Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης)’ Category

Η λάθος ανάγνωση της απόφασης και τα επακόλουθα.

Posted by koszig στο 25 Σεπτεμβρίου 2017

Πως διαστεβλώνεται ένα θέμα.

Από το έτος 2003, μετά την συνταξιοδότησή μου από τη θέση του Καθηγητή στο ΤΕΙ Πειραιά ορίστηκα Διευθυντής Κατάρτισης στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Αχαρνών.

Στο ΚΕΚ γινόντουσαν μαθήματα με δίδακτρα και μαθήματα επιδοτούμενα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τον ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ μετά από τεκμηριωμένες προτάσεις μου αποφάσιζε να χρηματοδοτήσει μέσω ΛΑΕΚ προγράμματα υπαλλήλων του δήμου και των δημοτικών επιχειρήσεων. Τα έσοδα του ΟΑΕΔ που χρηματοδοτούσε αυτά τα προγράμματα ΄προέρχονταν από κράτηση του 0.45 % του μισθού των υπαλλήλων για κατάρτιση». Μέσω αυτών των προγραμμάτων καταρτίστηκαν μέχρι το 2006 οι υπάλληλοι του δήμου Αχαρνών και των νομικών του προσώπων.

Στα αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές οι εκπαιδευόμενοι κατέβαλαν μηνιαία δίδακτρα. Ένα μέρος από τα δίδακτρα ήταν για την πληρωμή των καθηγητών που δίδασκαν τα σχετικά μαθήματα.

Για τα επιδοτούμενα σεμινάρια μετά τη λήξη των μαθημάτων η διοίκηση το ΚΕΚ διαβίβαζε στον αρμόδιο φορέα τα σχετικά έγγραφα προκειμένου να γίνει η σχετική επιχορήγηση. Φυσικά η αμοιβή των καθηγητών για τα μαθήματα που είχαν γίνει καταβαλλόταν μετά την είσπραξη της επιχορήγησης από το ΚΕΚ. Αυτό έλεγαν οι σχετικές συμβάσεις που υπέγραφαν οι καθηγητές με το ΚΕΚ.

Μετά την ανάληψη της εξουσίας από το δήμαρχο Παναγιώτη Φωτιάδη το 2007, παρότι βρέθηκαν στο Ταμείο του ΚΕΚ αρκετά χρήματα αρνήθηκε να καταβάλει οφειλόμενα ποσά σε καθηγητές για μαθήματα. Επιχείρημα ότι δεν υπήρχαν συμβάσεις για τα αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια και δεν είχαν εισπραχθεί οι επιχορηγήσεις. Πραγματική αιτία ήταν ότι δε στήριξα προεκλογικά την παράταξη του κ. Φωτιάδη.

Μετά από αναφορές και αλληλογραφία με το δήμο δεν υπήρξε συμφωνία για την καταβολή των οφειλουμένων μοναδικός δρόμος διεκδίκησης ήταν η δικαιοσύνη. Η αγωγή κατατέθηκε στις 20-5-2008.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η υπόθεση εκδικάστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και μετά την εξέταση των μαρτύρων αποφάσισε:

Απόφαση 2440_2009 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Στη σελίδα 8β της απόφασης αναφέρεται

«Σε εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων ο πρώτος των εναγόντων εκτέλεσε το έργο που του ανατέθηκε ως Διευθυντής Κατάρτισης και
Συντονισμού του Υποέργου για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο ««Βασικές δεξιότητες χρήση Η/Υ» των εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών και της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών (Δ.Ε.ΤΕ.Δ.Α.) και πραγματοποίησε εβδομήντα οκτώ (78) ώρες διδασκαλίας , το οποίο συνομολογήθηκε από το εναγόμενο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, η σχετική , δε, ομολογία του εναγομένου είναι δεσμευτική για το δικαστήριο, ..»

Στην 7β σελίδα της απόφασης αναφέρεται:

Επομένως, ο ενάγων δικαιούται για την ανωτέρω αιτία το ποσό τωv πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (5.645 ευρώ) ήτοι αναλυτικά : (825 ευρώ + 1.700 ευρώ + 3.120 ευρώ [40 ευρώ κάθε ώρα διδασκαλίας Χ 7 ώρες διδασκαλίας= 3.120 ευρώ] = 5.645 ευρώ). Από το ανωτέρω
ποσό που οφείλεται στον πρώτο των εναγόντων το εναγόμενο, «όπως εκπροσωπείται νόμιμα προέβη την 8ην Ιανουαρίου του έτους 2009 στην καταβολή του ποσού των επτακοσίων είκοσι ευρώ (720 ευρώ), που αντιστοιχούν στην συμφωνηθείσα αμοιβή του για την πραγματοποίηση δέκα οκτώ (18) ωρών διδασκαλίας (βλ. αντίγραφο της .· με αριθμό 40/08.01.2009 απόδειξης πληρωμής δαπανών) και του ποσού των ~ οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (825 ευρώ), που αντιστοιχούν στην αμοιβή του για την εκτέλεση του έργου Διευθυντής Κατάρτισης και Συντονισμού του Υποέργου για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο ««Βασικές δεξιότητες χρήση Η/Υ» των εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών (βλ. αντίγραφο της με αριθμό 39/08.01.2009 απόδειξης πληρωμής δαπανών) και ως εκ τούτου εξακολουθεί να του οφείλεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ ήτοι : (5.645 ευρώ- 1.545 ευρώ [720 ευρώ
+ 825 ευρώ = 1.545 ευρώ] = 4.100 ευρώ).

Στο φύλλο 10 της απόφασης αναφέρεται:

Επίσης, από την επισκόπηση των προσκομιζόμενων δελτίων παρουσίας εκπαιδευτικών και καταστάσεις αυτοχρηματοδοτούμενων σεμιναρίων πληροφορικής
της χρονικής περιόδου 2006 έως 2007, τα οποία υπογράφονται από τον Διευθυντή του εναγομένου Ανδρέα Ρούβα, προκύπτει συμμετοχή του πρώτου και δευτέρου των εναγόντων και δη διδασκαλία των ενοτήτων δομή ηλεκτρονικού υπολογιστή , Windows, Power Point, Intemet, Word, Excel. Συνεπεία των ανωτέρω , το εναγόμενο οφείλει : α) στον πρώτο των εναγόντων για τριακόσιες δέκα οκτώ (318) ώρες διδασκαλίας σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τις οποίες πραγματοποίησε το έτος 2006 το ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών ήτοι: (318 ώρες διδασκαλίας Χ 26,41 ευρώ= 8.398,38 ευρώ) και για εκατόν σαράντα τέσσερις ( 144) ώρες διδασκαλίας, τις οποίες πραγματοποίησε το έτος 2007, το ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριών ευρώ και τεσσάρων λεπτών ήτοι : (114 ώρες διδασκαλίας Χ 26,41 ευρώ= 3.803,04 ευρώ) και συνολικά το ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (8.398,38 ευρώ + 3.803,04 ευρώ= 12.201 ,42 ευρώ) και β) στον δεύτερο των εναγόντων για σαράντα πέντε ( 45) ώρες διδασκαλίας σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τις οποίες πραγματοποίησε το έτος 2006 το ποσό των επτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ ήτοι : ( 45 ώρες διδασκαλίας Χ 17,60 ευρώ ~ 792 ευρώ) .

Αυτά γράφει το σκεπτικό της απόφασης μετά την παράθεση των στοιχείων.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται:

«… κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ ‘ ουσίαν και να υποχρεωθεί το εναγόμενο να καταβάλει: α) στον πρώτο των εναγόντων το ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (12.201 ,42 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, εκ του οποίου το ποσό των  τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (4 .100 ευρώ), υποχρεούται, κατ ‘ άρθρο 69 παρ . 2 του Κ . Πολ.Δ . , να καταβάλει μόλις πληρωθεί η αίρεση που διαλαμβάνεται στις μεταξύ εκείνου και του εναγομένου …»

Η φράση εκ του οποίου ερμηνεύτηκε από τους δικηγόρους του δήμου ότι το τελικό ποσό ήταν 12.201,42 € – 4.100 €) γεγονός που δεν προκύπτει από το συνολικό κείμενο.

Η πρωτόδικη απόφαση εκδόθηκε το έτος 2009.

Ο δήμος προσέφυγε στο Εφετείο όπως είχε υποχρέωση. Την έφεση κατέθεσε ο δικηγόρος με εντολή του τότε δημάρχου κ. Φωτιάδη το Δεκέμβριο του έτους 2009. Η εκδίκαση στο Εφετείο έγινε το έτος 2011 επί δημαρχίας Σωτήρη Ντούρου και εκδόθηκε το έτος 2012. Δικηγόρος του δήμου Αχαρνών ο δικηγόρος  Θεμιστοκλής Μαμάκος.

Σε ενημερωτικό σημείωμα προς τη νομική υπηρεσία του δήμου αναφέρει:

Ενημερωτικό σημείωμα Θεμιστοκλή Μαμάκου

Μετά  τη γνωστοποίηση αυτού του εγγράφου στο δήμο Αχαρνών έστειλα έγγραφο με το οποίο ζήτησα να να καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά προκειμένου να μην επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας.

Αναφορά για καταβολή δεδουλευμένων με δικαστική απόφαση

Από το Ιούνιο του έτους 2013  είχε αρχίσει η προεκλογική περίοδος για τις εκλογές το Μαΐου 2015, είχε διασπαστεί η δημοτική παράταξη του Σωτήρη Ντούρου, είχα αναλάβει άλλος αντιδήμαρχος Οικονομικών, με δυσκολία έκανε απαρτία η οικονομική επιτροπή. Το ανωτέρω έγγραφο έγινε στις αρχές Μαρτίου 2014 και η καταβολή δεν έγινε αμέσως, γιατί από τον Απρίλιο δε μπορούσε να ληφθεί καμία οικονομική απόφαση, γιατί ένα μήνα πριν τις εκλογές δεν επιτρέπεται να συνεδριάσουν τα όργανα για λήψη αποφάσεων.

Στις εκλογές του Μαΐου 2014 στον πρώτο γύρω νίκησε ο Σωτήρης Ντούρος, αλλά στο δεύτερο γύρο νικητής αναδείχτηκε ο Ιωάννης Κασσαβός.

Ένα μήνα μετά τις εκλογές ο Σωτήρης Ντούρος κάλεσε την οικονομική επιτροπή για συνεδρίαση και ένα από τα θέματά της ήταν η εκτέλεση της απόφασης του Εφετείου για την καταβολή των οφειλουμένων.

Η συνεδρίαση δεν έγινε ελλείψει απαρτίας. Την εισήγηση είχε κάνει η διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας Ειρήνη Λέκκα.

Την 1η Σεπτεμβρίου ανέλαβε υπηρεσία η δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Ιωάννη Κασσαβό.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2017 στην οικονομική επιτροπή με εισήγηση της επανήλθε το ανωτέρω θέμα με εισήγηση της διευθύντριας Οικονομικής Υπηρεσίας και ψηφίστηκε.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014 ο δήμαρχος μου ζήτησε να με προσλάβει ως ειδικό σύμβουλο για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που υλοποιήθηκε με απόφαση στις 5-11-2014. Επειδή γρήγορα διαπίστωσα τους λόγους της πρόσληψης ενημέρωσα το δήμαρχο ότι δεν έχει νόημα η συνεργασία μας και 20 ημέρες μετά την πρόσληψη ενημέρωσα το δήμαρχο ότι θα υποβάλλω εγγράφως την παραίτησή μου, πράγμα που έκανα με έγγραφο στις 5 Δεκεμβρίου 2014.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2014 αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια  απόφαση της οικονομικής επιτροπής για ένα έκτακτο θέμα που συζητήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2014

Μάλλον ήταν το αποτέλεσμα της απόφασης παραίτησής μου από τη θέση του ειδικού συμβούλου.

Αναφορά σε Ι. Κασσαβό Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Επειδή ο δήμαρχος θεώρησε περιττό να απαντήσει απευθύνθηκα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Αναφορά σε Απoκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 25-4-2015

Μετά την αναφορά αυτή ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός αποφάσισε την εκτέλεση της απόφασης της οικονομικής επιτροπής της 3-12-2014 και κατέβαλε με απόφαση της οικονομικής επιτροπής  ποσό των 6.000 €. στο Γεράσιμο Ζίγκηρη !!!

2441 Απόφαση Οικονομικής. Επιτροπής. για Γεράσιμο Ζίγκηρη 28-5-2015

Το ένταλμα φυσικά ήταν στο όνομα Κωνσταντίνος  Ζίγκηρης. Το ανωτέρω ποσό πληρώθηκε στις 4/8/2015.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  μετά από 5 μήνες κοινοποίηση έγγραφό της προς το δήμο Αχαρνών.

Μετά από από αυτό το έγγραφο με απόφαση της οικονομικής επιτροπής μια εβδομάδα μετά, με έκτακτο θέμα, η οικονομική επιτροπή αποφάσισε :

2635 Εξώφληση ποσών για Κ. Ζίγκηρη Γ. Ζίγκηρη και Η. Δημόπουλο

Τα ποσά κατεβλήθησαν στις 29/12/2015.

Η αναφορά που έγινε στις 25-4-2015 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κοινοποιήθηκε στις 29-4-2015 στον Εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστούν αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για παράβαση  του νόμου 3068/2008.

Στις 13/6/2016 ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών  Αθηνών κάλεσε τους Σωτήριο Ντούρο και Ιωάννη Κασσαβό.

Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την παραπομπή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών:

vίi)  κι ενώ επομένως ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε περαιτέρω ιδιαίτερη νομική υποχρέωση πηγάζουσα εκ της διατάξεως του άρθρου 58 παρ.1 στοιχ. β’ ν. 3852/2010 να εκτελεί τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αχαρνών, και εν προκειμένω είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να εκτελέσει τις υπ’ αριθμ. 478/24-09-2014 και 810/03-12-2014 αποφάσεις τις  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών ο δεύτερος κατηγορούμενος κατά το χρονικό διάστημα από 24-09-2014 (οπότε εξεδόθη η  478/24-09-2014 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών) έως και 29-04-2015 ημερομηνία υποβολής της υπό κρίση έγκλισης) παρέλειψε να προβεί στις αναγκαίες  ενέργειες για την -χωρίς καθυστέρηση- εκπλήρωσης της υποχρέωσης  του δήμου Αχαρνών προς την 166/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών για την εκτέλεση της ως άνω απόφασης και ειδικότερα δε συνέχισε τη διαδικασία για την καταβολή στον εγκαλούντα του επιδικασθέντος ποσού των 12.201,42 ευρώ και συγκεκριμένα δε φρόντισε να εξασφαλίσει την αντίστοιχη πίστωση στον σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του δήμου Αχαρνών, ούτε μερίμνησε ώστε να εκδοθεί το σχετικό ένταλμα, ώστε μετά τη θεώρηση του από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου να καταβληθεί το επιδικασθέν ποσό  των 12.201,42 ευρώ στον εγκαλούντα παραβαίνοντας με τον τρόπο αυτό  τα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

Αν το δικαστήριο είχε γίνει πριν τις 4/8/2015, που δεν είχε εκτελεστεί η απόφαση 166/2012 του εφετείου και είχε καταβληθεί μόνο το ποσό των 6.000€, ο κ. Κασσαβός θα είχε απαλλαγεί πανηγυρικά;

Αν το δικαστήριο είχε γίνει πριν τις 29/12/2015, που δεν είχε εκτελεστεί η απόφαση 166/2012 του εφετείου για την καταβολή του ποσού των 12.201,42 € ο κ. Κασσαβός θα είχε απαλλαγεί πανηγυρικά;

Το δικαστήριο όμως μετά δύο αναβολές έγινε στις 19/9/2017!! 

Υπάρχουν όμως δύο εκκρεμότητες. Η λάθος διατύπωση της απόφασης για τα 4.100 € που θα διορθωθεί προσεχώς με απόφαση δικαστηρίου.

Για το γεγονός ότι δεν έχει εκτελεστεί πλήρως  η απόφαση 166/2012, που μεταξύ άλλων αναφέρει:

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή ως προς τον πρώτο των εναγόντων.
ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ το εναγόμενο να καταβάλει: α) στον πρώτο των εναγόντων το ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών
(12.201 ,42 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, εκ του οποίου το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (4.100 ευρώ), υποχρεούται να καταβάλει μόλις πληρωθεί η αίρεση που διαλαμβάνεται στις μεταξύ εκείνου και του εναγομένου υπογραφείσες συμβάσεις,

Ο δήμος Αχαρνών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, 20-5-2008, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση  της στις 29-12-2015 οφείλει  το νόμιμο τόκο.

Οι τόκοι από το έτος 2008 μέχρι το έτος 2015 είναι άνω των 10.000 € με τα δικαστικό έξοδα που είναι 980 €. Έχουν καταβληθεί;

Αυτά πρέπει να διεκδικηθούν  με προσφυγή στο Ειρηνοδικείο.

Επόμενο βήμα θα είναι να ζητηθούν ευθύνες για δαπάνες του δήμου που οφείλονται σε καθυστερήσεις εφαρμογής του νόμου και πιθανόν να καταλογιστούν.

Τελικά ποια είναι η πανηγυρική αθώωση του δημάρχου;

Το ότι η δικαιοσύνη κινείται με αργούς ρυθμούς; Η παραπομπή στη δικαιοσύνη δε στηρίχτηκε  από τον Εισαγγελέα σε πραγματικά στοιχεία που δεν αντικρούστηκαν με νεώτερα στοιχεία;

Η παράθεση των στοιχείων δικαιώνει το  δήμαρχο για τις αποφάσεις του;  Υπάρχει αντίκρουση σε αυτές;

Θα δημοσιεύσει το κείμενο της απόφασης όταν καθαρογραφεί;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης), Uncategorized | Leave a Comment »

Με ξένα κόλυβα …

Posted by koszig στο 10 Μαΐου 2012

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 26/4/2012 ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών Μιχάλης Βρεττός έκανε μια ανακοίνωση:

φδγσδφγδφ

Την επόμενη μέρα ο δήμος Αχαρνών εξέδωσε δελτίο τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Οικονομική «υιοθεσία» ορφανών παιδιών στο Δήμο Αχαρνών

 

H Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών επιλέχθηκε από το «Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης», ως φορέας υλοποίησης του Προγράμματος Οικονομικής «υιοθεσίας» ορφανών παιδιών, στο Δήμο Αχαρνών.

Πρόκειται για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης  ορφανών παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς και των οποίων οι κηδεμόνες είναι ο παππούς ή η γιαγιά με πολύ χαμηλό εισόδημα .

Με βάση το πρόγραμμα ο/η κηδεμόνας του κάθε παιδιού, που πληροί  τις προϋποθέσεις, θα λαμβάνει 600 ευρώ το χρόνο (για όσο χρόνο το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη), ενώ ταυτόχρονα το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης ετοιμάζει δράσεις εξατομικευμένης στήριξης για όλα τα παιδιά του προγράμματος.

Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών με το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης και την υλοποίηση του Προγράμματος Οικονομικής «υιοθεσίας» ορφανών παιδιών στο Δήμο Αχαρνών, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Μιχάλης Βρεττός δήλωσε:

Σήμερα που η οικονομική κρίση στη χώρα μας παίρνει διαστάσεις ανθρωπιστικής καταστροφής, επιβάλλεται να δημιουργήσουμε δεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης.

Σε συνεργασία με το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε, όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και εκείνους, που μαζί με τις δυσκολίες των γερατειών τους, ανέλαβαν να μεγαλώνουν με λιγοστά μέσα και τα παιδιά των παιδιών τους. Το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα αλληλεγγύης και κοινωνικών δράσεων και είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία αυτή. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω το προσωπικό της  Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών, που ασχολήθηκε με την διεκπεραίωση των  διαδικασιών και θα αναλάβει την εποπτεία της υλοποίησης του Προγράμματος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι ή όσοι γνωρίζουν πρόσωπα που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνήσουν με τις Κοινωνικές Λειτουργούς, Μπόθου Έφη και Καραδήμα Κωνσταντινιά στο τηλέφωνο 210 2387587 ή στο email  efi.mpothou@gmail.com .

 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικονομικής «υιοθεσίας»:

  

1. Τα παιδιά να είναι ορφανά και από τους δύο γονείς, ηλικίας έως  15 ετών και να κατοικούν στο σπίτι του παππού ή/και της γιαγιάς (στο εξής δικαιούχοι). Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι έχουν την προσωρινή ή την οριστική κηδεμονία των παιδιών, τα παιδιά δεν απαιτείται να είναι ορφανά και από τους δύο γονείς.

2. Οι δικαιούχοι του προγράμματος να έχουν περιορισμένα εισοδήματα.

3. Προκειμένου για το εν λόγω πρόγραμμα  θα γίνεται κοινωνική έρευνα των περιστατικών που θα παρουσιαστούν καθώς και συνεργασία με σχολεία, και με  άλλους φορείς και θα προσκομίζονται:

Α) Βεβαίωση ότι το ορφανό παιδί κατοικεί στο σπίτι της γιαγιάς ή του παππού οι οποίοι  έχουν την επιμέλεια και φροντίδα του. Η βεβαίωση αυτή ζητείται, ανεξάρτητα αν υπάρχει και τυπική κηδεμονία.

Β) Βεβαίωση φοίτησης των παιδιών από το σχολείο, γεγονός που αποτελεί και προϋπόθεση συνέχισης της βοήθειας.

Γ) Ετήσια έκθεση για την πορεία του παιδιού και της οικογενείας του και έκτακτες εκθέσεις όποτε οι κοινωνικοί λειτουργοί θεωρούν επιβεβλημένο.

4. Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών σε συνεργασία με το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης   αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους δικαιούχους ετήσιο βοήθημα  ίσο με μια μηνιαία σύνταξη ( ΕΚΑΣ Α’ κατηγορίας περίπου 600 ευρώ το χρόνο). Το βοήθημα αυτό παρέχεται εφόσον βρεθούν δωρητές που θα αναλάβουν μέρος ή το σύνολο του βοηθήματος, προκειμένου να στηρίξουν το ορφανό παιδί.

Το βοήθημα θα δίνεται στο χέρι του δικαιούχου, ο οποίος θα υπογράφει.

Η παροχή της βοήθειας  θα βεβαιώνεται εκτός από το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης  και από τους εποπτεύοντες το πρόγραμμα Κοινωνικούς Λειτουργούς της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών.

5. Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών και το  Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης, δεσμεύονται να μην γίνονται γνωστά τα ονόματα της οικογενείας, των παιδιών και των δωρητών σε κανέναν άλλον πλην του Ελληνικού Καραβανιού Αλληλεγγύης.

Η ενδεχόμενη επικοινωνία του παιδιού με τον δωρητή  πρέπει να γίνεται μέσω του Ελληνικού Καραβανιού Αλληλεγγύης, όπου λαμβάνεται πρόνοια για την διατήρηση της ανωνυμίας.

6. Η ύπαρξη των ανωτέρω προϋποθέσεων, από οικογένειες ορφανών παιδιών δεν σημαίνει την αυτόματη ένταξη τους στο πρόγραμμα και δεν δημιουργεί αξίωση  για παροχή του βοηθήματος.  Αξίωση υπάρχει εφόσον έχει βρεθεί ο/η  δωρητής/τρια.

Ακούγοντας την ανακοίνωση θα μπορουσε να πει «να μια κοινωνική παροχή του δήμου Αχαρνών σε ορφανά παιδιά»

Είναι όμως έτσι;

Το ποσό της βοήθειας θα είναι περίπου 600 €, ή 1,65 € την ημέρα. Απαραίτητη προϋπόθεση το παιδί να πηγαίνει σχολείο, επομένως να είναι άνω των 6 ετών και μέχρι 15 ετών. Το βοήθημα θα είναι λιγότερο από μια τυρόπιτα την ημέρα.

4. Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών σε συνεργασία με το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης   αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους δικαιούχους ετήσιο βοήθημα  ίσο με μια μηνιαία σύνταξη ( ΕΚΑΣ Α’ κατηγορίας περίπου 600 ευρώ το χρόνο). Το βοήθημα αυτό παρέχεται εφόσον βρεθούν δωρητές που θα αναλάβουν μέρος ή το σύνολο του βοηθήματος, προκειμένου να στηρίξουν το ορφανό παιδί.

Ο Δημοτική φροντίδα Αχαρνών θα κάνει μόνο τη διαχείριση, δηλαδή θα βρει τα ορφανά παιδιά και θα παρέχει το βοήθημα, αν κάποιος εξωτερικός δωρητής θα το δώσει.

Η παροχή της βοήθειας  θα βεβαιώνεται εκτός από το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης  και από τους εποπτεύοντες το πρόγραμμα Κοινωνικούς Λειτουργούς της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών.

Αυτό γιατί η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών επιλέχθηκε από το «Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης», ως φορέας υλοποίησης του Προγράμματος Οικονομικής «υιοθεσίας» ορφανών παιδιών, στο Δήμο Αχαρνών.

Με άλλα λόγια το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης θα καρπούται τη δράση και τη δουλειά θα την κάνει η  ΔΗΦΑ.

Το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης είναι μια μη μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική ανθρωπιστική οργάνωση, (ΜΚΟ), (κλικ εδώ). Έχει κάνει ανθρωπιστικές δράσεις, όπως για παράδειγμα στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς της Αϊτής. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της ΜΚΟ, (κλικ εδώ). Κατά την ανακοίνωση:

Διακόσιες δέκα ελληνικές οικογένειες συγκέντρωσαν 100.000 δολάρια, με πρόθεση να στηρίξουν αντίστοιχα 210 οικογένειες της Αϊτής.

Αποτέλεσμα ήταν να ξαναγυρίσει για λίγο η αισιοδοξία στα πρόσωπα των 210 οικογενειών που πήραν από 300 δολάρια, το ποσό που τους αντιστοιχούσε από την οικονομική ενίσχυση των ελληνικών οικογενειών.

Τα 300 δολάρια σε 210 οικογένειες αντιστοιχούν σε 63.000 δολάρια, τα υπόλοιπα 37.000 δολάρια που πήγαν; Έξοδα διαχείρισης;

Αντίστοιχες επιδοτήσεις σε ΜΚΟ έχουν γίνει και στην Εύξεινη Πόλη, τη Διαδημοτική Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που γενικός Διευθυντής της (με μισθό) ήταν ο γενικός γραμματέας του δήμου Νικόλαος Κρημνιανιώτης, (κλικ εδώ).

Τώρα στο στόχαστρο των Οικονομικών Εισαγγελέων είναι οι ΜΚΟ, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας…

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »

Έκθεση Ελεγκτικού συνεδρίου 2009 για το δήμο Αχαρνών

Posted by koszig στο 29 Μαρτίου 2012

Με την 187/2009 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 1354 και 1355/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 120.000, του Δ. Κερατσινίου, που αφορούσαν στην εκταμίευση μέρους της χρηματοδότησης προς τη Δημοτική Επιχείρηση Πρόνοιας Κερατσινίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΡΟ.Κ.), σύμφωνα με το διετές πρόγραμμα δράσης της, με την αιτιολογία ότι η χρηματοδότηση αυτή αφενός συνιστούσε τη μοναδική πηγή εσόδων της Επιχείρησης, αφετέρου κάλυπτε κατά το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργικές δαπάνες, και, ως εκ τούτου, αντέκειτο τόσο στις διατάξεις του άρθρου 259 του Κ.Δ.Κ., που αποβλέπουν στην ίδρυση οικονομικά βιώσιμων και παραγωγικών κοινωφελών επιχειρήσεων, όσο και του άρθρου 87 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περί της κατ’ αρχήν απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων.

Για τον ίδιο λόγο Α) κρίθηκε μη θεωρητέο το Χ.Ε. 2370/2009, ποσού ευρώ 9.761,41, του Δ. Αχαρνών (Πράξη 89/2010 του VII Τμήματος του Ελ. Σ.) 2) 1246/2009, ποσού ευρώ 60.000, του Δ. Αχαρνών, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 63/2009 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αμαρουσίου), 3) 1455 και 1456/2009, συνολικού ποσού ευρώ 704.210,51, του Δ. Αχαρνών, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 65/2009 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου), 4) 2368/2009, ποσού ευρώ 16.791,72, του Δ. Αχαρνών, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 122/2009 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου),

Με την 80/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 2191/2009 Χ.Ε., του Δ. Αχαρνών, ποσού ευρώ 25.258,71, που αφορούσε στην καταβολή μέρους της συμφωνηθείσας χρηματοδότησης προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Εκπαίδευσης του Δήμου (Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.), για την εκτέλεση του διετούς προγράμματος δράσης της και ειδικότερα της δράσης «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας», με την αιτιολογία το μεν ότι η χρηματοδότηση αφορούσε στην κάλυψη παγίων δαπανών της επιχείρησης, το δε ότι το διετές πρόγραμμα δράσης της Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α. είχε συνταχθεί κατά παράβαση των διατάξεων της Υ.Α. 43887/3.8.2007 (ΦΕΚ 1574 Β΄), ενώ, περαιτέρω, δεν προέκυπτε ο τρόπος διάθεσης των χρημάτων από την Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α. για την πραγματοποίηση της προαναφερόμενης δράσης, καθόσον αφενός δεν εξειδικεύονταν οι δαπάνες στις οποίες προέβη η επιχείρηση, αφετέρου αυτές δεν συνοδεύονταν από τα δέοντα (πρωτότυπα) δικαιολογητικά, από τα οποία να αποδεικνύεται η προσήκουσα ανάλωση του εντελλόμενου ποσού, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 257 παρ. 2 του Κ.Δ.Κ. και του β.δ/τος 17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ Α΄114).

Για τον ίδιους ως άνω λόγους επεστράφη αθεώρητο το 2549/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 94.566,39, του Δ. Αχαρνών, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 144/2009 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αμαρουσίου).

 Με την 116/2009 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αμαρουσίου επεστράφησαν αθεώρητα τα 2042, 2258, 2366 και 2371/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 537.343,74, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσαν στη χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Εκπαίδευσης του Δήμου (Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.), έναντι του διετούς προγράμματος δράσης της και για τη μισθοδοσία υπαλλήλων δύο μηνών, με την αιτιολογία ότι η απόσπαση των υπαλλήλων από την πτωχεύσασα Κοινωφελή Επιχείρηση του Δ. Αχαρνών (Κ.Ε.Δ.Α.) προς τη νεοϊδρυθείσα Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α., ήταν μη νόμιμη, καθόσον δεν υπήρξε η έγκριση ή η σύμπραξη του συνδίκου της πτώχευσης, όπως απαιτείται από τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 96 παρ. 1 του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α΄153). Τα ανωτέρω Χ.Ε., δεν επανυποβλήθηκαν.

Για τον ίδιο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 2516/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 88.650,64 του ιδίου ως άνω Δήμου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 126/2009 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου).

Με την 118/2009 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αμαρουσίου επεστράφη αθεώρητο το 2367/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 49.876,20, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσε στη χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.), για τη μισθοδοσία προσληφθέντων εκτάκτων υπαλλήλων, με την αιτιολογία ότι α) στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΕΔΑ δεν παρετίθετο αιτιολογία για την αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας διάρκειας 2 μηνών, ούτε προβλεπόταν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΚΕΠΕΔΑ η δυνατότητα πρόσληψης τέτοιου προσωπικού β) δεν είχε τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) και δεν εστάλησαν στο ΑΣΕΠ για έλεγχο οι σχετικοί πίνακες, όπως απαιτείται από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 258 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. και 205 παρ. 1 και 206 παρ. 1 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε

Με την 16/2009 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αμαρουσίου επεστράφησαν αθεώρητα τα 355 και 356/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 22.650, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσαν αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών και προγραμμάτων Η/Υ, με την αιτιολογία ότι δεν επισυνάπτονταν οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του β.δ/τος της 17.5/15.6.1959 (ΦΕΚ 114 Α΄) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της δαπάνης και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης των υπηρεσιών, ούτε το προβλεπόμενο από τα άρθρα 21 παρ. 2 και 26 παρ. 8 του ιδίου β.δ/τος συμφωνητικό. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.

 Με την 81/2009 πράξη της ιδίας ως άνω Επιτρόπου επεστράφησαν αθεώρητα τα 1683 και 1684/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 5.518,03, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσαν δαπάνη προμήθειας εργαλείων, με την αιτιολογία ότι δεν επισυνάπτονταν: α) η απόφαση του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας, β) η σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, γ) η καταρτισθείσα μεταξύ των μερών σύμβαση και δ) πρωτόκολλο επιτροπής για την παραλαβή των ειδών, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 23 παρ. 2 και 28 παρ. 1 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. – Υ.Α. 11389/1993, ΦΕΚ 185 Β΄) και της Υ.Α. 113/1986 (ΦΕΚ 81 Β΄).

Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.

Για τους ίδιους λόγους επεστράφη αθεώρητο το 2144/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.120,38, του ιδίου ως άνω Δήμου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 97/2009 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου).

Με την 2/2009 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αμαρουσίου επεστράφη αθεώρητο το 146/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 10.000, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσε στην καταβολή μέρους της ετήσιας επιχορήγησης του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 235 παρ. 1 και 239 του Κ.Δ.Κ., η ετήσια τακτική επιχορήγηση, που προβλέπεται ως πόρος των ιδρυμάτων των Δήμων, ορίζεται στην συστατική τους πράξη, στην προκειμένη δε περίπτωση, η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου οριζόταν στο ποσό των 30.000.000 δρχ. ή 88.041,90 ευρώ, το οποίο είχε ήδη καταβληθεί. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

Με την 99/2009 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αμαρουσίου επεστράφη αθεώρητο το 2028/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 30.000, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσε στην έκτακτη επιχορήγηση του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου, με την αιτιολογία ότι από τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν προέκυπταν οι έκτακτες ανάγκες ή περιστάσεις που δικαιολογούσαν την επιχορήγηση, όπως επιβάλλεται από το άρθρο 158 παρ. 3 του Κ.Δ.Κ.. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε

Με την 62/2009 πράξη επιστροφής της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στον Ο.Ε.Ε.Κ. επεστράφη αθεώρητο το 193/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3000, του Δ. Νέας Φιλαδέλφειας, που αφορούσε στην επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΝΤΙΟΧΕΙΤΩΝ, με την αιτιολογία ότι ο σύλλογος δεν είχε την έδρα του εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και, επομένως, δεν μπορούσε να επιχορηγηθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 2381/2009, ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Αχαρνών, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 134/2009 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αμαρουσίου),

Με την 318/2009 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 149, 156, 225, 226 και 228/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 62.608,98, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσαν στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ρούχων και γάλακτος) για το προσωπικό του Δήμου, με την αιτιολογία ότι διενεργήθηκαν η μεν προμήθεια ειδών ένδυσης έτους 2003 το έτος 2006, η δε προμήθεια γάλακτος έτους 2005 το έτος 2007, ήτοι μετά την πάροδο των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 2/12542/0022/2003 (ΦΕΚ 441 Β΄) προθεσμιών και δη σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο του έτους στο οποίο αφορούσαν, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιείται πλέον ο σκοπός του νομοθέτη, η προστασία, δηλαδή, των εργαζομένων κατά το συγκεκριμένο έτος.

Για τον ίδιο λόγο Β) επεστράφη αθεώρητο το Χ.Ε. 152/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.000, του Δ. Αχαρνών, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 11/2009 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αμαρουσίου).

Προμήθειες – Αγορές

Με την 328/2009 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 154 και 155/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 75.131,03, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσαν στην καταβολή μέρους του τιμήματος για την προμήθεια βυτιοφόρων αυτοκινήτων και αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως η προμήθεια αυτή, συνολικού προϋπολογισμού 1.060.000 ευρώ, επιμερίστηκε με τη διενέργεια ξεχωριστών ανοικτών διαγωνισμών, με συνέπεια τα σχετικά σχέδια συμβάσεων να μην υπαχθούν σε προηγούμενο της υπογραφής τους έλεγχο από το Ελ. Σ., κατά παράβαση του άρθρου 19 παρ. 7 του π.δ/τος 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄).

Με την 92/2009 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αγίας Παρασκευής, επεστράφησαν αθεώρητα τα 580 και 594/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 2.500, του Οργανισμού Άθλησης Δ. Αγίας Παρασκευής, που αφορούσαν αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών σε εκτέλεση συμβάσεων μίσθωσης έργου, με την αιτιολογία ότι η κατάρτισή τους έγινε κατά παράβαση του άρθρου 5 του π.δ/τος 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄), που καθορίζει τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό των διαδοχικών συμβάσεων μεταξύ των ιδίων μερών. Τα ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκαν.

4) 2449, 2455, 2477, 2528, 2535 και 2550/2009, συνολικού ποσού ευρώ 5.264,85, του Δ. Αχαρνών, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 135/2009 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δήμο Αμαρουσίου)

Συνολικά επεστράφησαν το 2009 στο δήμο Αχαρνών εντάλματα πληρωμής 1.677.621,56 € που δε θεωρήθηκαν νόμιμα.

Φανταστείτε αν δεν γινόταν έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο τι πάρτι θα είχε γίνει στο δήμο Αχαρνών.

Τότε δεν υπήρχε η Δι@ύγεια να βλέπει ο δημότης τις δαπάνες. Φανταστείτε τώρα που τις βλέπουμε και ενδεχομένως τις επισημαίνουμε τι θα γίνει με τον Επίτροπο.

Όλοι οι δημοτικοί άρχοντες αγωνίζονται να καταργηθεί ο προληπτικός Έλεγχος του Ελεγκτικού Συνέδριου. Καταλαβαίνετε γιατί!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »

Διευκρινήσεις

Posted by koszig στο 16 Νοεμβρίου 2011

Σε προηγούμενη ανάρτηση με τίτλο «Όταν η νομιμότητα πάει περίπατο«, (κλικ εδώ), έγινε αναφορά για το ποιος προεδρεύει στη Οικονομική Επιτροπή, όταν απουσιάζει ο δήμαρχος – πρόεδρος της επιτροπής και ο αντιπρόεδρός της.

Σε αυτή την ανάρτηση ανέφερα το σχετικό άρθρο και τη σειρά κατάταξης των συμβούλων.

Άρθρο 75

Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται  τα  αναπληρωματικά  με  τη  σειρά  της  εκλογής τους.

Στις εκλογές της 14/11/2010 η κατάταξη των μελών της επιτροπής κατά σειρά σταυρών προτίμησης είναι:

Αποτελέσματα από Πρωτοδικείο

Παράταξη «Για την Πόλη μας»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΤΑΥΡΟΙ

ΝΤΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝ

7124

ΦΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑ

430

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ     του ΠΑΝ

365

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     του ΓΕΩ

347

ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    του ΣΤΥ

317

Σε μερικούς παράγοντες της Οικονομικής Επιτροπής δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι πλειοψηφών σύμβουλος της πλειοψηφίας ήταν ο κ. Σαββίδης. Στις εκλογές για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής έγινε ψηφοφορία, επομένως και κατάταξη μόνο για τα μέλη της μειοψηφίας. Τα μέλη της πλειοψηφίας προτάθηκαν από τον δήμαρχο και δεν έγινε καμία εκλογή.

ξηκγηκλ

ξκλ΄λ

Αυτό αποτυπώθηκε και στη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής για τα έτη 2011 -2012

Τακτικά Μέλη

1) Φυτάς Αθανάσιος 2)Χριστοπούλου Σοφία 3)Ρούσσας Κων/νος 4)Κορνιλάκης Παναγιώτης 5) Σαββίδης Κων/νος 6) Φωτιάδης Παναγιώτης 7) Κασσαβός Ιωάννης και 8) Οικονόμου Ευθύμιος.

Από τα εκλεγέντα αυτά μέλη τα πέντε πρώτα ανήκουν στην πλειοψηφία και τα άλλα τρία στην μειοψηφία του Δ.Σ.

Στη ψηφοφορία για την έγκριση και των 9 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο κ. Σαββίδης έλαβε τις περισσότερες ψήφους, όπως αποτυπώνεται στο πρακτικό.

Μια διευκρίνηση όμως είναι αναγκαία. Στην ανάρτηση έγραψα:

Οι δημοτικοί σύμβουλοι μέλη της επιτροπής, εκτός τους κ. Οικονόμου και Κορνηλάκη  δεν ήταν στις θέσεις τους και στη θέση της παρέμεινε αμήχανη η γραμματέας της επιτροπής. Δύο δημοτικοί υπάλληλοι που ήταν αρμόδιοι για την ηχογράφηση της συνεδρίασης, ο ένα από μακριά παρότρυνε τη γραμματέα να πει στο μικρόφωνο ότι όλα τα θέματα εγκρίνονται ομόφωνα και επειδή αυτό δεν έγινε κατανοητό πλησίασε ο έτερος υπάλληλος και της είπε να ανακοινώσει την ομόφωνη ψήφιση των θεμάτων.

Δημοσιεύτηκε και σχετική φωτογραφία με επεξηγήσεις.

Μετά από διευκρινήσεις από τους αρμοδίους η εικόνα αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ήταν λάθος εκτίμηση δική μου. Το υπόλοιπο τμήμα του παραπάνω κειμένου ισχύει, όπως έχει καταγραφεί στο σχετικό βίντεο.

Φυσικά δε φταίει σε τίποτα η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής που την άφησαν στο έλεος της βιντεοκάμερας!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »

Η ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ είναι εδώ!

Posted by koszig στο 21 Ιουλίου 2011

Η ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ήρθε πάλι στο προσκήνιο με τη δημιουργία συνεδρίου στο Agrofestival με σκοπό να εγκριθεί η μετεξέλιξή της σε Ευρωπαϊκό   Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.)

Να δούμε την αναφορά προηγούμενης ανάρτησης για την  ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ, (κλικ εδώ)

Αυτό είναι το καταστατικό  με την τελευταία τροποποίηση του 2009

Τροποποίηση Καταστατικού της ΕΥΞΕΙΝΗΣ ΠΟΛΗΣ το έτος 2009

Οι 30 δήμοι-Μέλη της ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗΣ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Στη δεύτερη στήλη με κίτρινο χρώμα φαίνονται οι δήμοι που έχουν υπογράψει το καταστατική του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου ή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας όπως έχει καταχωρηθεί στο Πρωτοδικείο. Στην τρίτη στήλη φαίνονται τα ονόματα των Καλλικρατικών δήμων, στους οποίους ενσωματώθηκαν η προηγούμενοι δήμοι. Στις επόμενες στήλες φαίνονται τα ονόματα των δημάρχων που είναι χρωματισμένα ανάλογα με τη «σημαία» που κατέβηκαν στις τελευταίες εκλογές.

Δήμοι –Μέλη της Εύξεινη πόλης

α/α

Όνομα Δήμου πριν τον Καλλικράτη

Όνομα μετά τη Συνένωση

Εκλεγμένος δήμαρχος μετά τον Καλλικράτη

Παλαιός δήμαρχος πριν τον Καλλικράτη

1.

Άνω Λιοσίων

Φυλής

Πουραϊμης Δημήτριος

Παππούς Χρήστος

2.

Αλεξανδρείας

Αλεξανδρείας

Δημητριάδης Φώτιος

Γκιονογλού Χαράλαμπο

3

Ανθεμίων

Νάουσας

Καραμπατσός Αναστάσιος

Σιδηρόπουλο Δημήτριο

4

Αρφαρών

Καλαμάτας

Νίκας Παναγιώτης

Καραγιάννης Ανδρέας

5

Βαρθολομιού

Πηνειού

Καστρινός  Αλέξιος

Βρυώνης Χρήστος

6

Γαστούνης

Πηνειού

Καστρινός  Αλέξιος

Καστρινός Αλέξιος

7

Γόρτυνος

Μεγαλόπολη

Μπούρας Παναγιώτης

Μιχόπουλος Κωνσταντίνος

8

Ελευσίνας

Ελευσίνας

Αμπατζόγλου Γεώργιος

Αμπατζόγλου Γεώργιος

9

Θουρίας

Καλαμάτας

Νίκας Παναγιώτης

Σκαλαίος Γεώργιος

10

Ιαρδανού

Πύργου

Παρασκευόπουλος Μάκης

Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος

11

Ι.Π. Μεσολογγίου

Μεσολογγίου

Κατσούλης Παναγιώτης

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης

12

Ιθώμης

Μεσσήνης

Αναστόπουλος Ευστάθιος

Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος

13

Κασσάνδρας

Κασσάνδρας

Παπαγιάννης Βασίλειος

Κανέλης Αριστείδης

14

Κύμης

Κύμης

Θωμάς Δημήτριος

Θωμάς Δημήτριος

15

Λαμιέων

Λαμιέων

ΚοτρωνιάςΓεώργιος

ΚοτρωνιάςΓεώργιος

16

Λυκόβρυσης

Λυκόβρυσης-Πεύκης

Φωκιανός Δημήτριος

Φωκιανός Δημήτριος

17

Μαγούλας

Ελευσίνας

Αμπατζόγλου Γεώργιος

Ρόκας Θεόφιλος

18

Μακεδονίδος

Βέροιας

Ουσουλτζόγλου Χαρίκλεια

Δάλλας Ιωάννης

19

Μελιγαλά

Οιχαλίας

Αλιφέρη Ελένη

Αλιφέρη Ελένη

20

Μίκρας

Θέρμης

Παπαδόπουλος Θεόδωρος

Γκουστίλης Θεόδωρος

21

Μουδανιών

ΝέαςΠροποντίδας

Ιορδανίδης Δαμιανός

Παπαγιάννης Ανδρέας

22

Νέας Αρτάκης

Χαλκιδέων

Ζεμπίλης Αθανάσιος

Πρατσόλης Αναστάσιος

23

Ορμυλίας

Πολυγύρου

Ζωγράφος Αστέριος

Σταμούδης Ελευθέριος

24

Παλλήνης

Κασσάνδρας

Παπαγιάννης Βασίλειος

Καπούλας Κωνσταντίνος

25

Πόρου

Πόρου

Στρατηγός Δημήτριος

Στρατηγός Δημήτριος

26

Σκύρου

Σκύρου

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

27

Φυλής

Φυλής

Πουραϊμης Δημήτριος

Πουραϊμης Δημήτριος

28

Χαϊδαρίου

Χαϊδαρίου

Μαραβέλιας Δημήτριος

Μαραβέλιας Δημήτριος

29

Χρυσούπολης

Νέστου

Μιχαηλίδης Σάββας

Μιχαηλίδης Σάββας

30

Νάξου

Νάξου

Μαργαρίτης Εμμανουήλ

Μαράκης Νικόλαος

Σε κανένα σημείο του ν. 3852/2010 δεν αναφέρεται ότι συνενούμενοι δήμοι, ένας από τους οποίους συμμετέχει σε Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, αυτομάτως θεωρούνται μέλη αυτής της Εταιρείας.

Στο άρθρο 101 αναφέρεται:

Άρθρο 101

Δίκτυα  δήμων και περιφερειών

 1. Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή δήμοι και περιφέρειες, με κοινά χαρακτηριστικά, μπορούν να συνιστούν δίκτυα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του Κ.Δ.Κ., με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Α.Κ..

2. Τα ανωτέρω δίκτυα συνιστώνται με αποφάσεις των οικείων συμβουλίων των συμμετεχόντων Ο.Τ.Α., και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του Κ.Δ.Κ., όπως ισχύει, και το άρθρο 741 του Α.Κ..

Είναι φανερό ότι οι δήμοι – μέλη της ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗΣ έπρεπε με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων να επαναβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους σε αυτή, αφού έχουν αλλάξει δήμαρχοι και συσχετισμοί δυνάμεων. Αυτό δεν αναφέρθηκε μέχρι σήμερα ότι έχει γίνει.

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗΣ στο άρθρο 8 αναφέρεται:

Όπως φαίνεται στον πίνακα των δήμων οι δήμοι Άνω Λιοσίων (Α), Θουρίας (Β) , Νέας Αρτάκης (Δ), Βαρθολομιού (Ε), Μαγούλας (ΣΤ),  Μουδανιών (Ζ) δεν υπάρχουν σήμερα!! Οι δήμαρχοι Παππούς Χρήστος, Σκαλαίος Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, Πρατσόλης Αναστάσιος, Βρυώνης Χρήστος, Ρόκκας Θεόφιλος και Παπαγιάννης Ανδρέας δεν είναι καν δήμαρχοι στους συνενωμένους δήμους. Ο Παππούς Χρήστος που ήταν Διαχειριστής της Εταιρείας δεν είναι  δήμαρχος. Σύμφωνα με το άρθρο 8 μετά τις δημοτικές εκλογές έπρεπε η  Γενική συνέλευση της Εταιρείας να προχωρήσει στην άμεση εκλογή νέας Εκτελεστικής Επιτροπής και στην τροποποίηση του καταστατικού δεδομένου ότι στο καταστατικό αναφέρονται τα ονόματα της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διαχειριστή.

Αντί αυτών ο φερόμενος ως Αναπληρωτής Πρόεδρος Γεώργιος Σκαλαίος προβαίνει σε προκήρυξη με ημερομηνία 2/5/2011.

Επιλογή αναδόχου για διοργάνωση συναντήσεων στο πλαίσιο του έργου “Cycling Citiess

Πλήρης παρανομία στις δραστηριότητες της ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗΣ

Και οι παρατυπίες ελέγχονται όπως φαίνεται από την απόρριψη αίτησης για Πρόγραμμα ΕΤΠΑ

Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης

Λόγοι:

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο ελέγχου της πληρότητας των στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης και ειδικότερα:

Ερώτημα
Τα τυποποιημένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα κατάλληλα;

Αιτιολογία / Παρατηρήσεις
Δεν υπάρχει υπογραφή και σφραγίδα του αρμόδιου διατάκτη του φορέα χρηματοδότησης

 Γενικός Διευθυντής της ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗΣ ήταν μέχρι και τις 14 Ιανουαρίου ο Νικόλαος Κρημνιανιώτης. Μετά την ημερομηνία αυτή φέρεται στις προκηρύξεις αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής.

Ο κ. Κρημνιανιώτης εξακολουθεί να είναι Γενικός Διευθυντής της ΕΥΞΕΙΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ή έχει παραιτηθεί; Ποια Εκτελεστική Επιτροπή έχει κάνει δεκτή την παραίτηση; Αν έχει γίνει αυτό γιατί υπάρχει Αναπληρώτρια Διευθύντρια ανύπαρκτου Γενικού Διευθυντή;

Σε αυτή την ανυπαρξία η ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ είναι η βάση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας.

Στη συνεδρίαση της 12 Μαΐου 2011 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών με εισήγηση του γενικού γραμματέα του δήμου Νίκου Κρημνιανιώτη αποφάσισε:

Απόφαση 141 για συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στον Ε.Ο.Ε.Σ.

Στην εισήγησή του ο κ. Κρημνιανιώτης μεταξύ άλλων είπε:

Ενόψει της σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου για εκλογή των νέων διοικητικών οργάνων, λάβαμε την πρόσκληση για συμμετοχή μας στο Δίκτυο.

Ποιος έστειλε την πρόσκληση για  τον Ε.Ο.Ε.Σ. ;

Η Γενική Συνέλευση της  ΕΥΞΕΙΝΗΣ  ΠΟΛΗΣ αποφάσισε για το διακριτικό τίτλο του Ε.Ο.Ε.Σ. «ΕΟΕΣ EUROCITIES NETWORK». Με ποια απόφαση άλλαξε σε « EGTC SolidarCity NETWORK»; Μήπως με εισήγηση του κ. Κρημνιανιώτη στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών;

Στο δημοτικό συμβούλιο της 24 Μαΐου 2011 ο κ. Κρημνιανιώτης εισηγήθηκε τροποποιήσεις στην απόφαση 141:

Απόφαση 164. Τροποποίηση της απόφασης 141

Μεταξύ άλλων είπε:

Οι αποφάσεις όλων των φορέων που θα συμμετέχουν στον Ε.Ο.Ε.Σ. πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 2β του Ν. 3345/2005(ΦΕΚ Α’ 135) όπως κάθε φορά ισχύει. Μετά από υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πρέπει να κωδικοποιήσουμε το καταστατικό το οποίο εγκρίναμε στην 14η συνεδρίαση σε μορφή σύμβασης. Η σύμβαση περιέχει το προοίμιο και τα πρώτα οκτώ άρθρα του καταστατικού που ψηφίσαμε. Επίσης ο διακριτικός τίτλος EUROCITIES NETWORK χρησιμοποιείται από το Ευρωπαϊκό δίκτυο μεγάλων πόλεων, οπότε προτείνεται  η χρήση της λέξης SolidarCity αντί της EUROCITIES.

Σε ποιο έκανε υπόδειξη η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών; Στον κ. Κριμνιανιώτη; ποιο θεσμικό ρόλο;

Για την αλλαγή του διακριτικού τίτλου συμφώνησε η Γενική Συνέλευση της ΕΥΞΕΙΝΗΣ ΠΟΛΗΣ;

Με την 141 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη :
1) την εισήγηση του Δημάρχου κ. Σωτηρίου Κ. Ντούρου,
2) το σχέδιο Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας,
3) το σχέδιο Απόφασης του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας,
4) το άρθρο 221 του ΚΔΚ,
5) το άρθρο 101 του Ν. 3852/2010
6) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Την συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στο Δίκτυο Πόλεων (άρθρο 101του Ν. 3852/2010) με την μορφή του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με διακριτικό τίτλο «ΕΟΕΣ EUROCITIES NETWORK» το οποίο προέρχεται από την προσαρμογή σε ΕΟΕΣ του δικτύου «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Β) την έγκριση του προτεινόμενου καταστατικού,

Σε αυτή την απόφαση υπάρχουν αναφορές που είναι να γελάει κανείς.

3) το σχέδιο Απόφασης του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας,

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που αποφάσισαν κατά πλειοψηφία έλαβαν υπόψη το σχέδιο απόφασης του Δ.Σ. Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας που ανέφερε στη εισήγησή του ο κ. Κρημνιανιώτης. Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας δεν υπάρχει ακόμα σε νομική μορφή. Ποιος έγραψε το σχέδιο απόφασης ανύπαρκτου Δ.Σ. , ο κ. Κρημνιανιώτης;

Με έγγραφό μου στο Τμήμα του δημοτικού συμβουλίου ζήτησα:

Η απάντηση του αρμόδιου ήταν ότι οι εισηγήσεις και τα συνημμένα μετά την ψήφιση του θέματος επιστρέφουν στους εισηγητές.

Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν υπάρχουν τα συνημμένα στο κείμενο της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Αντίθετα για το ίδιο θέμα στις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων των δήμων Αθηναίων και Μεσσήνης έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο της απόφασης.

Απόφαση συμμετοχής σε ΕΟΕΣ του δήμο Μεσσήνης

Απόφαση συμμετοχής σε ΕΟΕΣ του δήμου Αθηναίων

Στο σχέδιο καταστατικού του ΕΟΕΣ στο άρθρο 22 αναφέρεται:

ΑΡΘΡΟ 22

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

22.1. Ο «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» αποτελεί συνέχεια του Δικτύου «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ», και συνεχίζει με το υφιστάμενο κεφάλαιο, τον εξοπλισμό, το προσωπικό, τις συμβάσεις έργων και αναδόχων καθώς και όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που υπήρχαν μέχρι σήμερα του Δικτύου «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ»

22.2 Τα όργανα διοίκησης (Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΕΣ) είναι: (θα οριστεί στην καταστατική Γενική Συνέλευση)

Σε ποιο κείμενο, πέρα από το Προσωπικό, τον Πάγιο Εξοπλισμό και τη  Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα – Διακρατικές Συνεργασίες, γίνεται αναφορά για τα οικονομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΕΥΞΕΙΝΗΣ ΠΟΛΗΣ;

Μήπως θα έπρεπε ο δήμος Αχαρνών να ζητήσει πριν αποφασίσει τη συμμετοχή του στον ΕΟΕΣ που είναι η ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ με άλλο επίχρισμα να ζητήσει διαχειριστικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 267, παρ. 1α του Δ.Κ.Κ;

Μήπως και στην ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ εμφανιστεί μια υποχρέωση όπως στο ΚΕΚ ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ, όπου στην πρώτη ήταν διαχειριστής και γενικός διευθυντής ο κ. Κρημνιανιώτης και στο δεύτερο βασικός μέτοχος και διαχειριστής; (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

ΚΕΚ ΑΙΑΣ δημιουργία από ΚΕΚ Ευπυρίδες

Στη σύσταση για το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. αναφέρεται:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 300.000,00 ευρώ και θα καταβληθεί ως εξής:
α) ποσού ευρώ 33.000, από την εισφορά της περιουσίας (λογιστική αξία) της μετατρεπόμενης Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ» και
β) ποσού ευρώ 267.000 από την κεφαλαιοποίηση μέρους της οφειλής προς τον μέτοχο Νικόλαο Κρημνιανιώτη, όπως προκύπτει από την από 5.11.2007 έκθεση εκτίμησης του ορκωτού ελεγκτή Γεωργίου Π. Κασιμάτη, σύμφωνα με το ν. 2166/1993.

Υπάρχει έκθεση εκτίμησης Ορκωτού Λογιστή για τη μετατροπή της ΕΥΞΕΙΝΗΣ ΠΟΛΗΣ σε ΕΟΕΣ;

Η απάντηση στα «μήπως» είναι η δημοσίευση της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και οι υποχρεώσεις της.

Αρκετά μέχρι εδώ. Σε επόμενη ανάρτηση η συνέχεια για την «ΕΟΕΣ EUROCITIES NETWORK».

Ένα διάλειμμα από τα προβλήματα αυτά  χρειάζεται. Ώρα να συναντήσω τον κυρ, Νίκο τον τσοπάνη με τα περίπου σαράντα πρόβατα.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »

Η Πάρνηθα θα γλυτώσει εφέτος;

Posted by koszig στο 16 Ιουνίου 2011

Σε παλαιότερη ανάρτηση είχε γίνει αναφορά για το  Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας(Φ.Δ.Ε.Δ.Π)  (κλικ εδώ). Ενάμιση χρόνο μετά ο Φορέας έρχεται πάλι στην επικαιρότητα.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ. Με απόφασή του διορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.

Απολογισμός δράσεων Φ.Δ.Ε.Δ.Π.2006-2009

Με την 3701/21-12-2009  απόφαση της Υπουργού Κωνσταντίνας Μπιρμπίλη διορίστηκε νέο διοικητικό συμβούλιο, μέλος του οποίου ήταν και ο Δήμαρχος Αχαρνών ως εκπρόσωπος των όμορων Δήμων Αυλώνα και της Κοινότητας Κρυονερίου.

Στο Φορέα διαχείρισης του  Εθνικού  Δρυμού είναι αντιπρόεδρος ο τέως Δήμαρχος Αχαρνών Παναγιώτης Φωτιάδης.

Ο Όμιλος Φίλων του Δάσους Ιδρύθηκε το 1983. Σκοπός του «Ομίλου» είναι η ανιδιοτελής και εθελοντική περιφρούρηση της ακεραιότητας των δασών, η πρόληψη των καταστροφών και η έγκαιρη ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών, για την πρόληψη καταστροφών. (κλικ εδώ)

Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες του 2011 δε δόθηκε αρκετή(;) επιχορήγηση και θέσεις για οδηγούς οχημάτων με αποτέλεσμα  4 πυροσβεστικά οχήματα να είναι ακινητοποιημένα λόγω έλλειψης οδηγών και καυσίμων. Η λύση που πρότεινε  ο Φορέας ήταν τους οδηγούς να διαθέσει ο Όμιλος Φίλων του Δάσους και το πετρέλαιο κίνησης να διαθέσει ο δήμος Αχαρνών. Παρακολουθείστε τι έγινε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα αυτό. Ο Παναγιώτης Φωτιάδης, αντιπρόεδρος του φορέα, δεν ήταν παρών να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Φορέας.

Για την επίλυση του προβλήματος, που εφέτος ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι μεγάλος, υπάρχουν λύσεις στα όρια του νόμου και παράνομες.

Στο άρθρο 94 του 3852/2010 προβλέπεται:

Άρθρο 94

Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων

4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα στ΄ («Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού»), προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

30. Η επιχορήγηση φορέων που  αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου,  καθώς και όσων συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

Αν η επίτροπος στο Ελεγκτικό Συνέδριο δέχεται ότι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας που διαχειρίζεται περιοχές ΖΩΝΗ II : Προστασία των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών με περιορισμένη ανθρώπινη χρήση και ΖΩΝΗ III : Ανθρώπινη χρήση με μέριμνα διατήρησης των φυσικών και πολιτιστικών αξιών, τότε πληρούνται οι όροι του εδ. 30 του άρθρου 94 και είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση του Φορέα, ειδικά όταν το επιβάλλουν απρόβλεπτες ανάγκες, όπως η αδυναμία πυροπροστασίας της περιοχής που ανήκει στο δήμο Αχαρνών.

Υπάρχουν και οι μη νόμιμες δυνατότητες τροφοδοσίας με καύσιμα των αυτοκινήτων του Φορέα με χρέωση του καυσίμου σε άλλα αυτοκίνητα, με εφαρμογή της Υ.Α. 1450/550/1982 (Β΄ 93) , λιγότερη κίνηση από 1200 χιλιόμετρα το μήνα.

Η πρόταση για διάθεση των αυτοκινήτων στο δήμο Αχαρνών με οδηγούς του δήμου για χρήση του φορέα είναι επικίνδυνη σε περίπτωση πυρκαγιάς, γιατί οι οδηγοί πρέπει να έχουν ειδική εκπαίδευση και να γνωρίζουν το χώρο που θα κινηθούν τα αυτοκίνητα. Αν οι οδηγοί των οχημάτων είναι από ιδιώτες. του Ομίλου Φίλων του Δάσους θα προκύψουν προβλήματα σε περίπτωση ατυχήματος με την κάλυψη αυτών των οδηγών.

Επομένως καλύτερη λύση είναι η πρώτη, η νόμιμη. Προφανώς στην αιτιολογία χορήγησης δε θα πρέπει να αναφέρεται το διάστημα από το Μάιο που πέρασε έως την ημερομηνία της αποφασης, γιατί δεν εγκρίνεται επιχορήγηση για γεγονότα που προηγήθηκαν της απόφασης.

Πρέπει στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο να επανέλθει η πρόταση και να λάβει την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3, δηλ. 28 θετικές ψήφους.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »

Μπήκε επιτέλους η πινακίδα

Posted by koszig στο 8 Ιουνίου 2011

Μπήκε επιτέλους η πινακίδα στη θέση του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών που περιγράφει την ιστορία του χώρου. Σχετική ανακοίνωση έκανε ο δήμος Αχαρνών.

Δελτίο τύπου,Τοποθετήθηκε η πινακίδα στο Αρχαίο Θέατρο

Ο Δήμαρχος Αχαρνών από τις πρώτες μέρες της διοίκησης  είχε ζητήσει εγγράφως αλλά και μέσω συναντήσεων από την Αρχαιολογική υπηρεσία να τοποθετηθεί ενημερωτική πινακίδα έξω από τον χώρο του Αρχαίου Θεάτρου.

Αν και προσφέρθηκε να πληρώσει το κόστος της επιγραφής, η γραφειοκρατία του ελληνικού δημοσίου στάθηκε εμπόδιο.
Έστω όμως μετά από 5 μήνες η πινακίδα τοποθετήθηκε δίνοντας στον επισκέπτη βασικές πληροφορίες για το σημαντικό αυτό εύρημα στην πόλη μας

Πολλές αναρτήσεις είχαν γίνει για το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών κατά την προεκλογική περίοδο, που όλοι ήθελαν λίγη από τη λάμψη του Θεάτρου. (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Το Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών ( να ευλογήσουμε και τα γένια μας) συνέχισε να αναφέρεται στην κατάσταση του χώρου. (κλικ εδώ), ( κλικ εδώ).

Επιτέλους το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από οχλήσεις του δήμου Αχαρνών, 5 μήνες μετά τις οχλήσεις δέησε να τοποθετήσει την πινακίδα.

Έτσι η πινακίδα τοποθετήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, το πεζοδρόμιο φτιάχτηκε από το δήμο Αχαρνών και μένει ο διαμόρφωση του χώρου.

Η εικόνα σήμερα.

     

Μήπως θα ήταν καλύτερα αν τα πλαίσια στη μάντρα αντικατασταθούν με κάγκελα; Μήπως θα έπρεπε να απομακρυνθούν και οι κάδοι απορριμμάτων; Ίσως οπτικά αλλάξει το τοπίο.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | 1 Comment »

Οι ανίκανοι

Posted by koszig στο 12 Απριλίου 2011

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που συζητά και αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός του δήμου.

Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο και η διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού;

Το θεσμικό πλαίσιο καθορίζεται από το νόμο 3852/2010 (Καλλικράτης)

Πριν την σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού προηγούνται η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Τεχνικού Προγράμματος (κλικ εδώ).

Λεπτομέρειες κατάρτισης του προϋπολογισμού καθορίζονται από το νόμο και εξειδικεύονται από Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους. Για το έτος 2011 έχει εκδοθεί η Αριθ. οικ. 3966/11 (ΦΕΚ 141 Β/9-2-2011) με τίτλο Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων. οικονομικού έτους 2011.

Προϋπολογισμός 2011, Τεύχος Β, ΦΕΚ 141/9 Φεβρουαρίου 2011

Στην ανωτέρω Υπουργική απόφαση αναφέρεται σχετικά με τη σύνταξη του προϋπολογισμού:

Άρθρο 3

Διαδικασίες κατάρτισης, ελέγχου και δημοσιότητας του προϋπολογισμού

1. Η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, για τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.

3. Η οικονομική επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου, και υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισμού, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, για συζήτηση και απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην αιτιολογική έκθεση δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της.

4. Το δημοτικό συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, σε ειδική για αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση.

Η Επιτροπή Διαβούλευσης προβλέπεται στο άρθρο 76 του Ν. 3852/2010.

2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. …

Στις 17 Μαρτίου 2011 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο, ένα από τα θέματα της συνεδρίασης αυτής ήταν:

3 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/10.

Στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ανακοινώθηκαν τα ονόματα που έχουν προταθεί ως μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης από φορείς και έγινε η κλήρωση για συμπλήρωση των μελών από υποψήφιους δημότες.

Στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών, που δημοσιεύονται οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, δεν έχουν αναρτηθεί οι  αρ. 83, 88 και 97 αποφάσεις του.

Τι προβλέπει το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010

Αρμοδιότητες του δημάρχου

1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος:

α) Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.

β) Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

Υπάρχουν όμως και αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του δήμου, σύμφωνα με την απόφαση 77/2011 του δημάρχου:

Εκχωρούμε  στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Κρημνιανιώτη Νικόλαο του Περικλή τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 161 του Ν. 3584/07  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 παρ. 2 του Ν. 3801/09 οι οποίες είναι :

α. Προΐσταται αμέσως και μετά τον Δήμαρχο όλων των υπηρεσιών του Δήμου και προσυπογράφει τα από τον Δήμαρχο υπογραφόμενα έγγραφα.

β. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους

γ. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου

δ. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, των Επιτροπών Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο α­πό τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή των αντίστοιχων Συμβουλίων και επιτροπών.

ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, των Επιτροπών Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής,  από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου

Είναι φανερό ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης δεν έχει συγκροτηθεί σε σώμα από παραλήψεις εφαρμογής της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, που οφείλεται στο δήμαρχο  Σωτήρη Ντούρο και το Γενικό Γραμματέα του δήμου Νικόλαο Κρημνιανιώτη.

Για τη μη συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης και την απουσία συζήτησης σε αυτήν του Τεχνικού Προγράμματος έκανα μνεία στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 22 Μαρτίου 2011.(κλικ εδώ). Η απάντηση του αντιδημάρχου κ. Κορνηλάκη, εισηγητή του Τεχνικού Προγράμματος, ήταν: «Η Επιτροπή θα εκφέρει άποψη του χρόνου στη συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος»!!

Από την ημέρα της απόφασης ορισμού των μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης μέχρι σήμερα έχουν περάσει 25 ημέρες!!

Αύριο 12 Απριλίου 2011 έχει οριστεί συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής:

7η_έκτακτη_11_4_2011

Το κείμενο της πρόσκλησης αναφέρει:

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Σ/λίου), την 12η του μηνός Απριλίου έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα  13.00 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 6  του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, που αφορά την Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών έτους 2011 λόγω αναμενόμενης ερμηνείας περί ισοσκελισμένου προϋπολογισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να εισηγηθεί το σχέδιο προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο της Τρίτης 12 Απριλίου!!

Για να δικαιολογηθεί ο δήμαρχος για την καθυστέρηση της πρόσκλησης για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε έκτακτη συνεδρίαση. Αιτιολογία «λόγω αναμενόμενης ερμηνείας περί ισοσκελισμένου προϋπολογισμού«.

Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα μεγάλο ψέμα του δημάρχου, γιατί η Υπουργική Απόφαση που αναφερόταν σε Ισοσκελισμένο Προϋπολογισμό είχε δημοσιευτεί από τις 9 Φεβρουαρίου 2011. Μέχρι σήμερα, 12/4/2011, σε ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών δεν έχει δημοσιευτεί η αναμενόμενη ερμηνευτική εγκύκλιος. Με ποια στοιχεία θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή;

Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2011. ΦΕΚ 141B_9 Φεβρουαρίου 2011

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, που καθορίζει τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής:

6. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Η συνεδρίαση επομένως δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως έκτακτη και  να είναι η περίπτωση της συνεδρίασης κατεπείγουσα, δεδομένου ότι πριν τον ορισμό της Οικονομικής Επιτροπής, έπρεπε να είχε συγκληθεί η Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιτροπή Διαβούλευσης.

Στην ιστοσελίδα του δήμου, που δημοσιεύονται οι σχετικές διαδικασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής (προσκλήσεις, εισηγήσεις, αποφάσεις) δεν υπάρχει καμία ανάρτηση.

Ανάρτηση Αποφάσεων

Στην ανωτέρω Υπουργική απόφαση αναφέρεται:

Ενόψει της έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3861/2010 στους πιο πάνω φορείς, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Α) Οι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Β) Οι λοιπές δεν εκτελούνται εάν δεν έχουν λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) που αποδίδεται με την καταχώρησή τους στους δικτυακούς τόπους του Δι@ύγεια. Τούτο σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή η εκτελεστότητα της συγκεκριμένης πράξης συναρτάται άμεσα με την ανάρτησή της στο Διαδίκτυο, αφού η ανάρτηση ανάγεται σε όρο εκτέλεσης της πράξης.
Επισημαίνεται ότι η παράβαση της υποχρέωσης για καταχώρηση και ανάρτηση των νόμων και των αποφάσεων στο Διαδίκτυο συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υ.Κ. και του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (άρθρο 107, περ. ε΄ και στ΄ του Ν. 3528/2007 και άρθρο 111, περ. ε΄ και στ΄ του Ν. 3584/2007 αντίστοιχα).

Στο άρθρο 63 καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής:

Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.

γ)   Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.

δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την  κατάρτιση  του  προϋπολογισμού  και  εισηγείται  το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης  προς την οικονομική επιτροπή.

Επομένως εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή δεν υπάρχει, αφού δεν έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Επειδή:

  • Υπάρχει έλλειψη έκφρασης γνώμης της Επιτροπής Διαβούλευσης
  • Δεν υπάρχει  απόφασης για εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή
  • Είναι ψευδής η αιτιολογία «…λόγω αναμενόμενης ερμηνείας περί ισοσκελισμένου προϋπολογισμού», αφού υπήρχε Υπουργική απόφαση για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, με σκοπό να δικαιολογηθεί η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Για τους λόγους αυτούς δεν είναι νόμιμη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 12 Απριλίου 2011.

Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω υπάρχουν πειθαρχικά αδικήματα προς διερεύνηση.

Ας μην υποπέσουν ενδεχομένως σε πειθαρχικά αδικήματα, με τη συμμετοχή τους τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικής στην αυριανή παράτυπη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ενημερωτικά: Ο προϋπολογισμός του δήμου  έπρεπε να είχε ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο μέχρι 31 Μαρτίου 2011. Μετά την ημερομηνία αυτή δε μπορούν να γίνου δαπάνες, εκτός απο τη μισθοδοσία των υπαλλήλων!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | 4 Σχόλια »

Σύστημα διακυβέρνησης

Posted by koszig στο 7 Φεβρουαρίου 2011

Είναι γεγονός ότι στις συνεδριάσεις οργάνων των δήμων υπάρχουν κανονισμοί που καθορίζουν την τη διαδικασία της λειτουργίας τους και τα μέλη που συμμετέχουν.

Το Υπουργείο Εσωτερικών,   στον ιστότοπο  http://kallikratis.ypes.gr, αναφέρεται στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Σχετικά με τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου το ανωτέρω κείμενο αναφέρει:

2.4 Το Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τα κάθε είδους προγράμματα του Δήμου και ελέγχει την υλοποίησή τους.

Το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο του δήμου  συνεδριάζει και την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έχει το προεδρείο που αποτελείται από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, τον αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τον γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Τη διαδικασία των συνεδριάσεων ρυθμίζει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου καλείται υποχρεωτικά ο δήμαρχος, ο οποίος παίρνει το λόγο όταν το ζητήσει.

Σε όλα τα όργανα διακυβέρνησης, συνεδριάσεις Βουλής, συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων στο προεδρείο ευρίσκονται μόνο τα μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και ο διοικητικός υπάλληλος που έχει οριστεί να κρατάει τα πρακτικά.

Αυτό ισχύει σε όλους τους δήμους. Ο δήμαρχος δε βρίσκεται μεταξύ των μελών του προεδρείου εκτός από τις περιπτώσεις στενότητας χώρου. Αψευδής μάρτυρας οι φωτογραφίες από δημοτικά συμβούλια πολλών δήμων.

Δήμος Αθηναίων. Αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. Ο δήμαρχος στην πάνω φωτογραφία σε κύκλο. Η θέση του είναι χωριστά από το προεδρείο.

Δήμος Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμαρχος χωριστά από το  προεδρείο.

Δήμος Πειραιά. Ο δήμαρχος χωριστά από  το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου(φωτογραφία από συμβούλιο προηγούμενη δημοτικής αρχής).

Σε άλλους δήμους, όπως  στο γειτονικό δήμο Νέας Φιλαδέλφειας (φωτογραφία άπω την τοπική εφημερίδα Ορίζοντες), ο δήμαρχος είναι στο προεδρείο, σε μερικές περιπτώσεις  μακρυά από αυτό. Η δήμαρχος σε κύκλο.

Ομοίως στον γειτονικό δήμο Φυλής

Σε άλλους δήμους στο προεδρείο παρευρίσκεται και ο δήμαρχος, συνήθως δεξιά από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Δήμος Αλίμου.

Τι συμβαίνει στο δήμο Αχαρνών; Πως λειτουργεί το δημοτικό συμβούλιο; (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)Πάρτε μια γεύση.

Ο δήμαρχος βοηθάει τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου στην καταμέτρηση των ψήφων!!

Αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εφάρμοζε τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 20/1/2011

όπου στο άρθρο 6, εδάφιο 8 αναφέρει:

8. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά την οποία καλούνται οι σύμβουλοι ονομαστικά και τάσσονται υπέρ της μιας ή της άλλης διαμορφωθείσας πρότασης.

τότε δε θα χρειαζόταν βοηθούς για την καταμέτρηση των ψήφων κατά τις φανερές ψηφοφορίες.

Στα έδρανα του προεδρείου είναι ο πρόεδρος (1) και ο γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου (2), ο δήμαρχος (3), ο γενικός γραμματέας του δήμου (4) ο πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας Αχαρνών(5)  και ο πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας Θρακομακεδόνων (6). Από τα έδρανα του προεδρείου λείπει η αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, ενώ αντικανονικά παρευρίσκονται ο γενικός γραμματέας του δήμου και οι πρόεδροι των συμβουλίων των  δημοτικών κοινοτήτων Αχαρνών και Θρακομακεδόνων.
Σύμφωνα με το  άρθρο 38 παρ. 2 του Ν. 3801/09 προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του γενικού γραμματέα του δήμου,ειδικότερα:

δ. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, των Επιτροπών Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο α­πό τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή των αντίστοιχων Συμβουλίων και επιτροπών.

Και από αυτό συνάγεται ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρίσκεται ο γενικός γραμματέας του δήμου στις θέσεις του προεδρείου.

Για τους ίδιους λόγους οι πρόεδροι των συμβουλίων των  δημοτικών κοινοτήτων Αχαρνών και Θρακομακεδόνων δεν έχουν λόγο παρουσίας στις θέσεις του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Αυτό ακολουθούν όλα τα δημοτικά συμβούλια πλην Αχαρνών.

Παρακολουθείστε στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 22/2/2011.

Για αυτά που έγιναν μέχρι 31/1/2011 και αυτά που φαίνονταν ότι θα γίνουν στο μέλλον ενημέρωσα με έγγραφο τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Φαίνεται ότι δε δόθηκε προσοχή στα γραφόμενα. Αποτέλεσμα να γίνεται αυτό που είπε που για πρώτη φορά εκλεγείς σύμβουλος απευθυνόμενος στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου : “… πρέπει εδώ μέσα να καταλάβουμε ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι παιδικά χαρά…”.

Όταν διαδραματίστηκε το γεγονός που αποτυπώθηκε στο τελευταίο βίντεο, τότε κάποιος από τα διπλανά καθίσματα από τους δημοσιογράφους ακούστηκε να λέει:

Σιγά μεγάλε, κρατήσου!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »

Οι Απαράδεκτοι

Posted by koszig στο 22 Δεκεμβρίου 2010

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της  14 Δεκεμβρίου 2010 συνεδρίασε για τελευταία φορά το δημοτικό συμβούλιο της περιόδου δημαρχίας Φωτιάδη. Μεταξύ των άλλων θεμάτων ήταν :

6 Έγκριση Ισολογισμού της  Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Αχαρνών (Κ.Ε.Δ.Α.) έτους 2008.

7 Έγκριση Ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών (Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α) έτους 2009.

Για το θέμα των ισολογισμών είχε προηγηθεί αλληλογραφία μου με το δήμο Αχαρνών.

Ισολογισμοί Νομικών Προσώπων

Μετά την ανάλυση του νομικού πλαισίου για τούς ισολογισμούς των νομικών προσώπων και τους κοινωφελών επιχειρήσεων ΚΕΔΑ και ΚΕΠΕΔΑ ζητούσα από το δήμο να κινηθούν οι πειθαρχικές διαδικασίες που ορίζονται από τους νόμους:

Επειδή δεν έχει υποβληθεί για έγκριση ο ισολογισμός της ΚΕΔΑ για το έτος 2008 και της ΚΕΠΕΔΑ για το έτος 2009 παρακαλώ να ζητήσετε να κινηθούν οι πειθαρχικές διαδικασίες για τους υπευθύνους της ΚΕΔΑ και της ΚΕΠΕΔΑ για παράβαση καθήκοντος.

Επίσης σας υπενθυμίζω ότι δεν έχουν υποβληθεί ισολογισμοί για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθμούς.

Ο δήμος Αχαρνών απάντησε στο έγγραφό μου τονίζοντας ότι μετά την πτώχευση αρμόδιος για την διοίκηση, επομένως και για τη σύνταξη του ισολογισμού του 2008 είναι ο ορισμένος από το Πρωτοδικείο Σύνδικος Πτώχευσης.

Η απάντηση του δήμου δόθηκε  στις 4/6/2010.

Στην απάντηση του δήμου ανταπάντησα με το με αρ. πρωτ. 49741/22-06-2010  έγγραφό μου  και υποστήριξα ότι υπεύθυνος για τον ισολογισμό του 2008 είναι ο τότε πρόεδρος της ΚΕΔΑ Θεόφιλος Αφουξενίδης.

Απάντηση στη διοίκηση για τους ισολογισμούς ΝΠΔΔ

Στο δημοτικό συμβούλιο της 14/12/2010, που συζητήθηκε το θέμα του ισολογισμού της ΚΕΔΑ του έτους 2008 ο κ. Αφουξενίδης  απέστειλε στο δημοτικό συμβούλιο τα παρακάτω έγγραφα:

Από τα έγγραφα αυτά προκύπτει ότι η εισήγηση δεν φέρει αριθμό πρωτοκόλλου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΑ ελήφθη την 27/5/2009.  Το χρονικό  διάστημα μεταξύ 21/5/2010 που έκανα το πρώτο έγγραφο για την ύπαρξη ισολογισμού της ΚΕΔΑ στο δήμο Αχαρνών,  το έγγραφο του δήμου Αχαρνών της 4/6/2010 ότι δεν είναι αρμόδιο το Δ.Σ. της ΚΕΔΑ να υποβάλει ισολογισμό και την έγγραφη ανταπάντησή μου της22/6/2010 προκύπτει ότι ένα χρόνο πριν, την 27/5/2009, υπήρχε έγκριση από το Δ.Σ. της ΚΕΔΑ του ισολογισμού του 2008. Από αυτά δημιουργούνται εύλογες απορίες:

  • Δεν ρώτησαν οι αρμόδιοι του δήμου Αχαρνών τον δημοτικό σύμβουλο και πρόεδρο της ΚΕΔΑ Θεόφιλο Αφουξενίδη, αν υπάρχει έγκριση του ισολογισμού της ΚΕΔΑ του έτους 2008 και γιατί δεν έχει υποβληθεί στα νόμιμα χρονικά όρια;
  • Ο κ. Αφουξενίδης, γνώστης των λογιστικών με μεταπτυχιακές σπουδές, δε θέλησε να υποβάλει τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. της ΚΕΠΕΔΑ ισολογισμό για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο, δεδομένου ότι μπορεί να είχε και πειθαρχικές κυρώσεις;

Ποιο είναι όμως το νομικό πλαίσιο για τους ισολογισμούς των κοινωφελών επιχειρήσεων;

Ισολογισμός Κοινωφελών Επιχειρήσεων.

Νόμος 3463/2006

Άρθρο 261

Διαχειριστικός έλεγχος

1. Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται από δύο ελεγκτές, που επιλέγονται και διορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε οικονομικού έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αμοιβή τους. Ως ελεγκτές ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές ή πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να οριστούν ελεγκτές σε ανώνυμη εταιρεία. Ο ορισμός ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτικός στον έλεγχο επιχείρησης που έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000 €) ευρώ.

ΚΥΑ 50891/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β.)

Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006)

ΚΥΑ 50891/10.09.2007

Άρθρο 1

Διαχειριστική περίοδος

Η διαχειριστική περίοδος των δημοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 3

Ισολογισμός . Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η επιχείρηση καταρτίζει μέσα στο πρώτο τετράμηνο, του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου έτους, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

. Την κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως.

. Την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

. Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.

. Την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως.

. Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως.

2. Ο ισολογισμός και ο απολογισμός υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της επιχείρησης, από τον Γενικό Διευθυντή και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Άρθρο 4

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο ισολογισμός συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, που συντάσσεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδική αναφορά για την εκτέλεση του προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του ΚΔΚ και βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις και οι κανονισμοί της επιχείρησης.

2. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσης της επιχείρησης, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής.

Άρθρο 5

Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Διαχείρισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει ως το τέλος Απριλίου, του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου έτους, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μαζί με την έκθεση των ελεγκτών και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Το Δημοτικό η Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει επ’ αυτών, μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή τους.

Άρθρο 6

Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων

Μετά την έγκριση από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, ή αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα που εκδίδεται εντός των ορίων του νομού που εδρεύει η επιχείρηση, κατά την κρίση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.__

Όπως προκύπτει από το ανωτέρω νομικό πλαίσιο έως το τέλος  Απριλίου του 2009 έπρεπε στο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΑ να υποβάλει ο πρόεδρός της Θεόφιλος Αφουξενίδης:

  • Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν (την κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως, την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως και το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως).
  • Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, όπου  περιλαμβάνεται ειδική αναφορά για την εκτέλεση του προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του ΚΔΚ και βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις και οι κανονισμοί της επιχείρησης.
  • Την Έκθεση των ορκωτών ελεγκτών
  • Ο ισολογισμός και ο απολογισμός έπρεπε να φέρουν την υπογραφή του  προέδρου, την υπογραφή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπογραφή του υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Το φύλλο του ισολογισμού  φέρει μόνο το όνομα του προέδρου της ΚΕΔΑ Θεόφιλου Αφουξενίδη. Δε φέρει την υπογραφή του. Δε φέρει επίσης όνομα και υπογραφή ενός μέλους του Δ.Σ. της ΚΕΔΑ. Τέλος δε φέρει την υπογραφή  του υπεύθυνου για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Τυπικά το φύλλο του ισολογισμού δεν έχει νομικό αντίκρυσμα.

Τελικά η σημαντικότερη παράλειψη είναι η απουσία έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή, δεδομένου ότι ο κύκλος εργασιών της ΚΕΔΑ το έτος 2008 ανέρχεται σε 3.008.953,26 €, πράγμα το οποίο επιβάλλεται από το άρθρο 261 του ΚΔΚ.

Απορίας άξιο είναι το πως έφερε για ψήφιση ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, δεδομένου ότι η εισήγηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν ουσιώδεις παραλείψεις.

Στη συνεδρίαση της 14/12/2010 ήταν παρούσα και η νέα ηγεσία του δήμου

Με ποια διαδικασία έγινε η ψηφοφορία; Με τη γνωστή!!

Από ότι φαίνεται πέρασαν τους ισολογισμούς ως κατεπείγοντα θέματα, ενώ έπρεπε να τα έχουν περάσει 6 μήνες πριν ή και ενάμισι χρόνο πριν.  Με αυτή τη μέθοδο έπιασαν στον ύπνο την νέα δημοτική αρχή που παρακολουθούσε το δημοτικό συμβούλιο.

Μετά τον ισολογισμό της ΚΕΔΑ  πέρασαν και τον ισολογισμό της ΚΕΠΕΔΑ. Αυτός είχε τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές παραλήψεις που είχε και ο ισολογισμός της ΚΕΔΑ.

Θα ζητήσει η νέα δημοτική αρχή να επανεξεταστούν οι ισολογισμοί και να επανέλθουν για ψήφιση με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος και η Υπουργική Απόφαση;

Της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει η μέρα και γελάει

(Λαϊκή παροιμία)

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »