Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘ΔΗΚΕΑ’ Category

Εφαρμογή των νόμων κατά το δοκούν

Posted by koszig στο 19 Μαΐου 2019

Στις 13/3/2017 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο ένα από τα θέματά του ήταν:

«Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.).»

Σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης της ΔΗ.Κ.Ε.Α. 45/19-1-2009, παρ.10 «Η Επιχείρηση διοικείται από (11) ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Π.Δ. 410/95:

Αρθρο 278 ( `Αρθρο 261 Π . Δ . 323/1989) Διοίκηση

1. Οι δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως έντεκα μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με αναπληρωτές, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον δύο είναι αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου ή της κοινότητας, ένας είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους και ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του δήμου ή της κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

2. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προσλαμβάνεται διευθυντής της ή ορίζεται ως διευθυντής ένα από τα μελή του. Στον κανονισμό προσωπικού της παραγράφου 2 του όρθρου 283 καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής της επιχείρησης.

Με βάση τις προτάσεις το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

 

Στο δημοτικό συμβούλιο υπάρχουν τα τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη. Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας κάθε τακτικό μέλος έχει και ένα αναπληρωματικό, για λόγους διοικητικής τάξης.

Όταν ένα τακτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να είναι στο διοικητικό συμβούλιο, είτε γιατί παραιτείται, είτε γιατί  δεν συμμετέχει κανονικά στις συνεδριάσεις χωρίς αιτιολογία, αντικαθίσταται από το όργανο που το διόρισε, δηλαδή το δημοτικό συμβούλιο. Αν ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου διορίστηκε με ειδική αιτιολόγηση, είτε ως μέλος της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, είτε ως δημότης αντικαθίσταται με μέλος με την ίδια ιδιότητα.

Στην ανωτέρω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίστηκαν οι κ. Δασκαλάκης και Σταύρου ως μέλη του δημοτικού συμβουλίου που εκπροσωπούν την πλειοψηφία. Η πρόεδρος Μαρία Ναυροζίδου  και ο αντιπρόεδρος Αντώνης Παλιούρας ορίστηκαν ως μέλη του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς να υπάρχει ειδικός χαρακτηρισμός ότι προέρχονται εκ της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου.

Ο κ. Δασκαλάκης παραιτήθηκε από πρόεδρος της ΔΗ.Φ.Α. και από την παράταξη της πλειοψηφίας.  Ο κ. Παλιούρας παραιτήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας, αλλά στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου φέρεται ως αιρετό μέλος του Δημοτικού συμβουλίου. Η κα Ευθυμιάδου-Τουμανίδη που φέρεται προερχόμενη εκ της πλειοψηφίας παραιτήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας. Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 όταν δημοτικός σύμβουλος ανεξαρτητοποιηθεί δε μπορεί να κατέχει αντίστοιχη θέση που έχει εκλεγεί ως εκπρόσωπος της πλειοψηφίας, την μείζονος μειοψηφίας ή της ελάσσονος μειοψηφίας. Για το λόγο αυτό η δημοτική Αρχή έπρεπε να αντικαταστήσει τους κ. Δασκαλάκη, κ. Παλιούρα, κα. Ευθυμιάδου.

Η Μαρία Ναυροζίδου είχε την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου και της προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Υπέβαλλε την παραίτησή της ως πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Το δημοτικό συμβούλιο συζήτησε την αίτηση παραίτησης της κ. Ναυροζίδου στη συνεδρίαση της 19/3/2010 (11η συνεδρίαση) με θέμα:

  1. «Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α) και ορισμός νέου Προέδρου.»

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 93/2019 ακυρώθηκε με τις ΩΦ10ΟΡ1Κ-0ΙΥ και 6ΕΤ0ΟΡ1Κ-ΗΔ0 απόφασεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στις 11/4/2019.

Ο δήμαρχος έθεσε εκ νέου το θέμα στη συνεδρίαση της 22/4/2019.

6  «Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. ‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης  Αχαρνών’ (ΔΗ.Κ.Ε.Α) και ορισμός νέου Προέδρου.»

Με την απόφαση 104/2019 του δημοτικού συμβουλίου έγινε η εκλογή της Όλγας Ποιμενίδου ως προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Στην απόφαση αυτή. στο μέρος της εισήγησης. αναφέρεται:

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών ώστε να ληφθεί απόφαση για την Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α) και ορισμός νέου Προέδρου, όπου με την υπ.αριθμ. 10480/04-03-19 αίτησή της στο πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών, η Πρόεδρος του Ν.Π.Ι.Δ Κα Ναυροζίδου Μαρία υπέβαλλε την παραίτησή της από το Δ.Σ. της επιχείρησης

Στο κείμενο της παραίτησης τη κας. Ναυροζίδου

Παραίτηση Ναυροζίδου

αναφέρεται:

«Κατά συνέπεια η παραίτησή μου και από τη θέση της Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών κρίνεται σκόπιμο να γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο»

Στο κείμενο της παραίτησης η κα. Ναυροζίδου δεν αναφέρει ότι παραιτείται από μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Η απόφαση 104/2019 του δημοτικού συμβουλίου, που ελήφθη στις 22/4/2019:

 

Όπως φαίνεται στην απόφαση  το δημοτικό συμβούλιο

  • Δεν έλαβε απόφαση που να κάνει δεκτή την παραίτηση της κας. Ναυροζίδου από την ΔΗ.Κ.Ε.Α.
  • Δεν υπήρξε παραίτηση της κας, Ναυροζίδου από μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.
  • Δεν ορίστηκε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α  η Όλγα Ποιμενίδου

Το δημοτικό συμβούλιο όρισε την κα. Ποιμενίδου πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. χωρίς να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 255 παρ. 3 και 4 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) όπως ισχύει «Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

Στο άρθρο 94, παρ. 4 αναφέρεται:

4. Το συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά.

Η άλλη διάταξη  είναι του άρθρου 255 που λαμβάνεται με στην απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή με 23 ψήφους.

 

Μετά από αναφορά που έγινε στις 30/4/2019 στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητήθηκαν από το δήμο Αχαρνών στοιχεία

Μετά από αυτό το έγγραφο αναμένεται η απόφαση νομιμότητας της φερόμενης ως προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Γιατί τόσο μεγάλη αναφορά στο θέμα;

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν μετά τις 11/4/2019 που ακυρώθηκε ο ορισμός της προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Η απόφαση 9 που μεταξύ άλλων:

• Να εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία έναντι των Τραπεζών διενεργώντας όλες τις συναλλαγές (αναλήψεις, καταθέσεις, πληρωμές, υπεύθυνη διαδικτυακών συναλλαγών – web banking-, άνοιγμα νέων λογαριασμών και κατάργησή τους, έκδοση επιταγών και υπογραφή τους ή οπισθογράφηση τους , φέροντας την υπογραφή της στην εταιρική σφραγίδα.)
• Να υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να διενεργεί εμπορικές συναλλαγές που αφορούν το αντικείμενο της εταιρείας.

Και η απόφαση 10  που αποτελεί πρόταση αποζημίωσης προέδρου με 900,00€ (εννιακόσια ευρώ) μικτές αποδοχές για έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο.

Απόφαση διοικητικού  συμβουλίου για συμμετοχή μουσικού σχήματος καθηγητών δημοτικού Ωδείου δεν υπάρχει. 

Αυτούς τους ανθρώπους  που διαχειρίζονται υποθέσεις  του δήμου, όπως τους συμφέρει προεκλογικά, πρέπει να ψηφίσετε;;

 

Ο καθένας όπως στρώνει κοιμάται 

 

 

Posted in ΔΗΚΕΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Λέγε, λέγε το κοπέλι …

Posted by koszig στο 8 Μαΐου 2019

Είναι γεγονός ότι ο δήμαρχος σε μερικές περιπτώσεις φροντίζει για τους δημοτικούς συμβούλους που προσχωρούν στην παράταξή του για τον επόμενο γύρο των εκλογών..

Απόδειξη ότι έκανε προσπάθεια να προωθήσει στη ΔΗ.Κ.Ε.Α. τη δημοτική σύμβουλο Όλγα Ποιμενίδου που είχε εκλεγεί με την παράταξη  «Νέα Δύναμη» του Παναγιώτη Γρηγοριάδη. Η Όλγα Ποιμενίδου αυτή την πενταετία ήταν γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου, προερχόμενη από την ελάσσονα αντιπολίτευση. Η πολιτική παρουσία της στο δημοτικό συμβούλιο τα τελευταία χρόνια έκλεινε προς το μέρος του δημάρχου και τώρα είναι υποψήφια με την παράταξη του δημάρχου.

Ίσως ως πρώτη πολιτική αμοιβή ήταν ο ορισμός της ως προέδρου της ΔΗ.Κ,Ε..Α. μετά την υποβολή παραίτησης από την μέχρι τότε πρόεδρο της  ΔΗ.Κ.Ε.Α.  Μαρίας Ναυροζίδου. Μόνο που οι διαδικασίες που έγιναν με τη βοήθεια του δημάρχου, που συνεπικουρούσε τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου ακυρώθηκαν, μετά από αναφορές, από την Αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής, (κλικ εδώ).

Πριν ακυρωθεί η συμμετοχή τις κας. Ποιμενίδου σε θέση προέδρου της ΔΗΚΕΑ συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο στις 08/04/2019.

Στην 7η συνεδρίαση θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν: «Πρόταση αποζημίωσης της Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. προς εισήγηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών.»

Σύμφωνα με την εισήγηση οι νόμιμες μικτές αποδοχές της προέδρου ανέρχονται στο ποσό των 900 €.

Στις 11/4/2019 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε τον ορισμό της κας. Ποιμενίδου ως προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2019 – 6ΕΤ0ΟΡ1Κ-ΗΔ0

Μετά την απόφαση ακυρώσεων αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Α. και του δημοτικού συμβουλίου ο δήμαρχος επέμενε στο διορισμό της κας. Ποιμενίδου στην θέση της προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α., (κλικ εδώ).

2123 Απόφαση 104 δημοτικού συμβουλίου για παραίτηση προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. και αντικατάστασή της.

Μετά από αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για ακύρωση της απόφασης 104/2019, που ελήφθη  στις 22/4/2019:

Είναι σίγουρο ότι αυτή η απόφαση θα ακυρωθεί,

 

Στο πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής παρουσιαστής της εκδήλωσης και υπάλληλος του δήμου έκανε ειδική μνεία για την πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Όλγας Ποιμενίδου.

 

Γνώριζε όμως ότι ο προηγούμενος ορισμός της προέδρου είχε ακυρωθεί πριν 10 ημέρες ως μη νόμιμος και ο επαναδιορισμός της προέδρου με τον ίδιο παράνομο τρόπο θα ακυρωθεί και πάλι.

Όπως φαίνεται από τις ανωτέρω αναρτήσεις των αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Α. καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί για την οργάνωση του πανηγυριού.

Ίσως λόγω την ημερών ο παρουσιαστής μπέρδεψε την εξέδρα του πανηγυριού με την προεκλογική εξέδρα που παρουσίαζε τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του δημάρχου.

Αυτό που έχει καταφέρει μέχρι σήμερα ο δήμαρχος είναι να εκθέτει του συνεργάτες του, που λαμβάνουν μη νόμιμες αποφάσεις και,  να  διατηρούνται σε δημόσιες θέσεις μέχρι την επόμενη αποχώρησή τους λόγω ακύρωσης των αποφάσεων.

Τι έχει καταφέρει; Η ΔΗ.Κ.Ε.Α δύο προέδρους, έχει πρόεδρο τη  Μαρία Ναυροζίδου, αφού στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν αναφέρεται ότι έγινε δεκτή η παραίτησή της και την υπό ακύρωση του διορισμού της Όλγα Ποιμενίδου!!

Τα κατορθώματα της Δημοτικής έχουν αφήσει ακέφαλη τη ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Λέγε λέγε το κοπέλι κάνει την κυρά και θέλει

Αυτά λένε οι Κρητικοί.

Στην περίπτωσή μας η κυρά είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

 

 

 

Posted in ΔΗΚΕΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »

Ετήσια Χριστουγεννιάτικη συναυλία μαθητών ΔΗΚΕΑ

Posted by koszig στο 23 Δεκεμβρίου 2018

Οι καλλιτέχνες

  

 

 

 

 

Και οι δάσκαλοι

Καλές γιορτές. Και του χρόνου πάντα τέτοια

 

 

Posted in ΔΗΚΕΑ | 1 Comment »

Έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα

Posted by koszig στο 9 Δεκεμβρίου 2018

Άρχισαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εορτή των Χριστουγέννων με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών.

 

 

Ένα μπράβο τους υπαλλήλους του δήμου που έκαναν τον ηλεκτροφωτισμό του δέντρου.

 

 

 

Posted in ΔΗΚΕΑ | Leave a Comment »

Ανθοκομική Αχαρνών 2018

Posted by koszig στο 23 Μαΐου 2018

Φέτος είναι μια άλλη χρονιά για την Ανθοκομική  Έκθεση Αχαρνών. Οι τρεις προηγούμενες είχαν γίνει από το δήμο Αχαρνών και την Επενδυτική Αχαρνών. Φέτος τη θέση πήρε η ΔΗΚΕΑ, αφού η Επενδυτική Αχαρνών έπαψε να είναι ενεργή.

Ο δήμαρχος το κατάλαβε αργά και έγινε αυτό που θα δείτε.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18 Μαΐου υπήρχαν 44 θέματα ημερήσιας διάταξης, μιας και ο δήμαρχος έκρινε ότι το δημοτικό συμβούλιο αυτό έπρεπε να γίνει 44 ημέρες μετά το πρώτο.

Έτσι  πολλά θέματα έμεινα πίσω και ο δήμαρχος θεώρησε ότι θα τα φέρει ως έκτακτα και θα περάσουν, Αλλά άλλαι αι βουλαί του Κυρίου και άλλαι των δημοτικών συμβούλων.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

Στην αρχή της συζήτησης για τη συζήτηση εκτάκτων θεμάτων έγινε το έλα να δεις, (κλικ εδώ).

Για το θέμα της διοργάνωσης της Ανθοκομικής στη συνεδρίαση ενημερώθηκε η πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ, για δεύτερη φορά, γιατί πριν είχε ενημερωθεί στη σύναξη αντιδημάρχων  στην Εκτελεστική ΄Επιτροπή, για το τρόπο οργάνωσης του  πανηγυριού!!

Η απόφαση αποδοχής της διοργάνωσης από τη ΔΗΚΕΑ.

6ΒΚ9ΟΞΥ5-8ΟΞ Αποδοχή διοργάνωσης

Στην ανωτέρω απόφαση  αναφέρεται:

Με την απόφαση 87/18-5-2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών …

Η απόφαση της ΔΗΚΕΑ αναρτήθηκε στις 23/5/2018  στις 14:28:20, η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτήθηκε μισή ώρα αργότερα!!  Πως γνώριζε η ΔΗΚΕΑ στη συνεδρίαση του διοικητικού  συμβουλίου τον αριθμό της απόφασης;  Αυτά είναι λεπτομέρειες.

Σε αυτή τη συνεδρίαση αποφάσισαν  προϋπολογισμένη δαπάνη 5.000 €, με δαπάνη 700 € για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα.  Έχει ανακοινωθεί το καλλιτεχνικό πρόγραμμα;

Στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών  αναρτήθηκε η Ανθοκομική

Στην ιστοσελίδα αναφέρεται:

Δεκάδες συμμετοχές από τον χώρο της ανθοκαλλιέργειας και της ανθοπαραγωγής, της κατασκευής και εμπορίας ειδών κήπου αλλά και εθελοντές περιβαλλοντικών οργανώσεων και Σύλλογοι συμμετέχουν και φέτος στην Γιορτή του Περιβάλλοντος στον Δήμο Αχαρνών.

Κατά τη διάρκεια της 4ης Ανθοκομικής Αχαρνών στο θεατράκι της πλατείας Αριστοτέλους στους Θρακομακεδόνες θα πραγματοποιούνται θεατρικές παραστάσειςσυναυλίεςαθλητικά events, καθώς και ενημερωτικές ομιλίες και workshop για την καλλιέργεια και την περιποίηση λουλουδιών και φυτών.

Αυτά θα τα διαχειριστεί η ΔΗΚΕΑ; Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΗΚΕΑ  τα γνώριζε αυτά όταν αποφάσισε την αποδοχή της διοργάνωσης;

Ο δήμος Αχαρνών παραχώρησε το χώρο για τοποθέτηση ανθών και πάγκων.  Οι συμμετέχοντες θα καταβάλουν τέλη και δικαιώματα;  Υπάρχει πρόσφατη απόφαση οργάνου που προσδιορίζει την τιμή;

Ποιος φορέας θα εισπράξει τα τέλη; Ο δήμος που έχει το νόμιμο δικαίωμα ή η ΔΗΚΕΑ;

Αν γίνει κάποιο ατύχημα ποιος φορέας θα τρέχει στα δικαστήρια;

Έτσι είμαστε όλοι στην καλή χαρά για τα εγκαίνια της Παρασκευής.

Φανταστείτε μέχρι εκείνη την ημέρα να έρθει ένα χαρτί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής που να ακυρώνει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την οργάνωση της Ανθοκομικής, επειδή δεν ελήφθη νόμιμα η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Τι θα πείτε σε εκείνους που θα έχουν φέρει την πραμάτεια τους στην Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών;

 

Ο καιρός γαρ εγγύτατος, για να πάει κάθε κατεργάρης εκεί που πρέπει.

 

 

Posted in ΔΗΚΕΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής άρχισε – Πρώτη ημέρα

Posted by koszig στο 12 Απριλίου 2018

    

    

Χορευτικό Συλλόγου Αγίου Κωνσταντίνου Αχαρνών

 

Χορευτικό Συλλόγου Πελοποννησίων Αχαρνών

 

Τμήμα Παραδοσιακών χορών  ΔΗΚΕΑ.

 

Μουσικό πρόγραμμα με την ορχήστρα της ΔΗΚΕΑ

 

Το πρόγραμμα εκτελέστηκε κανονικά, με μια παρατήρηση σχετικά με τα οπτικά εφέ. Οι προβολείς έριχναν το φως  στα μάτια των θεατών με αποτέλεσμα να μη φαίνονται από το ισχυρό φως οι χορευτές. Το πρόβλημα το επισήμανα στους χειριστές των μηχανημάτων  αλλά δεν έγινε καμία διόρθωση.  Ίσως κάποιος από τους αρμοδίους πρέπει στην αρχή της εκδήλωσης να δει το πρόβλημα.

 

 

Posted in ΔΗΚΕΑ, Πανηγύρη | Leave a Comment »

Γιορτινές εκδηλώσεις

Posted by koszig στο 16 Δεκεμβρίου 2017

Η Φιλαρμονική της ΔΗΚΕΑ έδωσε το παρόν στην Κεντρική πλατεία Αχαρνών.

 

Δίπλα, στην Πλατεία Αγίου Νικολάου έκαναν την εμφάνισή τους  μαθητές του 4ου και 8ου δημοτικών σχολείων του Δήμου Αχαρνών.

 

Posted in Γενικά, ΔΗΚΕΑ | Leave a Comment »

ΔΗΚΕΑ – Χριστουγεννιάτικη συναυλία Βυζαντινής Μουσικής

Posted by koszig στο 12 Δεκεμβρίου 2017

Posted in ΔΗΚΕΑ | Leave a Comment »

Θεατρική Παράσταση «Ζωή και κότα με χαβίτς και με κορκότα»

Posted by koszig στο 14 Ιουλίου 2017

ΔEΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Για την παράσταση 

Posted in ΔΗΚΕΑ, Ευκλείδης | Leave a Comment »

ΔΗ.Κ.Ε.Α. – Έκθεση του Τμήματος Χειροτεχνείας

Posted by koszig στο 3 Ιουνίου 2017

Posted in ΔΗΚΕΑ | Leave a Comment »