Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός)’ Category

Προϋπολογισμός 2020. -5

Posted by koszig στο 31 Μαρτίου 2020

Η κρίσιμη ημέρα.

Σήμερα Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 υπάρχει πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικ συμβουλίου δια περιφοράς, λόγω του κορωνοϊού.

Η εισήγηση.

Εισήγηση για σύμβαση

ΑΔΑ: 6Ο6ΟΩΨ8-ΗΗΞ – Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2020.

Η αποφαση της οικονομικης επιτροπής που είχε θέμα:

Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δίμου Αχαρνών για το οικονομικό έτοε 2020.

κατέληγε:

Είναι φανερό ότι ο δήμαρχος έπρεπε να υποβάλει για ψήφιση το σχέδιο προϋπολογισμού που εισηγείται η οικονομική ειτροπή στο δημοτικο συμβούλιο. Εκεί το συμβουλιο θα ψήφιζε την προταση της επιτροπής ή όποια άλλη πρόταση θα υπύρχε από άλλη παράταξη  ή δημοτικό σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4623/2019

Άρθρο 12
Ρύθμιση θεμάτων ψήφισης προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού
1 α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9.»

Η οικονομική επιτροπή στην εισήγησή της θεωρεί ότ ο προτεινόμενος προϋπολογισμός δεν είναι ισοσκελισμένος με έλλειμμα 16.998.798,11€. Μπορεί άλλη πρόταση να εγκριθεί με σχέδιο ισοσκελισμένου προύπολογισμού.

Αν ψηφιστεί η εισήγηση της οικονομικής επιτροπής,  τότε το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από τον Υπουργό Εσωτερικών την υπογραφή Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης και να εξουσιοδοτήσει το δήμαρχο να την υπογράψει.

Στην εισήγηση των διοικικών παραγόντων αναφερεται:

Στις 24-3-2020 ο δήμαρχος ενημερώθηκε για το έγγραφο του Παρατηρητηρίου.  Τι περιέχει αυτό το έγγραφο κανείς σε γνωρίζει.

Την Παρασκευή 27-3-2020 με εισήγηση του δημάρχου απεστάλει πρόσκληση για σύγκληση δημοτικου συμβουλίού με περιφορά για τις 31-3-2020.

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 ο δήμαρχος έστειλε δελτίο τύπου

Σε αυτό το δελτίο τύπου αναφέρεται:

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός και οι συνεργάτες του εξασφάλισαν τη δέσμευση χρηματοδότησης περίπου 17 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ερώτηση: Πως ήταν σίγουρος ότι αν θα γίνει συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου, ότι δε σε θα εγκριθεί εναλλακτική προταση για τον προύπολογισμό και θα  ανατεθεί από το συμβούλιο σε αυτόν και τους συνεργάτες του να προχωρήσουν σε προγραμματική συμψωνία;

«στην συνέχεια το Υπουργείο αναλαμβάνει να αποπληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου, τις οποίες ήδη τις γνωρίζει και τις έχει καταγεγραμμένες.»

Ερώτηση: Πως γνωρίζει το Υπουργείο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές; Με ποιό έγγραφο ενημερώθηκε; Ποιό όργανο του δήμου γνωρίζει τις οφειλές και τα χρέη του δήμου;

Το επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμαρχος Αχαρνών θα υπογράψει προγραμματική σύμβαση με τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο ενώ θα χρειαστεί την έγκριση του προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου για να επισπευσθεί η διαδικασία.

Ερώτηση: Ο δήμρχος το επόμενο χρονικό διαστημα θα υπογράψει Προγραματική Σύμβαση, ομώς χρειάζεται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να επισπευθεί η διαδικασία!!!

Στην εισήγηση αναφέρονται τα άρθρα 199, 200 του νόμου 4555/2019.
Άρθρο 199
Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Β ως εξής:
«Άρθρο 4Β
Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
1. Συνιστάται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμός, για τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. με στόχο την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την ονομασία «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.» (εφεξής «Λογαριασμός»), τον οποίο διαχειρίζεται η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Ο Λογαριασμός χρηματοδοτείται σε ετήσια βάση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και συγκεκριμένα σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί αυτών που αποδίδονται στους δήμους και τις περιφέρειες και εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, με χρηματοδότη-
ση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, πέραν αυτής που προορίζεται για την ενίσχυση των ΚΑΠ και ανάλογα με τις δυνατότητες αυτού. Το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να διαφοροποιείται συνολικά ή ανά βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έως τον Νοέμβριο κάθε έτους και ισχύει για το επόμενο οικονομικό έτος, μετά από εισήγηση του Παρατηρητηρίου και αφού ληφθεί υπόψη το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού.
3. Ο Λογαριασμός είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο και αντιστοιχεί με το ποσοστό της απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Για τα ποσά που κινούνται μέσω του Λογαριασμού, δεν προβλέπεται προμήθεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
4. Ο «Λογαριασμός Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.» που είχε συσταθεί με το άρθρο 76 της παρ. 8 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) καταργείται, το δε υφιστάμενο υπόλοιπό του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μεταφέρεται, από τη δημοσίευση του παρόντος, στον «Λογαριασμό
Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.».

Άρθρο 200
Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης
Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Γ ως εξής:
«Άρθρο 4Γ
Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης
1. Για τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων κατά το άρθρο 4Α του παρόντος από το Λογαριασμό του προηγούμενου άρθρου συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου φορέα Προγραμματική Συμφωνία, η οποία καταρτίζεται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί με απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου, η διαδικασία προσφυγής του ενδιαφερόμενου φορέα σε δανεισμό κατά το άρθρο 43 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).
2. Στην Προγραμματική Συμφωνία απαραίτητα ορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο αυτής, το περιεχόμενο και η οικονομική αποτίμηση των παρεμβάσεων που έχει αποφασίσει το οικείο δημοτικό, περιφερειακό ή διοικητικό συμβούλιο, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθεί η χρηματοδότηση, το ποσό και η ροή αυτής σε συνάρτηση με την υλοποίηση των παρεμβάσεων, τα δικαιώματα
και οι υποχρεώσεις των δύο μερών, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Συμφωνίας και η διάρκειά της.

Ο νόμος 4325/2015 τροποποιήθηκε με άρθρο 9 του  νόμου 4350/2015,

1. OTA α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίοι αδυνατούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87) και της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν.4111/2013 (Α΄ 18).

Το προς συνομολόγηση δάνειο δύναται να καλύπτει το σύνολο του ποσού που υπολείπεται για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, ή μέρος αυτού, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη. Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, ανεξαρτήτως του ύψους ποσού του εν λόγω δανείου.

Ο δήμος Αχαρνών για να συνομολογήσει δάνειο από το  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  πρέπει να έχει εγκεκριμένους ισολογισμούς των τριών προηγουμένων ετών. Ο τελευταίος ισολογισμός του δήμου Αχαρνών είναι του έτους 2012!!

Άρθρο 197
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4111/2013
To άρθρο 4 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 4
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

9. Οι περιπτώσεις 1 έως 7 της υποπαραγράφου ΣΤ3 της παραγράφου ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργούνται.».

Οι ανωτέρω περιπτώσεις είναι εκείνες που έβαλαν το δήμο Αχαρνών υπό τον έλεγχο του Παρατηρητηρίου τα έτη 2016-2018.

Από τις 19 Ιουλίου 2018 δεν υπαρχει Παρατηρητήριο αυτού του τύπου.

Αυτά για ενημέρωση του δημάρχου και των δημοτικων συμβούλων.

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Προϋπολογισμός 2020. -3

Posted by koszig στο 30 Μαρτίου 2020

Στις 11-3-2020 προσκλήθηκαν για συνεδρίαση στις 16-3-2020 τα μέλη της οικονομικής επιτροπής

Θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2020.

Η εισήγηση της υπηρεσίας

Εισήγηση για κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αχαρνών για το έτος 2020

Στην εισήγηση δεν αναφέρεται το κείμενο του σχεδίου του προϋπολογισμού. !!

Η απόφαση

ΑΔΑ: 6Ο6ΟΩΨ8-ΗΗΞ – Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2020.

Οι παρόντες και απόντες στην ψήφιση του  προϋπολογισμού.

 

Επειδή η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής έγινε κεκλεισμένων των θυρών ρώτησα τον κ. Κόνταρη για τη διάρκεια και το περιεχόμενο. Προφορικά μου είπε αυτά που έστειλε εγγράφως στον πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής.

«Η εισήγηση του σχεδίου κατάρτισης δεν περιλάμβανε την εισήγηση του σχεδίου Π/Υ με αναλυτικούς κωδικούς για τα έσοδα και τα έξοδα, παρά μόνο ένα εισαγωγικό σημείωμα με τις διατάξεις που λαμβάνονται υπόψη. Το ίδιο αρχείο είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο.

Άλλωστε ο Π/Υ των 171 σελίδων ψηφίστηκε από τα υπόλοιπα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μέσα σε 1 λεπτό.

Προκειμένου να διατηρήσω τα στοιχεία στο αρχείο μου, παρακάλεσα  να μου χορηγηθεί  αντίγραφο των ηχογραφημένων πρακτικών των 2 συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/3/2020 σε ψηφιακό δίσκο (CD ή DVD)»

Στην απόφασή της οικονομικής επιτροπής φαίνεται ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι ισοσκελισμένος.

Μετά την συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής η απόφασή της έπρεπε να αποσταλεί στο Παρατηρητήριο για έκφραση γνώμης, επειδή ο προϋπολογισμός δεν ήταν ισοσκελισμένος και εμφάνιζε μεγάλο έλλειμμα.

Αντίστοιχη διαδικασία έγινε και στο γειτονικό δήμο Νέας Φιλαδέλφειας. Με την απόφαση 222/2019 της οικονομικής επιτροπής στις  17-12-2019 έγιναν οι αναγκαίες διορθώσεις με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου.

Απόφαση 222 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕ ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ.

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται :

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 77 του του ν.4172/2013 (Α’ 167) η οικονομική επιτροπή, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έως την 20ή Σεπτεμβρίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο ΑΔΑ: 6Υ2Δ46ΜΩ0Ι-ΕΧΞ Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.

Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, προσδιορίζονται οι δήμοι που έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την υπ΄αριθμ. 55905/29.07.2019 (Β’ 3054) ΚΥΑ (Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπ/σμού των Δήμων οικονομικού έτους 2020) και δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’αρ. 76/19 εγκύκλιο παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής υποβλήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας

Το δημοτικό συμβούλιο της Νέας Φιλαδέλφειας, ετά τις προσαρμογές που έγιναν σε Κωδικούς και ποσά ψήφισε τον προϋπολογισμό του έτους 2020.

Για τα ανταοδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έγιναν οι μειώσεις που υπέδειξε το Παρατηρητήριο

1. Από τον Κ.Α. Εσόδων 06.00.0311.001 αφαιρέθηκε το ποσό των 245.753,58 € όπως προέκυψε ύστερα από την Απόφαση Δ.Σ. 257/ 19 περί « Καθορισμού συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού ως και Δημοτικού Φόρου έτους 2020». Ανάλογες μειώσεις έγιναν και στο σκέλος των Εξόδων όπως αυτές αναφέρονται στην ίδια Απόφαση με σκοπό την ισοσκέλιση του συνόλου του Προϋπολογισμού, αλλά και του προϋπολογισμού των ανταποδοτικών τελών. 

Αυτές είναι οι σωστές τυπικά και και νομικά διορθώσεις στον προϋπολογισμό του δήμου.

Το τι έχει κάνει η διοίκηση του δήμου στον προϋπολογισμό θα το δούμε σε επόμενη ανάρτηση

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Προϋπολογισμός 2020. -2

Posted by koszig στο 30 Μαρτίου 2020

Συνέχεια για το θέμα έγκρισης του προϋπολογισμού του έτους 2020, (κλικ εδώ).

Στις 28-1-2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή. Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

Εισηγητής: Δήμαρχος
1 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων ∆ήµου Αχαρνών έτους 2020.

Η εισήγηση για το θέμα:

Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για Τεχνικό Πρόγραμμα

Στην εισήγηση του δημάρχου μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«Στο άρθρο 63δ του Ν. 3852/2010 αναφέρεται ότι η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης (το οποίο σε παράρτημά του περιλαμβάνει και το τεχνικό πρόγραμμα) προς την οικονομική επιτροπή.
Στην παρ.1 άρθρο 266 Ν.3852/10, όπως αντικαθίσταται από την παρ.1 του άρθρου 175 του Ν.4555/18 αναφέρεται ότι ειδικά για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του πρώτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου, δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

Είναι φανερό ότι ο δήμαρχος γνώριζε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή μαζί με το Τεχνικό Πρόγραμμα έπρεπε να εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή  και το προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

2022 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Αχαρνών έτους 2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

(Ο κύριος Κόνταρης ψήφισε παρόν)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Α) Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2020 του Δήμου Αχαρνών, όπως εμφανίζεται στους κατωτέρω συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Το Τεχνικό πρόγραμμα έπρεπε να εισηγηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού του έτος 2020.

Στον προϋπολογισμό του έτους 2020 εκτός από το Τεχνικό Πρόγραμμα πρέπει να ψηφιστούν οικονομικά στοιχεία για έσοδα και δαπάνες από τα Ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Στις 9-12-2019 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο. ένα από τα θέματα της συνεδρίασης ήταν:

Καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020 για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Η απόφαση.

2279 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ανταποδοτικά τέλη 2020

Για την απόφαση αυτή έγινε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία έπρεπε να εγκρίνει την απόφαση αυτή.

Νέα αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για μη νόμιμη απόφαση δημοτικού συμβουλίου για Ανταποδοτικά Τέλη

Για το ίδιο θέμα αντίστοιχη αναφορά έχει γίνει από δημοτικούς συμβούλους

Κύριο σημείο αυτών των αναφορών ήταν ότι τα τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού δεν ήταν ανταποδοτικά, αφού το έτος 2019 τα έσοδα ήταν περισσότερα από τα έξοδα κατά 6.452.470 €.

Αυτό, σύμφωνα με τους νόμους, αποτελεί μη νόμιμη φορολογία των δημοτών και των επιχειρήσεων.

Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα οικονομικής φύσεων που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 12-2-2019 υπήρξε θέμα ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης για παραγραφή υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών του Δήμου μας συνολικού ποσού 932.144,59 € λόγω παρέλευσης της πενταετίας σύμφωνα με το αρ. 90 παρ. 1. του Ν. 2362/1995, καθώς και διαγραφή παραστατικών λόγω λάθους καταχώρησης.

Η απόφαση.

2099 Λήψη απόφασης για παραγραφή υποχρεώσεων λόγω πενταετίας

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και τις απόψεις των ομιλητών, ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία όπου διαπιστώνεται ότι εψήφισαν 21 Δημοτικοί Σύμβουλοι,

                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(με ψήφους 11 υπέρ και 10 κατά των κ.κ. Βρεττού Μιχάλη, Γιαμαρέλου Γεώργιου, Κατάρα Αναστάσιου, Κοσμίδου Λουΐζας, Ξαγοράρη Νικόλαου, Ορφανίδη Χαράλαμπου, Πεδιαδίτη Στέργιου, Σαχσανίδη Ελένης, Τοπαλίδη Ευστάθιου και Τσάτση Νικόλαου)

Ο Σπύρος Βρεττός ήταν απών.

(τυπικά η πρόταση καταψηφίστηκε αφού δεν έλαβε 12 θετικές ψήφους σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου)

Η τότε αντιπολίτευση και σημερινή διοίκηση δεν επιθυμούσε να διαγραφούν υποχρεώσεις του δήμου Αχαρνών σε τρίτους ποσού 932.144,59 € λόγω παρέλευσης πενταετίας.

Με το άρθρο 177 του νόμου  4270/2014 το άρθρο 90 του ν. 2362/1995 καταργήθηκε και ισχύει ο νόμος 4270 από 28/6/2014  λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό έγινε πριν τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2019. Για τον προϋπολογισμό του 2020  έχει γίνει αντίστοιχη ενέργεια;

Με αυτές τις παραλήψεις εκλήθη να συνεδριάσει η οικονομική επιτροπή και να ψηφίσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του έτους 2020 και να το εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο για επικύρωση.

Η συνέχεια στην επόμενη ανάρτηση.

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Προϋπολογισμός 2020. -1

Posted by koszig στο 29 Μαρτίου 2020

Τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο. Η δημοτική Αρχή γνώριζε ποιους δημοτικούς συμβούλους εξέλεξε. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει ήταν να ενημερωθούν οι εκλεγμένοι δημοτικού σύμβουλοι για τις υποχρεώσεις διαδικασιών που είχε υποχρέωση να κάνει με την ανάληψη της διοίκησης του δήμου. Πρώτη κίνηση ήταν ο ορισμός των οργάνων διοίκησης και εκείνων των διαδικασιών που είχαν συγκεκριμένη ημερομηνία αποφάσεων όπως ο προϋπολογισμός.

Μετά την εκλογή των οργάνων διοίκησης, Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έπρεπε να οριστούν οι αντιδήμαρχοι που αποτελούν με το δήμαρχο τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η συγκρότηση του δημοτικού συμβουλίου και των άλλων οργάνων έγινε στις 1/9/2019. Στις 2/9/2019 ορίστηκαν και οι αντιδήμαρχοι, επομένως είχε συγκροτηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή.

Παράλληλα έπρεπε να αρχίσουν τη συγκρότηση των επιτροπών, όπως της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Άρθρο 78
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης – Αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 76 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 76
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο
με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. …

Η Επιτροπή Διαβούλευσης ορίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο στις 18-12-2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 189 του νόμου 4555/2018

Άρθρο 189
Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού δήμων
Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 77
Προϋπολογισμός Δήμων

5. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και τη γνώμη της επιτροπής διαβούλευσης του άρθρου 76 του ν. 3852/2010. Η μη διατύπωση γνώμης επί του προϋπολογισμού από την επιτροπή διαβούλευσης, δεν κωλύει τη σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την εκτελεστική επιτροπή. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.
Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους, μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.
6. Η οικονομική επιτροπή, έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας και ειδικότερα αν
α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε κοινότητα,
β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στις κοινότητες,
γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και
ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και, εφόσον απαιτείται, το αναμορφώνει ανάλογα και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.
Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

Συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής

Όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του δήμου έχουν γίνει τρεις συνεδριάσεις  στους 7 μήνες της θητείας της δημοτικής Αρχής με πρόεδρο της το δήμαρχο Σπύρο Βρεττό.

Στη συνεδρίαση της 25/10/2019 θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

  1. Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών.

Στη συνεδρίαση της 13/12/2019 θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

1. Τροποποίηση της με αρ. 07/2019 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην μερική Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών.

 2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Αχαρνών έτους 2020.

Στη συνεδρίαση της 28/2/2020 θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

Μέτρα προφύλαξης και χάραξη στρατηγικής του ∆ήµου, σε περίπτωση εκδήλωσης κρούσματος κορωνοϊού στο ∆ήµο Αχαρνών.

Η μη διατύπωση γνώμης επί του προϋπολογισμού από την επιτροπή διαβούλευσης, δεν κωλύει τη σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την εκτελεστική επιτροπή. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.

Είναι φανερό ότι και αν για κάποιο λόγο  η Επιτροπή Διαβούλευσης, που αποτυπώνει τη γνώμη των δημοτών, δεν εκφέρει γνώμη το προσχέδιο του προϋπολογισμού συντάσσει η Εκτελεστική Επιτροπή, που εκφράζει τις απόψεις της διοίκησης, αφού μέλη της είναι οι 8 αντιδήμαρχοι που διοικούν το δήμο με αρμοδιότητες που τους εκχωρεί ο δήμαρχος.

Είναι φανερό ότι ότι δεν έχει τηρηθεί ο νόμος, με ευθύνη κυρίως του δημάρχου Σπύρου Βρεττού, για το θέμα των προαπαιτουμένων για την έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2020.

Η συνέχεια στην επόμενη ανάρτηση.

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Οι προϋπολογισμοί δεν είναι παιχνίδι

Posted by koszig στο 28 Μαρτίου 2020

Στις 24-3-2020 συνεδρίασε δια περιφοράς το δημοτικό συμβούλιο. ένα από τα θέματα της συνεδρίασης ήταν:

5. Μεταφορά αρμοδιοτήτων από την υπό εκκαθάριση ΕΠΕΝΔΥΊΊΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ στη Κοινωφελή Επιχείρηση ΔΗΚΕΑ του Δήμου Αχαρνών.

Για το θέμα της μεταφοράς της διαχείρισης των κυλικείων του Νεκροταφείου και του δήμου Αχαρνών έχει γίνει σχετική ανάρτηση. (κλικ εδώ).

Αφορμή αυτής της ανάρτησης ήταν η έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α. για το έτος 2020 από την οικονομική επιτροπή που ήταν να συνεδριάσεις στις 13 Μαρτίου 2020 και συνεδρίασε στις 16 Μαρτίου εκ αναβολής. Σε αυτή τη συνεδρίαση ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της ΔΗ.Κ.Ε.Α. για το έτος 2020.

62ΜΔΩΨ8-3ΟΔ Ψήφιση από οικονομική επιτροπή προϋπολογισμού ΔΗΚΕΑ για το έτος 2020

Στον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε περιλαμβάνονται και έσοδα από κυλικεία, ανθοπωλείο και αφή καντηλιών.

Τα έσοδα από τα κυλικεία κλπ ανέρχονται σε 86.500 € σε συνολικό προϋπολογισμό που εγκρίθηκα 428.500 €.

Τα έσοδα από τα κυλικεία κλπ είναι το 20% περίπου του προϋπολογισμού.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 24-3-2020 δια περιφοράς αποφασίστηκε:
ΩΗΧ2ΩΨ8-ΡΗΔ Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για μεταφορά αρμοδιοτήτων από Επενδυτική σε ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Μετά την απόφαση αυτή ο προϋπολογισμός της ΔΗ.Κ.Ε.Α. για το έτος 2020 δεν είναι έγκυρος και θα πρέπει να διορθωθεί και να κινηθεί η νόμιμη διαδικασία για έγκρισή του.

Όσοι καταψήφισαν διατύπωσαν τις αντιρρήσεις τους
Ψηφίζω ΚΑΤΑ γιατί:
1) η εκμετάλλευση του κυλικείου και του ανθοπωλείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου Αχαρνών , καθώς και του κυλικείου που συστεγάζεται και λειτουργεί στο κτήριο του Δημαρχείου Αχαρνών δεν εξυπηρετεί τους καταστατικούς σκοπούς της ΔΗΚΕΑ οι οποίοι βάσει της συστατικής πράξης αφορούν τους τομείς:
α)της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης,
β) της παιδείας και του πολιτισμού,
γ) του αθλητισμού,
δ) του περιβάλλοντος (εξαιρείται η λειτουργία κοιμητηρίου),
ε) εφαρμογής προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας, και
στ) οργάνωσης δημοτικής συγκοινωνίας.
2) Οι δραστηριότητες όπως η εκμετάλλευση κυλικείων και ανθοπωλείου που κατά την εισήγηση προτείνεται να μεταφερθούν στη ΔΗΚΕΑ έχουν εμπορικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται να ασκούνται από κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 254 του νόμου 3463/2006.
Επιπλέον επισημαίνουμε ότι:
1. Το θέμα δεν είναι επείγον, καθώς η λύση και εκκαθάριση της Επενδυτικής Αχαρνών μονομετοχικής ανώνυμης εταιρείας του Δήμου Αχαρνών έχει αποφασιστεί από το 2017.
2. Δεν έχει γίνει απολογισμός των εορταστικών δράσεων της ΔΗΚΕΑ (Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά 2019-20) όπως έχει ζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει δεσμευθεί ο Δήμαρχος να απαντήσει.

Το τι ψήφισε κάθε παράταξη και τα μέλη της φαίνεται στην ανωτέρω απόφαση.

Από ότι φαίνεται η δια περιφοράς συνεδρίαση δεν είναι περίπατος

 

 

Posted in ΔΗΚΕΑ, Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Αποφάσεις με τα έκτακτα μέτρα

Posted by koszig στο 27 Μαρτίου 2020

Η επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου

Στο σημείο «Καθαρισμός -Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων δίνει τις κατηγορίες των θεμάτων για τις οποίες μπορούν να εκφραστούν παράπονα ή να ζητήσουν οι δημότες τη λήψη μέτρων.

Τα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ή στο σχετικό κιβώτιο παραπόνων.

Τηλεφωνικά θα μπορούσε να γίνει αν οι δημότες γνώριζαν τον τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του δήμου

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Δήμου Αχαρνών 2019

26 Μαρτίου 2020.

26/3/2020 αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής συστήματος καταγραφής αιτημάτων.

Στις 27/3/2020 αναρτήθηκε πρόσκληση για συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής

9η Πρόσκληση_έκτακτη_27_3_2020

Ένα από τα δύο θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

Η εισήγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Εισηγήσεις της 9ης συνεδρίασης της_27/3/2020

Ένα μέρος της εισήγησης για το ανωτέρω θέμα:

Τι παρατηρούμε στο ανωτέρω τμήμα της εισήγησης στην οικονομική επιτροπή.

Στις 14-3-2020 στάλθηκε για δημοσίευση το ΦΕΚ  64 (για Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για κατεπείγοντα μέτρα)

Δημοσιεύτηκε στις 15/3/2020.

Σύμφωνα με την εισήγηση  της Δ/νσης  Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  με πρωτογενές αίτημα  με ημερομηνία  14-3-2020 ζήτησε την προμήθεια ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής συστήματος καταγραφής  αιτημάτων.

Ερώτημα: Πως γνώριζε στις 14-3-2020 η ανωτέρω Δ/νση το ΦΕΚ 64 της ΠΝΠ που κυκλοφόρησε στις 15-3-2020; 

Ο αριθμός πρωτοκόλλου για το ανωτέρω αίτημα είναι 13639/14-3-2020.

Η απευθείας ανάθεση του αντιδημάρχου Μιχάλη Βρεττού  πρωτοκολλήθηκε 13644/26-3-2020.

Σε 12 ημέρες πρωτοκολλήθηκαν 5 έγγραφα;

Αυτά τα ενδεχομένως τυπικά λάθη δεν τα παρατήρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι που ψήφισαν την ανάθεση;

Ψ5ΙΔΩΨ8-ΩΕΒ Απευθείας ανάθεση αντιδημάρχου Μιχάλη Βρεττού

Αν δεν είναι τυπικό λάθος η 13639/14-3-2020 και ήταν 13639/26-3-2020 τότε

Μετά την πρωτοκόλληση του εγγράφου της Δ/νσης  Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής 13639/26-03-2020 αστραπιαία ο αντιδήμαρχος αντελήφθη την ανάγκη προμήθειας ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής συστήματος καταγραφής αιτημάτων λόγω το κορωνοϊού COVID-19. και πριν πρωτοκολληθούν 5 έγγραφα στο πρωτόκολλο του δήμου έστειλε και πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 13644/26-03-2020 η απόφαση ανάθεσης.

Πριν υπογραφεί η απευθείας ανάθεση ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Βρεττός, αν η Δ/νση δεν είχε συγκεκριμένες πληροφορίες τι θα ήταν αυτή η διαδικτυακή εφαρμογή,  θα είχε ενημερωθεί για τη λειτουργικότητα της εφαρμογής, θα είχε ενημερωθεί για τις εταιρείες ή την εταιρεία που τη διαθέτουν και την υποστηρίζουν, θα ζητούσε ενδεχομένως το κείμενο της σύμβασης με την τιμή της εφαρμογής. Μέχρι να πρωτοκολληθούν 5 έγγραφα στο πρωτόκολλο θα έστελνε για πρωτοκόλληση την απευθείας ανάθεση!!

Στην απόφαση αναγράφεται: «Η παρούσα ανάθεση θα ισχύει άμεσα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μέχρι τις 31/05/2020.»

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής που ενέκριναν την απευθείας ανάθεση θα περιμένουν να ενημερωθούν για τη σύμβαση όταν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια.

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής δεν ενημερώθηκαν από τον αντιδήμαρχο τι θα κάνει αυτή η εφαρμογή αφού η διαδικασία ήταν δια περιφοράς, με πληροφόρηση ότι είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου  και ψηφοφορία με email.

Η διάρκεια της εφαρμογής θα κρατήσει δύο μήνες με κόστος 5.000 €. Μετά θα έχουμε την κατάθεση αιτημάτων με την υπάρχουσα μέχρι σήμερα; Αυτή δεν είναι διαδικτυακή εφαρμογή;

Στο δήμο Βόλου, που είναι η έδρα της εταιρείας NOVOVILLE LIMITED GREEK BRANCH αρμόδιος αντιδήμαρχος έκανε απευθείας ανάθεση με ποσό 9.796 € για λειτουργία ενός έτους,  (κλικ εδώ). (κλικ εδώ).

Tο novoville είναι μια δωρεάν εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, μέσω της οποίας ο πολίτης μπορεί να φωτογραφίσει και να στείλει στο Δήμο τα προβλήματα – κακώς κείμενα, ώστε να ενημερωθούν οι υπηρεσίες για να δρομολογήσουν τη λύση τους.

Πότε έγινε αυτό; Τον Οκτώβριο του έτους 2016!!

Το έτος 2020 ο δήμος Βόλου έκανε καινούργια σύμβαση για ένα χρόνο με κόστος 15.252 €, (κλικ εδώ)

Αν είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος ο Παγκοζίδης Ελευθέριος (ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ) τι θα έλεγε για αυτή την κατάσταση

 

Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Δήμος Αχαρνών – Υπερήφανος Δήμος

Posted by koszig στο 25 Μαρτίου 2020

Εορτασμός της 25ης Μαρτίου 2020 στο δήμο Αχαρνών.

Μένουμε σπίτι!!

Χάθηκε μια φωτογραφία του δημάρχου, σαν και αυτή  πέρυσι

να καταθέτει ένα στέφανο στο Ηρώων. Μόνος του, για το φόβο του ιού;

Μείναμε σπίτι. Ανοίξαμε τον υπολογιστή και είδαμε το μήνυμα του δημάρχου για την εορτή της 25ης Μαρτίου, (κλικ εδώ)

Το μήνυμα δεν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Παραχωρήσεις στη ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Posted by koszig στο 23 Μαρτίου 2020

Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Αχαρνών με όνομα «Επενδυτική Αχαρνών».

Στις δραστηριότητες ήταν τα πανηγύρια, η διαχείριση των Νεκροταφείων, των κυλικείων και άλλων δραστηριοτήτων.

Για την Επενδυτική έχουν γραφεί πολλά, όμως η δραστηριότητά της νομίσαμε ότι τελείωσε, (κλικ εδώ).

Όμως υπάρχει!!

Ανώνυμη Εταιρεία  2,5 χρόνια υπό εκκαθάριση.  Η απόφαση ελήφθη στο δημοτικό συμβούλιο στις 23-10-2017.

2238 Λύση και εκκαθάριση της Επενδυτικής Αχαρνών Μονομετοχική ΑΕ Δήμου Αχαρνών

Στις  9-3-2020 δημοσιεύτηκε πρόσκλήση για συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 13-3-2020. Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

12. Ψήφιση Προϋπολογισμού & Προγράμματος Δράσης έτους 2020 του ΝΠΙΔ «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών» (Δ.Η.Κ.Ε.Α.).

Στη συνεδρίση της οικονομικης επιτροπής της 16-3-2020 αποφασίστηκε η έγκριση του προϋπολογισμου της ΔΗ.Κ.Ε.Α., (κλικ εδὠ).

62ΜΔΩΨ8-3ΟΔ Οικονομική Επιτροπή, Ψήφιση προύπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.Α. έτους 2020

Στο κείμενο αυτό υπάρχουν μερικά περίεργα πράγματα:

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός που περιέχει αναθέσεις στη ΔΗ.Κ.Ε.Α. για αφή καντηλίων σε Νεκροταφείο, κυλικείων και του πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής χωρίς να έχουν ληφθεί αποφάσεις από τον ιδιοκτήτη αυτών που είναι ο δήμος Αχαρνών.

Σε αυτό το προϋπολογισμό αναφέρονται:

Το περίεργο στα ανωτέρω είναι η αναφορά στην αφή καντηλιών στο νέο Νεκροταφείο. Δεν ανάβουν καντήλια στο παλαιό Νεκροταφείο;

Αν ανατεθεί η αφή καντηλιών η ΔΗ.Κ.Ε.Α. θα εχει έσοδα 8.000 € και έξοδα 8.500 €; Η αφή καντηλιών θα είναι επιδοτούμενη από την ΔΗ.Κ.Ε.Α. ;

Οι συντάκτες της εισήγησης προφανώς δε γνώριζαν την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μετά από αναφορά Ενεργού Πολίτη, που αυτή η δραστηριότητα που είχε ανατεθεί στην Επενδυτική ακυρώθηκε:

2273 Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων ως προς το άρθρο 25

Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για αφή καντηλιών

-Επειδή καθορίζεται δικαίωμα αφής κανδηλιών, η οποία ωστόσο αφή αποβλέπει στην απόδοση τιμής προς τους νεκρούς, υπόθεση αυστηρά προσωπική και προαιρετική που δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό δημοσίου συμφέροντος και συνεπώς δεν συνιστά παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας, άρα δεν μπορεί να περιέλθει στην αρμοδιότητα διοικητικού οργάνου και να αποτελέσει αντικείμενο κανονιστικής ρυθμίσεως (ΣτΕ 758/2006 & 2929/2006).

Στην απόφαση 262 του δημοτικού συμβουλίου της 31-8-2011 μεταξύ άλλων μελών που ψήφισαν ήταν και τα μελη του δημοτικού συμβουλίου Σπύρος Βρεττός και Μιχάλης Βρεττός.

Καλά ο προεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. δεν ήταν μέλος του δημοτικού συμβουλίου, αλλά ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός, πρόεδρος της Οικονομικης Επιτροπής και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Αστυνομίας & Πολεοδομίας και Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων, Μιχάλης Βρεττός, αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής,  είχαν ξεχάσει την ακύρωση της απόφασης 262/2011 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττική και ψήφισαν τον προϋπολογισμό της ΔΗ.Κ.Ε.Α. ;

Για το κυλικείο του Δημαρχείου δεν γνώριζαν οι εισηγητές και εκείνοι που ενέκριναν τη μεταβίβαση ότι δεν έχει  άδεια λειτουργίας και η υπάλληλος που εργαζόταν έτρεχε στα δικαστήρια ως κατηγορoύμενη; Πως δέχτηκαν την παραχώρηση;

Και μια ερώτηση στους επί 7 μηνες διοικούντες. Ποιές ενεργειε έχουν γίνη για αδειοδότηση της λειτουργίας του κυλικείου;

Και μια τελευταία ερώτηση, Η Επενδυτική έχει δημοσιεύσει ισολογισμό-απολογισμό για τα οικονομικά της Επενδυτικής και ειδικά για τους παραχωρούμενους χώρους, Με ποια στοιχεία συντάχτηκε ο προύπολογισμός για έσοδα-έξοδα των κυλικείων;

Για την παραχώρηση του Πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής υπάρχουν κάποια προβλήματα. Την προηγουμενη χρονιά το πανηγύρι είχε διαχειριστεί ο εκκαθαριστής της Επενδυτικής. Για τη διαχείρηση αυτή υπήρξαν προβλήματα μετά από αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Σωστή κίνηση είναι να αναβληθεί η απόφαση για τις παραχωρήσεις στην ΔΗ.Κ.Ε.Α. για  την μετά τον ιό περίοδο, προκειμένου να γίνει εμπεριστατωμένη  συζήτηση για το θέμα.

 

Μια μέρα έμεινα να δούμε πως σκέφτονται οι δημοτικοί σύμβουλοι

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Τα παρεπόμενα του κορωνοϊού.

Posted by koszig στο 22 Μαρτίου 2020

Στην προηγούμενη ανάρτηση έγινε σχολιασμός για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς, (κλικ εδώ).

Στις 19 Μαρτίου 2020 στάλθηκε το παρακάτω mail

Ακολούθησε δελτίο τύπου.

Στις 24 Μαρτίου 2020 ορίστηκε δημοτικό συμβούλιο δια περιφοράς με πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου (ΔΤ- ΔΦ) για τις επιχειρήσεις που έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους.

Η εισήγηση του δημάρχου για το θέμα όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου:

Στην έγγραφη εισήγηση του δημάρχου Σπύρου Βρεττού αναφέρεται το ΦΕΚ 588

Το ΦΕΚ 588  αυτό δεν έχει καμία σχέση με το θέμα και έχει διαφορετική ημερομηνία έκδοσης!! Στην απόφαση  18149/2020 το ΦΕΚ είναι το 855/Β/13-3-2020.

Όλα τα προαναφερόμενα ΦΕΚ έχουν ημερομηνίες δημοσίευσης 11-3-2020, 13-3-2020 και 17-3-2020.

Ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, που υπογράφει την εισήγηση, τη συνέταξε στις 10 Μαρτίου 2020 και την υπέβαλε για ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων,

Φαίνεται ότι ο δήμαρχος έχει προφητικές ιδιότητες αφού στην έγγραφη εισήγηση στις 10 Μαρτίου 2020 ζητάει να ψηφιστούν θέματα μείωσης δημοτικών τελών για επιχειρήσεις που αποφασίστηκε να κλείσουν το διάστημα 18-3-2020 έως 31-3-2020.

Όμως υπάρχει ένα  θέμα στη διατύπωση του  τίτλου του θέματος :

1. Λήψη απόφασης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου (ΔΤ- ΔΦ) για τις επιχειρήσεις που έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους.

Στην εισήγηση αναφέρεται:

Οι αιτήσεις για απαλλαγή θα κατατεθούν σε ψηφιακή πλατφόρμα, που θα λειτουργήσει από τις 26 Μαρτίου 2020 στις 08:00 π.μ. και θα έχει επιπλέον σκοπό να επιστραφούν τα χρήματα, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Η σωστή, κατά τη γνώμη μου, διατύπωση της πρότασης είναι  να ανασταλεί οι καταβολή των τελών για ένα διάστημα μέχρι να καταγραφούν οι επιχειρηματίες που έχουν πληγεί, σύμφωνα με το νόμο, από τα μέτρα απαγόρευσης της λειτουργίας τους  να καταγραφούν τα ποσά και στη συνέχεια να ληφθεί απόφαση απαλλαγής από τα τέλη.

Αν οι επιχειρήσεις είναι  κλειστές για ένα διάστημα, που μπορεί να είναι περισσότερο από δύο μήνες, θα καταβάλουν για το διάστημα αυτό τέλη και μετά θα περιμένουν τις διαδικασίες  επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν;

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τυπικά  όπως η διάθεση ποσών γα τις επιτροπές παιδείας και θέματα πολιτικής, όπως:

5. Μεταφορά αρμοδιοτήτων από την υπό εκκαθάριση ΕΠΕΝΔΥΊΊΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ στη Κοινωφελή Επιχείρηση ΔΗΚΕΑ του Δήμου Αχαρνών.

Αυτό είναι ένα θέμα που χρειάζεται σχετική ανάλυση και θα παρουσιαστεί σε  επόμενη ανάρτηση !!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Άγνωσται αι βουλαί των πολιτικών

Posted by koszig στο 21 Μαρτίου 2020

Στις 20 Μαρτίου 2020 ανακοινώθηκε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  για την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Στην πρόσκληση υπάρχουν δύο σημαντικά σημεία α) Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς και β) το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Τι σημαίνει συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς.

Με την πανδημία του κορονοϊού εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,  ΠΝΠ ΦΕΚ 55 τ. Α’_11-3-2020 :

Άρθρο 10
Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Μετά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές προέκυψαν προβλήματα με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υπήρξαν μια σειρά νόμων που τροποποιούσαν προηγούμενους προκειμένου τα όργανα διοίκησης των ΟΤΑ να μπορούν να λειτουργήσουν. Το  άρθρο 184  που ψηφίστηκε στο νόμο 4635/2019 (ΦΕΚ 157/30-10-2019) αναφέρει:

Άρθρο 184
Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων
1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (A΄ 87) προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που
λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.».
3. Αποφάσεις δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων που έχουν ληφθεί δια περιφοράς έως τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται νόμιμες, εφόσον δεν πάσχουν από άλλους λόγους νομιμότητας. Ασκηθείσες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα αποκλειστικώς σχετιζόμενα με την δια περιφοράς σύγκληση των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού έως τη δημοσίευση του παρόντος, παύουν οριστικά. Σε περιπτώσεις, στις οποίες δεν έχει ασκηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ποινική ή πειθαρχική δίωξη, η  υπόθεση τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου οργάνου.

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 18318/13-3-2020, εξειδικεύονται οι ανωτέρω διατάξεις΅

Εγκύκλιος 18318/13-3-2020

Στην εγκύκλιο αυτή αναφέρεται

Σε όσες περιπτώσεις δεν πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, η λήψη της απόφασής τους, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί να λαμβάνει χώρα:

α) είτε δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51  και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων,   για  τα  οποία   είναι  αναγκαία   η  άμεση  λήψη  απόφασης  και   με   την   βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

Ερώτημα: Οι 45 δημοτικοί σύμβουλοι γνωρίζουν ποιοι νόμοι προβλέπουν αυτή τη διαδικασία. Στην εισήγηση δεν αναφέρονται αναλυτικά οι νόμοι και οι υπουργικές αποφάσεις σε εφαρμογή των νόμων..

Στη διαδικασία της συνεδρίασης δια περιφοράς ορίζεται από τη διοίκηση ο τρόπος της ψηφοφορίας.

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρα θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων Δήμου Αχαρνών (dhmsym@acharnes.gr) , αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.
Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρα θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. Επικ. 6989099991).
Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Από αυτή τη διατύπωση προκύπτει ότι  οι ψήφοι θα είναι υπέρ, κατά, λευκό, αποχή. Αυτό σημαίνει ότι ψηφοφορία θα γίνεται σε σχέση με την πρόταση της ημερήσιας διάταξης.

Αν το  θέμα είναι: 3. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης ύψους 7.462,00 €, από το Υπουργείο Εσωτερικών και απόδοση αυτών στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων.

Σε αυτό το θέμα κάθε σύμβουλος μπορεί να ψηφίσει υπέρ ή κατά.

Αν το θέμα είναι: 1. Λήψη απόφασης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου (ΔΤ – ΔΦ) για τις επιχειρήσεις που έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους.

Νόμος 4623/2019

Άρθρο 11
Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους
επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί
των παρόντων.

Επειδή το θέμα αυτό σχετίζεται με δημοτικά τέλη δε μπορεί να λάβει απόφαση το δημοτικό συμβούλιο αν δε δοθεί η δυνατότητα στην  αντιπολίτευση, αν θέλει,  να καταθέσει διαφορετική πρόταση. Με τη διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης δύνεται αυτή η δυνατότητα;

Στο νόμο και την υπουργική απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

Σε κανένα νόμο δεν αναφέρεται η αναστολή του νόμου  3861/2010 (Δι@ύγεια). Στο άρθρο 4 αναφέρεται:

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.»
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Αν έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο έχει νόημα να ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού;

Αν δεν αναρτηθούν στη Δι@ύγεια, που σημαίνει ότι δεν ισχύουν, γιατί να λαμβάνονται με συνεδρίαση δια περιφοράς και να ανακοινώνονται στα μέλη του οργάνου όταν παρέλθει η απαγόρευση;

Άγνωσται αι βουλαί των πολιτικών

 

Για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έπεται συνέχεια.

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός), Uncategorized | Leave a Comment »