Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός)’ Category

Ο δήμος, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις και οι Δικηγόροι. -1

Posted by koszig στο 24 Ιουνίου 2018

Γενικές  πληροφορίες για τους δικηγόρους υπάρχουν στο Διαδίκτυο, (κλικ εδώ).

Ο δήμος Αχαρνών και οι δημοτικές επιχειρήσεις  έχουν ανάγκη νομικών συμβουλών  και εκπροσώπηση δικηγόρων στα δικαστήρια.

Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας προβλέπονται θέσεις τεσσάρων δικηγόρων

ΑΡΘΡΟ 31:
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού:

4. Τέσσερις (4) θέσεις Δικηγόρων.
Οι θέσεις αυτές εξειδικεύονται:
α) Μία (1) θέση δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.
β) Μία (1) θέση δικηγόρου παρ’ Εφέταις.
γ) Μία (1) θέση δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις
δ) Μία (1) θέση Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 3, 4 και 5 του Ν.Δ. 3026/1954 «περί του Κώδικος των Δικηγόρων», είναι ασυμβίβαστη προς το δικηγορικό λειτούργημα οποιαδήποτε έμμισθη υπηρεσία σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στον δικηγόρο η με πάγια ετήσια ή μηνιαία αμοιβή παροχή καθαρώς νομικών υπηρεσιών δικαστικού ή νομικού συμβούλου ή δικηγόρου.

Ο δήμος Αχαρνών για μεγάλο χρονικό διάστημα  δεν έχε στη «δούλεψή του» δικηγόρο με πάγια ετήσια ή μηνιαία αμοιβή, η λεγόμενη πάγια αντιμισθία.

Ο δήμος Αχαρνών από το έτος 2014 έλαβε έγκριση να προχωρήσεις στην πρόσληψη  τεσσάρων δικηγόρων, (κλικ εδώ). Η διαδικασία  πρόσληψης ξεκίνησε  για τους τρεις δικηγόρους, αλλά δεν είχε ευτυχές τέλος, (κλικ εδώ).

Η έγκριση για πρόσληψη τεσσάρων δικηγόρων περιελάμβανε και Δικηγόρο – Νομικό Σύμβουλο. Ο δήμαρχος έκρινε ότι δεν έπρεπε να προσληφθεί Νομικός Σύμβουλος και δεν προκήρυξε τη θέση.

Στο διπλανό δήμο Ηρακλείου προκήρυξαν μια θέση νομικού Συμβούλου:

1. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου-νομικού συμβούλου θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και ειδικότερα:
Α) η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κ.λ.π.)
Β) η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επιμέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα για τη διασφάλιση του νομότυπου των δράσεών τους
Γ) η επεξεργασία και γνωμοδότηση για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο
Δ) η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
Ε) η εκπροσώπηση του Δήμου σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών αρχών για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου
Σ) η η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας και η τήρηση-επικαιροποίηση του αρχείου με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο
Ζ) η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας
Η) η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τη Δημοτική αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή

Για αυτό το είδος των υπηρεσιών ποιος συμβουλεύει το δήμο και τις δημοτικές επιχειρήσεις;

Με αυτά τα δεδομένα  πως αντιμετωπίζει το πρόβλημα της νομικής στήριξης ο δήμος Αχαρνών, δηλαδή ο δήμαρχος;

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του νόμου 3852/2010, («Καλλικράτης»):

Άρθρο 72
Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες
1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων  (30.000) ευρώ,
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..
2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.
 

Στην οικονομική επιτροπή μετέχουν ο δήμαρχος, πέντε δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και τρεις σύμβουλοι της μειοψηφίας.

Για ενημέρωσή τους.

Ένδικο βοήθημα ονομάζεται κάθε μέσο που δίνει νόμος στον πολίτη, με το οποίο ο τελευταίος μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια. Με το ένδικο βοήθημα ο πολίτης εισάγει μια διαφορά προς κρίση σε ένα δικαστήριο.

Τα ένδικα βοηθήματα δε θα πρέπει να συγχέονται με τα ένδικα μέσα, τα οποία είναι μέσα για τον έλεγχο ή επανάκριση μιας ήδη εκδοθείσας δικαστικής απόφασης. Τα ένδικα μέσα έπονται συνεπώς των ενδίκων βοηθημάτων.

Αυτά ως εισαγωγή.

Τους τελευταίους μήνες, κατά μέσο όρο, η οικονομική επιτροπή κατά μέσο όρο  αναθέτει 15 υποθέσεις σε δικηγόρους.

Υπάρχουν μερικά ερωτήματα πως γίνονται οι αναθέσεις. Τις εισηγήσεις κάνει η Νομική Υπηρεσία του δήμου Αχαρνών, που δεν έχει διορισμένο Νομικό Σύμβουλο, δεν έχει προϊστάμενο;

Για το θέμα της προϊσταμένης του Τμήματος έχει γίνει προηγούμενη ανάρτηση, (κλικ εδώ).  Προ ημερών ο δήμαρχος όρισε αναπληρωτή της ανύπαρκτης προϊσταμένης (ΑΔΑ:64Π2ΩΨ8-4Ι9 ).

Η ορισθείσα ως προϊσταμένη του Τμήματος ειδικότητας ΔΕ-Διοικητικού με βαθμό Α΄ έχει ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένης στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας από την 20-2-2015 έως την 12-1-2016, σύμφωνα με την με αριθ. 261/10921/20-2-2015 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών.

Ο δήμαρχος αποφάσισε τον οριαμό για αναπλήρωση της θέσης Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας  έως την πρόσληψη δικηγόρου άλλως την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου δεδομένου ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος έχει την απαιτούμενη εμπειρία ως εργαζόμενη στο τμήμα αυτό από τριετίας.

Ένα ερώτημα στο δήμαρχο: Σήμερα η ορσθείσα για αναπλήρωση της θέσης Προϊσταμένης έχει την απαιτούμενη εμπειρία ως εργαζόμενη στο τμήμα αυτό από τριετίας. Το διάστημα 20-2-2015 έως 12-1-2016 που είχε ορισθεί από το δήμαρχο στην αντίστοιχη θέση είχε την εμπειρία ως εργαζόμενη στο τμημα αυτό από τριετίας;

Αυτά όμως είναι λεπτομέρειες.

Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αχαρνών περιγράφονται τα καθήκοντα  των υπαλλήλων.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στο Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας υπάρχουν τέσσερα γραφεία:

9.1 Γραφείο Διοικητικών, Αστικών και Ποινικών Υποθέσεων
9.2 Γραφείο Πολεοδομικών Υποθέσεων και Ακίνητης Περιουσίας.
9.3 Γραφείο Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Συμβάσεων.
9.4 Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

Αυτή τη στιγμη στο Τμήμα υπηρετουν δύο υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ-Διοικητικού. Η μία προΐσταται του Τμήματος.

Σε αυτό τον οργανισμό αναφέρεται:

Τον Προϊστάμενο του Τμήματος ορίζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, από τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής οι οποίοι επελέγησαν από επιτροπή ύστερα από προκήρυξη (κατά την διαδικασία του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986). Ελλείψει αυτών ορίζονται ΠΕ Νομικής ελλείψει αυτών ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας  έχει στη δύναμή του δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ.

Ας δούμε πως συνεργάζεται το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας. Η ασκούσα καθήκοντα προϊσταμένης της υπηρεσίας  είναι συγχρόνως και γραμματέας της οικονομικής επιτροπής.

Στην οικονομική επιτροπή γίνονται εισηγήσεις  της Νομικής Υπηρεσίας για νομικής φύσεως θέματα, Γνωμοδοτήσεις, Προσφυγές σε διοικητικές αρχές,  Ένδικα βοηθήματα (προσφυγές του δήμου σε δικαστήρια που εισάγονται για πρώτη φορά) και  Ένδικα μέσα (για έλεγχο ή επανάκριση μιας εκδοθείσας υπόθεσης).

Ας δούμε μια εισήγηση για την απόφαση 53/2018 της οικονομικής επιτροπής της  6/2/2018.

Αυτή είναι η εισήγηση  τoυ Αυτοτελούς Τμήματος της Νομικής Υπηρεσίας

Στο έγγραφο αυτό υπάρχουν σημαντικές παραλήψεις.

Δεν αναφέρεται ο συντάκτης του εγγράφου και ο προϊστάμενος του Τμήματος.

Δεν αναφέρεται η ημερομηνία και ο αριθμός πρωτικόλλου του εγγράφου  που βεβαιώνει την εγκυρότητα του εγγράφου.

Με τον τρόπο που αναφέρονται οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής, προηγείται η απόφαση αν θα άσκηθούν ένδικα βοηθήματα ή ένδικα μέσα, ιγ), και στη συνέχεια, αν αποφασισθούν, ο ορισμός του δικηγόρου, ιε).

Δεν αναφέρεται γνωμοδότηση δικηγόρου για άσκηση εφέσεως κατά της  πρωτόδικης απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 του νόμου 3852/2010:

2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.

Στην εισήγηση δεν υπάρχει και δεν αναφέρεται εισήγηση δικηγόρου για ανάθεση σε άλλο δικηγόρο για αυτή την απόφαση.

Στις 6/2/2018 συνεδρίασε η οικονομικη επιτροπή και αποφάσισε, (κλικ εδώ):

2071 Απόφαση οικονομικής επιτροπής 53/2018
Ο δήμαρχος Αχαρνών ως πρόεδρος την οικονομικής επιτροπής έκανε μια εισήγηση. που δεν ήταν νόμιμη εφόσον δεν είχε την εισήγηση δικηγόρου.

Η μη νόμιμη απόφαση της οικονομικής επιτροπή με εισήγηση του δημάρχου εκτελέστηκε, κατ’ εντολή της, από το δήμαρχο Ιωάννη Κασσαβό.

Στη ίδια συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε η 33 απόφαση δημάρχου για ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.

 

Η απόφαση δημάρχου δεν αναφέρθηκε στην εισήγηση και δεν υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών

Πως έλαβαν γνώση για το περιεχόμενο της απόφασης οι δημοτικοί σύμβουλοι που υπερψήφισαν την πρόταση;

2070 Απόφαση 52/2018 της οικονομικής επιτροπής

Το βίντεο της συνεδρίασης τα λέει όλα:

 

Στο βίντεο τη χρονική στιγμή 10:39 ακούστε τη συζήτηση. Για το θέμα 4 ο δήμαρχος  ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι , (12:48), » η υπόθεση αυτή ειλικρινά αν μπορείτε να με πιστεύεται ειλικρινά δεν την  ξέρω ποια είναι Τα παίρνουν οι δικηγόροι και τα κοιτάζουνε σε σχέση με τη βαρύτητα του ζητήματος, σε σχέση με τις υποχρεώσεις που έχουν εκείνη τη στιγμή  και αναλαμβάνουν οι τρεις-τέσσερις δικηγόροι οι οποίοι είναι συνήθως. Ένας εξ αυτών είναι και η κα Δημητροκοπούλου «. Ειλικρινά εξέδωσε απόφαση για ανάθεση σε δικηγόρο για μια εισαγγελική παραγγελία για έγγραφες εξηγήσεις  που αναφέρονται στον εαυτό του και δε γνωρίζει ποια είναι !!!

Σύμφωνα με την ομολογία του δημάρχου φαίνεται ότι «κάποιος» δίνει τις υποθέσεις σε τρεις-τέσσερις δικηγόρους και ανάλογα με τις υποχρεώσεις που έχουν εκείνη τη στιγμή μπορούν  να αναλαμβάνουν τις υποθέσεις.

Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι:

Ποιος μελετάει τις υποθέσης που έχουν σχέση με δικαστήρια; Το Γραφείο Διοικητικών, Αστικών και Ποινικών Υποθέσεων;

Ποιος αποφασίζει την ανάθεση κάθε απόφασης σε συγκεκριμένο δικηγόρο;

Είναι δικηγόρος ή υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας που κάνει τις προτάσεις για τις αναθέσεις;

Φυσικά την απάντηση πρέπει να την δώσει ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός.

 

Για να πάρετε μια «γεύση» από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών.  Συνεδρίαση της 23/1/2018.

Ημερήσια διάταξη.

1η Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

Από τα  44 τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης τα 31 αφορούσαν υποθέσεις της Νομικής Υπηρεσίας.

 

31 θέματα συζητήθηκαν και  ψηφίστηκαν ομόφωνα από τους συμπολιτευόμενους δημοτικούς συμβούλους σε χρόνο 2 λεπτών !!

Η ώρα  του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, έφτασε.

Για τα θέματα της οικονομικής επιτροπής σχετικά με τις αναθέσεις σε δικηγόρους σε επόμενη ανάρτηση.

 

Έπεται συνέχεια!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η άλλη εικόνα

Posted by koszig στο 23 Ιουνίου 2018

Αν θέλει καείς να κάνει επικοινωνιακά παιχνίδια, αντίστοιχα του δημάρχου Αχαρνών, (κλικ εδώ),  και των περί αυτών  θα μπορούσε να παραθέσει στοιχεία για σύγκριση

 

Ενδεικτικά  για να μην ψάχνετε:

Δήμος Διονύσου   13.040.759  €

Δήμος Ωρωπού    7.840.000  €

Δήμος Βάρης-Βούλας – Βουλιαγμένης   32.900.000  €

Δήμος Παλλήνης   3.250.000  €

Δήμος Σαρωνικού  2.200.000  €

Δήμος Ασπροπύργου  8.541.157,19  €

Δήμος Ελευσίνας  13.216.628,44 €

Δήμος μάνδρας – Ειδυλλίας 10.949.200 €

 

Δήμος Αχαρνών  660.000 €

 

Αυτή τη δημοσιογραφία θέλεις ΧρηστοΓιάννη;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Διευκρινήσεις για τα έργα

Posted by koszig στο 22 Ιουνίου 2018

Χτες έγινε σχολιασμός  για  δημοσίευα σε εφημερίδα «Έργα – Ανάσα πάνω από 8,8  εκατ. ευρώ για το δήμο Αχαρνών», (κλικ εδώ).

Σε ένα σημείο υπήρχε ασάφεια για τα έργα στο γήπεδο του Αχαρναϊκού, και είναι αναγκαία η σχετική διευκρίνηση.

Στην ανάρτηση έγινε αναφορά  για ένα έργο που είχε εγκριθεί το έτος  2013 από την Περιφέρεια Αττικής με  τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών αγωνιστικού χώρου και ενίσχυση-επαύξηση του υφιστάμενου ηλεκτροφωτισμού του δημοτικού γυμναστηρίου (γήπεδο Αχαρναϊκού) λόγω μακροχρόνιας χρήσης», συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ«.

Σωστά επισημάνθηκε αρμοδίως ότι στο δημοσίευμα γινόταν αναφορά για το έργο: «Μελέτη ολοκληρωμένης παρέμβασης στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αχαρνών«, συνολικού προϋπολογισμού  260.000 €.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18-5-2018  θέμα ήταν:

30 Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αχαρνών, για το έργο: Μελέτη ολοκληρωμένης παρέμβασης στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αχαρνών, συνολικού προϋπολογισμού 232.063,52 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Υπήρχε και η σχετική εισήγηση:

Εισήγηση για σύμβαση για το Δημοτικό Γυμναστήριο Αχαρνών

Για ενημέρωση στη σύμβαση αναφέρεται:

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη αφορά το Δημοτικό Γυμναστήριο Αχαρνών (Γήπεδο Αχαρναϊκού). Το Γυμναστήριο  ανήκει στο Δήμο Αχαρνών και βρίσκεται μέσα στα εδαφικά του όρια. 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 1. .Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 232.063,52 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι απρόβλεπτες δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.
 2. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9762.05.053).
 3. Τυχόν υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση δεν θα επαναδιατεθεί για την επέκταση της μελέτης ή την εκπόνηση άλλης.

Επομένως, σύμφωνα με τα αλλά έργα το ποσό 232.063,52 € είναι το προϋπολογισθέν ποσό. Μετά τη δημοπράτηση άγνωστο  θα είναι το ποσό που θα δαπανηθεί.

Επειδή στη συνεδρίαση της 18-5-2018 δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες για τη λήψη των αποφάσεων έγιναν σχετικές αναφορές στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,

 

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση της σύμβασης.

Στις  1/6/2018 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζήτησε πληροφορίες από το δήμο Αχαρνών για έλεγχο νομιμότητας  αποφάσεων της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, μετά από αναφορά που είχε γίνει  στις 23/5/2018.

Φανταστείτε ο δήμαρχος Αχαρνών  Ιωάννης Κασσαβός να έχει υπογράψει  τη σύμβαση μετά την ανάρτηση της απόφασης και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  να ακυρώσει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  της 18/5/2018, που ενέκρινε την υπογραφή της σύμβασης.

Τι θα πούνε στην Περιφερειάρχη Αττική κα Δούρου. Συγνώμη συνυπογράψατε απόφαση με το δήμο Αχαρνών που  δεν ήταν νόμιμη;

Ο ευτελισμός της Δημοτικής Αρχής δεν έχει τέλος !!

 

Σημείωση: Οφείλω να ζητήσω συγνώμη για την ασάφεια της προηγούμενη ανάρτησης. Με αυτή την ανάρτηση γίνεται η απαραίτητη διόρθωση!!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα!!

Posted by koszig στο 22 Ιουνίου 2018

Η Πληρωμένη διαφήμιση του δημάρχου, με δαπάνες του δήμου Αχαρνών. Είναι λογικό να πληρώνεται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο η παρουσίαση του έργου κάθε δημοτικής Αρχής. Είναι όμως ηθικό και δημοκρατικό να πληρώνονται από το δήμο δημοσιεύματα που εκφράζουν την αντίθετη γνώμη της αντιπολίτευσης. Οφείλουν όλοι να ενημερώνουν τους δημότες για τα γεγονότα και το λόγο και τον αντίλογο συμπολιτευσης και αντιπολίτευσης.

Προφανώς το δημοσίευμα δεν αποτελεί δημοσιογραφική έρευνα , αλλά πληρωμένη δημοσίευση της δημοτικής Αρχής. Και όταν λέμε δημοτική Αρχή εννούμε το δήμαρχο.

Αν δεν ήταν προεκλογικό δημοσίευμα, αφού συγκρίνει την παρούσα δημοτική Αρχή με την προηγούμενη, θα μπορούσε να παρουσιάσει ο δήμαρχος ακριβώς το κόστος των έργων.

Για να δούμε όμως πόσο πονηρά παρυσιάζονται τα πράγματα.

Ο Προϋπολογισμός Εκτελεστέων Έργων της Περιφέειας Αττικής

Τι συμβαίνει με τα έργα.

1.  Προϋπολογισμός 1.825.000 €. Μετά από δημοπρασία το έργο εκτελείται  με 478.901,91 €.
5.  Προϋπολογισμός 1.300.000 €. Μετά από δημοπρασία το έργο εκτελείται  με 498.792,37 €.
6.  Προϋπολογισμός 1.100.000 €. Μετά από δημοπρασία το έργο εκτελείται  με 257.148,93 €.

9. Έργα αναβάθμισης παιδικών χαρών 632.000 €. Σύμφωνα με την ανακοίνωση έχει οριστεί οριστικος ανάδοχος του έργου.

Στην πραγματικοτητα έγιναν δύο διαγωνισμοί προϋπολογισμού 509.677,42 € και 161.290,32 €.

Από την Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων έγινε ένσταση στην Αποκεντρωμένη Διοικηση Αττικής:

284_23012018 Έγγραφο ΠΕΔΜΕΔΕ

Αποτέλεσμα η ακύρωση του διαγωνισμού.

ΨΡΓΒΟΡ1Κ-ΔΝ4 Ακύρωση διαγωνισμού για παιδικές χαρές

Για τα άλλα έργα δεν έχουν γίνει συμβάσεις το έτος 2017. Έχουν γίνει το έτος 2018;

Για τα 3.000.000 € στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής υπάρχει ποσό 3.000 € !!!

Το Περιφερειακό συμβούλιο της Περιφέρεια Αττικής στις 5/9/2013 και αποφάσισε:

8020_Αποφ. 277 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠ.ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡ.ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει µε αυτεπιστασία, από τον ∆ήµο
Αχαρνών.
Μετά τα παραπάνω
ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε
1. Την έγκριση σκοπιµότητας του έργου µε τίτλο: «Αποκατάσταση ζηµιών αγωνιστικού χώρου και ενίσχυση-επαύξηση του υφιστάµενου ηλεκτροφωτισµού του δηµοτικού γυµναστηρίου (γήπεδο Αχαρναϊκού) λόγω µακροχρόνιας χρήσης», συνολικού προϋπολογισµού 250.000,00 ευρώ.
2. Την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας εισήγησης

Α. Εγκρίνει τη σκοπιµότητα σύναψης της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αχαρνών για την εκτέλεση
του έργου µε τίτλο: «Αποκατάσταση ζηµιών αγωνιστικού χώρου και ενίσχυση-επαύξηση του υφιστάµενου ηλεκτροφωτισµού του δηµοτικού
γυµναστηρίου (γήπεδο Αχαρναϊκού) λόγω µακροχρόνιας χρήσης», συνολικού προϋπολογισµού 250.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
Β. Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αχαρνών για την εκτέλεση
του έργου µε τίτλο: «Αποκατάσταση ζηµιών αγωνιστικού χώρου και ενίσχυση-επαύξηση του υφιστάµενου ηλεκτροφωτισµού του δηµοτικού
γυµναστηρίου (γήπεδο Αχαρναϊκού) λόγω µακροχρόνιας χρήσης», συνολικού προϋπολογισµού 250.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) που έχει ως εξής:
ΑΔΑ: ΒΛ9Φ7Λ7-36Ρ
5
«Στην Αθήνα σήµερα στις ………………… ηµέρα …………… οι παρακάτω
συµβαλλόµενοι:
1. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρό.
2. Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ήµος Αχαρνών» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού), που εδρεύει στις Αχαρνές και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. Σωτήριο Ντούρο.

Αυτό είνα το υπ. αριθ. 7 έργο που θα εκτελέσει ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός.

 

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα
μου τάπες με το πρώτο σου το γάλα
μα τώρα που ξυπνίσανε το φίδια
εσύ φοράς τ’ αρχαία σου στολίδια
………
 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Μια από τα ίδια;

Posted by koszig στο 16 Ιουνίου 2018

Χτες αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018.

Στην πρόσκληση δεν αναφέρεται ότι είναι η δεύτεη συνεδρίαση μετά την πρώτη που δεν έγινε λόγω έλλλειψης απαρτίας.

Υπάρχουν δύο «αναγνώσεις» του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικου συμβουλίου.

1. Η δεύτερη συνεδρίαση, στην πρόσκλησης της οποίας αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της προηγουμένης συνεδρίαης, αν δεν γίνει ελλείψει απαρτίας, τότε σύμφωνα νε το άρθρο 7, παρ. 4:

Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις
μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του
συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.

2. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης δεν υπάρχουν τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή θεωρείται νέα προσκληση. Αυτό δεν απαγορεύεται σε κανένα άρθρο του Κανονιαμού Λειτουργίας του δημοτικου συμβουλίου. Για αυτή τη διαδικασία αν δεν υπάρξει απαρτεία, για την επόμενη πρόσκληση δεν ισχύει  το άρθρο 7, παρ. 4.

Όπως παρατηρούμε στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης υπάρχει το 3γ, το οποίο δεν υπάρχει στην αναρτημένη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 13 Ιουνίου 2018. Μετά την ανάρτηση της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, (κλικ εδώ), δεν είναι δυνατόν, μετά την ισχύ της απόφασής της,  να υπάρχει στην πρόσκληση της ημερήσιας διάταξη αναγραφή ανύπαρκτου θέματος, δεδομένου ότι το αναφερόμενο τρίτο θέμα θεωρείται εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Σύμρωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας:

ΑΡΘΡΟ 2:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

iii. Μεριμνά για την επεξεργασία των θεμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι προς συζήτηση ενώπιον του ∆ηµοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα µε την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς την υποστήριξή τους ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.

Ποια είναι η άποψη του Γενικού Γραμματέα  για τη σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής;

 

Την Τρίτη ίσως υπάρξουν εκπλήξεις!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Υπάρχουν οικονομικές υπηρεσίες;

Posted by koszig στο 14 Ιουνίου 2018

Είναι ένα ερώτημα ου μάλλον δεν έχει απάντηση.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει αρκετές αναρτήσεις από την καθυστέρηση   ανάρτησης και ψήφισης στο δημοτικό συμβούλιο την  Τριμηνιαία Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων -Εξόδων, (κλικ εδώ)

Σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 266 παρ.9 Ν.3852/2010:

9. Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ..

Μέχρι  της 20 Απριλίου 2018 έπρεπε να έχει υποβληθεί  η έκθεση για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα!!

Η έκθεση για το Δ’ τρίμηνο του έτους εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο  στις 18 Μαΐου 2018, Τέσσερις μήνες αργότερα!!

 

Από 1.12.2014  δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου. (παρ 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014άρθρο 64 του Ν. 4305/14). Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. (παρ 2 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014)

Η τελευταία ανάρτηση έγινε για την προϋπολογισμού του Φεβρουαρίου του  έτους 2018

Δεν έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια υλοποίηση προϋπολογισμού Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου έτους 2018.

 

Επειδή η μη εκτέλεση διατάξεων νόμου αποτελεί παράβαση καθήκοντος καλό είναι μέχρι τη Δευτέρα τα στοιχεία αυτά να έχουν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια.

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Έχει χαθεί το μέτρο;

Posted by koszig στο 13 Ιουνίου 2018

Σήμερα , στις 13/06/2018 12:21:58, αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια  «Απόσπασμα από το Πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών

Ποια ήταν η 6η συνεδρίαση, όταν στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών  στις 8/6/2018  αναφέρεται ως 3η συνεδρίαση;

Η συνεδρίαση δεν έγινε με τη φυσική παρουσία των 9 μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής αλλά με τηλεφωνική ενημέρωση.

Η Πρόσκληση που πρέπει να απεστάλη στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής έγγραφε:

Καλείστε να  προσέλθετε στην  6η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00, για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 1. 1. Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών

Α. Σύσταση τμήματος ελέγχου

Β. Σύσταση υπηρεσίας ύδρευσης

Γ. Τμηματικές τροποποιήσεις λόγω υπηρεσιακών αναγκών

Την Παρασκευή 8 Ιουνίου το απόγευμα  έστειλαν στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου την πρόσκληση.

Αυτή είναι η πρόσκληση που αναρτήθηκε:

 

Αυτή την ανάρτηση είδαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αχαρνών,   συνεδρίασαν εκτάκτως στις 10 Ιουνίου 2018 και κοινοποίησαν την ακόλουθη ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10.6.2018

Η ανακοίνωση, που αναρτήθηκε την Κυριακή 10 Ιουνίου 2018 ήταν αρκετά «σκληρή»

ΩΥΝΛΩΨ8-9ΔΨ Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 8-6-2018

Τη Δευτέρα 11 Ιουνίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11.6.2018

Την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 8 Ιουνίου 2018. Η απόφαση αυτή έπρεπε να είχε αναρτηθεί για να είναι εκτελεστή πριν τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 12 Ιουνίου 2018.

ΩΥΝΛΩΨ8-9ΔΨ Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 8-6-2018

Για τη γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής Ευφροσύνη Μπόθου και τον πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν έγινε η συνεδρίαση στις  8 Ιουνίου στις 13:00 είχε αποσυρθεί από την ημερήσια διάταξη της Εκτελεστικής Επιτροπής το τμήμα γ) των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Μετά από αυτό προκύπτουν μερικά ερωτήματα:

 1.  Γιατί στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου  που συντάχθηκε μετά την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  υπήρξε το θέμα αυτό αφού είχε αποσυρθεί;
 2. Μπορούσε να είναι εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο μια απόφαση που δεν ήταν εκτελεστή, αφού αναρτήθηκα στη Δι@ύγεια την επομένη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου;
 3. Εφόσον το επίμαχο θέμα είχε αποσυρθεί την Παρασκευή 8 Ιουνίου, γιατί δεν το ανακοίνωσε ο δήμαρχος στο προεδρείο του Συλλόγου των Εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών, αλλά δέχτηκε να αποσυρθεί από την ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018;

Είναι φανερό ότι η σύνταξη της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια  έγινε μετά την ακύρωση της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 12ης Ιουνίου ελλείψει απαρτίας, με απουσία της δημοτικής παράταξης.

Αυτή είναι η εισήγηση που αναρτήθηκε την Τρίτη 12 Ιουνίου στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών ως εισήγηση για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Ήταν η εισήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Αυτή την εισήγηση αντέγραψε η γραμματέας  της Εκτελεστικής Επιτροπής και την ανάρτησε στη Δι@ϋγεια κατόπιν εορτής.

Αυτή είναι η δημοτική Αρχή

Ο καιρός γαρ εγγύτατος!!

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τι τρέχει;

Posted by koszig στο 13 Ιουνίου 2018

Χτες όλοι νομίζαμε ότι θα ήταν μια συνηθισμένη μέρα μετά την πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Υπήρξε μια αντίδραση του Συλλόγου Εργαζομένων του δήμου Αχαρνών για κάποια τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  του δήμου Αχαρνών, μια «απειλή» για γενική συνέλευση, αλλά το πρόβλημα διευθετήθηκε από το δήμαρχο με σωστές κινήσεις.

Υπήρξαν δύο αναρτήσεις του Ελεύθερου Βήματος για δύο σημαντικά θέματα της ημερήσιας διάταξης, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Την ώρα της συνεδρίασης, στις 19:00. στον πρώτο όροφο του δημαρχείου, όπου είναι το γραφείο του δημάρχου, ως συνήθως είχε συγκεντρωθεί η ομάδα των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας, όσοι από αυτούς  έχουν μέχρι σήμερα παραμείνει στην παράταξη του δημάρχου. Κάποια στιγμή, περίπου στις 19:15, εμφανίστηκε για λίγο στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και στη συνέχεια αποχώρησε. Μερικά λεπτά μετά ο δήμαρχος κάλεσε το δημοτικό σύμβουλο Στάθη Τοπαλίδη να κατέβει στο γραφείο του,

Μετά από λίγο ο κ. Τοπαλίδης κάθισε στη θέση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, σημάδι ότι θα απουσιάζει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας.

Στις 19:30 κάθισε στη θέση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου  ο αντιπρόεδρός του  Μιχάλης Βρεττός, πρώτη φορά μετά την επανεκλογή του το έτος 2017. Δίπλα του μετακινήθηκε ο κ. Τοπαλίδης, χωρίς  να φέρει καμία ιδιότητα για τη θέση αυτή, θέση που είχε κατοχυρώσει ο δήμαρχος. Πιθανώς με την ιδιότητα του αναπληρωτή δημάρχου.

Ο κ, Βρεττός αμέσως άρχισε να εκφωνεί τον κατάλογο των δημοτικών συμβούλων και να σημειώνει παρόντες και απόντες.

 

Παρόντες 15 δημοτικοί σύμβουλοι δύο της συμπολίτευσης και 13 της αντιπολίτευσης.

Η συνεδρίαση κράτησε 5 λεπτά!!

Είναι φανερό ότι η ματαίωση της συνεδρίασης ήταν απόφαση του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού.

Εικόνα του προεδρείου από την προηγούμενη συνεδρίαση

Εικόνα του προεδρείου από τη χτεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

 

Στην ιστοσελίδα του δήμου άλλα είναι τα σημαντικά γεγονότα.

Ο «δράκος» Παναγιώτης Γιαννάκης με το δήμαρχο Αχαρνών

Μαθητές από την εκδήλωση για την Ανακύκλωση με το δήμαρχο Αχαρνών.

Για το δημοτικό συμβούλιο που δεν έγινε υπάρχει  φωτογράφιση;;

 

Άντε γεια !!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Παραχώρηση γηπέδου

Posted by koszig στο 13 Ιουνίου 2018

 

 

Αυτό είναι το γήπεδο Μπάσκετ. Ο χώρος αυτός σύμφωνα με το G.I.S. του δήμου Αχαρνών είναι το οικοδομικό τετράγωνο  1526. Ο χώρος αυτός ανήκει στο Δήμο Αχαρνών;

Ο χώρος που περιβάλλει το γήπεδο πως θα διαμορφωθεί; Ποια θα είναι η είσοδος  στο γήπεδο;

Αυτά τα ερωτήματα για το χώρο που ζητείται παραχώρηση.

Τα διαδικαστικά θέματα

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

15 Παραχώρηση του ανοιχτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών οδός Μονεμβασίας και Λαθέας στο Γυμναστικό Σύλλογο «ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Η εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για την παραχώρηση του χώρου.

Εισήγηση για ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης

Για  την παραχώρηση του χώρου γίνεται επίκληση του άρθρου 185 του νόμου 3463/2006

Κατά το άρθρο 185 του Ν. 3463/2006, περί δωρεάν παραχώρησης κυριότητας ή χρήσης δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων αναφέρεται ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν κατά την παρ. 2 η χρήση ακινήτων σε άλλα Νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

Στο άρθρο αυτό αναφέρεται:

Άρθρο 185
Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων
1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.

2. Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα ειδικότερα κριτήρια παραχώρησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Ο νόμος 3463/2006 φέρει την υπογραφή του τότε υπουργού Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλου.

Σχετική Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 4 δεν εκδόθηκε ποτέ. Συνεπώς απόφαση που επικαλείται το άρθρο 185 στο οποίο δεν καθορίζονται τα κριτήρια παραχώρησης δεν ισχύει νομικά.

 

Παραχωρήσεις όμως μπορούν να γίνουν με το άρθρο 184 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 184
Δωρεές ακινήτων
1. Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων επιτρέπονται, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των μελών του, για την εκπλήρωση σπουδαίου κοινωφελούς σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων και την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.
Η ως άνω απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου. Ο τελευταίος συμμετέχει στη συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

Επομένως για την παραχώρηση του χώρου του γηπέδου καλαθοσφαίρισης  σε ομάδα με κοινωφελείς σκοπούς για την εξυπηρέτηση των κατοίκων πρέπει το δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει:

Ο δήμος να κατέχει το χώρο και τις εγκαταστάσεις

 • Να βεβαιωθεί το δημοτικό  συμβούλιο ότι εξυπηρετούνται κοινωφελείς σκοποί και όχι οικονομικά συμφέροντα
 • Να συμφωνεί με απόφασή της η Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών
 • Να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο την παραχώρηση με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των δημοτικών συμβούλων, δηλαδή με 30 θετικές ψήφους.
 • Να είναι γνωστό το σχέδιο σύμβασης παραχώρησης

 

Μερικές πληροφορίες για τη Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών.

Στις 4/4/2018 κλήθηκαν τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών για συνεδρίαση:

1  ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ Η ΜΗ ΓΝΩΜΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΓΙΑ τους αναφερόμενους χώρους εμποροπανηγύρεων Δήμου Αχαρνών στα άρθρα 3 και 6 του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων Δήμου Αχαρνών..

Ήταν προϋπόθεση  να αποφασίσουν και να υποβάλλουν την εισήγησή τους  στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου εκείνη να εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων Δήμου Αχαρνών.  Σε αυτές ήταν η εμποροπανήγυρις της εορτής της Ζωοδόχου Πηγής  και της Ανθοκομικής Έκθεσης στους Θρακομακεδόνες.

Τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών:

Το συμβούλιο της  Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών έχει να λάβει αποφάσεις από τις 2 Νοεμβρίου 2015!!

 

Πως μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Αχαρνών να ψηφίσουν το ανωτέρω θέμα για την παραχώρηση του γηπέδου  μπορούν να σύρονται στα δικαστήρια..

Πριν μερικές ημέρες αντιδήμαρχος σύρθηκε στο δικαστήριο γιατί κάποιος δημότης έπεσε σε λακκούβα, γιατί δε φρόντισε να την επιδιορθώσει. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε δυνατότητα δαπάνης για αγορά πίσσας!!  Αποτέλεσμα 8 μήνες φυλακή με τριετή αναστολή!!

 

Αυτή είναι η δημοτική Αρχή με επικεφαλής το δήμαρχο Ιωάννη Κασσαβό.

Και το αμίμητο !!

Θα έχει ρευστό στα χέρια της η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών που δεν έχει κάνει τίποτα από το έτος 2015, παρά μόνο λαμβάνει την αντιμισθία των περίπου 400 €

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2018

Posted by koszig στο 12 Ιουνίου 2018

Ειδική συνεδρίαση συγκαλεί ο πρόεδρος του δημοτικό συμβουλίου όταν πρόκειται να συζητηθούν θέματα Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμών ή Ισολογισμών, με αυτά ως μοναδικά θέματα συνεδρίασης. Οι άλλες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου χαρακτηρίζονται ως τακτικές.

Το πως μια συνεδρίαση είναι ΕΙΔΙΚΗ και ταυτόχρονα ΤΑΚΤΙΚΗ μόνο εκείνος που υπόγραψε την πρόσκληση γνωρίζει.

Στην πρόσκληση της ημερήσιας διάταξης υπάρχουν 45 θέματα.

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης

Με την ανακοίνωση της συνεδρίασης ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αχαρνών εξέδωσε ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10.6.2018

Η πρώτη παράγραφος  αναφέρει:

 

Τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης  που ανακοινώθηκε ήταν:

Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών.
α) Σύσταση Τμήματος έλεγχου.<
β) Σύσταση Υπηρεσίας Ύδρευσης.
γ) Τμηματικές Τροποποιήσεις λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

Την επόμενη ημέρα. Δευτέρα 11 Ιουνίου ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αχαρνών κοινοποίηση δεύτερη ανακοίνωση:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11.6.2018

Στην πρώτη παράγραφο της ανακοίνωσης αναφέρεται:

Ο δήμαρχος ήρε πίσω το «γ) Τμηματικές Τροποποιήσεις λόγω υπηρεσιακών αναγκών.» , Έμεινα όμως τα α) και β).

Τι είναι όμως  Σύσταση Υπηρεσίας Ύδρευσης. και γιατί δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση;

Μερικά χρόνια πριν η υδροδότηση περιοχών του δήμου  Αχαρνών γινόταν από δίκτυα ιδιωτών. Η υδροδότηση της περιοχής Πανοράματος από την ΕΥΔΑΠ έγινε το έτος 2012, (κλικ εδώ).
Αντίστοιχο πρόβλημα υπήρχε στην περιοχή της  Βαρυμπόμπης. (κλικ εδώ)
Σχετικό άρθρο του δημοσιογράφου Γιάννη Σωτηρόπουλου για το θέμα αυτό:

Άρθρο δημοσιογράφου Γιάννη Σωτηρόπουλου για την υδροδότηση Βαρυμπόμπης

Μετά την αλλαγή «πλεύσης» του δημάρχου, χτες μετά τις μεταμεσημβρινές ώρες αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών σχετική εισήγηση:

Εισήγηση για το θέμα Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών

Στην εισήγηση αυτή υπάρχουν τα σημεία  τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του δήμου Αχαρνών.  Ο  Ο.Ε.Υ. για το δήμο Αχαρνών είναι περίπου ότι το Σύνταγμα της Ελλάδος για το Ελληνικό κράτος.

Για τη σύνταξή του και την τροποποίησή του υπάρχουν καθορισμένες διαδικασίες.

Στο άρθρο 63 του  νόμου 3552/2010, («Καλλικράτης») αναφέρεται:

Άρθρο 63
Αρμοδιότητες
Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
στ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια:
i)Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας,
ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

Το έτος 2013 κινήθηκαν οι διαδικασίες  τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.

2017 Εισήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή για τροποποίηση ΟΕΥ έτους 2013

2017 Απόφαση 4 της Εκτελεστικής Επιτροπής για «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αχαρνών»

2124 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για τροποποίηση Ο.Ε.Υ. 2013

Παρόντες στη συνεδρίαση 26 δημοτικοί σύμβουλοι. Ψήφισαν υπέρ 24, μια ψήφος με δήλωση παρών και μια ψήφος κατά του  τότε δημοτικού συμβούλου Ιωάννη Κασσαβού.

Έκανε και αιτιολόγηση ψήφου:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Κασσαβός Ιωάννης ψήφισε κατά.

Αιτιολογώντας την ψήφο του δηλώνει:

α) Δεν υπήρχε το ενιαίο Σώμα του συνόλου του Οργανισμού.

β) Η εισήγηση είχε μεγιστοποίηση των Τμημάτων αντί την μετρίασή τους.

γ ) Προστέθηκαν τροποποιήσεις οι οποίες δεν υπήρχαν στην εισήγηση που είχε ψηφίσει η Εκτελεστική Επιτροπή και ήλθε εμβόλιμα κατά την εκφώνηση του θέματος.

 

Αυτά το έτος 2013. Τι έγινε πέντε χρόνια μετά;

Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης   έκανε, μετά από καταγγελία,  έρευνα για τη διαχείριση της υδροδότησης της περιοχής Βαρυμπόμπης με  πιθανό καταλογισμό της τάξης του 1.000.000 €.

Ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός, δημοτικός σύμβουλος από το έτος 1994 και δήμαρχος από το 2014 σίγουρα γνώριζε το θέμα. Μετά τα άσχημα μηνύματα από το ΣΕΕΔΔ  αποφάσισε να κινήσει τις διαδικασίες για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 το απόγευμα στο Best Frent’s στους Θρακομακεδόνες  υπογράφτηκε η πρόσκληση για το δημοτικό συμβούλιο της 12/6/2018.

Σύμφωνα με ακριβείς πληροφορίες  έγινε προσπάθεια τηλεφωνικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Καλείστε να  προσέλθετε στην  6η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00, για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών

Α. Σύσταση τμήματος ελέγχου

Β. Σύσταση υπηρεσίας ύδρευσης

Γ. Τμηματικές τροποποιήσεις λόγω υπηρεσιακών αναγκών

Τελικά είναι η 3η ή η 6η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 3 Ιουνίου 2018;

Όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών  αυτές είναι  οι συνεδριάσεις της  Εκτελεστικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής, της ΕΕΤΑΑ, (κλικ εδώ)

Άρθρο 4ο
Αρμοδιότητες της εκτελεστικής επιτροπής

6. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια: i) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία. Για την διατύπωση των ανωτέρω εισηγήσεων καλεί τον γενικό γραμματέα του δήμου ή όπου δεν υπάρχει τον προϊστάμενο των υπηρεσιών του δήμου να υποβάλλει σχέδιο εισήγησης στο οποίο βασίζεται η εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής.

Άρθρο 5ο
Συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική, έκτακτη ή κατεπείγουσα συνεδρίαση. Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται µία φορά κάθε δέκα πέντε ημέρες. Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων που έχουν ειδικό ενδιαφέρον και απαιτούν εξειδικευμμένη διαχείριση η δε συζήτησή τους δεν μπορεί για αντικειμενικούς  λόγους να γίνει στην τακτική συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση συνέρχεται η Επιτροπή για την εξέταση θεμάτων που απαιτούν άμεση απόφαση η οποία πρέπει να ληφθεί πριν από την επομένη τακτική συνεδρίαση.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του δήμου Αχαρνών, όπως και η Οικονομική, δεν έχουν κανονισμό λειτουργίας των επιτροπών κατά παράβαση του νόμου.

 

Στην τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. που  υπάρχει στην εισήγηση δεν αναφέρεται απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής  για τροποποίηση  του Ο.Ε.Υ. επομένως  η συζήτηση και λήψη απόφασης δεν είναι νόμιμη.

Αν παρ’ όλα αυτά ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου προχωρήσει στη ψήφισα αυτού του θέματος  ενδεχομένως θα υπάρχει πρόβλημα  παραπομπής του στο πειθαρχικό συμβούλιο, όπως και των δημοτικών συμβούλων που θα ψηφίσουν την μη νόμιμη απόφαση.

 

Εδώ όμως  δεν τελειώνουν τα προβλήματα που θα προκύψουν στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »