Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης)’ Category

Μην τον είδατε τον προϋπολογισμό του έτους 2020;

Posted by koszig στο 22 Οκτωβρίου 2019

Να γυρίσουμε στο έτος 2016. Το δημοτικό συμβούλιο διαπίστωσε ότι δε μπορούσε να έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, δηλαδή τα προϋπολογιζόμενα έσοδα δε μπορούσαν να είναι ίσα με τις δαπάνες. Έτσι ο δήμος Αχαρνών, μαζί με άλλους δύο δήμους μπήκε στην οικονομική επίβλεψη από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Εξυγίανσης, (κλικ εδώ).

Τι σημαίνει ισολογισμένος προϋπολογισμός;

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο οικογένειες που έχουν ετήσιο εισόδημα 10.000 €. Για διάφορες υποχρεώσεις έχουν λογαριάσει να δαπανήσουν 6.600 €. Μένουν 3.400€.Πως θα ξοδευτούν;

Η Α οικογένεια κάνει δαπάνες το πρώτο εξάμηνο του  έτους 2018 για: κρέας 1.000 €,  όσπρια  200 €, ένδυση 500 €    Σύνολο 1.700 €.
Το δεύτερο εξάμηνο κάνει αντίστοιχες δαπάνες, Για το έτος συνολικά 3.400 €.

Η Α οικογένεια κάνει δαπάνες  το πρώτο εξάμηνο του  έτους 2019 για: κρέας 800 €,  όσπρια  300 €, ένδυση 600 € , δηλαδή ελαττώνει τη δαπάνη για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019 κατά 200 € για το κρέας και αυξάνει κατά 100 € τη δαπάνη για όσπρια και ένδυση. Η συνολική δαπάνη  για το δεύτερο εξάμηνο παραμένει 1.700 €.
Για το έτος συνολικά δαπανήθηκαν 3.400 €.

Αν θελήσει κανείς να κάνει προϋπολογισμό για το έτος 2020  στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019, σύμφωνα με την εγκύκλιο 5905/2019 (ΦΕΚ. 3054/2019 τ. Β’):

β) Εάν το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι. κατά την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2019 είναι 5.000 ευρώ και για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2018 είναι 4.500 ευρώ, τότε η απόλυτη διαφορά είναι 500 ευρώ, δηλ. «Εκτέλεση 2019 μείον Εκτέλεση 2018» (5.000 € – 4.500 €).

– Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2019 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2018, όπως στο ανωτέρω παράδειγμα), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020 για την ΟΜΑΔΑ Ι. (συνολικό άθροισμα της ομάδας) είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2018 (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2018) προσαυξημένο κατά

το ποσό της θετικής διαφοράς. Δηλαδή, εάν το έτος 2018 στο ανωτέρω παράδειγμα απέδωσε ποσό ύψους 9.000 ευρώ, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020 είναι 9.000 + 500 = 9.500 ευρώ.

– Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ Ι., είναι το ποσό του έτους 2018 (δηλαδή, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα, 9.000 ευρώ).

Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2019, η ανωτέρω δiαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική, είτε το ποσό της  θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό 2020 δύναται να αυξηθούν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και με ανάλογη αναμόρφωσή του.

συγκρίνουμε τη διαφορά μεταξύ των ετών 2019 και 2018. Αν η διαφορά είναι αρνητική προϋπολογίζουμε για το έτος 2020 τις δαπάνες του έτους 2018, Αν η διαφορά είναι θετική αυξάνουμε το ποσό του έτους 2019 με  τη διαφορά.

 

Η Β οικογένεια κάνει τις ίδιες δαπάνες για το πρώτο εξάμηνο του  έτους 2018 και για το έτος 2019 δαπανά για το  κρέας 0 €,  όσπρια  700 €, ένδυση 1.000 € , δηλαδή αυξάνει τη δαπάνη του πρώτου εξαμήνου του έτους 2018 κατά 500 € για όσπρια και ένδυση. Η συνολική δαπάνη  παραμένει 3.400 € .

Παρατηρούμε ότι το έτος 2020 αν οι οικογένειες είχαν θελήσει να κάνουν του προϋπολογισμούς τους θα έπρεπε να προϋπολογίσουν συνολικές δαπάνες για τα τρία είδη για ποσά 4.000 € και 6.400 €, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις οι προϋπολογισμοί  θα ήταν ελλειμματικοί. Στην πραγματικότητα τα έτη 2018 και 2019 οι δύο οικογένειες δαπάνησαν τα ίδια συνολικά ποσά των 3.400 € με διαφοροποιήσεις στις δαπάνες των τριών ομάδων και διαπιστώνονται οι προϋπολογισμοί τους να εκτοξεύονται κατά 600 και 3.000 €.!!

Με αυτή τη λογική έγινε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και προέκυψε ελλειμματικός, συνεπώς μη ισοσκελισμένος. Τότε μπήκαμε στο Παρατηρητήριο που αποφάσισε να συμπληρώσει τα ποσά που έλειπαν για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού κάθε έτους.

Το έτος 2016 έλειπαν 18.885.490,12 €, που αποφάσισε να χορηγήσει το Υπουργείο Εσωτερικών για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό. Όπως φαίνεται στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του έτος 2016 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου κατατέθηκαν στο ταμείο του δήμου 0 €.

Το έτος 2017 έλειπαν 13.400.143,19 €, που αποφάσισε να χορηγήσει το Υπουργείο Εσωτερικών για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό. Όπως φαίνεται στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του έτος 2017 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου κατατέθηκαν στο ταμείο του δήμου 0 €.

Το έτος 2018 έλειπαν 6.684.783,47 €, που αποφάσισε να χορηγήσει το Υπουργείο Εσωτερικών για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό. Όπως φαίνεται στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του έτος 2018 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου κατατέθηκαν στο ταμείο του δήμου 0 €.

Το έτος 2019 άλλαξε ο νόμος και με τον 4555/2018 δεν λέγεται ότι είμαστε υπό την επίβλεψη του Παρατηρητηρίου αλλά το έλλειμμα αν υπάρχει θα γίνεται σύμβαση με τον Υπουργό για το έλλειμμα που διαπιστώνει το Παρατηρητήριο. Έτσι έγινε σύμβαση με τον Υπουργό Εσωτερικών, (κλικ εδώ) για 18.236.656,84 € και μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου δόθηκαν κυρίως για απαλλοτριώσεις 5.271.375,84 €.

Τρία χρόνια είμαστε στο Παρατηρητήριο 2016, 2017, 2018, αλλά ευρώ δεν είδαμε!!

Όπως φαίνεται ο προϋπολογισμός είναι ένα παιχνίδι κωδικών εσόδων – εξόδων, που αν παίζεται καλά ο δήμος αποφεύγει τις καθυστερήσεις με την εποπτεία του Παρατηρητηρίου.

Το άρθρο 77 του νόμου 4172/2013 μεταξύ άλλων αναφέρει:

6. Η οικονομική επιτροπή, έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας και ειδικότερα αν:  …

Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού,  …

Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου

7. Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι’ αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Πρόεδρος της Εκτελεστικής και της Οικονομικής Επιτροπής ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός.

Της Οικονομικής υπηρεσίας προΐσταται ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Αστυνομίας & Πολεοδομίας και Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων Μιχάλης Βρεττός, που είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Οικονομικής Επιτροπής.

Πως θα συνταχθεί ο προϋπολογισμός χωρίς να έχουν ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο οι εκθέσεις του Α’ τριμήνου (Ιανουάριος- Μάρτιος) του έτους 2019, του Β’Τριμήνου (Απρίλιος – Ιούνιος) του έτους 2019 και του Γ’Τριμήνου (Ιούλιος -Σεπτέμβριος) του έτους 2019;

Σε ποια φάση βρίσκεται ο Προϋπολογισμός του έτους 2020;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »

Για να μην ξεχνιόμαστε !!

Posted by koszig στο 15 Οκτωβρίου 2019

14 Οκτωβρίου 2019. Στρώματα. 30 μέτρα  δίπλα από το Δήμο.

14 Οκτωβρίου 2019. Απορρίμματα και κλαδιά σε απόσταση 150 μέτρων από το δημαρχείο.  Πρώτη φωτογράφιση 9 Σεπτεμβρίου 2019, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Προηγείται ο καθαρισμός στην περιοχή Λαθέα.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης), Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Τα προβλήματα δεν τελειώνουν στο δήμο Αχαρνών

Posted by koszig στο 10 Οκτωβρίου 2018

Μια φορά και ένα καιρό υπήρχε ένα πρόβλημα στο δήμο Αχαρνών

 

Τα χρόνια πέρασαν. Το πρόβλημα δε λύθηκε. Οι δημότες της περιοχής έχουν νερό. Δεν έχουν πρόβλημα. Άλλοι έχουν το πρόβλημα τώρα.

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος), Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »

Η λάθος ανάγνωση της απόφασης και τα επακόλουθα.

Posted by koszig στο 25 Σεπτεμβρίου 2017

Πως διαστεβλώνεται ένα θέμα.

Από το έτος 2003, μετά την συνταξιοδότησή μου από τη θέση του Καθηγητή στο ΤΕΙ Πειραιά ορίστηκα Διευθυντής Κατάρτισης στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Αχαρνών.

Στο ΚΕΚ γινόντουσαν μαθήματα με δίδακτρα και μαθήματα επιδοτούμενα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τον ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ μετά από τεκμηριωμένες προτάσεις μου αποφάσιζε να χρηματοδοτήσει μέσω ΛΑΕΚ προγράμματα υπαλλήλων του δήμου και των δημοτικών επιχειρήσεων. Τα έσοδα του ΟΑΕΔ που χρηματοδοτούσε αυτά τα προγράμματα ΄προέρχονταν από κράτηση του 0.45 % του μισθού των υπαλλήλων για κατάρτιση». Μέσω αυτών των προγραμμάτων καταρτίστηκαν μέχρι το 2006 οι υπάλληλοι του δήμου Αχαρνών και των νομικών του προσώπων.

Στα αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές οι εκπαιδευόμενοι κατέβαλαν μηνιαία δίδακτρα. Ένα μέρος από τα δίδακτρα ήταν για την πληρωμή των καθηγητών που δίδασκαν τα σχετικά μαθήματα.

Για τα επιδοτούμενα σεμινάρια μετά τη λήξη των μαθημάτων η διοίκηση το ΚΕΚ διαβίβαζε στον αρμόδιο φορέα τα σχετικά έγγραφα προκειμένου να γίνει η σχετική επιχορήγηση. Φυσικά η αμοιβή των καθηγητών για τα μαθήματα που είχαν γίνει καταβαλλόταν μετά την είσπραξη της επιχορήγησης από το ΚΕΚ. Αυτό έλεγαν οι σχετικές συμβάσεις που υπέγραφαν οι καθηγητές με το ΚΕΚ.

Μετά την ανάληψη της εξουσίας από το δήμαρχο Παναγιώτη Φωτιάδη το 2007, παρότι βρέθηκαν στο Ταμείο του ΚΕΚ αρκετά χρήματα αρνήθηκε να καταβάλει οφειλόμενα ποσά σε καθηγητές για μαθήματα. Επιχείρημα ότι δεν υπήρχαν συμβάσεις για τα αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια και δεν είχαν εισπραχθεί οι επιχορηγήσεις. Πραγματική αιτία ήταν ότι δε στήριξα προεκλογικά την παράταξη του κ. Φωτιάδη.

Μετά από αναφορές και αλληλογραφία με το δήμο δεν υπήρξε συμφωνία για την καταβολή των οφειλουμένων μοναδικός δρόμος διεκδίκησης ήταν η δικαιοσύνη. Η αγωγή κατατέθηκε στις 20-5-2008.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η υπόθεση εκδικάστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και μετά την εξέταση των μαρτύρων αποφάσισε:

Απόφαση 2440_2009 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Στη σελίδα 8β της απόφασης αναφέρεται

«Σε εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων ο πρώτος των εναγόντων εκτέλεσε το έργο που του ανατέθηκε ως Διευθυντής Κατάρτισης και
Συντονισμού του Υποέργου για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο ««Βασικές δεξιότητες χρήση Η/Υ» των εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών και της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών (Δ.Ε.ΤΕ.Δ.Α.) και πραγματοποίησε εβδομήντα οκτώ (78) ώρες διδασκαλίας , το οποίο συνομολογήθηκε από το εναγόμενο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, η σχετική , δε, ομολογία του εναγομένου είναι δεσμευτική για το δικαστήριο, ..»

Στην 7β σελίδα της απόφασης αναφέρεται:

Επομένως, ο ενάγων δικαιούται για την ανωτέρω αιτία το ποσό τωv πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (5.645 ευρώ) ήτοι αναλυτικά : (825 ευρώ + 1.700 ευρώ + 3.120 ευρώ [40 ευρώ κάθε ώρα διδασκαλίας Χ 7 ώρες διδασκαλίας= 3.120 ευρώ] = 5.645 ευρώ). Από το ανωτέρω
ποσό που οφείλεται στον πρώτο των εναγόντων το εναγόμενο, «όπως εκπροσωπείται νόμιμα προέβη την 8ην Ιανουαρίου του έτους 2009 στην καταβολή του ποσού των επτακοσίων είκοσι ευρώ (720 ευρώ), που αντιστοιχούν στην συμφωνηθείσα αμοιβή του για την πραγματοποίηση δέκα οκτώ (18) ωρών διδασκαλίας (βλ. αντίγραφο της .· με αριθμό 40/08.01.2009 απόδειξης πληρωμής δαπανών) και του ποσού των ~ οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (825 ευρώ), που αντιστοιχούν στην αμοιβή του για την εκτέλεση του έργου Διευθυντής Κατάρτισης και Συντονισμού του Υποέργου για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο ««Βασικές δεξιότητες χρήση Η/Υ» των εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών (βλ. αντίγραφο της με αριθμό 39/08.01.2009 απόδειξης πληρωμής δαπανών) και ως εκ τούτου εξακολουθεί να του οφείλεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ ήτοι : (5.645 ευρώ- 1.545 ευρώ [720 ευρώ
+ 825 ευρώ = 1.545 ευρώ] = 4.100 ευρώ).

Στο φύλλο 10 της απόφασης αναφέρεται:

Επίσης, από την επισκόπηση των προσκομιζόμενων δελτίων παρουσίας εκπαιδευτικών και καταστάσεις αυτοχρηματοδοτούμενων σεμιναρίων πληροφορικής
της χρονικής περιόδου 2006 έως 2007, τα οποία υπογράφονται από τον Διευθυντή του εναγομένου Ανδρέα Ρούβα, προκύπτει συμμετοχή του πρώτου και δευτέρου των εναγόντων και δη διδασκαλία των ενοτήτων δομή ηλεκτρονικού υπολογιστή , Windows, Power Point, Intemet, Word, Excel. Συνεπεία των ανωτέρω , το εναγόμενο οφείλει : α) στον πρώτο των εναγόντων για τριακόσιες δέκα οκτώ (318) ώρες διδασκαλίας σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τις οποίες πραγματοποίησε το έτος 2006 το ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών ήτοι: (318 ώρες διδασκαλίας Χ 26,41 ευρώ= 8.398,38 ευρώ) και για εκατόν σαράντα τέσσερις ( 144) ώρες διδασκαλίας, τις οποίες πραγματοποίησε το έτος 2007, το ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριών ευρώ και τεσσάρων λεπτών ήτοι : (114 ώρες διδασκαλίας Χ 26,41 ευρώ= 3.803,04 ευρώ) και συνολικά το ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (8.398,38 ευρώ + 3.803,04 ευρώ= 12.201 ,42 ευρώ) και β) στον δεύτερο των εναγόντων για σαράντα πέντε ( 45) ώρες διδασκαλίας σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τις οποίες πραγματοποίησε το έτος 2006 το ποσό των επτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ ήτοι : ( 45 ώρες διδασκαλίας Χ 17,60 ευρώ ~ 792 ευρώ) .

Αυτά γράφει το σκεπτικό της απόφασης μετά την παράθεση των στοιχείων.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται:

«… κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ ‘ ουσίαν και να υποχρεωθεί το εναγόμενο να καταβάλει: α) στον πρώτο των εναγόντων το ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (12.201 ,42 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, εκ του οποίου το ποσό των  τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (4 .100 ευρώ), υποχρεούται, κατ ‘ άρθρο 69 παρ . 2 του Κ . Πολ.Δ . , να καταβάλει μόλις πληρωθεί η αίρεση που διαλαμβάνεται στις μεταξύ εκείνου και του εναγομένου …»

Η φράση εκ του οποίου ερμηνεύτηκε από τους δικηγόρους του δήμου ότι το τελικό ποσό ήταν 12.201,42 € – 4.100 €) γεγονός που δεν προκύπτει από το συνολικό κείμενο.

Η πρωτόδικη απόφαση εκδόθηκε το έτος 2009.

Ο δήμος προσέφυγε στο Εφετείο όπως είχε υποχρέωση. Την έφεση κατέθεσε ο δικηγόρος με εντολή του τότε δημάρχου κ. Φωτιάδη το Δεκέμβριο του έτους 2009. Η εκδίκαση στο Εφετείο έγινε το έτος 2011 επί δημαρχίας Σωτήρη Ντούρου και εκδόθηκε το έτος 2012. Δικηγόρος του δήμου Αχαρνών ο δικηγόρος  Θεμιστοκλής Μαμάκος.

Σε ενημερωτικό σημείωμα προς τη νομική υπηρεσία του δήμου αναφέρει:

Ενημερωτικό σημείωμα Θεμιστοκλή Μαμάκου

Μετά  τη γνωστοποίηση αυτού του εγγράφου στο δήμο Αχαρνών έστειλα έγγραφο με το οποίο ζήτησα να να καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά προκειμένου να μην επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας.

Αναφορά για καταβολή δεδουλευμένων με δικαστική απόφαση

Από το Ιούνιο του έτους 2013  είχε αρχίσει η προεκλογική περίοδος για τις εκλογές το Μαΐου 2015, είχε διασπαστεί η δημοτική παράταξη του Σωτήρη Ντούρου, είχα αναλάβει άλλος αντιδήμαρχος Οικονομικών, με δυσκολία έκανε απαρτία η οικονομική επιτροπή. Το ανωτέρω έγγραφο έγινε στις αρχές Μαρτίου 2014 και η καταβολή δεν έγινε αμέσως, γιατί από τον Απρίλιο δε μπορούσε να ληφθεί καμία οικονομική απόφαση, γιατί ένα μήνα πριν τις εκλογές δεν επιτρέπεται να συνεδριάσουν τα όργανα για λήψη αποφάσεων.

Στις εκλογές του Μαΐου 2014 στον πρώτο γύρω νίκησε ο Σωτήρης Ντούρος, αλλά στο δεύτερο γύρο νικητής αναδείχτηκε ο Ιωάννης Κασσαβός.

Ένα μήνα μετά τις εκλογές ο Σωτήρης Ντούρος κάλεσε την οικονομική επιτροπή για συνεδρίαση και ένα από τα θέματά της ήταν η εκτέλεση της απόφασης του Εφετείου για την καταβολή των οφειλουμένων.

Η συνεδρίαση δεν έγινε ελλείψει απαρτίας. Την εισήγηση είχε κάνει η διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας Ειρήνη Λέκκα.

Την 1η Σεπτεμβρίου ανέλαβε υπηρεσία η δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Ιωάννη Κασσαβό.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2017 στην οικονομική επιτροπή με εισήγηση της επανήλθε το ανωτέρω θέμα με εισήγηση της διευθύντριας Οικονομικής Υπηρεσίας και ψηφίστηκε.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014 ο δήμαρχος μου ζήτησε να με προσλάβει ως ειδικό σύμβουλο για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που υλοποιήθηκε με απόφαση στις 5-11-2014. Επειδή γρήγορα διαπίστωσα τους λόγους της πρόσληψης ενημέρωσα το δήμαρχο ότι δεν έχει νόημα η συνεργασία μας και 20 ημέρες μετά την πρόσληψη ενημέρωσα το δήμαρχο ότι θα υποβάλλω εγγράφως την παραίτησή μου, πράγμα που έκανα με έγγραφο στις 5 Δεκεμβρίου 2014.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2014 αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια  απόφαση της οικονομικής επιτροπής για ένα έκτακτο θέμα που συζητήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2014

Μάλλον ήταν το αποτέλεσμα της απόφασης παραίτησής μου από τη θέση του ειδικού συμβούλου.

Αναφορά σε Ι. Κασσαβό Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Επειδή ο δήμαρχος θεώρησε περιττό να απαντήσει απευθύνθηκα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Αναφορά σε Απoκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 25-4-2015

Μετά την αναφορά αυτή ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός αποφάσισε την εκτέλεση της απόφασης της οικονομικής επιτροπής της 3-12-2014 και κατέβαλε με απόφαση της οικονομικής επιτροπής  ποσό των 6.000 €. στο Γεράσιμο Ζίγκηρη !!!

2441 Απόφαση Οικονομικής. Επιτροπής. για Γεράσιμο Ζίγκηρη 28-5-2015

Το ένταλμα φυσικά ήταν στο όνομα Κωνσταντίνος  Ζίγκηρης. Το ανωτέρω ποσό πληρώθηκε στις 4/8/2015.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  μετά από 5 μήνες κοινοποίηση έγγραφό της προς το δήμο Αχαρνών.

Μετά από από αυτό το έγγραφο με απόφαση της οικονομικής επιτροπής μια εβδομάδα μετά, με έκτακτο θέμα, η οικονομική επιτροπή αποφάσισε :

2635 Εξώφληση ποσών για Κ. Ζίγκηρη Γ. Ζίγκηρη και Η. Δημόπουλο

Τα ποσά κατεβλήθησαν στις 29/12/2015.

Η αναφορά που έγινε στις 25-4-2015 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κοινοποιήθηκε στις 29-4-2015 στον Εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστούν αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για παράβαση  του νόμου 3068/2008.

Στις 13/6/2016 ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών  Αθηνών κάλεσε τους Σωτήριο Ντούρο και Ιωάννη Κασσαβό.

Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την παραπομπή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών:

vίi)  κι ενώ επομένως ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε περαιτέρω ιδιαίτερη νομική υποχρέωση πηγάζουσα εκ της διατάξεως του άρθρου 58 παρ.1 στοιχ. β’ ν. 3852/2010 να εκτελεί τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αχαρνών, και εν προκειμένω είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να εκτελέσει τις υπ’ αριθμ. 478/24-09-2014 και 810/03-12-2014 αποφάσεις τις  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών ο δεύτερος κατηγορούμενος κατά το χρονικό διάστημα από 24-09-2014 (οπότε εξεδόθη η  478/24-09-2014 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών) έως και 29-04-2015 ημερομηνία υποβολής της υπό κρίση έγκλισης) παρέλειψε να προβεί στις αναγκαίες  ενέργειες για την -χωρίς καθυστέρηση- εκπλήρωσης της υποχρέωσης  του δήμου Αχαρνών προς την 166/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών για την εκτέλεση της ως άνω απόφασης και ειδικότερα δε συνέχισε τη διαδικασία για την καταβολή στον εγκαλούντα του επιδικασθέντος ποσού των 12.201,42 ευρώ και συγκεκριμένα δε φρόντισε να εξασφαλίσει την αντίστοιχη πίστωση στον σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του δήμου Αχαρνών, ούτε μερίμνησε ώστε να εκδοθεί το σχετικό ένταλμα, ώστε μετά τη θεώρηση του από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου να καταβληθεί το επιδικασθέν ποσό  των 12.201,42 ευρώ στον εγκαλούντα παραβαίνοντας με τον τρόπο αυτό  τα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

Αν το δικαστήριο είχε γίνει πριν τις 4/8/2015, που δεν είχε εκτελεστεί η απόφαση 166/2012 του εφετείου και είχε καταβληθεί μόνο το ποσό των 6.000€, ο κ. Κασσαβός θα είχε απαλλαγεί πανηγυρικά;

Αν το δικαστήριο είχε γίνει πριν τις 29/12/2015, που δεν είχε εκτελεστεί η απόφαση 166/2012 του εφετείου για την καταβολή του ποσού των 12.201,42 € ο κ. Κασσαβός θα είχε απαλλαγεί πανηγυρικά;

Το δικαστήριο όμως μετά δύο αναβολές έγινε στις 19/9/2017!! 

Υπάρχουν όμως δύο εκκρεμότητες. Η λάθος διατύπωση της απόφασης για τα 4.100 € που θα διορθωθεί προσεχώς με απόφαση δικαστηρίου.

Για το γεγονός ότι δεν έχει εκτελεστεί πλήρως  η απόφαση 166/2012, που μεταξύ άλλων αναφέρει:

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή ως προς τον πρώτο των εναγόντων.
ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ το εναγόμενο να καταβάλει: α) στον πρώτο των εναγόντων το ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών
(12.201 ,42 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, εκ του οποίου το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (4.100 ευρώ), υποχρεούται να καταβάλει μόλις πληρωθεί η αίρεση που διαλαμβάνεται στις μεταξύ εκείνου και του εναγομένου υπογραφείσες συμβάσεις,

Ο δήμος Αχαρνών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, 20-5-2008, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση  της στις 29-12-2015 οφείλει  το νόμιμο τόκο.

Οι τόκοι από το έτος 2008 μέχρι το έτος 2015 είναι άνω των 10.000 € με τα δικαστικό έξοδα που είναι 980 €. Έχουν καταβληθεί;

Αυτά πρέπει να διεκδικηθούν  με προσφυγή στο Ειρηνοδικείο.

Επόμενο βήμα θα είναι να ζητηθούν ευθύνες για δαπάνες του δήμου που οφείλονται σε καθυστερήσεις εφαρμογής του νόμου και πιθανόν να καταλογιστούν.

Τελικά ποια είναι η πανηγυρική αθώωση του δημάρχου;

Το ότι η δικαιοσύνη κινείται με αργούς ρυθμούς; Η παραπομπή στη δικαιοσύνη δε στηρίχτηκε  από τον Εισαγγελέα σε πραγματικά στοιχεία που δεν αντικρούστηκαν με νεώτερα στοιχεία;

Η παράθεση των στοιχείων δικαιώνει το  δήμαρχο για τις αποφάσεις του;  Υπάρχει αντίκρουση σε αυτές;

Θα δημοσιεύσει το κείμενο της απόφασης όταν καθαρογραφεί;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης), Uncategorized | Leave a Comment »

Με ξένα κόλυβα …

Posted by koszig στο 10 Μαΐου 2012

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 26/4/2012 ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών Μιχάλης Βρεττός έκανε μια ανακοίνωση:

φδγσδφγδφ

Την επόμενη μέρα ο δήμος Αχαρνών εξέδωσε δελτίο τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Οικονομική «υιοθεσία» ορφανών παιδιών στο Δήμο Αχαρνών

 

H Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών επιλέχθηκε από το «Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης», ως φορέας υλοποίησης του Προγράμματος Οικονομικής «υιοθεσίας» ορφανών παιδιών, στο Δήμο Αχαρνών.

Πρόκειται για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης  ορφανών παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς και των οποίων οι κηδεμόνες είναι ο παππούς ή η γιαγιά με πολύ χαμηλό εισόδημα .

Με βάση το πρόγραμμα ο/η κηδεμόνας του κάθε παιδιού, που πληροί  τις προϋποθέσεις, θα λαμβάνει 600 ευρώ το χρόνο (για όσο χρόνο το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη), ενώ ταυτόχρονα το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης ετοιμάζει δράσεις εξατομικευμένης στήριξης για όλα τα παιδιά του προγράμματος.

Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών με το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης και την υλοποίηση του Προγράμματος Οικονομικής «υιοθεσίας» ορφανών παιδιών στο Δήμο Αχαρνών, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Μιχάλης Βρεττός δήλωσε:

Σήμερα που η οικονομική κρίση στη χώρα μας παίρνει διαστάσεις ανθρωπιστικής καταστροφής, επιβάλλεται να δημιουργήσουμε δεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης.

Σε συνεργασία με το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε, όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και εκείνους, που μαζί με τις δυσκολίες των γερατειών τους, ανέλαβαν να μεγαλώνουν με λιγοστά μέσα και τα παιδιά των παιδιών τους. Το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα αλληλεγγύης και κοινωνικών δράσεων και είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία αυτή. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω το προσωπικό της  Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών, που ασχολήθηκε με την διεκπεραίωση των  διαδικασιών και θα αναλάβει την εποπτεία της υλοποίησης του Προγράμματος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι ή όσοι γνωρίζουν πρόσωπα που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνήσουν με τις Κοινωνικές Λειτουργούς, Μπόθου Έφη και Καραδήμα Κωνσταντινιά στο τηλέφωνο 210 2387587 ή στο email  efi.mpothou@gmail.com .

 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικονομικής «υιοθεσίας»:

  

1. Τα παιδιά να είναι ορφανά και από τους δύο γονείς, ηλικίας έως  15 ετών και να κατοικούν στο σπίτι του παππού ή/και της γιαγιάς (στο εξής δικαιούχοι). Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι έχουν την προσωρινή ή την οριστική κηδεμονία των παιδιών, τα παιδιά δεν απαιτείται να είναι ορφανά και από τους δύο γονείς.

2. Οι δικαιούχοι του προγράμματος να έχουν περιορισμένα εισοδήματα.

3. Προκειμένου για το εν λόγω πρόγραμμα  θα γίνεται κοινωνική έρευνα των περιστατικών που θα παρουσιαστούν καθώς και συνεργασία με σχολεία, και με  άλλους φορείς και θα προσκομίζονται:

Α) Βεβαίωση ότι το ορφανό παιδί κατοικεί στο σπίτι της γιαγιάς ή του παππού οι οποίοι  έχουν την επιμέλεια και φροντίδα του. Η βεβαίωση αυτή ζητείται, ανεξάρτητα αν υπάρχει και τυπική κηδεμονία.

Β) Βεβαίωση φοίτησης των παιδιών από το σχολείο, γεγονός που αποτελεί και προϋπόθεση συνέχισης της βοήθειας.

Γ) Ετήσια έκθεση για την πορεία του παιδιού και της οικογενείας του και έκτακτες εκθέσεις όποτε οι κοινωνικοί λειτουργοί θεωρούν επιβεβλημένο.

4. Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών σε συνεργασία με το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης   αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους δικαιούχους ετήσιο βοήθημα  ίσο με μια μηνιαία σύνταξη ( ΕΚΑΣ Α’ κατηγορίας περίπου 600 ευρώ το χρόνο). Το βοήθημα αυτό παρέχεται εφόσον βρεθούν δωρητές που θα αναλάβουν μέρος ή το σύνολο του βοηθήματος, προκειμένου να στηρίξουν το ορφανό παιδί.

Το βοήθημα θα δίνεται στο χέρι του δικαιούχου, ο οποίος θα υπογράφει.

Η παροχή της βοήθειας  θα βεβαιώνεται εκτός από το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης  και από τους εποπτεύοντες το πρόγραμμα Κοινωνικούς Λειτουργούς της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών.

5. Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών και το  Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης, δεσμεύονται να μην γίνονται γνωστά τα ονόματα της οικογενείας, των παιδιών και των δωρητών σε κανέναν άλλον πλην του Ελληνικού Καραβανιού Αλληλεγγύης.

Η ενδεχόμενη επικοινωνία του παιδιού με τον δωρητή  πρέπει να γίνεται μέσω του Ελληνικού Καραβανιού Αλληλεγγύης, όπου λαμβάνεται πρόνοια για την διατήρηση της ανωνυμίας.

6. Η ύπαρξη των ανωτέρω προϋποθέσεων, από οικογένειες ορφανών παιδιών δεν σημαίνει την αυτόματη ένταξη τους στο πρόγραμμα και δεν δημιουργεί αξίωση  για παροχή του βοηθήματος.  Αξίωση υπάρχει εφόσον έχει βρεθεί ο/η  δωρητής/τρια.

Ακούγοντας την ανακοίνωση θα μπορουσε να πει «να μια κοινωνική παροχή του δήμου Αχαρνών σε ορφανά παιδιά»

Είναι όμως έτσι;

Το ποσό της βοήθειας θα είναι περίπου 600 €, ή 1,65 € την ημέρα. Απαραίτητη προϋπόθεση το παιδί να πηγαίνει σχολείο, επομένως να είναι άνω των 6 ετών και μέχρι 15 ετών. Το βοήθημα θα είναι λιγότερο από μια τυρόπιτα την ημέρα.

4. Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών σε συνεργασία με το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης   αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους δικαιούχους ετήσιο βοήθημα  ίσο με μια μηνιαία σύνταξη ( ΕΚΑΣ Α’ κατηγορίας περίπου 600 ευρώ το χρόνο). Το βοήθημα αυτό παρέχεται εφόσον βρεθούν δωρητές που θα αναλάβουν μέρος ή το σύνολο του βοηθήματος, προκειμένου να στηρίξουν το ορφανό παιδί.

Ο Δημοτική φροντίδα Αχαρνών θα κάνει μόνο τη διαχείριση, δηλαδή θα βρει τα ορφανά παιδιά και θα παρέχει το βοήθημα, αν κάποιος εξωτερικός δωρητής θα το δώσει.

Η παροχή της βοήθειας  θα βεβαιώνεται εκτός από το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης  και από τους εποπτεύοντες το πρόγραμμα Κοινωνικούς Λειτουργούς της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών.

Αυτό γιατί η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών επιλέχθηκε από το «Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης», ως φορέας υλοποίησης του Προγράμματος Οικονομικής «υιοθεσίας» ορφανών παιδιών, στο Δήμο Αχαρνών.

Με άλλα λόγια το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης θα καρπούται τη δράση και τη δουλειά θα την κάνει η  ΔΗΦΑ.

Το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης είναι μια μη μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική ανθρωπιστική οργάνωση, (ΜΚΟ), (κλικ εδώ). Έχει κάνει ανθρωπιστικές δράσεις, όπως για παράδειγμα στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς της Αϊτής. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της ΜΚΟ, (κλικ εδώ). Κατά την ανακοίνωση:

Διακόσιες δέκα ελληνικές οικογένειες συγκέντρωσαν 100.000 δολάρια, με πρόθεση να στηρίξουν αντίστοιχα 210 οικογένειες της Αϊτής.

Αποτέλεσμα ήταν να ξαναγυρίσει για λίγο η αισιοδοξία στα πρόσωπα των 210 οικογενειών που πήραν από 300 δολάρια, το ποσό που τους αντιστοιχούσε από την οικονομική ενίσχυση των ελληνικών οικογενειών.

Τα 300 δολάρια σε 210 οικογένειες αντιστοιχούν σε 63.000 δολάρια, τα υπόλοιπα 37.000 δολάρια που πήγαν; Έξοδα διαχείρισης;

Αντίστοιχες επιδοτήσεις σε ΜΚΟ έχουν γίνει και στην Εύξεινη Πόλη, τη Διαδημοτική Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που γενικός Διευθυντής της (με μισθό) ήταν ο γενικός γραμματέας του δήμου Νικόλαος Κρημνιανιώτης, (κλικ εδώ).

Τώρα στο στόχαστρο των Οικονομικών Εισαγγελέων είναι οι ΜΚΟ, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας…

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »

Έκθεση Ελεγκτικού συνεδρίου 2009 για το δήμο Αχαρνών

Posted by koszig στο 29 Μαρτίου 2012

Με την 187/2009 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 1354 και 1355/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 120.000, του Δ. Κερατσινίου, που αφορούσαν στην εκταμίευση μέρους της χρηματοδότησης προς τη Δημοτική Επιχείρηση Πρόνοιας Κερατσινίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΡΟ.Κ.), σύμφωνα με το διετές πρόγραμμα δράσης της, με την αιτιολογία ότι η χρηματοδότηση αυτή αφενός συνιστούσε τη μοναδική πηγή εσόδων της Επιχείρησης, αφετέρου κάλυπτε κατά το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργικές δαπάνες, και, ως εκ τούτου, αντέκειτο τόσο στις διατάξεις του άρθρου 259 του Κ.Δ.Κ., που αποβλέπουν στην ίδρυση οικονομικά βιώσιμων και παραγωγικών κοινωφελών επιχειρήσεων, όσο και του άρθρου 87 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περί της κατ’ αρχήν απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων.

Για τον ίδιο λόγο Α) κρίθηκε μη θεωρητέο το Χ.Ε. 2370/2009, ποσού ευρώ 9.761,41, του Δ. Αχαρνών (Πράξη 89/2010 του VII Τμήματος του Ελ. Σ.) 2) 1246/2009, ποσού ευρώ 60.000, του Δ. Αχαρνών, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 63/2009 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αμαρουσίου), 3) 1455 και 1456/2009, συνολικού ποσού ευρώ 704.210,51, του Δ. Αχαρνών, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 65/2009 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου), 4) 2368/2009, ποσού ευρώ 16.791,72, του Δ. Αχαρνών, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 122/2009 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου),

Με την 80/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 2191/2009 Χ.Ε., του Δ. Αχαρνών, ποσού ευρώ 25.258,71, που αφορούσε στην καταβολή μέρους της συμφωνηθείσας χρηματοδότησης προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Εκπαίδευσης του Δήμου (Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.), για την εκτέλεση του διετούς προγράμματος δράσης της και ειδικότερα της δράσης «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας», με την αιτιολογία το μεν ότι η χρηματοδότηση αφορούσε στην κάλυψη παγίων δαπανών της επιχείρησης, το δε ότι το διετές πρόγραμμα δράσης της Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α. είχε συνταχθεί κατά παράβαση των διατάξεων της Υ.Α. 43887/3.8.2007 (ΦΕΚ 1574 Β΄), ενώ, περαιτέρω, δεν προέκυπτε ο τρόπος διάθεσης των χρημάτων από την Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α. για την πραγματοποίηση της προαναφερόμενης δράσης, καθόσον αφενός δεν εξειδικεύονταν οι δαπάνες στις οποίες προέβη η επιχείρηση, αφετέρου αυτές δεν συνοδεύονταν από τα δέοντα (πρωτότυπα) δικαιολογητικά, από τα οποία να αποδεικνύεται η προσήκουσα ανάλωση του εντελλόμενου ποσού, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 257 παρ. 2 του Κ.Δ.Κ. και του β.δ/τος 17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ Α΄114).

Για τον ίδιους ως άνω λόγους επεστράφη αθεώρητο το 2549/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 94.566,39, του Δ. Αχαρνών, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 144/2009 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αμαρουσίου).

 Με την 116/2009 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αμαρουσίου επεστράφησαν αθεώρητα τα 2042, 2258, 2366 και 2371/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 537.343,74, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσαν στη χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Εκπαίδευσης του Δήμου (Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.), έναντι του διετούς προγράμματος δράσης της και για τη μισθοδοσία υπαλλήλων δύο μηνών, με την αιτιολογία ότι η απόσπαση των υπαλλήλων από την πτωχεύσασα Κοινωφελή Επιχείρηση του Δ. Αχαρνών (Κ.Ε.Δ.Α.) προς τη νεοϊδρυθείσα Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α., ήταν μη νόμιμη, καθόσον δεν υπήρξε η έγκριση ή η σύμπραξη του συνδίκου της πτώχευσης, όπως απαιτείται από τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 96 παρ. 1 του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α΄153). Τα ανωτέρω Χ.Ε., δεν επανυποβλήθηκαν.

Για τον ίδιο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 2516/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 88.650,64 του ιδίου ως άνω Δήμου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 126/2009 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου).

Με την 118/2009 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αμαρουσίου επεστράφη αθεώρητο το 2367/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 49.876,20, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσε στη χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.), για τη μισθοδοσία προσληφθέντων εκτάκτων υπαλλήλων, με την αιτιολογία ότι α) στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΕΔΑ δεν παρετίθετο αιτιολογία για την αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας διάρκειας 2 μηνών, ούτε προβλεπόταν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΚΕΠΕΔΑ η δυνατότητα πρόσληψης τέτοιου προσωπικού β) δεν είχε τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) και δεν εστάλησαν στο ΑΣΕΠ για έλεγχο οι σχετικοί πίνακες, όπως απαιτείται από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 258 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. και 205 παρ. 1 και 206 παρ. 1 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε

Με την 16/2009 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αμαρουσίου επεστράφησαν αθεώρητα τα 355 και 356/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 22.650, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσαν αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών και προγραμμάτων Η/Υ, με την αιτιολογία ότι δεν επισυνάπτονταν οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του β.δ/τος της 17.5/15.6.1959 (ΦΕΚ 114 Α΄) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της δαπάνης και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης των υπηρεσιών, ούτε το προβλεπόμενο από τα άρθρα 21 παρ. 2 και 26 παρ. 8 του ιδίου β.δ/τος συμφωνητικό. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.

 Με την 81/2009 πράξη της ιδίας ως άνω Επιτρόπου επεστράφησαν αθεώρητα τα 1683 και 1684/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 5.518,03, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσαν δαπάνη προμήθειας εργαλείων, με την αιτιολογία ότι δεν επισυνάπτονταν: α) η απόφαση του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας, β) η σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, γ) η καταρτισθείσα μεταξύ των μερών σύμβαση και δ) πρωτόκολλο επιτροπής για την παραλαβή των ειδών, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 23 παρ. 2 και 28 παρ. 1 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. – Υ.Α. 11389/1993, ΦΕΚ 185 Β΄) και της Υ.Α. 113/1986 (ΦΕΚ 81 Β΄).

Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.

Για τους ίδιους λόγους επεστράφη αθεώρητο το 2144/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.120,38, του ιδίου ως άνω Δήμου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 97/2009 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου).

Με την 2/2009 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αμαρουσίου επεστράφη αθεώρητο το 146/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 10.000, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσε στην καταβολή μέρους της ετήσιας επιχορήγησης του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 235 παρ. 1 και 239 του Κ.Δ.Κ., η ετήσια τακτική επιχορήγηση, που προβλέπεται ως πόρος των ιδρυμάτων των Δήμων, ορίζεται στην συστατική τους πράξη, στην προκειμένη δε περίπτωση, η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου οριζόταν στο ποσό των 30.000.000 δρχ. ή 88.041,90 ευρώ, το οποίο είχε ήδη καταβληθεί. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

Με την 99/2009 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αμαρουσίου επεστράφη αθεώρητο το 2028/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 30.000, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσε στην έκτακτη επιχορήγηση του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου, με την αιτιολογία ότι από τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν προέκυπταν οι έκτακτες ανάγκες ή περιστάσεις που δικαιολογούσαν την επιχορήγηση, όπως επιβάλλεται από το άρθρο 158 παρ. 3 του Κ.Δ.Κ.. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε

Με την 62/2009 πράξη επιστροφής της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στον Ο.Ε.Ε.Κ. επεστράφη αθεώρητο το 193/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3000, του Δ. Νέας Φιλαδέλφειας, που αφορούσε στην επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΝΤΙΟΧΕΙΤΩΝ, με την αιτιολογία ότι ο σύλλογος δεν είχε την έδρα του εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και, επομένως, δεν μπορούσε να επιχορηγηθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 2381/2009, ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Αχαρνών, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 134/2009 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αμαρουσίου),

Με την 318/2009 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 149, 156, 225, 226 και 228/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 62.608,98, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσαν στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ρούχων και γάλακτος) για το προσωπικό του Δήμου, με την αιτιολογία ότι διενεργήθηκαν η μεν προμήθεια ειδών ένδυσης έτους 2003 το έτος 2006, η δε προμήθεια γάλακτος έτους 2005 το έτος 2007, ήτοι μετά την πάροδο των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 2/12542/0022/2003 (ΦΕΚ 441 Β΄) προθεσμιών και δη σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο του έτους στο οποίο αφορούσαν, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιείται πλέον ο σκοπός του νομοθέτη, η προστασία, δηλαδή, των εργαζομένων κατά το συγκεκριμένο έτος.

Για τον ίδιο λόγο Β) επεστράφη αθεώρητο το Χ.Ε. 152/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.000, του Δ. Αχαρνών, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 11/2009 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αμαρουσίου).

Προμήθειες – Αγορές

Με την 328/2009 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 154 και 155/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 75.131,03, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσαν στην καταβολή μέρους του τιμήματος για την προμήθεια βυτιοφόρων αυτοκινήτων και αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως η προμήθεια αυτή, συνολικού προϋπολογισμού 1.060.000 ευρώ, επιμερίστηκε με τη διενέργεια ξεχωριστών ανοικτών διαγωνισμών, με συνέπεια τα σχετικά σχέδια συμβάσεων να μην υπαχθούν σε προηγούμενο της υπογραφής τους έλεγχο από το Ελ. Σ., κατά παράβαση του άρθρου 19 παρ. 7 του π.δ/τος 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄).

Με την 92/2009 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αγίας Παρασκευής, επεστράφησαν αθεώρητα τα 580 και 594/2009 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 2.500, του Οργανισμού Άθλησης Δ. Αγίας Παρασκευής, που αφορούσαν αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών σε εκτέλεση συμβάσεων μίσθωσης έργου, με την αιτιολογία ότι η κατάρτισή τους έγινε κατά παράβαση του άρθρου 5 του π.δ/τος 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄), που καθορίζει τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό των διαδοχικών συμβάσεων μεταξύ των ιδίων μερών. Τα ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκαν.

4) 2449, 2455, 2477, 2528, 2535 και 2550/2009, συνολικού ποσού ευρώ 5.264,85, του Δ. Αχαρνών, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 135/2009 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δήμο Αμαρουσίου)

Συνολικά επεστράφησαν το 2009 στο δήμο Αχαρνών εντάλματα πληρωμής 1.677.621,56 € που δε θεωρήθηκαν νόμιμα.

Φανταστείτε αν δεν γινόταν έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο τι πάρτι θα είχε γίνει στο δήμο Αχαρνών.

Τότε δεν υπήρχε η Δι@ύγεια να βλέπει ο δημότης τις δαπάνες. Φανταστείτε τώρα που τις βλέπουμε και ενδεχομένως τις επισημαίνουμε τι θα γίνει με τον Επίτροπο.

Όλοι οι δημοτικοί άρχοντες αγωνίζονται να καταργηθεί ο προληπτικός Έλεγχος του Ελεγκτικού Συνέδριου. Καταλαβαίνετε γιατί!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »

Διευκρινήσεις

Posted by koszig στο 16 Νοεμβρίου 2011

Σε προηγούμενη ανάρτηση με τίτλο «Όταν η νομιμότητα πάει περίπατο«, (κλικ εδώ), έγινε αναφορά για το ποιος προεδρεύει στη Οικονομική Επιτροπή, όταν απουσιάζει ο δήμαρχος – πρόεδρος της επιτροπής και ο αντιπρόεδρός της.

Σε αυτή την ανάρτηση ανέφερα το σχετικό άρθρο και τη σειρά κατάταξης των συμβούλων.

Άρθρο 75

Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται  τα  αναπληρωματικά  με  τη  σειρά  της  εκλογής τους.

Στις εκλογές της 14/11/2010 η κατάταξη των μελών της επιτροπής κατά σειρά σταυρών προτίμησης είναι:

Αποτελέσματα από Πρωτοδικείο

Παράταξη «Για την Πόλη μας»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΤΑΥΡΟΙ

ΝΤΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝ

7124

ΦΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑ

430

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ     του ΠΑΝ

365

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     του ΓΕΩ

347

ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    του ΣΤΥ

317

Σε μερικούς παράγοντες της Οικονομικής Επιτροπής δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι πλειοψηφών σύμβουλος της πλειοψηφίας ήταν ο κ. Σαββίδης. Στις εκλογές για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής έγινε ψηφοφορία, επομένως και κατάταξη μόνο για τα μέλη της μειοψηφίας. Τα μέλη της πλειοψηφίας προτάθηκαν από τον δήμαρχο και δεν έγινε καμία εκλογή.

ξηκγηκλ

ξκλ΄λ

Αυτό αποτυπώθηκε και στη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής για τα έτη 2011 -2012

Τακτικά Μέλη

1) Φυτάς Αθανάσιος 2)Χριστοπούλου Σοφία 3)Ρούσσας Κων/νος 4)Κορνιλάκης Παναγιώτης 5) Σαββίδης Κων/νος 6) Φωτιάδης Παναγιώτης 7) Κασσαβός Ιωάννης και 8) Οικονόμου Ευθύμιος.

Από τα εκλεγέντα αυτά μέλη τα πέντε πρώτα ανήκουν στην πλειοψηφία και τα άλλα τρία στην μειοψηφία του Δ.Σ.

Στη ψηφοφορία για την έγκριση και των 9 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο κ. Σαββίδης έλαβε τις περισσότερες ψήφους, όπως αποτυπώνεται στο πρακτικό.

Μια διευκρίνηση όμως είναι αναγκαία. Στην ανάρτηση έγραψα:

Οι δημοτικοί σύμβουλοι μέλη της επιτροπής, εκτός τους κ. Οικονόμου και Κορνηλάκη  δεν ήταν στις θέσεις τους και στη θέση της παρέμεινε αμήχανη η γραμματέας της επιτροπής. Δύο δημοτικοί υπάλληλοι που ήταν αρμόδιοι για την ηχογράφηση της συνεδρίασης, ο ένα από μακριά παρότρυνε τη γραμματέα να πει στο μικρόφωνο ότι όλα τα θέματα εγκρίνονται ομόφωνα και επειδή αυτό δεν έγινε κατανοητό πλησίασε ο έτερος υπάλληλος και της είπε να ανακοινώσει την ομόφωνη ψήφιση των θεμάτων.

Δημοσιεύτηκε και σχετική φωτογραφία με επεξηγήσεις.

Μετά από διευκρινήσεις από τους αρμοδίους η εικόνα αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ήταν λάθος εκτίμηση δική μου. Το υπόλοιπο τμήμα του παραπάνω κειμένου ισχύει, όπως έχει καταγραφεί στο σχετικό βίντεο.

Φυσικά δε φταίει σε τίποτα η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής που την άφησαν στο έλεος της βιντεοκάμερας!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »

Η ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ είναι εδώ!

Posted by koszig στο 21 Ιουλίου 2011

Η ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ήρθε πάλι στο προσκήνιο με τη δημιουργία συνεδρίου στο Agrofestival με σκοπό να εγκριθεί η μετεξέλιξή της σε Ευρωπαϊκό   Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.)

Να δούμε την αναφορά προηγούμενης ανάρτησης για την  ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ, (κλικ εδώ)

Αυτό είναι το καταστατικό  με την τελευταία τροποποίηση του 2009

Τροποποίηση Καταστατικού της ΕΥΞΕΙΝΗΣ ΠΟΛΗΣ το έτος 2009

Οι 30 δήμοι-Μέλη της ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗΣ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Στη δεύτερη στήλη με κίτρινο χρώμα φαίνονται οι δήμοι που έχουν υπογράψει το καταστατική του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου ή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας όπως έχει καταχωρηθεί στο Πρωτοδικείο. Στην τρίτη στήλη φαίνονται τα ονόματα των Καλλικρατικών δήμων, στους οποίους ενσωματώθηκαν η προηγούμενοι δήμοι. Στις επόμενες στήλες φαίνονται τα ονόματα των δημάρχων που είναι χρωματισμένα ανάλογα με τη «σημαία» που κατέβηκαν στις τελευταίες εκλογές.

Δήμοι –Μέλη της Εύξεινη πόλης

α/α

Όνομα Δήμου πριν τον Καλλικράτη

Όνομα μετά τη Συνένωση

Εκλεγμένος δήμαρχος μετά τον Καλλικράτη

Παλαιός δήμαρχος πριν τον Καλλικράτη

1.

Άνω Λιοσίων

Φυλής

Πουραϊμης Δημήτριος

Παππούς Χρήστος

2.

Αλεξανδρείας

Αλεξανδρείας

Δημητριάδης Φώτιος

Γκιονογλού Χαράλαμπο

3

Ανθεμίων

Νάουσας

Καραμπατσός Αναστάσιος

Σιδηρόπουλο Δημήτριο

4

Αρφαρών

Καλαμάτας

Νίκας Παναγιώτης

Καραγιάννης Ανδρέας

5

Βαρθολομιού

Πηνειού

Καστρινός  Αλέξιος

Βρυώνης Χρήστος

6

Γαστούνης

Πηνειού

Καστρινός  Αλέξιος

Καστρινός Αλέξιος

7

Γόρτυνος

Μεγαλόπολη

Μπούρας Παναγιώτης

Μιχόπουλος Κωνσταντίνος

8

Ελευσίνας

Ελευσίνας

Αμπατζόγλου Γεώργιος

Αμπατζόγλου Γεώργιος

9

Θουρίας

Καλαμάτας

Νίκας Παναγιώτης

Σκαλαίος Γεώργιος

10

Ιαρδανού

Πύργου

Παρασκευόπουλος Μάκης

Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος

11

Ι.Π. Μεσολογγίου

Μεσολογγίου

Κατσούλης Παναγιώτης

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης

12

Ιθώμης

Μεσσήνης

Αναστόπουλος Ευστάθιος

Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος

13

Κασσάνδρας

Κασσάνδρας

Παπαγιάννης Βασίλειος

Κανέλης Αριστείδης

14

Κύμης

Κύμης

Θωμάς Δημήτριος

Θωμάς Δημήτριος

15

Λαμιέων

Λαμιέων

ΚοτρωνιάςΓεώργιος

ΚοτρωνιάςΓεώργιος

16

Λυκόβρυσης

Λυκόβρυσης-Πεύκης

Φωκιανός Δημήτριος

Φωκιανός Δημήτριος

17

Μαγούλας

Ελευσίνας

Αμπατζόγλου Γεώργιος

Ρόκας Θεόφιλος

18

Μακεδονίδος

Βέροιας

Ουσουλτζόγλου Χαρίκλεια

Δάλλας Ιωάννης

19

Μελιγαλά

Οιχαλίας

Αλιφέρη Ελένη

Αλιφέρη Ελένη

20

Μίκρας

Θέρμης

Παπαδόπουλος Θεόδωρος

Γκουστίλης Θεόδωρος

21

Μουδανιών

ΝέαςΠροποντίδας

Ιορδανίδης Δαμιανός

Παπαγιάννης Ανδρέας

22

Νέας Αρτάκης

Χαλκιδέων

Ζεμπίλης Αθανάσιος

Πρατσόλης Αναστάσιος

23

Ορμυλίας

Πολυγύρου

Ζωγράφος Αστέριος

Σταμούδης Ελευθέριος

24

Παλλήνης

Κασσάνδρας

Παπαγιάννης Βασίλειος

Καπούλας Κωνσταντίνος

25

Πόρου

Πόρου

Στρατηγός Δημήτριος

Στρατηγός Δημήτριος

26

Σκύρου

Σκύρου

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

27

Φυλής

Φυλής

Πουραϊμης Δημήτριος

Πουραϊμης Δημήτριος

28

Χαϊδαρίου

Χαϊδαρίου

Μαραβέλιας Δημήτριος

Μαραβέλιας Δημήτριος

29

Χρυσούπολης

Νέστου

Μιχαηλίδης Σάββας

Μιχαηλίδης Σάββας

30

Νάξου

Νάξου

Μαργαρίτης Εμμανουήλ

Μαράκης Νικόλαος

Σε κανένα σημείο του ν. 3852/2010 δεν αναφέρεται ότι συνενούμενοι δήμοι, ένας από τους οποίους συμμετέχει σε Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, αυτομάτως θεωρούνται μέλη αυτής της Εταιρείας.

Στο άρθρο 101 αναφέρεται:

Άρθρο 101

Δίκτυα  δήμων και περιφερειών

 1. Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή δήμοι και περιφέρειες, με κοινά χαρακτηριστικά, μπορούν να συνιστούν δίκτυα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του Κ.Δ.Κ., με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Α.Κ..

2. Τα ανωτέρω δίκτυα συνιστώνται με αποφάσεις των οικείων συμβουλίων των συμμετεχόντων Ο.Τ.Α., και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του Κ.Δ.Κ., όπως ισχύει, και το άρθρο 741 του Α.Κ..

Είναι φανερό ότι οι δήμοι – μέλη της ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗΣ έπρεπε με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων να επαναβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους σε αυτή, αφού έχουν αλλάξει δήμαρχοι και συσχετισμοί δυνάμεων. Αυτό δεν αναφέρθηκε μέχρι σήμερα ότι έχει γίνει.

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗΣ στο άρθρο 8 αναφέρεται:

Όπως φαίνεται στον πίνακα των δήμων οι δήμοι Άνω Λιοσίων (Α), Θουρίας (Β) , Νέας Αρτάκης (Δ), Βαρθολομιού (Ε), Μαγούλας (ΣΤ),  Μουδανιών (Ζ) δεν υπάρχουν σήμερα!! Οι δήμαρχοι Παππούς Χρήστος, Σκαλαίος Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, Πρατσόλης Αναστάσιος, Βρυώνης Χρήστος, Ρόκκας Θεόφιλος και Παπαγιάννης Ανδρέας δεν είναι καν δήμαρχοι στους συνενωμένους δήμους. Ο Παππούς Χρήστος που ήταν Διαχειριστής της Εταιρείας δεν είναι  δήμαρχος. Σύμφωνα με το άρθρο 8 μετά τις δημοτικές εκλογές έπρεπε η  Γενική συνέλευση της Εταιρείας να προχωρήσει στην άμεση εκλογή νέας Εκτελεστικής Επιτροπής και στην τροποποίηση του καταστατικού δεδομένου ότι στο καταστατικό αναφέρονται τα ονόματα της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διαχειριστή.

Αντί αυτών ο φερόμενος ως Αναπληρωτής Πρόεδρος Γεώργιος Σκαλαίος προβαίνει σε προκήρυξη με ημερομηνία 2/5/2011.

Επιλογή αναδόχου για διοργάνωση συναντήσεων στο πλαίσιο του έργου “Cycling Citiess

Πλήρης παρανομία στις δραστηριότητες της ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗΣ

Και οι παρατυπίες ελέγχονται όπως φαίνεται από την απόρριψη αίτησης για Πρόγραμμα ΕΤΠΑ

Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης

Λόγοι:

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο ελέγχου της πληρότητας των στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης και ειδικότερα:

Ερώτημα
Τα τυποποιημένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα κατάλληλα;

Αιτιολογία / Παρατηρήσεις
Δεν υπάρχει υπογραφή και σφραγίδα του αρμόδιου διατάκτη του φορέα χρηματοδότησης

 Γενικός Διευθυντής της ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗΣ ήταν μέχρι και τις 14 Ιανουαρίου ο Νικόλαος Κρημνιανιώτης. Μετά την ημερομηνία αυτή φέρεται στις προκηρύξεις αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής.

Ο κ. Κρημνιανιώτης εξακολουθεί να είναι Γενικός Διευθυντής της ΕΥΞΕΙΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ή έχει παραιτηθεί; Ποια Εκτελεστική Επιτροπή έχει κάνει δεκτή την παραίτηση; Αν έχει γίνει αυτό γιατί υπάρχει Αναπληρώτρια Διευθύντρια ανύπαρκτου Γενικού Διευθυντή;

Σε αυτή την ανυπαρξία η ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ είναι η βάση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας.

Στη συνεδρίαση της 12 Μαΐου 2011 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών με εισήγηση του γενικού γραμματέα του δήμου Νίκου Κρημνιανιώτη αποφάσισε:

Απόφαση 141 για συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στον Ε.Ο.Ε.Σ.

Στην εισήγησή του ο κ. Κρημνιανιώτης μεταξύ άλλων είπε:

Ενόψει της σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου για εκλογή των νέων διοικητικών οργάνων, λάβαμε την πρόσκληση για συμμετοχή μας στο Δίκτυο.

Ποιος έστειλε την πρόσκληση για  τον Ε.Ο.Ε.Σ. ;

Η Γενική Συνέλευση της  ΕΥΞΕΙΝΗΣ  ΠΟΛΗΣ αποφάσισε για το διακριτικό τίτλο του Ε.Ο.Ε.Σ. «ΕΟΕΣ EUROCITIES NETWORK». Με ποια απόφαση άλλαξε σε « EGTC SolidarCity NETWORK»; Μήπως με εισήγηση του κ. Κρημνιανιώτη στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών;

Στο δημοτικό συμβούλιο της 24 Μαΐου 2011 ο κ. Κρημνιανιώτης εισηγήθηκε τροποποιήσεις στην απόφαση 141:

Απόφαση 164. Τροποποίηση της απόφασης 141

Μεταξύ άλλων είπε:

Οι αποφάσεις όλων των φορέων που θα συμμετέχουν στον Ε.Ο.Ε.Σ. πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 2β του Ν. 3345/2005(ΦΕΚ Α’ 135) όπως κάθε φορά ισχύει. Μετά από υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πρέπει να κωδικοποιήσουμε το καταστατικό το οποίο εγκρίναμε στην 14η συνεδρίαση σε μορφή σύμβασης. Η σύμβαση περιέχει το προοίμιο και τα πρώτα οκτώ άρθρα του καταστατικού που ψηφίσαμε. Επίσης ο διακριτικός τίτλος EUROCITIES NETWORK χρησιμοποιείται από το Ευρωπαϊκό δίκτυο μεγάλων πόλεων, οπότε προτείνεται  η χρήση της λέξης SolidarCity αντί της EUROCITIES.

Σε ποιο έκανε υπόδειξη η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών; Στον κ. Κριμνιανιώτη; ποιο θεσμικό ρόλο;

Για την αλλαγή του διακριτικού τίτλου συμφώνησε η Γενική Συνέλευση της ΕΥΞΕΙΝΗΣ ΠΟΛΗΣ;

Με την 141 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη :
1) την εισήγηση του Δημάρχου κ. Σωτηρίου Κ. Ντούρου,
2) το σχέδιο Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας,
3) το σχέδιο Απόφασης του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας,
4) το άρθρο 221 του ΚΔΚ,
5) το άρθρο 101 του Ν. 3852/2010
6) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Την συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στο Δίκτυο Πόλεων (άρθρο 101του Ν. 3852/2010) με την μορφή του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με διακριτικό τίτλο «ΕΟΕΣ EUROCITIES NETWORK» το οποίο προέρχεται από την προσαρμογή σε ΕΟΕΣ του δικτύου «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Β) την έγκριση του προτεινόμενου καταστατικού,

Σε αυτή την απόφαση υπάρχουν αναφορές που είναι να γελάει κανείς.

3) το σχέδιο Απόφασης του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας,

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που αποφάσισαν κατά πλειοψηφία έλαβαν υπόψη το σχέδιο απόφασης του Δ.Σ. Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας που ανέφερε στη εισήγησή του ο κ. Κρημνιανιώτης. Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας δεν υπάρχει ακόμα σε νομική μορφή. Ποιος έγραψε το σχέδιο απόφασης ανύπαρκτου Δ.Σ. , ο κ. Κρημνιανιώτης;

Με έγγραφό μου στο Τμήμα του δημοτικού συμβουλίου ζήτησα:

Η απάντηση του αρμόδιου ήταν ότι οι εισηγήσεις και τα συνημμένα μετά την ψήφιση του θέματος επιστρέφουν στους εισηγητές.

Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν υπάρχουν τα συνημμένα στο κείμενο της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Αντίθετα για το ίδιο θέμα στις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων των δήμων Αθηναίων και Μεσσήνης έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο της απόφασης.

Απόφαση συμμετοχής σε ΕΟΕΣ του δήμο Μεσσήνης

Απόφαση συμμετοχής σε ΕΟΕΣ του δήμου Αθηναίων

Στο σχέδιο καταστατικού του ΕΟΕΣ στο άρθρο 22 αναφέρεται:

ΑΡΘΡΟ 22

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

22.1. Ο «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» αποτελεί συνέχεια του Δικτύου «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ», και συνεχίζει με το υφιστάμενο κεφάλαιο, τον εξοπλισμό, το προσωπικό, τις συμβάσεις έργων και αναδόχων καθώς και όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που υπήρχαν μέχρι σήμερα του Δικτύου «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ»

22.2 Τα όργανα διοίκησης (Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΕΣ) είναι: (θα οριστεί στην καταστατική Γενική Συνέλευση)

Σε ποιο κείμενο, πέρα από το Προσωπικό, τον Πάγιο Εξοπλισμό και τη  Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα – Διακρατικές Συνεργασίες, γίνεται αναφορά για τα οικονομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΕΥΞΕΙΝΗΣ ΠΟΛΗΣ;

Μήπως θα έπρεπε ο δήμος Αχαρνών να ζητήσει πριν αποφασίσει τη συμμετοχή του στον ΕΟΕΣ που είναι η ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ με άλλο επίχρισμα να ζητήσει διαχειριστικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 267, παρ. 1α του Δ.Κ.Κ;

Μήπως και στην ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ εμφανιστεί μια υποχρέωση όπως στο ΚΕΚ ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ, όπου στην πρώτη ήταν διαχειριστής και γενικός διευθυντής ο κ. Κρημνιανιώτης και στο δεύτερο βασικός μέτοχος και διαχειριστής; (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

ΚΕΚ ΑΙΑΣ δημιουργία από ΚΕΚ Ευπυρίδες

Στη σύσταση για το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. αναφέρεται:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 300.000,00 ευρώ και θα καταβληθεί ως εξής:
α) ποσού ευρώ 33.000, από την εισφορά της περιουσίας (λογιστική αξία) της μετατρεπόμενης Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ» και
β) ποσού ευρώ 267.000 από την κεφαλαιοποίηση μέρους της οφειλής προς τον μέτοχο Νικόλαο Κρημνιανιώτη, όπως προκύπτει από την από 5.11.2007 έκθεση εκτίμησης του ορκωτού ελεγκτή Γεωργίου Π. Κασιμάτη, σύμφωνα με το ν. 2166/1993.

Υπάρχει έκθεση εκτίμησης Ορκωτού Λογιστή για τη μετατροπή της ΕΥΞΕΙΝΗΣ ΠΟΛΗΣ σε ΕΟΕΣ;

Η απάντηση στα «μήπως» είναι η δημοσίευση της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και οι υποχρεώσεις της.

Αρκετά μέχρι εδώ. Σε επόμενη ανάρτηση η συνέχεια για την «ΕΟΕΣ EUROCITIES NETWORK».

Ένα διάλειμμα από τα προβλήματα αυτά  χρειάζεται. Ώρα να συναντήσω τον κυρ, Νίκο τον τσοπάνη με τα περίπου σαράντα πρόβατα.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »

Η Πάρνηθα θα γλυτώσει εφέτος;

Posted by koszig στο 16 Ιουνίου 2011

Σε παλαιότερη ανάρτηση είχε γίνει αναφορά για το  Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας(Φ.Δ.Ε.Δ.Π)  (κλικ εδώ). Ενάμιση χρόνο μετά ο Φορέας έρχεται πάλι στην επικαιρότητα.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ. Με απόφασή του διορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.

Απολογισμός δράσεων Φ.Δ.Ε.Δ.Π.2006-2009

Με την 3701/21-12-2009  απόφαση της Υπουργού Κωνσταντίνας Μπιρμπίλη διορίστηκε νέο διοικητικό συμβούλιο, μέλος του οποίου ήταν και ο Δήμαρχος Αχαρνών ως εκπρόσωπος των όμορων Δήμων Αυλώνα και της Κοινότητας Κρυονερίου.

Στο Φορέα διαχείρισης του  Εθνικού  Δρυμού είναι αντιπρόεδρος ο τέως Δήμαρχος Αχαρνών Παναγιώτης Φωτιάδης.

Ο Όμιλος Φίλων του Δάσους Ιδρύθηκε το 1983. Σκοπός του «Ομίλου» είναι η ανιδιοτελής και εθελοντική περιφρούρηση της ακεραιότητας των δασών, η πρόληψη των καταστροφών και η έγκαιρη ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών, για την πρόληψη καταστροφών. (κλικ εδώ)

Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες του 2011 δε δόθηκε αρκετή(;) επιχορήγηση και θέσεις για οδηγούς οχημάτων με αποτέλεσμα  4 πυροσβεστικά οχήματα να είναι ακινητοποιημένα λόγω έλλειψης οδηγών και καυσίμων. Η λύση που πρότεινε  ο Φορέας ήταν τους οδηγούς να διαθέσει ο Όμιλος Φίλων του Δάσους και το πετρέλαιο κίνησης να διαθέσει ο δήμος Αχαρνών. Παρακολουθείστε τι έγινε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα αυτό. Ο Παναγιώτης Φωτιάδης, αντιπρόεδρος του φορέα, δεν ήταν παρών να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Φορέας.

Για την επίλυση του προβλήματος, που εφέτος ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι μεγάλος, υπάρχουν λύσεις στα όρια του νόμου και παράνομες.

Στο άρθρο 94 του 3852/2010 προβλέπεται:

Άρθρο 94

Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων

4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα στ΄ («Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού»), προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

30. Η επιχορήγηση φορέων που  αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου,  καθώς και όσων συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

Αν η επίτροπος στο Ελεγκτικό Συνέδριο δέχεται ότι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας που διαχειρίζεται περιοχές ΖΩΝΗ II : Προστασία των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών με περιορισμένη ανθρώπινη χρήση και ΖΩΝΗ III : Ανθρώπινη χρήση με μέριμνα διατήρησης των φυσικών και πολιτιστικών αξιών, τότε πληρούνται οι όροι του εδ. 30 του άρθρου 94 και είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση του Φορέα, ειδικά όταν το επιβάλλουν απρόβλεπτες ανάγκες, όπως η αδυναμία πυροπροστασίας της περιοχής που ανήκει στο δήμο Αχαρνών.

Υπάρχουν και οι μη νόμιμες δυνατότητες τροφοδοσίας με καύσιμα των αυτοκινήτων του Φορέα με χρέωση του καυσίμου σε άλλα αυτοκίνητα, με εφαρμογή της Υ.Α. 1450/550/1982 (Β΄ 93) , λιγότερη κίνηση από 1200 χιλιόμετρα το μήνα.

Η πρόταση για διάθεση των αυτοκινήτων στο δήμο Αχαρνών με οδηγούς του δήμου για χρήση του φορέα είναι επικίνδυνη σε περίπτωση πυρκαγιάς, γιατί οι οδηγοί πρέπει να έχουν ειδική εκπαίδευση και να γνωρίζουν το χώρο που θα κινηθούν τα αυτοκίνητα. Αν οι οδηγοί των οχημάτων είναι από ιδιώτες. του Ομίλου Φίλων του Δάσους θα προκύψουν προβλήματα σε περίπτωση ατυχήματος με την κάλυψη αυτών των οδηγών.

Επομένως καλύτερη λύση είναι η πρώτη, η νόμιμη. Προφανώς στην αιτιολογία χορήγησης δε θα πρέπει να αναφέρεται το διάστημα από το Μάιο που πέρασε έως την ημερομηνία της αποφασης, γιατί δεν εγκρίνεται επιχορήγηση για γεγονότα που προηγήθηκαν της απόφασης.

Πρέπει στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο να επανέλθει η πρόταση και να λάβει την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3, δηλ. 28 θετικές ψήφους.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »

Μπήκε επιτέλους η πινακίδα

Posted by koszig στο 8 Ιουνίου 2011

Μπήκε επιτέλους η πινακίδα στη θέση του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών που περιγράφει την ιστορία του χώρου. Σχετική ανακοίνωση έκανε ο δήμος Αχαρνών.

Δελτίο τύπου,Τοποθετήθηκε η πινακίδα στο Αρχαίο Θέατρο

Ο Δήμαρχος Αχαρνών από τις πρώτες μέρες της διοίκησης  είχε ζητήσει εγγράφως αλλά και μέσω συναντήσεων από την Αρχαιολογική υπηρεσία να τοποθετηθεί ενημερωτική πινακίδα έξω από τον χώρο του Αρχαίου Θεάτρου.

Αν και προσφέρθηκε να πληρώσει το κόστος της επιγραφής, η γραφειοκρατία του ελληνικού δημοσίου στάθηκε εμπόδιο.
Έστω όμως μετά από 5 μήνες η πινακίδα τοποθετήθηκε δίνοντας στον επισκέπτη βασικές πληροφορίες για το σημαντικό αυτό εύρημα στην πόλη μας

Πολλές αναρτήσεις είχαν γίνει για το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών κατά την προεκλογική περίοδο, που όλοι ήθελαν λίγη από τη λάμψη του Θεάτρου. (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Το Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών ( να ευλογήσουμε και τα γένια μας) συνέχισε να αναφέρεται στην κατάσταση του χώρου. (κλικ εδώ), ( κλικ εδώ).

Επιτέλους το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από οχλήσεις του δήμου Αχαρνών, 5 μήνες μετά τις οχλήσεις δέησε να τοποθετήσει την πινακίδα.

Έτσι η πινακίδα τοποθετήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, το πεζοδρόμιο φτιάχτηκε από το δήμο Αχαρνών και μένει ο διαμόρφωση του χώρου.

Η εικόνα σήμερα.

     

Μήπως θα ήταν καλύτερα αν τα πλαίσια στη μάντρα αντικατασταθούν με κάγκελα; Μήπως θα έπρεπε να απομακρυνθούν και οι κάδοι απορριμμάτων; Ίσως οπτικά αλλάξει το τοπίο.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | 1 Comment »