσεις οικογενειακών τάφων. Το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016   δεν «πουλήθηκαν» τάφοι, ενώ το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017  «πουλήθηκαν» 9 τάφοι!!

Αν θεωρήσουμε αναλογικά ότι το δεύτερο εξάμηνο  του έτους 2017 θα έχει περίπου τα ίδια  έσοδα με το πρώτο εξάμηνο  του έτους 2017, τότε τα έσοδα για το έτος 2017 θα είναι της τάξης των 350.000 €.

Πως προκύπτει το ποσό των 548.648,08 € για είσπραξη το έτος 2017, που αναφέρεται στον  πίνακα της εισήγησης;

Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τον ανωτέρω πίνακα εξόδων που υπάρχει στην εισήγηση.

Στην εκτέλεση του προϋπολογισμού  για τον Αύγουστο του έτους 2017 υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία

Τον Αύγουστο του έτους 2017 υπήρξε έσοδο 60.280.71 € από την «πώληση» 14 τάφων. Το ποσό των 215.722,50 € , που αναφέρεται ως προϋπολογιζόμενο έσοδο, που αναφέρεται στον πίνακα με τίτλο «ΕΣΟΔΑ», αντιστοιχεί στην «πώληση» 48 τάφων. Με ποια απόφαση δημοτικού συμβουλίου λογαριάζει η δημοτική Αρχή να «πουλήσει» πάνω από 20 τάφους πέρα από εκείνους που έχει αποφασιστεί από το δημοτικό συμβούλιο να «παραχωρηθούν» ;

Για τη μόρφωση γνώμης των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων των νεκροταφείων είναι η γνώση των σχετικών δαπανών για τη συντήρηση των νεκροταφείων. Για αυτά στην επόμενη ανάρτηση.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η ανύπαρκτη Οικονομική Υπηρεσία.

Posted by koszig στο 10 Οκτωβρίου 2017

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 17/7/2017 μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υπήρχαν και 5 θέματα για επισκευές οχημάτων:

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης-Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού
15  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Μηχανημάτων έργου  του Δήμου συνολικού ποσού  3.538,34€ συμπ. Φ.Π.Α
16  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Μηχανήματος  του Δήμου συνολικού ποσού 999,13€ συμπ. Φ.Π.Α.
17  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Οχημάτων  του Δήμου συνολικού ποσού 4.701,59€ συμπ. Φ.Π.Α
18  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Οχημάτων  του Δήμου συνολικού ποσού 4.978,29€ συμπ. Φ.Π.Α
19  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Οχημάτων  του Δήμου συνολικού ποσού 2.489,64€ συμπ. Φ.Π.Α
20  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Οχήματος  του Δήμου συνολικού ποσού 7.759,48€ συμπ. Φ.Π.Α.

Τα θέματα αυτά ψηφίστηκαν ομόφωνα με παρατηρήσεις από το τότε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  Παναγιώτη Κοσμίδη. Οι Μιχάλης Βρεττός και Σπύρος Βρεττός απουσίαζαν.

Τα θέματα αυτά ήταν μεταξύ εκείνων που ακυρώθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, (κλικ εδώ).

 

Στις 28/9/2017 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή μεταξύ των θεμάτων ήταν και:

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης-Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού
23  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Μηχανημάτων έργου  του Δήμου συνολικού ποσού  3.538,34€ συμπ. Φ.Π.Α
24 Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Μηχανήματος  του Δήμου συνολικού ποσού 999,13€ συμπ. Φ.Π.Α.
25  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Οχημάτων  του Δήμου συνολικού ποσού 4.701,59€ συμπ. Φ.Π.Α
26  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Οχημάτων  του Δήμου συνολικού ποσού 4.978,29€ συμπ. Φ.Π.Α
27  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Οχημάτων  του Δήμου συνολικού ποσού 2.489,64€ συμπ. Φ.Π.Α
28  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Οχήματος  του Δήμου συνολικού ποσού 7.759,48€ συμπ. Φ.Π.Α.

Και ενώ η συνεδρίαση προχωρούσε κανονικά όταν έφτασαν να συζητήσουν τα θέματα των επισκευών η οικονομική επιτροπή μετατράπηκε σε «καφενείο».

 

 

Τελικά η συνεδρίαση κάποια στιγμή τελείωσε και μετά από μέρες αναρτήθηκαν στη Δι@ύγεια οι αποφάσεις. Μία από αυτές είναι η με αριθμό 682/2017 που αναρτήθηκε  στις 3/10/2017.
ΘΕΜΑ: Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Οχημάτων  του Δήμου συνολικού ποσού 4.978,29 € συμπ. Φ.Π.Α

Απόφαση 682 Οικονομικής Επιτροπής της 28/9/2017

Σε αυτή την απόφαση αναφέρεται:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού  έλαβε υπ’  όψιν   της  την  πρόταση του  Προέδρου και   την  εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης και  Συντήρησης Στόλου και  Λοιπού Εξοπλισµού του ∆ήµου, καθώς και:
–   Τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 28/80, περί <<εκτέλεσης έργων  & προµηθειών των ΟΤΑ>>,
–   Την  υπ’  αριθµ. 44321/98/1980  Γενική ∆ιαταγή περί <<παροχής  οδηγιών για  την  εφαρµογή του Π∆ 28/80>>,
–   Την υπ’ αριθµ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ.4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας,
–   Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/2006 <<Νέος  ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας>>,
–   Τον  Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7.6.2010) Καλλικράτης,
–   Το πρακτικό  Α  των εντολών  Γ153, Γ161  & Γ136 της   Επιτροπής   Συντήρησης  & Επισκευής Οχημάτων – Μηχανημάτων  του ∆ήµου Αχαρνών.

Το Π.Δ. 28/80 έχει καταργηθεί και η σχετιζόμενη με το Π.Δ. οδηγία υπ’  αριθµ. 44321/98/1980 . Το άρθρο 103 του νόμου 3463/2006 δεν ισχύει, έχει αντικατασταθεί από το όμοιο 72 του νόμου 3852/2010.

Σύμφωνα  με την ΠΡΑΞΗ 28/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ.2396/1953 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας οικ. 3373/390/20.3.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
( με 6 ψήφους υπέρ & 1 λευκή του κ. Σπύρου Βρεττού)

1.Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Οχημάτων του Δήμου συνολικού ποσού 4.978,29€ συμπ. Φ.Π.Α αναλυτικά ως εξής:

 • Το όχημα με  αρ. κυκλ.  ΚΗH – 2222  δαπάνη  378,45€  συμπ.  Φ.Π.Α.
 • Το όχημα με  αρ. κυκλ. ΚΗΗ – 2239 δαπάνη 2.937,93€  συμπ.  Φ.Π.Α.
 • Το όχημα με  αρ. κυκλ. ΚΗΙ – 6597  δαπάνη  1.661.91€   συμπ.  Φ.Π.Α.

Ψηφίζει πίστωση για ανταλλακτικά συνολικού ποσού 4.259,09€ συμπ. Φ.Π.Α. σε βάρος του  Κ.Α. 20-6671 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.
Ψηφίζει πίστωση για εργασία συνολικού ποσού 719,20€ συμπ. Φ.Π.Α. σε βάρος του  Κ.Α. 20-6263  προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.
2.Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες  στον κ. Πρόεδρο

Στο κείμενο της απόφασης δεν αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε αντικατάσταση της απόφασης 510/2017 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία  ακυρώθηκε μαζί με άλλες αποφάσεις από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (ΑΔΑ:7Δ9ΛΟΡ1Κ-7Ν7).

Η Οικονομική Επιτροπή δεν ακύρωσε την απόφαση 510/2017 και έτσι υπάρχουν δύο αναρτήσεις στη Δι@ύγεια με ίδιο περιεχόμενο, αλλά με διαφορετικό ΑΔΑ.

Αν είχε ακυρωθεί  η απόφαση στη Διαύγεια θα είχε παρόμοια μορφή:

Και αν κάποιος έκανε κλικ στην ΑΔΑ θα εμφανιζόταν η αντίστοιχη εικόνα :

Με αυτό τον τρόπο έπρεπε να ακυρωθούν οι αποφάσεις οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου που ακυρώθηκαν με απόφαση της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αττικής μετά από αναφορά Ενεργού Πολίτη και προσφυγές 20 δημοτικών συμβούλων. Στη συνέχεια έπρεπε να ληφθούν νέες αποφάσεις  αντίστοιχες με τις παλαιές.

Για την Οικονομική Επιτροπή έπρεπε να γίνει ανάκληση των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης.

7ΣΞ7ΩΨ8-Σ63 ΑΑΥ KHΗ-2222 Ανταλλακτικά

ΩΤ19ΩΨ8-60Ι ΑΑΥ KHΗ-2222 Επισκευή

7ΣΠ2ΩΨ8-ΜΗ8 ΑΑΥ KHΗ-2238 Ανταλλακτικά

61ΙΤΩΨ8-451 ΑΑΥ KHH 2238 Επισκευή

ΩΥΗΞΩΨ8-012 ΑΑΥ KHΙ-6597 Ανταλλακτικά

7ΥΞΩΩΨ8-ΧΑ9 ΑΑΥ KHΙ-6597 Επισκευή

Η απόφαση 510/2017 ελήφθη  στις 17/7/2017 και η ακύρωση των αποφάσεων έγινε στις 14/9/2017 και αναρτήθηκε  στις 15/9/2017.

Η ακύρωσης της απόφασης  δύο μήνες μετά τη λήψη της  είχε δύο δυνατές συνέπειες, είτε έγιναν οι νόμιμες διαδικασίες για την επισκευή των οχημάτων και θα έπρεπε να εκταμιευτούν τα ποσά για τις επισκευές, είτε στο διάστημα αυτό δεν έγιναν οι επισκευές και έπρεπε να ακυρωθούν τα ποσά που είχαν προβλεφθεί από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. Αν ισχύει η δεύτερη περίπτωση έπρεπε να εφαρμοστεί το Π.Δ. 80/2016, δηλαδή η διαδικασία για την έκδοση της ανακλητικής απόφασης των 4.978,29€ και να γίνει ο  αντιλογισμός τους (διαγραφή) στα λογιστικά βιβλία  αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Για την απόφαση 682/2017 της Οικονομικής Επιτροπής  έπρεπε να  έχει γίνει άλλη Ανάληψη Υποχρέωσης Δαπάνης πριν την απόφαση της Επιτροπής.

Κάπως έτσι:

Τελικά ποιος ευθύνεται για αυτές τις διοικητικές παραλήψεις;

Θα αναρωτηθεί κάποιος, αξίζει τόση φασαρία για αυτά τα γεγονότα και τις παραλήψεις της διοίκησης; Μήπως έχει δίκιο ο δήμαρχος που για το θέμα των ακυρώσεων είπε στο δημοτικό συμβούλιο  ότι ήταν ένα απλό λάθος διαδικασιών; !!

Ας δούμε ένα παράδειγμα.

Ω9ΟΡΩΨ8-Λ63 Σύμβαση με Θεοδωρίδη για επισκευές οχημάτων αξίας 4.978,29 €

Όπως φαίνεται στη σύμβαση που υπογράφτηκε στις 12/9/2017 και αναρτήθηκε στις 13/9/2017:

6. Τα 3 με ημερ. 12/01/2017, 23/01/2017 & 30/01/2017 Δελτία Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Αυτοκινήτου

Από τις 12/1/2017 διαπιστώθηκε η ανάγκη για την επισκευή των οχημάτων, η απόφαση όμως της Οικονομικής Επιτροπής  ελήφθη στις 17/7/2017 κη σύμβαση  υπεγράφη στις 12/9/2017. Σχεδόν δυο μετά την απόφαση τη Οικονομικής Επιτροπής για επισκευή των οχημάτων υπογράφτηκε η σύμβαση!!

Στις 14/9/2017 ακυρώθηκε η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των δαπανών για επισκευή οχημάτων. Φυσικό είναι ο ιδιοκτήτης του συνεργείου να μην παρακολουθεί τις αναρτήσεις στη Δι@ύγεια και να έχει προβεί στην επισκευή των οχημάτων. 

Ο δήμος Αχαρνών με την επανάληψη των διαδικασιών στην Οικονομική Επιτροπή για την ψήφιση δαπάνης για την επισκευή των οχημάτων, και τις συμβάσεις που θα επακολουθήσουν δε μπορεί να εξοφλήσει τιμολόγια για επισκευή και ανταλλακτικά με ημερομηνίες πριν τη λήψη απόφασης και την υπογραφή των συμβάσεων. Ποια θα είναι η συνέχεια; Το συνεργείο θα προσφύγει δικαστικά για την είσπραξη των δαπανών και του ΦΠΑ που ήδη θα έχει καταβάλλει.  Αυτονόητο είναι ότι θα δικαιωθεί. Ο δήμος θα καταβάλει τα έξοδα για το δικηγόρο του, δικαστικά έξοδα και  έξοδα το συνεργείου.

Κύριε δήμαρχε η μη εφαρμογή των νόμων ήταν ένα απλό λάθος.  Μήπως τα λάθη σας πληρώνουν οι δημότες;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Πάλι για ακύρωση αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου;

Posted by koszig στο 8 Οκτωβρίου 2017

Μία από τις σημαντικότερες διατάξεις του «Καλλικράτη» είναι η συμβουλευτική γνώμη ομάδων ή μεμονωμένων δημοτών για θέματα που αφορούν στο δήμο Αχαρνών που εκφράζεται στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης άρθρο 76 του ν. 3852/2010

Λογικό είναι οι φορείς και οι δημότες να μη γνωρίζουν το περιεχόμενο αυτού του άρθρου. Ο δήμος οφείλει να τους ενημερώνει πριν τη συγκρότηση της επιτροπής με μια  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Αυτό το κάνουν μερικοί δήμοι, όπως ο δήμος Σερρών. Δεν το κάνει ο δήμος Αχαρνών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Προσκλήσεις  του δήμου Αχαρνών για το θέμα αυτό δεν υπάρχουν.

Ανακοινώσεις – Προσκλήσεις Δήμου Αχαρνών

Η θητεία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που δεν υπερβαίνει τα δυόμισι έτη, έληξε στο τέλος Φεβρουαρίου 2017. Στις αρχές Μαρτίου έπρεπε να γίνει εκλογή μελών για τα επόμενα δυόμισι έτη. Η εκλογή της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης γίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε στις 28/7/2017. Ένα από τα θέματα της συνεδρίασης ήταν η συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

2155 Συγκρότησης Επιτροπής Διαβούλευσης 28-7-2017

Στην απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων του Δ.Σ. ανακοινώνει στο Σώμα  τους φορείς και τους δημότες που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών και είναι οι κάτωθι:

Τέτοια ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών δεν υπάρχει!!

Τα θέματα αυτής της συνεδρίασης ακυρώθηκαν μετά από αναφορές στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Ενεργού Πολίτη και 20 δημοτικών συμβούλων.

Στις 27/9/2017 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο. 6ο θέμα ήταν: «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα αυτό.

 

 

Αυτή είναι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της συνεδρίασης της 27/9/2017. Η συζήτηση για το θέμα κράτησε  5 δευτερόλεπτα!!

2220 Συγκρότησης Επιτροπής Διαβούλευσης 27-9-2017

Και στις δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου δεν υπήρχαν δημοσιευμένες εισηγήσεις.

Στην απόφαση της 27/9/2017 επαναλαμβάνεται το γνωστό παραμύθι:

Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

Στη συνέχεια ο Κος Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα  τους φορείς και τους δημότες που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών και είναι οι κάτωθι:

 • Ποιο είναι το κείμενο της ανοιχτής πρόσκλησης και πότε δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών
 • Με ποια έγγραφα των φορέων δηλώθηκαν οι συμμετοχές τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και οι εκπρόσωποι των φορέων. Γιατί το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε κατάλογο με μερικούς φορείς να ορίζουν ένα εκπρόσωπο, άλλοι δύο και άλλος τρεις!!
 • Ποιοι δημότες δήλωσαν εγγράφως τη συμμετοχή τους και πότε το δημοτικό συμβούλιο ή άλλο όργανο έκανε δημόσια κλήρωση να επιλεγούν

Στον κατάλογο των δημοτών αναφέρονται τα ονόματα των Καμπόλη Ηλία, Καλογράνης Κωνσταντίνος, Καψιώτη Δήμητρα και Γκίκα Ελένη.

Ποιοι από όλους είναι;

 • Καμπόλης Ηλίας του Παναγιώτη
 • Καμπόλης Ηλίας του Γεωργίου
 • Καλογράνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 • Καλογράνης Κωνσταντίνος του Χρήστου
 • Γκίκα Ελένη του Αλεξάνδρου
 • Γκίκα Ελένη του Νικολάου
 • Γκίκα Ελένη του Αθανασίου
 • Καψιώτη Δήμητρα του Ευαγγέλου
 • Καψιώτη Δήμητρα του Σπυρίδωνος

Είναι φανερό  ότι ο  κατάλογος που ψήφισε το δημοτικό συμβούλιο για τη συμμετοχή των δημοτών στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι αναξιόπιστος γιατί δεν γίνεται αναφορά στο ποιος υπέβαλλε την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο και πως ψηφίστηκαν.

Είναι αναξιόπιστος, γιατί στους δημότες δεν προσδιορίζονται τα πλήρη στοιχεία που προσδιορίζουν το δημότη.

Είναι αναξιόπιστος γιατί δεν προσδιορίζει το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου του φορέα και του αναπληρωτή του με το σχετικό πρωτοκολλημένο στο δήμο έγγραφο

Είναι αναξιόπιστος γιατί δεν έγινε δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, δεν υπάρχουν οι έγγραφες δηλώσεις συμμετοχή και η κλήρωση αν υπερβαίνουν το νόμιμο αριθμό

Είναι αναξιόπιστος γιατί δεν υπάρχει έγγραφη εισήγηση υπεύθυνου φορέα στο δημοτικό συμβούλιο

Αν  γίνει αναφορά για ακύρωση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με όλα τα ανωτέρω και το γεγονός ότι δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία δε θα ακυρωθεί η απόφαση αυτή;  Μήπως την προηγούμενη περίοδο συνεδρίαζε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο συνεδριάζει μια φορά το χρόνο να εκφέρει γνώμη για το Τεχνικό Συμβούλιο και τον προϋπολογισμό και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.

Τόσες φορές συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

http://www.acharnes.gr/el/category/content-593-51

 

Στα τρία χρόνια 5 φορές συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Πόσες έπρεπε να συνεδριάσει; Τουλάχιστον 12 φορές.

Έτσι τηρεί το νόμο ο πρόεδρός της δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός.

Ποιοι φέρονται ότι ψήφισαν τη σχετική απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο;

Αναμένονται οι παραπέρα ενέργειες από τον κ. δήμαρχο.

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 7 Οκτωβρίου 2017

Στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών αναρτώνται οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. http://www.acharnes.gr/el/category/content-179-51.

 

 

Πριν λίγο καιρό μπορούσε κάποιος να βρει πληροφοριακά στοιχεία για τις προσκλήσεις για τα δημοτικά συμβούλια και τις εισηγήσεις που υπήρχαν. Μερικές  ημέρες πριν αν ζητήσει κάποιος στοιχεία για ημερήσιες διατάξεις τις ημερομηνίες 24/7/2017, 28/7/2017 και 29/8/2017 η απάντηση είναι:

Ο διαχειριστής του συστήματος με ποιου εντολή «μπλοκάρισε» τη συγκεκριμένη λειτουργία της ιστοσελίδας;

Το νόμο 4305/2014 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΑΔΑ:ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ) με θέμα:»Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄ ) σχετικά με την «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν. 3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα»  τις γνωρίζει ο δήμος Αχαρνών;

Μήπως πρέπει να αναθέσει ο δήμαρχος σε δικηγόρο να ετοιμάσει μια αμειβόμενη γνωμοδότηση για εφαρμογή του νόμου;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »